Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 24/10/2013

  • Número del document AAM/2266/2013

  • Número de control 13304026

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

    CVE CVE-DOGC-A-13304026-2013

Dades del DOGC
  • Número 6495

  • Data 06/11/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ AAM/2266/2013, de 24 d'octubre, per la qual es fa públic el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Consell General d’Aran per a l’exercici dels serveis i funcions ambientals transferits al Consell General d’Aran.


En data 6 d’agost de 2013 es va signar un Conveni de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Consell General d’Aran per a l’exercici dels serveis i funcions ambientals transferits al Consell General d'Aran.

Atès el que preveu l’article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

Donar publicitat al Conveni de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Consell General d’Aran per a l’exercici dels serveis i funcions ambientals transferits al Consell General d’Aran.

 

Barcelona, 24 d’octubre de 2013

 

Bibiana Domingo Barbena

Secretària general

 

 

CONVENI

de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Conselh Generau d’Aran

 

Val d’Aran, 6 d’agost de 2013

 

Reunits:

D’una banda, l’Honorable Senyor Josep Maria Pelegrí i Aixut, conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb les atribucions que li confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i,

D’altra part, el Magnífic Senyor Carlos Barrera Sánchez, síndic d’Aran, d’acord amb les facultats que li atorga la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Val d’Aran.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a formalitzar el present Conveni, i en conseqüència,

 

Exposen:

L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que l’Aran disposa d’un règim jurídic especial establert per Llei del Parlament, que en garanteix l’autonomia per a ordenar i gestionar els afers públics del seu territori. Aquest règim especial comprèn la cessió al Conselh Generau, com a òrgan de govern i administració de l’Aran, de competències, entre d’altres, en matèria de medi ambient i protecció de la natura.

Aquestes competències es concreten mitjançant diversos decrets de transferència de competències i serveis de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau d’Aran en matèria de prevenció d’incendis, protecció de la fauna i espais naturals protegits.

En data 28 d’octubre de 2002 es va formalitzar el Conveni de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Conselh Generau d’Aran, per tal de fixar les bases de col·laboració necessàries per a la millor gestió de les funcions i serveis ambientals transferits.

Així mateix, en data 16 d’abril de 2010 es formula l’Acord institucional entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Conselh Generau d’Aran per a l’impuls de la gestió dels espais naturals protegits de la Val d’Aran.

Enguany s’escau actualitzar les bases de la col·laboració, amb la finalitat que el Conselh Generau d’Aran pugui dur a terme un exercici més eficaç de les funcions que li han estat transferides en l’àmbit ambiental.

D’acord amb això, ambdues parts pacten les següents

 

Clàusules:

 

Primera

Gestió de la fauna salvatge autòctona amenaçada, cinegètica i piscícola

a) El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Conselh Generau d’Aran col·laboraran en el seguiment de les poblacions i intercanviaran de forma fluida informació sobre les espècies faunístiques classificades legalment com a amenaçades, cinegètiques i piscícoles, així com les que es determini de mutu acord.

b) El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural comunicarà al Conselh Generau d’Aran la convocatòria de reunions intercomunitàries o internacionals relatives a espècies amenaçades, cinegètiques i piscícoles. A tal efecte el Conselh Generau d’Aran designarà un representant en aquestes, que serà inclòs en la representació de la Generalitat de Catalunya. En cas de no assistir-hi li comunicarà les decisions o informacions que siguin del seu interès o afectin el territori aranès.

 

Segona

Conservació i gestió de l’ós bru

1. El Conselh Generau d’Aran durà a terme la coordinació de les tasques de seguiment i gestió de l’ós bru a la Val d’Aran.

2. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Conselh Generau d’Aran realitzaran reunions periòdiques ordinàries de coordinació per tal d’organitzar el seguiment de l’ós bru, discutir els resultats i completar la base de dades compartida. Quan es produeixi alguna circumstancia que ho meriti, es realitzaran reunions extraordinàries d’urgència.

3. Si en algun cas excepcional, per perill per a la integritat de les persones o per causa de força major, fos necessària la captura o abatiment d’un exemplar d’ós bru, aquesta es realitzarà de forma coordinada amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

4. Els continguts de les campanyes de sensibilització sobre l’ós bru que dugui a terme el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural directament o indirectament a Catalunya, en territori aranès els realitzarà el Conselh Generau d’Aran, adaptant els continguts a la seva realitat territorial. En el marc d’aquestes campanyes, es podran editar materials comuns de mutu acord.

 

Tercera

Indemnitzacions per atac de l’ós bru

1. El Conselh Generau d’Aran, com a administració territorial, realitzarà el seguiment dels danys produïts per l’ós en territori aranès, així com la tramitació i pagament de les indemnitzacions d’aquests danys d’acord amb el Decret 176/2007, de 31 de juliol, regulador dels procediments de compensació de danys i perjudicis causats a l’agricultura i la ramaderia per espècies animals protegides de la fauna salvatge autòctona.

2. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural abonarà la quantitat originada per les indemnitzacions de l’ós bru, segons els conceptes indemnitzables en aplicació del Decret 176/2007, de 31 de juliol, prèvia justificació dels danys pel Conselh Generau d’Aran i posterior fiscalització per part de la Intervenció Delegada de la Generalitat de Catalunya fins a un import màxim de 2.500,00 euros amb càrrec a la partida AG07 D/462000100 del pressupost del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a l’exercici 2013.

3. El Conselh Generau d’Aran justificarà trimestralment els pagaments dels danys causats per l’ós bru, mitjançant un expedient que inclourà les dades següents.

- Sol·licitud d’indemnització de l’afectat.

- Fitxa tècnica dels danys acreditats formalitzada pels Agents de Medi Natural del Conselh Generau d’Aran.

- Informe dels serveis tècnics del Conselh Generau d’Aran.

- Rebut i pagament.

4. La quantitat corresponent a indemnitzacions per danys causats per l’ós bru també inclourà les despeses addicionals de materials originades al Conselh Generau d’Aran, generades per les tasques extraordinàries de prevenció que no siguin les habituals de seguiment i comprovació de danys.

5. En el supòsit que l’import total dels conceptes indemnitzables identificats en el punt 2 sigui superior en el còmput global de l’any 2013 a la quantia de 2.500,00 euros, la diferència en excés es tindrà en compte com a quantia a incloure en el Conveni a subscriure entre ambdues parts l’any 2014, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

 

Quarta

Conservació i regeneració del paisatge rural i de prevenció d’incendis

El Conselh Generau d’Aran durà a terme les actuacions d’adequació i regeneració paisatgística dels entorns rurals de la Val d’Aran, per mantenir la diversitat biològica i la presència d’hàbitats amb interès comunitari.

 

Cinquena

Col·laboració dels agents rurals

1. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural col·laborarà amb el Conselh Generau d’Aran mitjançant el Cos d’Agents Rurals, en les tasques especials de vigilància i de control del furtivisme que s’organitzin a la Val d’Aran i zones limítrofes. A aquests efectes la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat planificarà amb els Serveis de Medi Ambient del Conselh Generau d’Aran les actuacions que, a petició d’alguna de les parts, s’hagin de realitzar conjuntament en aquest àmbit o qualsevol altre d’interès comú.

2. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural facilitarà al Conselh Generau d’Aran la relació de cursos de formació i reciclatge per als agents rurals que tingui programat realitzar anualment. El personal del Conselh que col·labori en les tasques dels agents rurals hi podrà assistir amb les mateixes condicions que la resta de personal.

3. El Conselh Generau d’Aran posa a disposició del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural les instal·lacions de l’ETEVA (Escola de Tècnics Esportius, Edifici Alberg de Salardú) per tal d’oferir els serveis com a Centre de Formació d’Agents Rurals, acordant les dates dels cursos de formació.

 

Sisena

Gestió de la Xarxa Natura 2000, del Pla d’espais d’interès natural i de la zona perifèrica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

1. La gestió dels espais de la Xarxa Natura 2000 i del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) situats íntegrament a la Val d’Aran correspon al Conselh Generau d’Aran, que en aquest sector desenvoluparà les funcions pròpies d’administració ambiental, amb excepció d’allò previst a la clàusula 6.2 i a la normativa vigent.

2. La gestió dels espais de la Xarxa Natura 2000 inclosos en la zona perifèrica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que afectin en part territori aranès, serà planificada i gestionada de forma conjunta pel Conselh Generau d’Aran i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. A tal fi s’establirà una comissió de planificació i gestió d’aquests espais amb participació paritària d’ambdues administracions. Aquesta comissió tècnica es crearà immediatament després de la signatura d’aquest Conveni. Els acords d’aquesta comissió s’incorporaran a les propostes tècniques que la comissió presentarà per a la seva aprovació al Patronat del Parc Nacional.

3. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural informarà el Conselh Generau d’Aran de les actuacions i directrius en relació amb la Xarxa Natura 2000 i del PEIN, així com de les reunions de coordinació i seguiment de l’esmentada xarxa, a les quals també serà present el Conselh Generau d’Aran.

4. Per al finançament d’actuacions als espais naturals protegits en l’àmbit territorial de la Val d’Aran (Xarxa Natura 2000, del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i altres espais amb figura de protecció) es farà una aportació de 52.500,00 euros al Conselh Generau d’Aran amb càrrec a la partida AG07 D/462000100 del pressupost del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a l’exercici 2013.

5. Aquest finançament s’entén sens perjudici d’altres línies de finançament o bonificació que es puguin establir tant a la Unió Europea com en altres administracions públiques.

6. El Conselh Generau d’Aran durà a terme les actuacions següents de conservació en els espais naturals protegits (Xarxa Natura 2000 i PEIN).

a. Protecció, restauració i millora del patrimoni natural.

b. Ordenació dels usos públics i de difusió dels valors ambientals.

c. Manteniment i maneig d’hàbitats d’espècies.

d. Adquisició de material necessari per a la realització de les actuacions de gestió previstes.

 

Setena

Durada del Conveni

El present Conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i serà vigent fins al 31 de desembre de 2013.

Tanmateix, per mutu acord d’ambdues parts manifestat de forma expressa, es podrà prorrogar per períodes anuals.

 

Vuitena

Causes de resolució

1. Són causes de resolució del present Conveni:

a) L’incompliment de les obligacions per algunes de les parts signatàries.

b) Per mutu acord de les parts.

c) Per la denúncia d’una de les parts, d’acord amb el que preveu la clàusula vuitena.

2. L’extinció del present Conveni per alguna d’aquestes causes no dóna dret a contraprestacions ni indemnitzacions de cap mena

 

Novena

Vigència d’altres convenis

Amb la signatura del present Conveni es deixen sense efecte el Conveni de data 28 d’octubre de 2002 i l’acord institucional de data 16 d’abril de 2010.

 

Desena

Litigis

1. Les qüestions litigioses que poguessin derivar-se de l’aplicació del present Conveni seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.

2. I en prova de conformitat amb tot allò que queda convingut en el present document ambdues parts es ratifiquen en el seu contingut i s’obliguen al seu compliment, i per això signen el present Conveni per duplicat i a un sol efecte.

 

Josep M. Pelegrí i Aixut

Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya

 

Carlos Barrera Sánchez

Síndic del Conselh Generau d’Aran

 

Amunt