Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 01/08/2013

  • Número del document ENS/0186/2013

  • Número de control 13218016

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-13218016-2013

Dades del DOGC
  • Número 6443

  • Data 21/08/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/186/2013, d’1 d’agost, per la qual s’aproven les bases generals i les bases específiques de diversos programes de subvenció adreçats a centres educatius privats concertats, i s’obre la convocatòria pública corresponent al curs acadèmic 2013-2014.


Les línies de subvenció del Departament d’Ensenyament, en les seves diferents modalitats, adreçades al conjunt dels agents de la comunitat educativa, són un instrument essencial per assolir les finalitats i els objectius de l’actual política educativa a Catalunya.

Aquesta Ordre conté les bases generals i les específiques de dos programes de subvenció que gestiona el Departament d’Ensenyament adreçats a centres educatius privats concertats, i obre la convocatòria pública per a la concessió de les subvencions corresponents al curs 2013-2014.

Per això, d’acord amb el que preveu el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,


Ordeno:


Article 1

Aprovar les bases generals que regulen el procediment per a la concessió dels programes de subvenció adreçats a centres educatius privats concertats, que consten a l’annex 1 d’aquesta Ordre.


Article 2

Aprovar les bases específiques dels següents programes de subvenció adreçats a centres privats concertats, que consten a l’annex 2 d’aquesta Ordre:

Programa A. Subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d’educació especial (codi 221A EN0120).

Programa B: Subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials (codi 221B EN0120).


Article 3

Obrir convocatòria pública dels programes de subvenció adreçats als centres privats corresponents al curs acadèmic 2013-2014.


Article 4

El termini de presentació de sol·licituds, per als dos programes, és el que es concreta en cadascuna de les bases específiques dels programes.


Article 5

Quan les bases aprovades es refereixen genèricament als serveis territorials del Departament d’Ensenyament, aquesta referència s’entén realitzada al Consorci d’Educació de Barcelona pel que respecta al territori de la ciutat de Barcelona, d’acord amb el règim d’assumpció de funcions per part de l’esmentat Consorci.

 

Article 6

Les subvencions no tenen caràcter recurrent.

 

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 1 d’agost de 2013

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

 

Annex 1

Bases generals

 

1. Objecte i principis generals del procediment

1.1 L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment de concessió de subvencions adreçades als centres educatius privats.

1.2 El procediment de concessió és el de concurrència competitiva.

1.3 El període d’execució de l’activitat objecte de la subvenció és el curs 2013-2014.

 

2. Beneficiaris

Poden optar a les subvencions dels diferents programes, en els termes previstos a les respectives bases específiques, els centres educatius privats de Catalunya que imparteixen ensenyaments no universitaris.

 

3. Requisits dels beneficiaris

3.1 Sens perjudici del que estableixen les bases específiques per a cada programa, els beneficiaris han de complir, en tot cas, els requisits següents:

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat, i de les obligacions amb la Seguretat Social.

La presentació de la sol·licitud de subvenció implica autoritzar a l’Administració de la Generalitat la comprovació d’ofici de les dades corresponents al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat i amb la Tresoreria de la Seguretat Social.

b) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impossibiliten per ser beneficiari de la subvenció.

c) Complir amb les obligacions que estableixen els articles 32, 33 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

d) Estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.

e) Els centres amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones han d’haver adoptat els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

f) Disposar dels mitjans humans i materials necessaris i tenir assignats els recursos econòmics necessaris per a la realització de l’activitat de prevenció de riscos laborals a l’empresa, d’acord amb el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

g) Els centres educatius amb 50 treballadors o més han de donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/es amb discapacitat, o bé aplicar les mesures alternatives d’acord amb el que disposen l’article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, i la resta de normativa d’aplicació.

h) No fer donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït en favor de partits polítics, fundacions o associacions que hi estiguin vinculades orgànicament, des de la presentació de la sol·licitud de subvenció fins a l’acabament de l’activitat subvencionada d’acord amb l’article 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

3.2 El compliment d’aquests requisits s’acredita mitjançant les declaracions responsables que conté la sol·licitud.

 

4. Sol·licituds

4.1 En el cas que estigui operatiu el procediment telemàtic, les sol·licituds es presenten de manera telemàtica, tal com preveuen les bases específiques de cada programa.

4.2 Les sol·licituds també es poden presentar presencialment o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, s’ha de fer en sobre obert perquè sigui datada i segellada abans de ser certificada.

4.3 Si la sol·licitud no compleix els requisits, es requereix la persona interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils, improrrogable, esmeni el defecte o aporti els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així es considera que desisteix de la seva petició, i s’arxivarà la sol·licitud sense cap més tràmit, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.4 La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases.

4.5 Amb la formalització i la presentació de la sol·licitud, les persones sol·licitants donen el seu consentiment al Departament d’Ensenyament per al tractament de les dades de caràcter personal que siguin necessàries, exclusivament, pel procediment de gestió, tramitació i resolució de les subvencions, inclosa la consulta de les dades necessàries que constin a d’altres departaments de la Generalitat, d’acord amb la normativa sobre protecció de dades.

4.6 Qualsevol falsedat en les dades que es facin constar a la sol·licitud comporta l’exclusió del sol·licitant.

 

5. Obligacions generals dels beneficiaris i control

Sens perjudici del que disposen les bases específiques de cada programa, són obligacions dels beneficiaris de la subvenció:

a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.

b) Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció, d’acord amb el que preveuen les bases generals i específiques.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï l’òrgan concedent, i aportar tota la informació que li sigui requerida a l’efecte.

d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control, durant un termini de quatre anys.

e) Reintegrar els fons percebuts en els casos que preveuen l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

f) Facilitar tota la informació i la documentació que els requereixin el Departament d’Ensenyament, la Intervenció de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents de conformitat amb les normes legals vigents.

g) Complir, si s’escau, la subcontractació, els requisits de l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, relatius a la subcontractació de les activitats subvencionades.

h) Informar l’òrgan concedent de la subvenció de qualsevol contracte o conveni signat, per a la gestió de l’activitat subvencionada, entre el beneficiari i qualsevol entitat pública o privada.

i) Presentar a l’òrgan competent les propostes de canvi que es puguin produir o es produeixin en l’activitat o el projecte subvencionat. Aquestes propostes hauran d’anar acompanyades de memòries justificatives.

j) No superar, en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, el 100% del cost de l’activitat subvencionada, d’acord amb el que preveu l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

k) Comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

Aquesta comunicació s’ha d’efectuar tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

l) Fer pública la col·laboració del Departament d’Ensenyament en la documentació que, si s’escau, generin els programes subvencionats, fent-hi constar l’expressió: “Amb el suport del Departament d’Ensenyament”.

 

6. Resolució de la convocatòria

6.1 La Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats instruirà l’expedient i el director general resoldrà per delegació sobre la concessió o denegació de les subvencions, dins de l’exercici del 2014 i en un termini màxim de 6 mesos a comptar des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

6.2 La resolució indicarà si exhaureix o no la via administrativa, els recursos que s’hi podran interposar, els òrgans davant els quals es podran interposar, i els terminis per fer-ho.

6.3 En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s’entendran desestimades si no hi recau resolució expressa en el termini previst per resoldre.

6.4 La Resolució es publicarà al DOGC.

 

7. Import, justificació i abonament

7.1 La resolució que atorga la subvenció determina l’import que se subvenciona, i si amb l’aportació se subvenciona una quantitat independent de l’import total del programa i activitat, o un percentatge del cost.

7.2 L’ens gestor tindrà en compte altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que hagi rebut o pugui rebre el beneficiari per a l’activitat subvencionada, de manera que la suma de les quantitats atorgades no pot superar en cap cas el 100% del cost de l’activitat subvencionada.

7.3 Es tramitarà el pagament de la subvenció atorgada quan, a judici de l’òrgan gestor, s’hagi justificat adequadament l’aplicació del total a l’activitat subvencionada, en els termes que estableixen les bases específiques de cada programa i sens perjudici del que preveuen aquestes bases generals.

7.4 El termini per justificar el compliment de l’obligació s’estableix a les bases específiques de cada programa.

7.5 Per poder concórrer a les convocatòries següents cal haver efectuat la justificació corresponent del que es va obtenir en exercicis anteriors.


8. Nul·litat, anul·labilitat, revocació i reintegrament

8.1 L’òrgan competent pot declarar la nul·litat o anul·labilitat de la resolució de concessió de la subvenció en els supòsits previstos per l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·labilitat comporta l’obligació de retornar les quantitats rebudes.

8.2 Són causes de revocació de la subvenció les previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

8.3 La inexactitud de les dades aportades o l’incompliment per part dels beneficiaris d’alguna de les obligacions que es deriven de la concessió de la subvenció poden donar lloc a la revocació de l’import atorgat.

8.4 L’òrgan concedent iniciarà un procediment de reintegrament de les prestacions econòmiques concedides i abonades indegudament quan concorrin les situacions previstes a la normativa d’aplicació. El procediment de reintegrament es tramitarà d’acord amb el que preveu l’article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.


9. Protecció de dades

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades recollides s’incorporen al fitxer “Subvencions i ajuts per a activitats ordinàries de centres educatius”, que té per finalitat controlar, gestionar i resoldre les sol·licituds de subvencions i ajuts per a activitats ordinàries de centres educatius. S’hi poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).


10. Control

El Departament d’Ensenyament pot inspeccionar el desenvolupament dels programes i les actuacions subvencionades per tal de comprovar el compliment de l’objecte de la subvenció.Annex 2

Bases específiques


Programa A

Subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres privats concertats d’educació especial (codi 221A EN0120).


1. Objecte

L’objecte d’aquestes subvencions és el finançament del cost de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres privats concertats d’educació especial, del període corresponent al curs escolar 2013-2014.


2. Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar aquestes subvencions els centres educatius privats concertats d’educació especial de Catalunya que prestin el servei de menjador, esbarjo i/o transport.

2.2 Els centres que sol·licitin l’ajut han de complir els requisits que estableix la base general 3.1.


3. Import i partida pressupostària

La despesa màxima prevista per a la concessió d’aquestes subvencions és de 6.063.448,76 euros, i anirà amb càrrec de l’aplicació pressupostària EN0120 D/488000100/4210/0000 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2014, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient.

L’import es distribuirà entre tots els sol·licitants que compleixin els requisits, d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases, motiu pel qual no és necessari la constitució de cap comissió de valoració.


4. Sol·licituds, documentació i termini

4.1 Els interessats poden presentar les seves sol·licituds del 2 al 13 de setembre de 2013, ambdós inclosos, per via telemàtica a través de la pàgina web del Departament d’Ensenyament (http://www.gencat.cat/ensenyament).

4.2 La sol·licitud conté les declaracions responsables que acrediten el compliment dels requisits exigits a la base general 3.1.


5. Criteris de valoració

La resolució de concessió fixarà l’import dels mòduls de finançament. La valoració de les subvencions es farà d’acord amb els criteris següents, d’acord amb el tipus de monitor i considerant la fracció resultant, per tal de mantenir la proporció:

5.1 Monitors de menjador:

a) Alumnes als quals cal donar el menjar: se subvencionarà el cost de 5 hores a la setmana d’1 monitor per a cada 3 alumnes.

b) Altres alumnes: se subvencionarà el cost de 5 hores a la setmana d’1 monitor per a cada 6 alumnes.

5.2 Monitors d’esbarjo:

a) Centres que realitzen activitats escolars complementàries: se subvencionarà el cost de 5 hores a la setmana d’1 monitor per a cada 8 alumnes.

b) Centres que no realitzen activitats escolars complementàries: se subvencionarà el cost de 10 hores a la setmana d’1 monitor per a cada 8 alumnes.

5.3 Monitors de transport:

a) Alumnes sense mobilitat o amb greus dèficits motors: se subvencionarà el cost de 12,5 hores a la setmana de 2 monitors per a cada 15 alumnes.

b) Altres alumnes: se subvencionarà el cost de 12,5 hores a la setmana d’1 monitor per a cada 15 alumnes.

En el cas que els monitors de transport siguin contractats pels corresponents consells comarcals, els centres no podran sol·licitar la subvenció per aquest concepte.

5.4 En el cas que l’import màxim de la convocatòria no permeti atendre el total de possibles centres beneficiaris, es podran variar els criteris indicats.

5.5 La Inspecció d’Educació emetrà un informe en relació amb el nombre d’alumnat que consti a la sol·licitud i que afecti aquests criteris de valoració.

 

6. Obligacions dels centres beneficiaris

6.1 Sens perjudici del que estableixen les bases generals, l’obtenció de la subvenció comporta per al centre beneficiari l’obligació d’aplicar la totalitat dels imports rebuts a minorar les quotes repercutides a les famílies per la prestació dels serveis de menjador, esbarjo i transport, i l’obligació de mantenir adscrit a aquests serveis exclusivament el personal monitor que es deriva de la subvenció atorgada.

6.2 Durant el mes de març de 2014, aquets centres d’educació especial han de presentar a la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats una còpia compulsada dels documents TC1 i TC2 i les nòmines fins al mes de febrer, inclòs, del personal contractat pel mateix centre o, si s’escau, del contracte subscrit amb l’empresa de serveis que presti els serveis subvencionats, així com una còpia compulsada de les factures abonades a aquesta empresa fins a aquell mes.

En el supòsit que de la documentació presentada se’n desprengui l’existència d’indicis racionals d’impossibilitat de justificar la totalitat de la subvenció atorgada, es procedirà a la suspensió cautelar dels pagaments mensuals.

 

7. Justificació

7.1 Els centres beneficiaris han de justificar com a màxim fins al 31 de juliol de 2014 l’aplicació de l’import atorgat en concepte de subvenció, mitjançant certificació de l’acta de la sessió del consell escolar del centre en la qual s’han aprovat els comptes, i on es faran constar les dades següents:

Declaració degudament signada conforme la subvenció concedida s’ha destinat íntegrament a les activitats subvencionades.

Relació del personal que ha prestat aquest servei, amb indicació del nom, la dedicació horària corresponent i el total íntegre retribuït, així com de l’entitat que té encomanada la realització del servei (centre educatiu, associació de mares i pares, etc.), on s’especifiqui si el servei es presta directament per aquesta entitat o si està contractat a una empresa de serveis.

Cost del servei, desglossat pels diferents conceptes que integren el cost total.

Import de la quota abonada mensualment per cada alumne per la prestació de cadascun dels serveis.

Import total de les quotes ingressades pel centre per la prestació de cadascun dels serveis.

7.2 Als efectes de tota la documentació esmentada, els titulars dels centres utilitzaran el model de certificat previst a la pàgina web http://www.gencat.cat/ensenyament.


8. Pagament

L’import de la subvenció es farà efectiu en pagaments mensuals durant l’exercici 2014 un cop resolta la convocatòria, conjuntament amb el pagament de les despeses de funcionament del concert educatiu i a la mateixa domiciliació bancària. Atesa la naturalesa dels beneficiaris, no s’exigeixen garanties.

El pagament corresponent al mes d’agost es tramitarà amb la presentació prèvia de la justificació prevista.


Programa B

Subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials (codi 221B EN0120).


1. Objecte

1.1 L’objecte d’aquestes subvencions és finançar la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials en centres privats concertats durant el curs escolar 2013-2014.

1.2 Als efectes d’aquesta convocatòria, aquests alumnes són els que tenen necessitats educatives especials vinculades a discapacitats físiques, intel·lectuals o sensorials, els que manifesten trastorns greus de personalitat o de conducta o els que pateixen malalties degeneratives greus.


2. Beneficiaris i requisits dels beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar aquestes subvencions els centres privats amb concert educatiu per als ensenyaments d’educació infantil de segon cicle, d’educació primària, i/o d’educació secundària obligatòria que escolaritzen alumnes amb necessitats educatives especials acreditades mitjançant el corresponent dictamen d’escolarització.

2.2 Els centres que sol·licitin l’ajut han de complir els requisits que estableix la base general 3.1.


3. Import i partida pressupostària

3.1 La despesa màxima prevista per a la concessió d’aquestes subvencions és de 3.541.725,00 euros, i anirà amb càrrec de l’aplicació pressupostària EN0120 D/488000100/4210/0000 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2014, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient.

L’import es distribuirà entre tots els sol·licitants que compleixin els requisits, d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases.

3.2 El mòdul de subvenció per a la totalitat del curs 2013-2014 és de 405,00 euros per cada hora setmanal subvencionada.


4. Sol·licituds, documentació i termini

4.1 Els interessats poden presentar les seves sol·licituds als corresponents serveis territorials en el termini comprès entre els dies 26 d’agost i 4 de setembre de 2013, ambdós inclosos, mitjançant el model de sol·licitud que estarà a disposició dels interessats a la pàgina web del Departament d’Ensenyament (http://www.gencat.cat/ensenyament).

4.2 La sol·licitud conté les declaracions responsables que acrediten el compliment dels requisits exigits a la base general 3.1.


5. Hores setmanals a finançar i criteris de valoració

5.1 El total màxim d’hores setmanals a finançar serà de 8.745, que s’assignen als diferents serveis territorials en funció del nombre d’alumnes, d’acord amb la següent distribució:

Consorci d’Educació de Barcelona: 2.273 hores

Baix Llobregat: 545 hores.

Barcelona Comarques: 905 hores.

Catalunya Central: 875 hores.

Girona: 704 hores.

Lleida: 686 hores.

Maresme - Vallès Oriental: 1004 hores.

Tarragona: 584 hores.

Terres de l’Ebre: 147 hores.

Vallès Occidental: 1.022 hores.

5.2 Els serveis territorials constituiran una comissió per valorar cadascuna de les sol·licituds i quantificar les hores d’atenció necessàries, tenint en compte factors com el tipus de dificultat de l’alumne, l’existència de diferents alumnes amb necessitats educatives especials en un mateix centre, i la possibilitat que diferents alumnes del centre puguin compartir un mateix professional. El treball d’aquesta comissió es plasmarà en una acta en què constaran els criteris aplicats per dur a terme la distribució d’hores assignades a cada Servei Territorial i la proposta d’hores a subvencionar a cadascun dels centres que han sol·licitat la subvenció.

5.3 La comissió de valoració estarà formada pels següents membres, o persones en qui deleguin:

El director dels Serveis Territorials, que actuarà com a president.

El secretari dels Serveis Territorials.

El cap de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent.

Un inspector d’Educació.

El cap de la Secció de Centres, que actuarà com a secretari.

5.4 La Direcció general de Centres Concertats i Centres Privats calcularà la subvenció que correspon a cada centre en funció del nombre d’hores a subvencionar proposat per cada servei territorial, i d’acord amb la base general 6 emetrà la corresponent Resolució de subvenció.

 

6. Obligacions dels centres beneficiaris

Sens perjudici del que estableixen les bases generals, l’obtenció de la subvenció comporta per al centre beneficiari l’obligació de contractar personal per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials i no repercutir aquest cost en les famílies.

 

7. Justificació

Els centres beneficiaris hauran de justificar com a màxim fins al 30 de setembre de 2014 l’aplicació de l’import atorgat en concepte de subvenció, mitjançant la presentació de la documentació que s’indica a continuació:

Certificat del titular del centre segons el qual l’import atorgat s’ha destinat a l’objecte de la subvenció.

Còpia del contracte de treball, o del contracte de serveis si escau, que acrediti la contractació del personal objecte de la subvenció.

Justificants originals o fotocòpies dels fulls de salari, documents de cotització a la Seguretat Social (TC1 i TC2) o factures acreditatives de la contractació de personal.

Una relació detallada, que estigui numerada, sumada i signada, de totes les despeses efectuades objecte de la subvenció.

 

8. Pagament

Un cop justificat correctament l’import de la subvenció, el Departament d’Ensenyament tramitarà el pagament corresponent.

 

Amunt