Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 03/09/2013

  • Número del document 221/2013

  • Número de control 13246058

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-13246058-2013

Dades del DOGC
  • Número 6454

  • Data 05/09/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament.


La Directiva 2007/66/CE del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2007, per la qual es modifiquen les directives 89/665/CEE i 92/13/CEE del Consell pel que fa referència a la millora de l’eficàcia dels procediments de recurs en matèria d’adjudicacions de contractes públics, va establir l’obligatorietat dels estats membres de la Unió Europea de crear un òrgan independent competent per conèixer els recursos en matèria de contractació pública.

La Llei de l’Estat 34/2010, de 5 d’agost, de modificació de les lleis 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, i 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, per adaptació a la normativa comunitària de les dues primeres, va introduir modificacions en el règim de revisió de decisions en matèria de contractació, en compliment de la referida directiva.

En aquests moments, el recurs especial de revisió de decisions en matèria de contractació està regulat al Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que, a l’article 41.3, determina que en l’àmbit de les comunitats autònomes la competència per resoldre els recursos serà establerta per les seves normes específiques i podran crear un òrgan independent, unipersonal o col·legiat, d’acord amb les previsions contingudes al referit text legislatiu.

A Catalunya, la disposició addicional quarta de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, va crear l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, com a òrgan administratiu unipersonal especialitzat que actua amb plena independència funcional en l’exercici de les seves competències i exerceix les seves funcions en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de les entitats i els organismes que formen part del seu sector públic que tenen la consideració de poders adjudicadors, de les administracions locals integrades en el seu territori, i també de les entitats i els organismes de l’Administració local que tenen la consideració de poders adjudicadors.

La mateixa llei preveu que si el volum i l’especificitat dels assumptes que són competència de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya aconsellen la modificació del seu caràcter unipersonal, l’òrgan pot ésser transformat en un òrgan col·legiat amb la denominació de Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, mitjançant un decret del Govern i prèvia proposta motivada efectuada per l’òrgan competent que tingui atribuïdes les competències de supervisió i avaluació de la contractació pública a la Generalitat de Catalunya.

En compliment de la normativa esmentada i de la potestat autoorganitzativa que l’article 150 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat de Catalunya, reconeixent la seva competència exclusiva sobre l’estructura i la regulació dels òrgans administratius públics.

Tenint en compte la proposta de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, i l’experiència acumulada durant el període de funcionament de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, es considera convenient regular el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, i la seva organització i funcionament.

De conformitat amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

A proposta del conseller de la Presidència, vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Capítol I

Regulació, competències i àmbit d’actuació del Tribunal

 

Article 1. Regulació del Tribunal

Es transforma l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya en òrgan col·legiat amb la denominació de Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, i s’aprova la seva organització i el seu funcionament.

S’adscriu al departament competent en l’establiment de criteris, direcció i control de la contractació pública.

 

Article 2. Naturalesa jurídica

El Tribunal és un òrgan administratiu col·legiat de caràcter especialitzat que exerceix les seves funcions amb plena independència, objectivitat i imparcialitat, sense estar subjecte a cap vincle jeràrquic, ni a instruccions de cap tipus dels òrgans de les administracions públiques afectades.

 

Article 3. Àmbit d’actuació

1. El Tribunal exerceix les seves funcions en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de les entitats i els organismes que formen part del seu sector públic que tenen la consideració de poders adjudicadors i, en el seu cas, de les administracions locals integrades en el seu territori i de les entitats i els organismes de l’Administració local que tenen la consideració de poders adjudicadors.

2. El Parlament de Catalunya i les institucions i entitats que en depenen, així com la resta d’institucions i entitats de la Generalitat creades per l’Estatut d’autonomia, poden atribuir la competència per resoldre els recursos i les reclamacions al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic mitjançant la formalització del conveni corresponent.

3. El Tribunal té competència material sobre els actes següents:

a) Resoldre els recursos especials en matèria de contractació interposats contra els actes relacionats en l’apartat 2 de l’article 40 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, quan es refereixen als tipus de contractes especificats en l’apartat 1 del mateix article i no es tracti de procediments d’adjudicació que se segueixin pel tràmit d’emergència de l’article 113 del mateix text refós.

b) Decidir sobre l’adopció de mesures provisionals sol·licitades en els termes establerts al text refós esmentat, amb anterioritat a la interposició del recurs especial en matèria de contractació.

c) Resoldre les qüestions de nul·litat basades en els supòsits especials de nul·litat contractual establerts a l’article 37 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

d) Resoldre les reclamacions en els procediments d’adjudicació dels contractes, les mesures provisionals i la qüestió de nul·litat a què fan referència els articles 101, 103, 109, 110 i 111 de la Llei 31/2007, del 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals.

 

Article 4. Seu del Tribunal

El Tribunal té la seu en el mateix lloc on hi hagi els òrgans centrals del departament competent en l’establiment de criteris, direcció i control de la contractació pública.

 

 

Capítol II

Composició del Tribunal, estatut i funcions dels seus integrants

 

Secció 1a. Composició i estatut personal

 

Article 5. Composició del Tribunal

1. El Tribunal es compon del president/a i dues persones com a vocals, tots amb veu i vot. En el cas que el volum d’assumptes sotmesos al coneixement del Tribunal ho aconselli per causes degudament acreditades, el nombre de vocals podrà ser incrementat per decret del Govern. La composició del Tribunal procurarà garantir la presència de dones i homes amb capacitació, competència i preparació adequades.

2. El president/a i les persones vocals són nomenats per la persona titular del departament competent en l’establiment de criteris, direcció i control de la contractació pública, entre persones funcionàries que reuneixin els requisits establerts a l’article 6.1 d’aquest Decret. La resolució de nomenament s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. El president/a i una de les persones vocals són nomenats, mitjançant convocatòria pública i pel procediment de lliure designació, entre candidats funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que reuneixin la resta de requisits establerts a l’article 6.1.

4. L’altre vocal és nomenat entre candidats funcionaris de l’Administració local de Catalunya que reuneixin la resta de requisits establerts a l’article 6.1, a proposta conjunta de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. En el cas que aquestes entitats no efectuessin una proposta conjunta en el termini màxim d’un mes, des que fossin requerides per l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat per fer-ho, podrà ser nomenat el candidat proposat per qualsevol d’ambdues.

En els termes establerts en aquest apartat, podrà ser nomenada com a vocal una persona que reuneixi els requisits de l’apartat 3 d’aquest article en el cas que no es presentessin candidats funcionaris de l’Administració local que reunissin la resta de requisits de l’article 6.1.

5. El Tribunal disposa d’un secretari/ària tècnic/a, amb veu però sense vot, que no té la condició de membre del Tribunal. Serà nomenat/ada per l’òrgan corresponent del departament competent en l’establiment de criteris, direcció i control de la contractació pública, mitjançant el sistema de provisió de llocs de treball per concurs específic, entre persones funcionàries de carrera de cossos o escales del grup A1 de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb una antiguitat superior a 5 anys i amb títol de llicenciatura o grau en dret. Per a la seva designació es valoraran els seus coneixements i experiència en matèria de contractació pública.

 

Article 6. Requisits per ser membre del Tribunal

1. Per ser designat membre del Tribunal cal complir els requisits següents:

a) Ésser funcionari o funcionària de carrera del cos A1, subgrup A1 de l’Administració de la Generalitat de Catalunya o equivalent de l’Administració local de Catalunya.

b) Haver desenvolupat l’activitat professional per un temps superior a quinze anys, preferentment en l’àmbit del dret administratiu relacionat directament amb la contractació pública.

c) Tenir la llicenciatura o grau en dret.

d) Disposar de competència professional acreditada en les matèries pròpies del Tribunal.

2. La provisió del lloc de membre del Tribunal s’ha d’ajustar als principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat. El procés de selecció i designació s’inicia amb la convocatòria pública corresponent, en la qual pot participar el personal funcionari que reuneixi els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent.

3. Les persones aspirants han de presentar la sol·licitud per prendre part en la convocatòria juntament amb la declaració corresponent de dades professionals, en què ha de constar la titulació acadèmica i la pertinença als cossos o les escales exigits, els anys de serveis prestats, els llocs de treball desenvolupats a les administracions públiques amb indicació de les característiques de cada lloc i dels nivells, i tots els altres mèrits que considerin adequats, especialment per acreditar d’una manera fefaent l’experiència i la dedicació en l’àmbit del dret públic relacionat amb la contractació pública.

4. Les persones participants han d’acreditar documentalment les dades professionals que al·leguin dins el termini de presentació de sol·licituds, llevat d’aquelles dades que constin en l’expedient personal mecanitzat en el Registre Informàtic de Personal, cosa que hauran de fer constar les persones concursants en la seva sol·licitud de participació.

 

Article 7. Mandat

El mandat dels membres del Tribunal té una durada de cinc anys, a comptar de la presa de possessió, que s’ha de dur a terme un cop publicat el nomenament. Els membres poden ser reelegits per períodes successius de la mateixa durada, sense necessitat de fer cap nou procés de selecció, i publicant al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució per la qual se n’acordi la reelecció.

 

Article 8. Estatut personal

L’estatut personal dels membres del Tribunal és el següent:

1. Els membres del Tribunal estan subjectes al mateix règim d’incompatibilitats que el que correspon als alts càrrecs de la Generalitat.

2. Les retribucions a percebre pels/per les membres del Tribunal s’han assimilar a les corresponents al personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. La convocatòria corresponent establirà les retribucions i el règim jurídic aplicable.

3. El nomenament com a membre del Tribunal dóna lloc a la declaració de la situació administrativa de serveis especials.

4. Els membres del Tribunal són inamovibles, si bé poden ésser remoguts o es produeix el cessament per alguna de les causes següents:

a) Defunció.

b) Acabament del mandat sense reelecció.

c) Renúncia formalitzada per escrit i acceptada pel titular o la titular del departament competent en l’establiment de criteris, direcció i control de la contractació pública .

d) Pèrdua de la condició de funcionari o funcionària.

e) Incompliment greu de les seves obligacions.

f) Condemna, per sentència ferma, a pena privativa de llibertat o d’inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics.

g) Incapacitat sobrevinguda per a l’exercici del càrrec.

h) Pèrdua de la nacionalitat.

El cessament o la remoció es produeix quan es dóna la circumstància o quan té efectes l’acte que la determina, i s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el seu cas, la remoció serà acordada pel titular o la titular del departament competent en l’establiment de criteris, direcció i control de la contractació pública, un cop feta la instrucció de l’expedient corresponent amb audiència a la persona interessada.

En els supòsits b) i c) abans esmentats, els membres cessants del Tribunal continuaran en exercici de les seves funcions fins que no prengui possessió del seu lloc qui els hagi de succeir.

 5. En els casos de vacant, absència o malaltia, el president/a del Tribunal serà substituït pel/per la vocal proposat per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya i en els casos de vacant, absència, o malaltia que afecti algun dels vocals, el president/a proveirà la distribució dels assumptes atribuïts a aquell. Tanmateix, en el cas que l’absència del vocal es prevegi de llarga durada es podrà nomenar, en els termes de l’article 45 de la Llei 13/1989, de 14 de setembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, un vocal substitut de forma temporal que reuneixi els mateixos requisits requerits per a la persona titular.

En els casos de vacant, absència o malaltia del secretari/ària tècnic/a del Tribunal, podrà ser substituït per un funcionari/ària al servei del Tribunal o, si no fos possible, del departament competent en matèria d’avaluació i supervisió de la contractació pública, designat pel secretari/a general d’aquell.

 

Secció 2a. Funcions

 

Article 9. Funcions

1. El president/a del Tribunal exerceix les funcions següents:

a) La representació del Tribunal

b) La direcció orgànica i funcional del Tribunal.

c) Proposar, quan sigui procedent, la no-admissió a tràmit dels assumptes presentats al Tribunal.

d) El comandament del personal assignat al Tribunal, sens perjudici de les funcions que corresponen al secretari/ària tècnic/a.

e) El repartiment d’atribucions i la distribució i assignació dels assumptes, les tramitacions i les ponències per resoldre els recursos, les reclamacions i les qüestions de nul·litat.

f) Preparar la proposta de resolució dels assumptes que tingui assignats i efectuar-ne la ponència davant la resta de membres del Tribunal, degudament convocats/ades a l’efecte.

g) La signatura de les resolucions i dels acords del Tribunal.

2. Corresponen als vocals les funcions següents:

a) Preparar la proposta de resolució dels assumptes que tinguin assignats i efectuar-ne la ponència davant la resta de membres del tribunal, degudament convocats a l’efecte.

b) Proposar, quan sigui procedent, la no-admissió a tràmit dels assumptes presentats al Tribunal.

c) Resoldre de forma unipersonal qualsevol altre assumpte que li hagi estat atribuït i realitzar les tasques que li hagin estat assignades pel president/a.

3. Corresponen al secretari/ària tècnic/a les funcions següents:

a) Actuar de fedatari dels actes i acords del Tribunal.

b) Coordinar la tramitació dels recursos i les reclamacions.

c) Dictar els actes de tràmit i de notificació i impulsar d'ofici el procediment.

d) Gestionar el registre i custodiar els documents del Tribunal.

e) Gestionar l’execució de les resolucions adoptades i qualssevol altres actuacions de caràcter administratiu que es derivin del procediment.

f) Exercir funcions de gestió del personal.

 

 

Capítol III

Presa d’acords

 

Article 10. Assistència i adopció d'acords

1. Tots els membres del Tribunal estan obligats a assistir a les sessions a les quals siguin convocats i a participar en les deliberacions necessàries per a l'adopció d'acords o resolucions.

2. Per a la vàlida constitució del Tribunal, als efectes de poder realitzar sessions, fer deliberacions i poder adoptar acords, es requereix l’assistència de la majoria absoluta dels seus membres, sempre que entre ells hi figuri el president/a o el/la vocal que el substitueixi. També hi ha de ser present el secretari/ària tècnic/a o la persona que el substitueixi, per la seva funció de redacció de l’acta.

3. Els acords s'adoptaran per majoria entre els assistents, amb vot de qualitat del president/a en el cas d'empat.

4. Sens perjudici del que estableix l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, cap dels assistents podrà abstenir-se de votar, i el que dissenteixi de la majoria, podrà formular vot particular per escrit en el termini de 48 hores. El vot particular figurarà a la resolució del Tribunal.

 

Article 11. Objectivitat, imparcialitat i sigil

1. Els membres del Tribunal tenen l’obligació d’inhibir-se del coneixement dels assumptes en els quals concorri alguna de les causes d’abstenció i recusació establertes en la legislació en matèria de procediment administratiu comú, així com d’aquells en els quals concorri situació de conflicte d’interessos.

2. Qualsevol membre del Tribunal que conegui de la concurrència d’algun dels supòsits previstos a l’apartat anterior haurà de posar-ho en coneixement del Tribunal, amb la finalitat que aquest decideixi, en funció de les circumstàncies concretes de cada cas, si aquell ha d’abstenir-se o no de l’estudi i votació de l’assumpte corresponent. El Tribunal adoptarà l’acord que procedeixi en la mateixa sessió en què la qüestió es plantegi, sense necessitat de ponència prèvia. Els membres afectats per possibles causes d’abstenció no poden participar en l’estudi, deliberació i votació sobre l’apreciació d’aquella causa que porti a terme el Tribunal, i queden vinculats per l’acord que aquest adopti.

3. Els membres del Tribunal han de guardar secret sobre els assumptes sotmesos al seu coneixement i sobre les propostes d’acords o resolucions mentre no siguin aprovades pel propi Tribunal, i, sempre respecte a les deliberacions del Tribunal.

 

Article 12. Actes de les sessions del Tribunal

1. Haurà d'estendre's acta de totes les sessions que celebri el Tribunal. En l’acta s'indicaran els assistents, el lloc, la durada de la sessió, els recursos examinats, el resultat de les votacions i el sentit de les resolucions, així com els altres acords adoptats.

2. Les actes s'aprovaran en la mateixa o posterior sessió del Tribunal, se signaran pel secretari/ària tècnic/a amb el vistiplau del president/a, i es conservaran correlativament numerades.

 

Article 13. Suport i assistència

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic podrà comptar amb el suport de personal expert que assistirà els seus membres en l'elaboració de les resolucions.

 

 

Capítol IV

Normes de procediment

 

Article 14. Normes de procediment

La tramitació processal dels recursos especials en matèria de contractació, de les reclamacions i de les qüestions de nul·litat, així com la relativa a l’adopció de mesures provisionals davant del Tribunal es regirà per les normes bàsiques de la legislació de contractes del sector públic en aquesta matèria, les seves normes de desplegament i les normes específiques de procediment desenvolupades en aquest Decret i per la normativa reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

 

Article 15. Inadmissió a tràmit d’assumptes presentats

La no-admissió a tràmit d’un recurs especial en matèria de contractació, d’una reclamació o d’una qüestió de nul·litat, quan sigui procedent i previ acord del Tribunal al respecte, comportarà la seva devolució a la persona interessada mitjançant diligència del secretari/ària tècnic/a, que contindrà la indicació de la data en què s'hagués presentat i de la causa de la inadmissió.

 

Article 16. Legitimació

1. Podrà interposar el corresponent recurs especial, reclamació o qüestió de nul·litat en matèria de contractació qualsevol persona física o jurídica els drets o interessos legítims de les quals s’hagin vist perjudicats o pugin resultar afectats per les decisions objecte de recurs, reclamació o qüestió de nul·litat.

2. En el cas que diverses empreses concorrin a una licitació, sota el compromís de constituir unió temporal d'empreses, si resultessin adjudicatàries del contracte, qualsevol d'elles podrà interposar el recurs, la reclamació o la qüestió de nul·litat, sempre que els seus drets o interessos legítims s'hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats per les decisions objecte de recurs, reclamació o qüestió de nul·litat.

 

Article 17. Interposició del recurs, reclamació o qüestió de nul·litat

1. La incoació del procediment i el termini d’interposició del recurs especial, de la reclamació i de la qüestió de nul·litat en matèria de contractació s’han d’ajustar a les previsions establertes a la normativa bàsica.

2. Per esmenar els defectes que puguin afectar l’escrit de recurs, la reclamació o la qüestió de nul·litat s’ha de requerir la persona interessada a fi que, en un termini de tres dies hàbils, solucioni la falta o aporti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, se la tindrà per desistida de la seva petició i quedarà suspesa la tramitació de l’expedient amb els efectes que preveu l’apartat 5 de l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Article 18. Lloc de presentació

1. El recurs especial en matèria de contractació només podrà presentar-se en el registre de l'òrgan de contractació o en el del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

2. La reclamació prevista a l'article 101 de la Llei 31/2007, de 30 d'octubre, i la qüestió de nul·litat de l’article 37 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, només podran presentar-se en el registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

3. La presentació a l'oficina de correus o a qualsevol registre administratiu diferent dels esmentats en els apartats anteriors no interromprà el termini de presentació.

 

Article 19.Terminis

1. Quan el recurs s'interposi contra l'anunci de licitació, publicat al Diari Oficial de la Unió Europea, el termini començarà a comptar-se a partir de l'endemà de la seva publicació, tret que la normativa bàsica prevegi que es difongui únicament per un altre mitjà.

2. En les notificacions que l'òrgan de contractació remeti als licitadors/ores o adjudicataris/àries haurà de fer-se constar de forma clara la data de remissió. En cas contrari, es prendrà com a data inicial per al còmput del termini d'interposició del recurs el següent a la data de recepció de la notificació.

 

Article 20. Acumulació de recursos  

Podrà acordar-se l'acumulació de dos o més recursos, reclamacions o qüestions de nul·litat, en qualsevol moment previ a la finalització, tant d'ofici com a sol·licitud del recurrent o de qualsevol de les persones interessades comparegudes en el procediment, quan existeixi identitat d’objecte o connexió íntima.

Contra l'acord d'acumulació o contra el de la seva denegació, que hauran de ser motivats, no es podrà interposar cap recurs.

 

Article 21. Suspensió de l'acte d'adjudicació i adopció de mesures provisionals

1. Quan el recurs o la reclamació s'interposin davant l’òrgan de contractació contra l'acte d'adjudicació, l'òrgan de contractació suspendrà immediatament la tramitació de l’expedient de contractació. També suspendrà la tramitació en el moment de rebre el requeriment del Tribunal per remetre-li l'expedient de contractació.

La suspensió s’haurà de mantenir mentre no s'acordi el seu aixecament per part del Tribunal.

2. Quan el Tribunal acordi l'adopció de mesures provisionals a instància de part, i consideri que se’n puguin derivar perjudicis de qualsevol naturalesa per a l'òrgan de contractació, per a l’entitat contractant o per a qualsevol persona interessada en l'adjudicació del contracte, es podrà condicionar l'eficàcia de les mesures a la constitució d'una garantia. En aquest cas, el Tribunal fixarà en el mateix acord d’establiment de mesures provisionals l'import de la garantia i el termini per constituir-la, el qual no podrà excedir de deu dies hàbils.

3. Amb caràcter general, l'import de la garantia serà del cinc per cent del pressupost de licitació del contracte sempre que no s'hagués procedit encara a la seva adjudicació i del cinc per cent de l’import d'adjudicació en cas que s’hagi produït. Això no obstant, el Tribunal podrà reduir o incrementar l’import de la garantia a constituir sempre que ho consideri procedent en funció de l’import dels possibles perjudicis.

En els procediments en els quals no existeixi pressupost de licitació o import d'adjudicació, el Tribunal fixarà l'import de la garantia, exclusivament, d’acord amb l'estimació que faci dels possibles danys.

Només s'admetran com a garanties l'aval bancari, el contracte d’assegurança de caució i el dipòsit en metàl·lic o valors de deute públic de l'Estat o de la Generalitat de Catalunya constituïts de conformitat amb les disposicions vigents i dipositats a la Caixa General de Dipòsits.

Les garanties exigides seran constituïdes a disposició del Tribunal i respondran dels danys que es puguin ocasionar, com a conseqüència de les mesures provisionals adoptades, a l'òrgan de contractació o a les altres persones interessades en el procediment d'adjudicació.

El secretari/ària del Tribunal, una vegada rebut el resguard acreditatiu del dipòsit, i verificat el compliment dels requisits indicats en els paràgrafs anteriors, declararà fermes les mesures provisionals acordades, que començaran a tenir efectes des d'aquell instant; en cas contrari, les declararà decaigudes i quedaran sense efecte.

 

Article 22. Remissió de l'expedient

1. L'expedient de contractació, així com els actes posteriors que hi estiguin directament relacionats, seran tramesos per l’òrgan de contractació al Tribunal per mitjans electrònics, sempre que sigui possible.

L'òrgan de contractació o l'entitat contractant acompanyaran, amb la tramesa de l'expedient un informe sobre la tramitació del procediment objecte de recurs, reclamació o qüestió de nul·litat, el qual podrà contenir també les al·legacions corresponents respecte al fons de la qüestió plantejada i, en el seu cas, respecte de les mesures provisionals sol·licitades.

2. Si l'òrgan de contractació o l'entitat contractant no trametessin la referida documentació dins el termini establert legalment, el secretari/ària del Tribunal requerirà la seva remissió. Transcorreguts dos dies hàbils des de la data del requeriment sense que s’hagués efectuat la tramesa, es podrà comunicar aquest fet al recurrent per tal que al·legui el que consideri convenient respecte d'aquest incident i aporti, en el termini de cinc dies hàbils des de la data de notificació, els documents que consideri oportuns per a la resolució del recurs o de la reclamació.

Finalitzat aquell termini, el procediment prosseguirà, sens perjudici de la responsabilitat en què haguessin pogut incórrer les autoritats i el personal al servei del sector públic.

3. La presentació d'escrits i/o documents de qualsevol classe redactats en llengua no oficial a Catalunya no produirà cap efecte davant el Tribunal, llevat que s’acompanyin de la corresponent traducció a una llengua oficial de Catalunya amb els requisits legalment exigibles.

4. A efectes de l’efectiva entrada de l’expedient de l’òrgan de contractació davant el Tribunal, s’haurà d’enviar tots els documents que integren l’expedient, degudament identificats cadascun d’ells amb el corresponent títol i paginació, indexats per número de document, numerats i ordenats cronològicament.

 

Article 23. Accés a l’expedient i al·legacions

1. En el supòsit que procedeixi la inadmisió a tràmit del recurs, de la reclamació, o de la qüestió de nul·litat, no es donarà trasllat de l’expedient a les restants persones interessades.

2. Els escrits d'al·legacions han de presentar-se en el registre del Tribunal o per via telemàtica al correu electrònic del Tribunal.

 

Article 24. Prova

1. La sol·licitud de prova ha de fer-se en els següents moments procedimentals:

a) Quan hagi de ser sol·licitada, amb l'escrit d'interposició.

b) Quan hagi de ser sol·licitada per qualsevol altra persona interessada, amb l’escrit d'al·legacions que es presenti.

c) Quan sigui formulada per l'òrgan de contractació, autor de l'acte recorregut, amb l'informe tramès al Tribunal amb l'expedient de contractació.

2. La sol·licitud de pràctica de prova pericial ha d’identificar les qüestions concretes que el pèrit ha de valorar, que no podran ser referides a l’aplicació de criteris dependents de judicis de valor en la puntuació de les ofertes, i proposar la persona o persones per practicar-la.

3. Acordada la pràctica de la prova, s’obre el termini per a la seva realització i es notifica a les persones interessades en el recurs, la reclamació o la qüestió de nul·litat, dins dels cinc dies hàbils següents.

4. Les despeses derivades de la pràctica de la prova són a càrrec de qui l'hagués sol·licitat, sense perjudici del que disposa l'article 25 d’aquest Decret.

 

Article 25. Indemnització de danys i perjudicis

1. El Tribunal, a sol·licitud de l’interessat, i si escau, podrà establir, en la seva resolució, els danys i perjudicis derivats de l'actuació de l'òrgan de contractació o de l’entitat contractant i fixar la indemnització a satisfer per aquest concepte a la persona interessada.

2. La quantificació econòmica de la indemnització procedent podrà incloure l’import de les despeses originades a la persona interessada, incloses les derivades de la pràctica de prova.

 

Article 26. Resolució

1. La resolució que es dicti en el procediment de recurs, de reclamació o de qüestió de nul·litat estimarà en tot o en part, o desestimarà, les pretensions formulades, o declararà la seva inadmissió, tot decidint motivadament totes les qüestions que s’hagin plantejat durant la instrucció de l’expedient. En tot cas, la resolució serà congruent amb la petició i, si es considera procedent, es pronunciarà sobre l’anul·lació de les decisions il·legals adoptades durant el procediment d’adjudicació, incloent-hi la supressió de les característiques tècniques, econòmiques o financeres discriminatòries contingudes a l’anunci de licitació, anunci indicatiu, plecs, condicions reguladores del contracte i qualsevol altre document relacionat amb la licitació o adjudicació, així com, si escau, sobre la retroacció de les actuacions. En el cas que s’apreciï l’existència d’alguna causa d'inadmissió del recurs, de la reclamació o de la qüestió de nul·litat, el Tribunal s'abstindrà de resoldre sobre el fons de l’assumpte.

Si, com a conseqüència del contingut de la resolució, es precisés que l’òrgan de contractació hagués d’acordar l‘adjudicació del contracte corresponent a un altre licitador, es concedirà a aquest un termini de deu dies hàbils per tal que complimenti allò establert a la normativa bàsica de contractes sobre l’aportació de la documentació corresponent per part del licitador que hagués presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.

2. Quan el Tribunal apreciï temeritat o mala fe en la interposició del recurs, la reclamació o la qüestió de nul·litat, o en la sol·licitud de mesures cautelars, podrà acordar, en la resolució que dicti, la imposició d'una sanció pecuniària a qui l’hagi interposat, en els termes previstos a la legislació vigent, tot exposant les causes que la motivin i les circumstàncies determinants de la seva quantia. En qualsevol cas, la imposició de sanció pecuniària requerirà també que s'haguessin desestimat totalment les pretensions formulades en el recurs.

3. Així mateix, a sol·licitud de l’interessat, i si es considera procedent, podrà imposar-se a l’òrgan de contractació l’obligació d’indemnitzar la persona interessada pels danys i perjudicis que li hagués pogut ocasionar la infracció legal motivadora de la interposició del recurs.

4. El Tribunal, en dictar la corresponent resolució, deixarà sense efecte la suspensió automàtica del procediment quan aquesta s'hagués produït, així com de la resta de mesures provisionals que hagués acordat. Si la resolució fos totalment o parcialment estimatòria, el Tribunal també ordenarà la devolució de les garanties que s’haguessin pogut constituir per respondre dels perjudicis derivats de l'adopció de mesures provisionals; en cas que la resolució del recurs fos desestimatòria, s’estarà al que disposa l’article 28.

 

Article 27. Execució de les resolucions

1. Les resolucions que acordin la suspensió del procediment de contractació, hauran de notificar-se a l'òrgan de contractació o a l'entitat contractant el mateix dia en què es dictin. Una vegada rebuda la notificació, l'òrgan de contractació o l'entitat contractant suspendrà immediatament el procediment.

2. Les resolucions que posin fi al procediment de recurs, reclamació o qüestió de nul·litat seran executades per l'òrgan de contractació o per l’entitat contractant autora de l'acte impugnat amb subjecció estricta als seus termes.

3. Si la resolució acordés l'anul·lació de procediment de licitació, serà necessària la convocatòria d'una nova licitació per a l'adjudicació del contracte. En el cas que aquella disposés la retroacció del procediment, l'anul·lació de tràmits ordenada pel Tribunal no serà obstacle perquè es mantinguin els actes i tràmits del procediment la validesa dels quals no es vegi afectada per la infracció declarada pel Tribunal.

4. El pagament de les multes imposades i l'abonament de les indemnitzacions acordades pel Tribunal es faran efectius en el termini d’un mes. Transcorregut aquest termini sense que el pagament hagués estat efectuat o la indemnització satisfeta, el Tribunal podrà exigir el seu abonament per la via de constrenyiment en els termes previstos a la legislació vigent.

 

Article 28. Cancel·lació, devolució i execució de garanties

1. Les garanties constituïdes per a l'adopció de mesures provisionals sol·licitades abans de la interposició del recurs especial, quedaran sense efecte i seran cancel·lades si la resolució dictada del Tribunal no fos totalment desestimatòria de les pretensions del recurrent. En aquest cas, prèvia sol·licitud del/de la recurrent, el secretari/ària del Tribunal acordarà la cancel·lació de les garanties i ho comunicarà a la Caixa General de Dipòsits a fi que continuï la seva tramitació de la forma que procedeixi.

2. Si la resolució del Tribunal fos totalment desestimatòria del recurs, el secretari/ària d’aquell únicament acordarà la devolució de les garanties una vegada constatat que no hi hagués responsabilitats exigibles. Amb aquesta finalitat, es requerirà l'òrgan de contractació autor de l'acte impugnat i les altres persones interessades comparegudes en el procediment per tal que, en el termini de quinze dies hàbils comptats des del següent al de notificació, comuniquin per escrit si el procediment de recurs els ha ocasionat danys o perjudicis i, en cas afirmatiu, acreditin l’import d’aquests.

En el cas que no es formulés cap reclamació de danys i perjudicis, el secretari/ària del Tribunal acordarà la devolució de les garanties sense més tràmit, procedint segons s’ha establert anteriorment.

En el supòsit que fos presentat al Tribunal escrit de reclamació de danys i perjudicis, se’n donarà trasllat al/la recurrent a fi que, també en el termini de quinze dies hàbils comptats des del següent al de notificació, formuli les al·legacions que consideri pertinents. Prèvia anàlisi dels escrits i documents presentats per les parts, el Tribunal resoldrà, tenint en compte si els danys reclamats deriven directament de l'adopció de les mesures provisionals, si són econòmicament avaluables i si la quantia en què s'avaluen es correspon amb el dany efectivament produït, sobre la procedència i, en el seu cas, quantificació de la indemnització reclamada.

3. Acordada la indemnització, el secretari/ària del Tribunal ho notificarà al/la recurrent concedint-li el termini d'un mes per efectuar l’ingrés corresponent al Tresor de la Generalitat. Transcorregut el termini anterior sense que l'abonament hagués estat efectuat, el secretari/ària acordarà l'execució de la garantia i, si el seu import fos insuficient per cobrir íntegrament la quantia de la indemnització, el Tribunal podrà exigir l’import restant per la via de constrenyiment en els termes previstos a la legislació vigent.

 

Article 29. Impugnació de les resolucions i dels actes del Tribunal

D’acord amb allò establert a la normativa vigent en matèria de contractació administrativa i a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, les resolucions i els actes dictats pel Tribunal no són objecte de recurs en via administrativa i contra ells només podrà interposar-se recurs contenciós administratiu.

 

Article 30. Tramesa de l’expedient als jutjats o tribunals i notificació als interessats

1. Quan s’interposi recurs contenciós administratiu contra les resolucions del Tribunal, aquest remetrà a l’òrgan contractual que ha dut a terme originàriament l’acte impugnat, la documentació corresponent a la tramitació del recurs, a fi que s’incorpori a l’expedient de contractació i el remeti al jutjat o tribunal corresponent.

2. La notificació a les persones que han comparegut en el recurs administratiu a fi que pugin comparèixer davant el jutjat o tribunal corresponent, l’ha d’efectuar l’òrgan de contractació autor de l’acte recorregut originàriament.

 

 

Capítol V

Utilització de mitjans electrònics

 

Article 31. Tramitació electrònica del recurs, reclamació o qüestió de nul·litat i de les mesures provisionals

La tramitació dels escrits d'interposició de recurs, reclamació o qüestió de nul·litat, les comunicacions i notificacions a realitzar en el procediment, l’elaboració i la remissió de l'expedient, així com la consulta de l'estat de tramitació d’aquest i qualsevol altre tràmit necessari per al desenvolupament del procediment es tramitaran preferentment per via electrònica. En aquest cas, la identificació i autenticació de les persones interessades en el procediment podrà realitzar-se per qualsevol dels sistemes de signatura electrònics admesos per la legislació vigent.

 

Article 32. Persones i entitats obligades a la utilització de mitjans electrònics

Les persones recurrents o reclamants i les altres persones interessades en el procediment que siguin persones jurídiques o persones físiques que tinguin garantit l’accés i disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris d’acord amb l'article 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, han d’utilitzar els mitjans electrònics en el procediment de recurs, reclamació o qüestió de nul·litat, en els termes previstos en aquest capítol.

 

 

Disposició addicional única. Mitjans personals i materials del Tribunal

El departament competent en l’establiment de criteris, direcció i control de la contractació pública adoptarà les disposicions i les mesures personals i materials necessàries per dotar convenientment el Tribunal a l’objecte de garantir el seu correcte funcionament.

En aquest sentit, el Tribunal disposarà, en tot moment, dels mitjans personals i els recursos necessaris per al correcte exercici de les seves funcions.

 

 

Disposició transitòria primera. Primer nomenament del president del Tribunal i durada del seu mandat inicial

El director de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya passa a ocupar el càrrec de president del Tribunal i finalitza el seu primer mandat el dia 1 de juny de 2017, data en què hauran transcorregut 5 anys des del seu nomenament.

 

Disposició transitòria segona. Procediments en curs

Els procediments en curs adaptaran la seva tramitació a les disposicions d’aquest Decret a partir de la constitució del Tribunal, i seran vàlids tots els tràmits realitzats fins a aquell moment.

 

 

Disposició derogatòria única. Derogació normativa

Queden derogades les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin al present Decret.

 

 

Disposició final primera

En tot allò que no estigui especialment previst en els capítols I II, III d’aquest Decret, seran d’aplicació al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic les disposicions sobre constitució, organització i funcionament previstes a la normativa reguladora del règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i les altres disposicions vigents en matèria d’òrgans col·legiats de la Generalitat de Catalunya.

 

Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 3 de setembre de 2013

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Francesc Homs i Molist

Conseller de la Presidència

 

Amunt