Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/09/2013

  • Número del document ECO/1966/2013

  • Número de control 13270015

  • Organisme emissor Departament d'Economia i Coneixement

    CVE CVE-DOGC-A-13270015-2013

Dades del DOGC
  • Número 6470

  • Data 01/10/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ECO/1966/2013, de 19 de setembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre l’Institut Nacional d’Estadística i l’Institut d’Estadística de Catalunya per a la realització de l’enquesta sobre l’estructura de les explotacions agràries 2013 a l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.


En data de 17 de juliol de 2013 s’ha signat el Conveni de col·laboració entre l’Institut Nacional d’Estadística i l’Institut d’Estadística de Catalunya per a la realització de l’enquesta sobre l’estructura de les explotacions agràries 2013 a l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Ateses les previsions de l’article 8.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, de l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 9 del Decret 52/2005, de 5 d’abril, de creació i regulació del Registre de convenis de col·laboració i cooperació.

 

Resolc:

 

Fer públic el Conveni de col·laboració entre l’Institut Nacional d’Estadística i l’Institut d’Estadística de Catalunya per a la realització de l’enquesta sobre l’estructura de les explotacions agràries 2013 a l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya, que ha estat inscrit en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya amb el codi 2013/2/008 i que es transcriu a l’annex d’aquesta Resolució.

 

Barcelona, 19 de setembre de 2013

 

Albert Carreras

Secretari general

 

 

Annex

Conveni de col·laboració entre l’Institut Nacional d’Estadística i l’Institut d’Estadística de Catalunya per a la realització de l’enquesta sobre l’estructura de les explotacions agràries 2013 a l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

 

D’una banda, Gregorio Izquierdo Llanes, president de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) en nom i representació d’aquesta institució, segons nomenament publicat pel Reial decret 2061/2011, de 30 de desembre, en virtut de les atribucions que li confereix l’article 28.3 de la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública.

I de l’altra, Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), en nom i representació d'aquesta institució, organisme autònom administratiu del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb seu a la Via Laietana 58, 08003 Barcelona, segons nomenament publicat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya i prèvia autorització del Govern, per Acord de data 16 de juliol del 2013.

 

Exposen

 

Que l’existència d’un interès comú de l’Estat i de la Comunitat Autònoma de Catalunya en la investigació estadística sobre l’estructura de les explotacions agràries en l’àmbit territorial de Catalunya, reflectida en els respectius plans estadístics vigents, determina la conveniència de coordinar l’activitat pública en la investigació d’aquesta realitat en l’àmbit de Catalunya, ja que l’Estat gaudeix de competència exclusiva sobre l’estadística per a fins estatals, segons l’article 149.1.31 de la Constitució, i la Comunitat Autònoma de Catalunya té competència exclusiva en matèria estadística per als seus propis fins i competències, segons l’article 135 de la Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que també disposa la col·laboració de la Generalitat en l’elaboració d’estadístiques d’abast supraautonòmic, les quals estan regulades per la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya i per la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.

Que l’INE i l’Idescat han dut a terme diverses col·laboracions de manera satisfactòria per a ambdues parts en relació amb l’Enquesta d’explotacions agràries, mitjançant la subscripció de convenis de col·laboració per a les edicions dels anys 1993, 1995, 1997, 2003, 2005 i 2007.

Que en vista del que s’ha dit abans i amb la finalitat d’afavorir la disposició i col·laboració de les unitats informants, mitjançant la possibilitat d’utilitzar el qüestionari en castellà o català segons la seva preferència i la promoció conjunta de l’operació estadística corresponent a l’any 2013 en l’àmbit territorial de Catalunya, les dues institucions han decidit subscriure el present Conveni de col·laboració segons les següents:

 

Clàusules

 

Primera

Objecte del Conveni

El present Conveni té per objecte establir la col·laboració entre l'INE i l'Idescat per a la realització de l’enquesta sobre l’estructura d’explotacions agràries 2013 en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

 

Segona

Metodologia i qüestionari

L'INE facilitarà a l'Idescat el Projecte de l'enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries 2013, a la signatura del Conveni.

S'utilitzaran els qüestionaris de l'INE, comuns per a tot l'Estat, i a cada unitat informant se li enviarà un exemplar en castellà i un altre en català o tindrà accés a les versions electròniques bilingües dels qüestionaris.

L'Idescat es responsabilitzarà de la traducció al català de les cartes de presentació, dels qüestionaris i del full d'instruccions per a la recollida de l'enquesta. Aquestes traduccions es duran a terme en el període de dos mesos després de la recepció dels models de l'INE.

Els qüestionaris incorporaran els logotips de les dues institucions.

 

Tercera

Promoció de l’operació estadística

L’INE enviarà una carta de promoció a cadascuna de les explotacions agràries que han de ser investigades en format bilingüe amb els logos de les dues institucions i signada pel director general de Metodologia, Qualitat i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de l’INE i pel director de l’Idescat, i comunicarà la forma en què s’ha de desenvolupar l’enquesta a Catalunya.

També, si ho acorden, tots dos organismes realitzaran conjuntament, en l’àmbit territorial de Catalunya, qualsevol altra promoció que es consideri idònia per a la millora de la cobertura i de la qualitat de les dades recollides de l’enquesta.

 

Quarta

Cessió dels fitxers finals de dades

L’INE enviarà a l’Idescat, tan aviat com estiguin disponibles, els fitxers finals, referits a l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya amb els resultats individualitzats, depurats i amb els factors d’elevació corresponents perquè l’Idescat en faci l’explotació estadística.

 

Cinquena

Publicacions

L’Idescat pot publicar els resultats estadístics que consideri oportuns sempre que quedi garantit el secret estadístic i que ho permeti el disseny de la mostra. En les publicacions que realitzin qualsevol de les institucions, es farà constar que la informació continguda és resultat del Conveni de col·laboració subscrit entre l’INE i l’Idescat per a la realització de l’enquesta sobre l’estructura de les explotacions agràries 2013 en l’àmbit de Catalunya.

En les publicacions que realitzi l’Idescat a partir dels fitxers depurats, es farà constar com a font original l’enquesta sobre l’estructura de les explotacions agràries 2013 de l’INE.

La difusió dels resultats corresponents a Catalunya es realitzarà de forma coordinada per part de les dues institucions signants, respectant el que s’ha establert en els calendaris de publicació de l’INE.

Tant l’INE com l’Idescat podran difondre les dades i proporcionar les microdades, degudament anonimitzades i corresponents a l’àmbit territorial de Catalunya, als usuaris de la informació que ho sol·licitin.

 

Sisena

Secret estadístic

L’INE i l’Idescat es responsabilitzaran que la informació s’utilitzi de manera que la protecció de les dades individuals quedi totalment garantida. Tot el personal que participi en l'elaboració està sotmès a l'obligació de preservar el secret estadístic, així com a les altres restriccions que es derivin de l'aplicació de la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública i la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

 

Setena

Comissió Tècnica de Seguiment

Es crea una Comissió Tècnica de Seguiment d’aquest Conveni que estarà integrada per:

Per part de l’INE:

El subdirector general d’Estadístiques Estructurals i del Medi Ambient

El subdirector general de Mostreig i Recollida de Dades

Una persona de la Direcció General de Planificació, Coordinació i Difusió Estadística

Per part de l'Idescat:

La subdirectora general de Producció i Coordinació Estadística

La responsable de l'Àrea de Producció d'Estadístiques Socials

L’estadístic responsable de les estadístiques agràries a l’Idescat

Qualsevol discrepància o controvèrsia que se susciti en la interpretació o execució d'aquest Conveni se sotmetrà a la decisió de la Comissió Tècnica de Seguiment.

 

Vuitena

Finançament

El present Conveni no donarà lloc a contraprestacions econòmiques entre les parts.

 

Novena

Vigència del Conveni

El present Conveni entrarà en vigor en la data que se subscrigui i mantindrà plena vigència fins que no acabin totalment els treballs que s’hi hagin acordat. No es preveu la pròrroga.

 

Desena

Règim jurídic i jurisdicció aplicables

El present Conveni té naturalesa administrativa i es troba exclòs del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en virtut del seu article 4.1.c). Així mateix es regula pels articles 6 i 8 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

D'altra banda, i segons el que disposa l'article 8.3 de la Llei 30/1992 esmentada, les qüestions litigioses que es puguin suscitar durant la vigència d’aquest seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb la Llei reguladora 29/1998, de 13 de juliol.

 

I com a prova de conformitat subscriuen aquest Conveni en dos exemplars a Madrid, el dia 17 de juliol del 2013.

 

Gregorio Izquierdo Llanes

President de l’Institut Nacional d’Estadística

 

Frederic Udina i Abelló

Director de l’Institut d’Estadística de Catalunya

 

Amunt