Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/09/2013

  • Número del document ECO/1968/2013

  • Número de control 13270017

  • Organisme emissor Departament d'Economia i Coneixement

    CVE CVE-DOGC-A-13270017-2013

Dades del DOGC
  • Número 6470

  • Data 01/10/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ECO/1968/2013, de 19 de setembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre l’Institut Nacional d’Estadística i l’Institut d’Estadística de Catalunya per a la realització de l’estadística de Catalunya per a la realització de l’estadística de biblioteques 2012, en l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.


En data de 17 de juliol de 2013 s’ha signat el Conveni de col·laboració entre l’Institut Nacional d’Estadística i l’Institut d’Estadística de Catalunya per a la realització de l’estadística de Catalunya per a la realització de l’estadística de biblioteques 2012, en l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Ateses les previsions de l’article 8.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, de l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 9 del Decret 52/2005, de 5 d’abril, de creació i regulació del Registre de convenis de col·laboració i cooperació.


Resolc:


Fer públic el Conveni de col·laboració entre l’Institut Nacional d’Estadística i l’Institut d’Estadística de Catalunya per a la realització de l’estadística de Catalunya per a la realització de l’estadística de biblioteques 2012, en l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya, que ha estat inscrit en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya amb el codi 2013/2/007 i que es transcriu a l’annex d’aquesta Resolució.


Barcelona, 19 de setembre de 2013


Albert Carreras

Secretari generalAnnex

Conveni de col·laboració entre l’Institut Nacional d’Estadística i l’Institut d’Estadística de Catalunya per a la realització de l’estadística de Catalunya per a la realització de l’estadística de biblioteques 2012, en l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.


D’una part, el senyor Gregorio Izquierdo Llanes, president de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en nom i representació seus, en virtut de les atribucions que li confereix l’article 5.2 de l’Estatut de l’Institut Nacional d’Estadística aprovat mitjançant el Reial decret 508/2001, de l’11 de maig.

I de l’altra, el Sr. Frederic Udina i Abelló, director de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), organisme autònom administratiu del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb seu a la Via Laietana, 58, 08003 Barcelona, en nom i representació d’aquesta institució, segons nomenament publicat pel Decret 361/2011, de 5 de Julio i en virtut de les facultats que li són atorgades per l’article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya, i prèvia autorització de l’Acord de Govern de data 16 de juliol del 2013,


Exposen


Que l’existència d’un interès mutu de l’Estat i de la Comunitat Autònoma per l’estadística de biblioteques determina la conveniència de coordinar l’activitat estatal i autonòmica per treballar-hi, a fi d’evitar duplicitats innecessàries, ja que l’Estat gaudeix de competència exclusiva sobre estadística per a finalitats estatals, segons l’article 149.1.31 de la Constitució i l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, que estableix en l’article 135 la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre l’estadística del seu interès y també disposa la col·laboració de la Generalitat en l’elaboració d’estadístiques d’abast supraautonòmic, les quals estan regulades per la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya i per la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.

Que l’Institut Nacional d’Estadística i l’Institut d’Estadística de Catalunya han col·laborat anteriorment en l’Estadística de biblioteques de manera satisfactòria per a ambdues parts.

D’acord amb això i amb la finalitat de continuar aquesta línia de cooperació entre els serveis estadístics estatals i autonòmics per a la realització de l’estadística de biblioteques 2012, i també de dur-la a terme amb qüestionaris en format bilingüe castellà/català, cosa que suposarà una millora en la col·laboració de les unitats informants, han acordat establir aquests convenis de col·laboració, segons les següents


Clàusules


Primera

Objecte del Conveni de col·laboració

El present Conveni té per objecte formalitzar la col·laboració entre l’Institut Nacional d’Estadística i l’Institut d’Estadística de Catalunya per a la realització de l’estadística de biblioteques 2012 en l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.


Segona

Programació i disseny

a) L’estadística es durà a terme atenint-se a les especificacions metodològiques formulades per l’Institut Nacional d’Estadística.

b) El qüestionari que s’utilitzarà serà comú per a tot el territori nacional. El mètode de la recollida de la informació serà d’autoemplenament per part de les unitats informants, a través del web de l’Institut d’Estadística de Catalunya o bé en paper a retornar per correu postal. El format a Catalunya serà el bilingüe castellà/català, materialitzat per l’Institut d’Estadística de Catalunya d’acord amb l’Institut Nacional d’Estadística.

c) L’Institut d’Estadística de Catalunya es responsabilitzarà de realitzar les aplicacions necessàries per a la recollida a través del web, així com de la traducció, edició i impressió dels qüestionaris bilingües.

 

Tercera

Promoció de l’estadística de biblioteques 2012

a) L’Institut d’Estadística de Catalunya enviarà una carta de promoció de l’estadística, en versió bilingüe, firmada conjuntament pel director general de Planificació, Coordinació i Difusió estadística de l’Institut Nacional d’Estadística i el director de l’Institut d’Estadística de Catalunya, a totes les biblioteques que han de participar en l’estadística, per anunciar la forma en què es desenvoluparà l’operació a Catalunya.

b) Ambdues institucions realitzaran conjuntament qualsevol altra promoció que considerin idònia en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

 

Quarta

Recollida de dades

a) L’Institut d’Estadística de Catalunya es responsabilitzarà de la recollida dels qüestionaris que començarà preferentment abans de finalitzar el mes de març del 2013 i que haurà d’acabar abans del 30 de juny del 2013.

b) Alhora que es realitzi la recollida, l’Institut d’Estadística de Catalunya procedirà a la depuració manual dels qüestionaris, a la gravació i validació, dels qüestionaris, d’acord amb les normes i especificacions metodològiques i informàtiques establertes per l’Institut Nacional d’Estadística utilitzant el seu propi programa de gravació adaptat a les especificacions del disseny de registre.

c) L’Institut d’Estadística de Catalunya remetrà a l’Institut Nacional d’Estadística, per fer-ne l’explotació, els qüestionaris depurats i el fitxer final de gravació amb les especificacions i un resum de les incidències (altes, baixes, modificacions) produïdes en la recollida de dades relatives al directori abans del 31 de juliol del 2013.


Cinquena

Flux de la informació i explotació dels resultats

L’Institut Nacional d’Estadística enviarà, quan estiguin disponibles, però sempre en el termini màxim de vuit mesos a partir de l’acabament del treball de camp i prèviament a la publicació, els resultats definitius i individualitzats, a l’Institut d’Estadística de Catalunya per fer-ne l’explotació.

Qualsevol d’ambdós instituts podrà explotar parcial o totalment els resultats en qualsevol de les seves fases de la manera que estimin convenient. Els resultats d’aquesta explotació seran considerats com a “resultats provisionals” i de tal forma han de ser indicats expressament, mentre l’INE no remeti a l’Idescat el fitxer final amb les dades definitives i individualitzades de les biblioteques d’aquesta comunitat autònoma que inclourà el tractament de depuració a nivell nacional.


Sisena

Publicacions

En les publicacions que realitzin qualsevol de les institucions, es farà constar que la informació continguda és resultat del Conveni de col·laboració subscrit entre l’Institut Nacional d’Estadística i l’Institut d’Estadística de Catalunya per a la realització de l’estadística de biblioteques 2012 en l’àmbit territorial de Catalunya.

La difusió dels resultats corresponents a la Comunitat Autònoma de Catalunya es realitzarà de forma coordinada per part d’ambdues institucions signants, i es respectarà el que s’estableixi en els calendaris de publicació de l’Institut Nacional d’Estadística, en la data prèviament establerta per aquestes.

Tant l’Institut Nacional d’Estadística com l’Institut d’Estadística de Catalunya podran difondre les dades i proporcionar les microdades, degudament anonimitzades corresponents a l’àmbit territorial de Catalunya als usuaris de la informació que ho demanin.


Setena

Secret estadístic

L’Institut d’Estadística de Catalunya i l’Institut Nacional d’Estadística es responsabilitzaran que la informació s’utilitzi de forma que la protecció de les dades individualitzades quedi totalment garantit. Tot el personal que participa en l’elaboració està sotmès a l’obligació de preservar el secret estadístic, així com a les altres restriccions que es derivin de l’aplicació de la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública i la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya.


Vuitena

Comissió de seguiment

Es crea una comissió de seguiment del Conveni, en la qual figuren com a representants:

Per part de l’Institut Nacional d’Estadística:

La subdirectora general d’Estadístiques Socials Sectorials

El delegat provincial d’Estadística a Barcelona

Una persona de la Direcció General de Planificació, Coordinació i Difusió Estadística

Per part de l’Institut d’Estadística de Catalunya:

La subdirectora general de Producció i Coordinació Estadística

La responsable de l’Àrea de Producció d’Estadístiques Socials

La responsable tècnica de l’operació estadística a l’Idescat


Novena

Finançament

El present Conveni no generarà, ni donarà lloc, a contraprestacions econòmiques.


Desena

Vigència del Conveni i resolució

El present Conveni tindrà vigència a partir de la data de signatura i fins la finalització dels compromisos inclosos. En tot cas, haurà de finalitzar abans del 28 de febrer del 2014. No es preveu la seva pròrroga.

Serà motiu de resolució del present Conveni l’incompliment de les obligacions que se’n derivin per part de qualsevol de les institucions signatàries.

La resolució del Conveni en el cas de no produir-se de mutu acord s’haurà de sol·licitar a l’altra part de forma fefaent amb un termini mínim de dos mesos.


Onzena

Règim jurídic i jurisdicció aplicables

El present Conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i queda exclòs de l’aplicació del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovada per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre en virtut de l’article 4.1.c). Així mateix es regula pels articles 6 i 8 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

D’altra banda, i d’acord amb allò disposat a l’article 8.3 de la Llei 30/1992 esmentada, les qüestions litigioses que puguin suscitar-se durant la seva vigència seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb la seva Llei reguladora 29/1998, de 13 de juliol.


I com a prova de conformitat subscriuen aquest Conveni per duplicat a Madrid, el dia 17 de juliol del 2013.

 

Gregorio Izquierdo Llanes

President de l’Institut Nacional d’Estadistica

 

Frederic Udina i Abelló

Director de l’Institut d’Estadistica de Catalunya

 

Amunt