Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Llei

 • Data del document 25/11/1991

 • Número del document 020/1991

 • Número de control 91331154

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 1526

 • Data 04/12/1991

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 6156

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

LLEI 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el
 El president de la Generalitat de Catalunya         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia, 
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  La millora de la qualitat de vida de tota la població, i 
 específicament de les persones amb mobilitat reduïda o 
 qualsevulla altra limitació, ha estat un dels objectius 
 prioritaris de l'actuació pública en els darrers anys, en 
 compliment  del  mandat  constitucional  del  principi 
 d'igualtat desenvolupat pel que fa a les persones amb 
 mobilitat reduïda o qualsevulla altra limitació per la Llei 
 13/1982, d'Integració Social dels Minusvàlids, aprovada per 
 les Corts el 23 de març de 1982.
                               
  Aquest mateix principi d'igualtat ve recollit a l'article 
 8 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en establir que 
 l'actuació de la Generalitat de Catalunya haurà d'estar 
 orientada a promoure i fer efectiu el principi d'igualtat, 
 removent els obstacles que impedeixin el seu assoliment.
                               
  D'acord amb això, totes les administracions públiques van 
 emprendre a començaments de la dècada passada un procés de 
 millora de les condicions d'accessibilitat per a les 
 persones  amb mobilitat reduïda en l'entorn urbà, en 
 l'habitatge i en els mitjans de transport, que va culminar 
 en la publicació del Decret 100/1984, del 10 d'abril, de 
 Supressió de Barreres Arquitectòniques.
                               
  Aquest Decret tenia per objectiu ésser el punt de partida 
 normatiu  en  l'àmbit  de  la  supressió de barreres 
 arquitectòniques, que per una banda emmarcava el seu 
 desenvolupament  posterior i per altra actuava com a 
 instrument per a la unificació dels criteris i les mesures 
 tècniques a aplicar.
                               
  D'altra banda, la Llei 26/1985, del 27 de desembre, de 
 Serveis Socials, inclou entre les àrees d'actuació la 
 promoció i l'atenció de les persones amb limitacions 
 físiques, psíquiques o sensorials, i també la promoció de 
 llur  integració  social  per  a  aconseguir-ne  el 
 desenvolupament personal i la millora de la seva qualitat 
 de vida.
                               
  La nostra societat, en el marc general de la millora de la 
 qualitat de vida, està experimentant una decidida evolució 
 cap a la integració de les persones amb mobilitat reduïda, 
 que ha tingut la seva més clara expressió en una creixent 
 voluntat de presència i participació d'aquest col·lectiu en 
 la vida social, que els poders públics han de fomentar 
 enèrgicament, amb una actitud decidida que faciliti la seva 
 integració social.
                               
  El creixent envelliment de la població de Catalunya està 
 convertint l'accessibilitat de l'entorn en una necessitat 
 sentida cada vegada més per un major nombre de persones. 
 Aquesta accessibilitat, cal potenciar-la per mitjà de la 
 supressió  de les barreres arquitectòniques i de les 
 barreres en la comunicació i per mitjà de la utilització de 
 mesures tècniques adequades.
                               
  Tant la situació de l'envelliment de la població com la 
 situació de persones amb limitacions són aspectes d'una 
 entitat suficient perquè el Parlament de Catalunya, el 
 Govern de la Generalitat de Catalunya i les administracions 
 locals donin un major impuls al seu esforç social i 
 econòmic, de manera  que  s'adequïn  els  instruments 
 necessaris per a fer efectiu un entorn per a tothom com una 
 expressió  més del principi d'igualtat, mitjançant la 
 creació dels mecanismes de promoció i control específics en 
 l'àmbit de la supressió de les barreres esmentades, que 
 impulsin la voluntat manifestada d'integració social de 
 tota la població, sense cap tipus de restricció.
                               
  En darrer lloc convé destacar la inclusió al llarg 
 d'aquesta Llei del concepte d'ajudes tècniques com a mitjà 
 d'accés a l'entorn amb un caràcter molt més ampli que el 
 clàssic de supressió de barreres arquitectòniques, que és 
 conseqüència de l'aplicació cada vegada més efectiva que 
 els avenços tecnològics tenen en el camp de l'autonomia 
 individual de les persones amb limitacions.
                               
  La transcendència d'aquests objectius, i els seus efectes 
 sobre  drets  constitucionals afectats per la reserva 
 material de llei que la Constitució estableix, especialment 
 pel que fa al dret  de  la  propietat,  justifiquen 
 l'existència  d'aquesta  Llei, que completa el procés 
 normatiu en l'àmbit  de  la  supressió  de  barreres 
 arquitectòniques iniciat amb el Decret 100/1984, del 10 
 d'abril, alhora que es fonamenta jurídicament no només en 
 les competències exclusives de la Generalitat, sinó també 
 en la necessitat d'establir un règim sancionador, que per 
 la seva naturalesa ha de ser regulat per llei, i ampliar 
 les de foment, donat que l'experiència assolida des de 
 l'aprovació del Decret 100/1984 ho considera imprescindible 
 per a aconseguir que en la utilització dels béns i serveis 
 comunitaris es  materialitzi  el  principi  d'igualtat 
 consagrat constitucionalment.
                               
 TÍTOL PRELIMINAR                      
                               
 Article 1                          
 Objecte                           
  Aquesta Llei té per objecte garantir a les persones amb 
 mobilitat  reduïda  o  qualsevol  altra  limitació 
 l'accessibilitat i la utilització dels béns i serveis de la 
 societat i també promoure la utilització d'ajudes tècniques 
 adequades  que permetin millorar la qualitat de vida 
 d'aquestes persones, mitjançant l'establiment  de  les 
 mesures de foment i de control en el compliment de la 
 normativa adreçada a suprimir i evitar qualsevol tipus de 
 barrera o obstacle físic o sensorial.
                               
 Article 2                          
 Àmbit d'aplicació                      
  Són sotmeses a la present Llei totes les actuacions en 
 matèria d'urbanisme, edificació, transport i comunicació 
 que siguin realitzades a Catalunya per qualsevulla entitat 
 pública o privada, i també per persones individuals.
                               
 Article 3                          
 Definicions                         
 -1 Als efectes d'aquesta Llei s'entén per accessibilitat la 
 característica de l'urbanisme, l'edificació, el transport o 
 els mitjans de comunicació que permet a qualsevol persona 
 la seva utilització.
 -2 Als  efectes  d'aquesta Llei, s'entén per barreres 
 arquitectòniques tots aquells  impediments,  traves  o 
 obstacles físics que limiten o impedeixen la llibertat de 
 moviment de les persones.
  Les barreres arquitectòniques es classifiquen en:     
  a) Barreres Arquitectòniques Urbanístiques (BAU). Són 
 aquelles que es troben en les vies i els espais lliures 
 d'ús públic.
  b) Barreres Arquitectòniques en l'Edificació pública o 
 privada (BAE). Són aquelles que es troben a l'interior dels 
 edificis.
  c) Barreres Arquitectòniques en els Transports (BAT). Són 
 les que es troben en els mitjans de transport.
 -3 S'entendrà per Barreres en la Comunicació (BC) tot 
 aquell impediment per a l'expressió i la recepció de 
 missatges a través dels mitjans de comunicació, siguin o no 
 de masses.
 -4 S'entén  per  persona  amb limitacions aquella que 
 temporalment  o  permanent  té  limitada la capacitat 
 d'utilitzar el medi o relacionar-s'hi.
 -5 S'entén per persona amb mobilitat reduïda aquella que té 
 limitada  temporalment o permanent la possibilitat de 
 desplaçar-se.
 -6 S'entén per ajuda tècnica tot mitjà que, actuant com a 
 intermediari entre la persona amb mobilitat reduïda o 
 qualsevulla  altra  limitació  i l'entorn, possibiliti 
 l'eliminació de tot allò que per les seves existència, 
 característiques  o  mancança li dificulta l'autonomia 
 individual i, per tant, l'accés al nivell general de 
 qualitat de vida.
                               
 TÍTOL I                           
 Disposicions generals sobre accessibilitat         
                               
 Capítol I                          
 Disposicions sobre Barreres Arquitectòniques Urbanístiques 
 (BAU)                            
                               
 Article 4                          
 Accessibilitat dels espais d'ús públic           
 -1 La planificació i la urbanització de les vies públiques, 
 dels  parcs  i dels altres espais d'ús públic s'han 
 d'efectuar de manera tal que resultin accessibles per a les 
 persones amb mobilitat reduïda. A aquests efectes els plans 
 generals d'ordenació urbana, les normes subsidiàries i 
 d'altres instruments de planejament i execució que els 
 despleguen i també els projectes d'urbanització i d'obres 
 ordinàries,  hauran de garantir l'accessibilitat i la 
 utilització amb caràcter general dels espais d'ús públic, i 
 no seran aprovats si no s'observen les determinacions i els 
 criteris bàsics establerts en aquesta Llei i en els 
 reglaments corresponents.
 -2 Les vies públiques, els parcs i els altres espais d'ús 
 públic existents, i també les respectives instal·lacions de 
 serveis i mobiliari urbà, seran adaptats gradualment, i 
 d'acord amb un ordre de prioritats que tindrà en compte la 
 més gran eficiència i concurrència de persones, a regles i 
 condicions que siguin establertes per reglament. Els ens 
 locals hauran d'elaborar plans especials d'actuació, per 
 tal d'adaptar les vies públiques, els parcs i els altres 
 espais d'ús públic a les normes d'accessibilitat; a aquest 
 fi els projectes de pressupostos dels ens públics hauran de 
 contenir  cada  exercici  econòmic  les  consignacions 
 necessàries per al finançament d'aquestes adaptacions.
                               
 Capítol II                         
 Disposicions  sobre  Barreres  Arquitectòniques  en 
 l'Edificació (BAE)                     
                               
 Article 5                          
 Accessibilitat dels edificis: classes            
  Als efectes de la supressió de Barreres Arquitectòniques 
 en l'Edificació es consideren  tres  tipus  d'espais, 
 instal·lacions  o  serveis accessibles a persones amb 
 limitacions: els adaptats,  els  practicables  i  els 
 convertibles.
  a) Un espai, una instal·lació o un servei es considera 
 adaptat si s'ajusta  als  requeriments  funcionals  i 
 dimensionals que garanteixen la seva utilització autonòma i 
 amb comoditat per les persones amb mobilitat reduïda o 
 qualsevulla altra limitació.
  b) Un espai, una instal·lació o un servei es considera 
 practicable quan, sense ajustar-se a tots els requeriments 
 abans esmentats, això no impedeix la seva utilització, de 
 forma autonòma, per les persones amb mobilitat reduïda o 
 qualsevulla altra limitació.
  c) Un espai, una instal·lació o un servei és convertible 
 quan mitjançant modificacions d'escassa entitat i baix cost 
 que  no  afectin  la seva configuració essencial pot 
 transformar-se, almenys, en practicable.
                               
 Article 6                          
 Accessibilitat dels edificis d'ús públic          
 -1 La construcció, l'ampliació i la reforma dels edificis 
 de titularitat pública o privada destinats a un ús públic 
 s'efectuaran de manera tal que resultin adaptats per a 
 persones amb limitacions.
  Els elements existents dels edificis a ampliar o reformar 
 l'adaptació  dels  quals requereixi mitjans tècnics o 
 econòmics desproporcionats seran, almenys, practicables.
 -2 A aquest fi, s'aprovaran per reglament les normes 
 arquitectòniques bàsiques que contindran les condicions a 
 què s'hauran d'ajustar els projectes, i les tipologies 
 d'edificis als quals s'aplicaran aquestes, i també el 
 procediment de control i execució.
                               
 Article 7                          
 Control de les condicions d'accessibilitat         
  Si les obres realitzades no s'ajustessin al projecte 
 autoritzat i es comprovés que no s'han complert les 
 condicions d'accessibilitat, s'instruirà el procediment 
 establert per la legislació urbanística  vigent,  amb 
 audiència de l'interessat, i, si no són legalitzables pel 
 fet de no poder-se adaptar a la normativa sobre supressió 
 de Barreres Arquitectòniques, s'ordenarà l'enderrocament 
 dels elements no conformes, en els termes que preveuen els 
 articles 255 i concordants del Decret Legislatiu 1/1990, 
 del 12 de juliol, pel qual s'aprova la Refosa dels Textos 
 Legals Vigents a Catalunya en Matèria Urbanística.
                               
 Article 8                          
 Accessibilitat dels edificis d'ús privat          
 -1 Els edificis d'ús privat de nova construcció en què 
 sigui obligatòria la instal·lació d'ascensor hauran de 
 reunir els requisits mínims d'accessibilitat següents:   
  a) Disposaran d'un itinerari practicable que uneixi les 
 entitats o els habitatges amb l'exterior i amb  les 
 dependències d'ús comunitari que estiguin al seu servei.
  b)  Disposaran d'un itinerari practicable que uneixi 
 l'edificació amb la via pública, amb edificacions o serveis 
 annexos d'ús comunitari i amb edificis veïns.
 -2 Quan aquests edificis de nova construcció tinguin una 
 alçada  superior  a planta baixa i pis, llevat dels 
 habitatges unifamiliars, i no estiguin obligats a la 
 instal·lació d'ascensor, es disposaran les especificacions 
 tècniques i de disseny  que  facilitin  la  possible 
 instal·lació d'un ascensor practicable; la resta dels 
 elements comuns d'aquests edificis hauran de reunir els 
 requisits de practicabilitat.
                               
 Article 9                          
 Reserva d'habitatges per a persones amb mobilitat reduïda  
 -1 A fi i efecte de garantir a les persones amb mobilitat 
 reduïda l'accés a un habitatge, en les programacions anuals 
 dels de promoció pública es reservarà un percentatge no 
 inferior al 3% del volum total per destinar-lo a satisfer 
 la demanda d'habitatge per aquests col·lectius, en la forma 
 que reglamentàriament s'estableixi.
 -2 Els promotors privats d'habitatges de protecció oficial 
 hauran de reservar, en els projectes que presentin per a la 
 seva aprovació, la proporció mínima que s'estableixi per a 
 persones amb mobilitat reduïda.
 -3 Els edificis en què existeixen habitatges reservats per 
 a persones amb limitacions hauran de tenir adaptats els 
 interiors dels esmentats habitatges.
                               
 Article 10                         
 Garantia de la realització de les adaptacions interiors 
 dels habitatges reservats                  
  Els promotors privats d'habitatges de protecció oficial 
 podran substituir les adaptacions interiors dels habitatges 
 reservats per a persones amb mobilitat reduïda per la 
 signatura, en sol·licitar-se la qualificació definitiva, 
 d'un aval d'una entitat financera legalment reconeguda que 
 garanteixi la realització de les obres necessàries per a 
 les adaptacions corresponents. Aquests habitatges podran 
 ser adquirits en primer lloc per persones amb mobilitat 
 reduïda i en segon lloc per entitats públiques o privades 
 amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre 
 en el termini que ja preveu la legislació vigent, per 
 dedicar-los a miniresidències, pisos compartits o qualsevol 
 tipus d'habitatge destinats a persones amb limitacions.
                               
 Article 11                         
 Accessibilitat dels elements comuns             
  Els propietaris o usuaris d'habitatges poden dur a terme 
 les obres d'adaptació necessàries per tal que els seus 
 interiors o elements i els serveis comuns dels edificis 
 d'habitatge puguin ser utilitzats  per  persones  amb 
 mobilitat reduïda que hi visquin o hi hagin de viure, 
 sempre que disposin respectivament, i en el seu cas, de 
 l'autorització de la comunitat o del propietari.
                               
 Capítol III                         
 Disposicions  sobre  Barreres  Arquitectòniques  en el 
 Transport (BAT)                       
                               
 Article 12                         
 Accessibilitat dels transports públics           
 -1 Els  transports  públics  de  viatgers  que siguin 
 competència de les administracions catalanes han d'observar 
 el que disposa aquesta Llei, sens perjudici de la seva 
 adaptació progressiva a les mesures dictades i a les 
 resultants dels avenços tecnològics acreditats per la seva 
 eficàcia.
 -2 Les administracions públiques competents en l'àmbit del 
 transport públic han d'elaborar i mantenir permanentment 
 actualitzat un pla de supressió de barreres i d'utilització 
 i  adaptació  progressiva  dels  transports  públics 
 col·lectius.
 -3 En qualsevol cas, el material de nova adquisició haurà 
 d'estar adaptat a les mesures tècniques que s'estableixin.
 -4 En les poblacions en què per reglament es determini 
 haurà d'existir almenys un vehicle especial  o  taxi 
 condicionat, que cobreixi les necessitats de desplaçament 
 de persones amb mobilitat reduïda.
                               
 Capítol IV                         
 Disposicions sobre Barreres en la Comunicació (BC)     
                               
 Article 13                         
 Accessibilitat dels sistemes de comunicació i senyalització 
 -1 El Govern de la Generalitat promourà la supressió de les 
 barreres en la comunicació i l'establiment dels mecanismes 
 i alternatives tècniques que facin accessibles els sistemes 
 de comunicació i senyalització a tota la població, per 
 garantir així el dret a la informació, la comunicació, la 
 cultura, l'ensenyament i l'oci.
 -2 El Govern de la Generalitat impulsarà la formació de 
 professionals intèrprets de signes mímics i guies de 
 sords-cecs, a fi de facilitar tot tipus de comunicació 
 directa al disminuït auditiu, i instarà les diverses 
 administracions públiques catalanes a dotar-se d'aquest 
 personal especialitzat.
 -3 Els  mitjans  àudio-visuals  dependents  de  les 
 administracions públiques elaboraran un pla de mesures 
 tècniques que de forma gradual permeti, mitjançant l'ús del 
 llenguatge mímic o de subtitulacions, garantir el dret a la 
 informació.
                               
 TÍTOL II                          
 Mesures de foment                      
                               
 Article 14                         
 Fons per a la supressió de barreres arquitectòniques    
 -1 El Consell Executiu, a proposta del Conseller competent, 
 crearà un fons destinat a subvencionar la supressió de 
 barreres arquitectòniques, i per a la dotació d'ajudes 
 tècniques.
 -2 La meitat del fons esmentat a l'apartat anterior anirà 
 destinat  a subvencionar els programes específics que 
 elaborin els ens locals per a la supressió de barreres 
 arquitectòniques en l'espai urbà, els edificis d'ús públic 
 i el transport del seu terme municipal.
  Aquests programes específics d'actuació estaran integrats, 
 com a mínim, per un inventari dels espais, edificis, locals 
 i mitjans de transport que  hagin  de  ser  objecte 
 d'adaptació, l'ordre de prioritats en què es duran a terme 
 i les fases d'execució del pla.
 -3 Tindran prioritat per a gaudir del finançament esmentat 
 aquells ens locals que es comprometin, mitjançant conveni, 
 a assignar per a la supressió de barreres arquitectòniques 
 el mateix percentatge de reserva pressupostària a què fa 
 referència la Disposició Addicional Segona.
 -4 L'altra meitat del fons anirà destinada a subvencionar 
 entitats privades i els particulars per a la supressió de 
 barreres, en la forma que s'estableixi per reglament.
                               
 TÍTOL III                          
 Mesures de control                     
                               
 Article 15                         
 Llicències i autoritzacions municipals           
  El compliment dels preceptes d'aquesta Llei serà exigible 
 per a la concessió de les preceptives llicències  i 
 autoritzacions municipals.
                               
 Article 16                         
 Visat dels projectes tècnics                
  Els col·legis professionals que tinguin atribuïda la 
 competència en el visat dels projectes tècnics necessaris 
 per a l'obtenció de les llicències a què fa referència 
 l'article 247 del Decret Legislatiu 1/1990, del 12 de 
 juliol, denegaran els visats si els projectes contenen 
 alguna infracció de les normes sobre supressió de barreres 
 arquitectòniques.
                               
 Article 17                         
 Contractes administratius                  
  Els plecs de condicions dels contractes administratius 
 contindran clàusules d'adequació al que disposa aquesta 
 Llei.
                               
 TÍTOL IV                          
 Règim sancionador                      
                               
 Article 18                         
 Infraccions i sancions                   
 -1 Les accions o omissions que contravenen a les normes 
 sobre supressió de barreres constitueixen infracció i seran 
 sancionades d'acord amb el que disposa aquesta Llei.
 -2 Les infraccions es classifiquen en greus i lleus.
 -3  Tenen  el càracter de greus les infraccions que 
 incompleixin  les  normes sobre supressió de barreres 
 arquitectòniques urbanístiques, en les obres d'urbanització 
 i el seu mobiliari de nova construcció, ampliació i reforma 
 d'espais destinats a l'ús públic, i seran sancionades amb 
 multes d'1.000.001 a 50.000.000 de pessetes.
 -4 Així mateix, tenen caràcter de greus les infraccions en 
 l'àmbit de la supressió de barreres arquitectòniques en 
 l'edificació, construcció, ampliació o reforma d'edificis 
 de propietat pública o privada destinats a serveis públics 
 o a un ús que impliqui la concurrència de públic. Aquestes 
 infraccions seran sancionades amb multes d'1.000.001 a 
 50.000.000 de pessetes.
 -5 L'incompliment de la reserva establerta a l'article 9.2 
 d'aquesta Llei pel que fa a la reserva d'habitatges de 
 protecció oficial de promoció privada té també el caràcter 
 d'infracció greu i serà sancionada amb multes d'1.000.001 a 
 50.000.000 de pessetes.
  -6 L'incompliment de les condicions d'accessibilitat en 
 els edificis de nova construcció o rehabilitats totalment 
 que hagin de ser destinats a l'habitatge constituirà una 
 infracció greu i,  per  tant,  sancionada  amb multa 
 d'1.000.001 a 50.000.000 de pessetes.
 -7 Són faltes lleus les accions o omissions que contravenen 
 a les normes sobre supressió de barreres arquitectòniques, 
 però  que  no  impedeixen la utilització de l'espai, 
 l'equipament, l'habitatge o el mitjà de transport per 
 persones amb mobilitat reduïda.
 -8 Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de 
 50.000 a 1.000.000 de pessetes.
 -9 Per a graduar l'import de les multes es tindrà en compte 
 la gravetat de la infracció, el cost econòmic derivat de 
 les  obres d'accessibilitat necessàries, pel perjudici 
 directament  o  indirecta  causat,  la reiteració del 
 responsable  i  el  grau  de culpa de cada un dels 
 infractors.
 -10 En les obres que s'executessin amb inobservança de les 
 clàusules de la llicència seran sancionats amb multes en 
 quantia  determinada  en  aquesta  Llei  el promotor, 
 l'empresari de les obres i el tècnic director d'aquestes.
 -11 En les obres emparades en una llicència municipal el 
 contingut de la qual sigui manifestament constitutiu d'una 
 infracció greu seran igualment sancionats amb multa el 
 facultatiu que hagués informat favorablement el projecte i 
 els membres de la corporació que haguessin votat a favor de 
 l'atorgament de la llicència sense l'informe tècnic previ, 
 quan  aquest  o l'informe previ del secretari fossin 
 desfavorable per raó d'aquella infracció.
 -12 Les multes que s'imposin als diferents subjectes com a 
 conseqüència  d'una mateix infracció tindran entre si 
 caràcter independent.
                               
 Article 19                         
 Procediment sancionador                   
 -1  Les infraccions de les normes reguladores de la 
 supressió  de  barreres  arquitectòniques  comeses per 
 particulars  seran  sancionades  d'acord  amb  el que 
 estableixen els articles 133 i següents de la Llei de 
 Procediment Administratiu.
 -2 Si un ens local fos advertit per l'Administració de la 
 Generalitat d'un fet constitutitu de qualsevol de les 
 infraccions determinades en aquesta Llei, i aquest no 
 iniciés el procediment sancionador en el termini d'un mes, 
 la multa que s'imposi com a conseqüència de l'expedient 
 sancionador incoat per la Generalitat serà percebuda per 
 aquesta.
                               
 Article 20                         
 Òrgans competents                      
  Les autoritats competents per a imposar sancions, i els 
 límits màxims d'aquestes, són les següents:         
  a) Els alcaldes: en els municipis que no excedeixin de 
 10.000 habitants, fins a un màxim de 100.000 pessetes; en 
 els municipis que no excedeixin de 50.000 habitants, fins a 
 un màxim de 500.000 pessetes; en els municipis de fins a 
 100.000 habitants, multes de fins a 1.000.000 de pessetes; 
 en els municipis que no excedeixin de 500.000 habitants, 
 multes de fins a un màxim de 5.000.000 de pessetes, i en 
 els municipis de més de 500.000 habitants, multes de fins a 
 un màxim de 10.000.000 de pessetes.
  b) La Direcció General del Departament corresponent per 
 raó de la matèria, fins a 25 milions de pessetes, amb 
 independència del nombre d'habitants del municipi.
  c) El Conseller competent per raó de la matèria, fins a 50 
 milions  de  pessetes,  amb  independència del nombre 
 d'habitants del municipi.
                               
 Article 21                         
 Destinació de les sancions                 
  Els ingressos derivats de la imposició de les sancions 
 previstes  en  aquesta Llei seran destinats, per les 
 administracions públiques actuants, a la supressió de 
 barreres  arquitectòniques  en  l'àmbit  de  la  seva 
 competència.
                               
 Article 22                         
 Prescripció                         
  Les infraccions greus prescriuen al cap de quatre anys.
  Les infraccions lleus prescriuen al cap d'un any.
  El termini de prescripció començarà a computar-se des del 
 dia en què s'hagués comès la infracció o, si és el cas, des 
 que l'Administració competent n'hagués tingut coneixement.
                               
 TÍTOL V                           
 Consell  per a la Promoció de l'Accessibilitat i la 
 Supressió de Barreres Arquitectòniques           
                               
 Article 23                         
 Consell per  a la Promoció de l'Accessibilitat i la 
 Supressió de Barreres Arquitectòniques           
 -1 Es crea el Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat 
 i la Supressió de Barreres Arquitectòniques com a òrgan de 
 participació  externa  i  consulta,  que s'adscriu al 
 Departament de Benestar Social.
 -2 El Consell estarà integrat per representants de les 
 administracions públiques, de les entitats que agrupen els 
 diferents col·lectius de persones  amb  disminució  i 
 d'experts en aquell àmbit.
 -3 El Consell té funcions d'assessorament, informació, 
 proposta de criteris d'actuació  i  foment  del  que 
 s'estableix en aquesta Llei, com també aquelles altres que 
 se li atribueixin reglamentàriament.
 -4 El  Consell  haurà  de  coordinar amb la Comissió 
 Interdepartamental per a  la  Supressió  de  Barreres 
 Arquitectòniques de la manera que estableixi el Govern.
                               
 Disposicions addicionals                  
 Primera                           
  El Govern de la Generalitat haurà d'aprovar el Codi 
 d'Accessibilitat, que refondrà totes les normes dictades en 
 la matèria.
  El Codi d'Accessibilitat haurà de contenir també les 
 condicions tècniques d'accessibilitat de tots aquells usos 
 urbanístics, activitats, transports i edificació continguts 
 als annexos 1 i 2 del Decret 100/1984, del 10 d'abril.
                               
 Segona                           
  El Govern de la Generalitat de Catalunya determinarà 
 anualment  un  percentatge  de  les  seves  partides 
 pressupostàries d'inversió directa en els edificis d'ús 
 públic de la seva titularitat o sobre els quals disposi, 
 per qualsevol títol, del dret d'ús, per a la supressió de 
 les barreres existents.
                               
 Tercera                           
  Els  plans  d'adaptació  i  supressió  de  barreres 
 arquitectòniques que disposa aquesta Llei seran elaborats 
 per les corresponents administracions públiques en el 
 termini de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquesta 
 Llei. Aquests plans seran revisats cada cinc anys i 
 realitzats en un termini màxim de quinze anys.
                               
 Quarta                           
  El  Govern  de  la  Generalitat  promourà  campanyes 
 informatives i educatives dirigides a la població en 
 general per tal de sensibilitzar-la en el tema de les 
 persones  amb  limitacions a fi de fomentar la seva 
 integració real a la nostra societat.
                               
 Cinquena                          
  Totes les lleis sectorials que afectin aquesta matèria 
 contindran  previsions sobre la supressió de barreres 
 arquitectòniques.
                               
 Sisena                           
  El Govern de la Generalitat establirà en el termini de dos 
 anys des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei un pla de 
 control sobre la supressió de barreres arquitectòniques.
                               
 Setena                           
  El que és disposat en l'article 6 d'aquesta Llei no serà 
 d'aplicació en aquells edificis o immobles declarats béns 
 d'interès cultural o inclosos en els catàlegs municipals 
 d'edificis  de  valor  històrico-artístic,  quan  les 
 modificacions necessàries comportin un incompliment de la 
 normativa  específica  reguladora  d'aquests   béns 
 històrico-artístics.
                               
 Vuitena                           
  Per tal de facilitar la integració laboral de les persones 
 amb limitacions, el Govern de la Generalitat instarà 
 aquelles empreses que disposin de transport propi  a 
 garantir  la seva accessibilitat als treballadors amb 
 mobilitat reduïda o qualsevulla altra limitació que hi 
 treballin.
                               
 Disposicions finals                     
 Primera                           
  Es faculten el Govern i els Consellers competents per raó 
 de la matèria per a dictar les disposicions que siguin 
 necessàries  per al desenvolupament, l'aplicació i el 
 compliment de la present Llei.
                               
 Segona                           
  Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de la  seva 
 publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
 Catalunya.                         
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 25 de novembre de 1991       
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Antoni Comas i Baldellou                  
 Conseller de Benestar Social                
                               
Amunt