Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolución

  • Data del document 29/07/2013

  • Número de control 13207043

  • Organisme emissor Instituto Ramon Llull

    CVE CVE-DOGC-B-13207043-2013

Dades del DOGC
  • Número 6438

  • Fecha 13/08/2013

  • Sección ANUNCIOS VARIOS

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN por la que se otorgan ayudas a universidades de fuera del dominio lingüístico de la lengua catalana para contribuir al mantenimiento de la docencia de estudios catalanes durante el curso 2013-2014 (exp. 02 L0110 U10 N-Ayudas universidades 2013-14).


L'Institut Ramon Llull d’acord amb el que disposa l'article 4.2 a) dels Estatuts té com a finalitat promoure l'ensenyament del català i de la cultura que s’hi expressa a les universitats i altres centres d'estudis superiors, així com afavorir-ne els estudis i la investigació.

D’acord amb l'article 4.3 i) dels Estatuts, per a la realització de les seves activitats, l'Institut Ramon Llull, per iniciativa pròpia o en col·laboració amb tercers, pot impulsar la creació de places docents de llengua catalana i de la cultura que s’hi expressa, així com de càtedres i de centres d’estudi i investigació universitaris i contribuir al seu manteniment mitjançant l’atorgament d’ajuts.

El director de l’Àrea de Llengua i Universitats en data 16 de maig 2013 proposa l’atorgament d’ajuts a universitats de fora del domini lingüístic per contribuir al finançament de la docència d’estudis catalans per al curs acadèmic 2013-2014 i acredita la impossibilitat de promoure concurrència.

D’acord amb les propostes formalitzades per les universitats que es detallen a l'annex d’aquesta resolució i amb la proposta del director de l'Àrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon Llull, de data 16 de maig de 2013, fent ús de les facultats que em són concedides per l'article 13.2 f) dels Estatuts de l'Institut Ramon Llull,

 

RESOLC:

 

1. Atorgar a les universitats de fora del domini lingüístic que es relacionen a l'annex d'aquesta resolució els ajuts que s'hi especifiquen amb la finalitat de contribuir al manteniment de la docència d'estudis catalans per al curs acadèmic 2013-2014.

 

2. Destinar un import global de 1.083.401,00 euros, en concepte d'ajuts a les universitats, que anirà a càrrec del pressupost de l'Institut Ramon Llull per a l'any 2013. La divisa patró en totes les transaccions serà l'euro.

 

3. Les universitats que resultin beneficiàries de la dotació econòmica especificada a l'annex d'aquesta resolució hauran de destinar l'ajut atorgat al compliment de la finalitat per a la qual es concedeix. Així doncs, hauran de justificar de manera fefaent a l'Institut Ramon Llull que s'ha dut a terme la incorporació del professor d'estudis catalans durant el curs acadèmic previst, facilitant el document que vincula el professor amb la universitat abans del 31 de desembre de 2013. Així mateix hauran de facilitar a l'Institut Ramon Llull, per mitjà del professorat que assumeixi la docència d'estudis catalans, una memòria anual d’activitats docents duta a terme durant el període acadèmic de referència, signada i valorada pel responsable acadèmic de la universitat abans del 15 d’agost de 2014.

L'incompliment d'aquestes condicions per part de la universitat beneficiària corresponent, sense causa degudament justificada, podrà comportar la no renovació dels acords subscrits o que es puguin haver subscrit entre l'Institut Ramon Llull i la universitat.


4. Les universitats beneficiàries d'aquests ajuts estan obligades a facilitar tota la informació que requereixin els òrgans de control de l'Institut Ramon Llull. Igualment queden obligades a fer constar en qualsevol material imprès en relació amb la docència d'estudis catalans la col·laboració i el suport de l'Institut Ramon Llull.


Recursos procedents

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, d’acord amb el que preveuen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es pot interposar, recurs d’alçada davant el president del Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la recepció de la notificació.


Barcelona, 29 de juliol de 2013


Vicenç Villatoro i Lamolla

DirectorAnnex

L0110 U10 N-105/13 HUMBOLDT UNIVERSITÄT ZU BERLIN

22.900 €

L0110 U10 N-106/13 FREIE UNIVERSITÄT BERLIN

22.845 €

L0110 U10 N-107/13 RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM

26.437 €

L0110 U10 N-109/13 GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT AM MAIN

17.044 €

L0110 U10 N-110/13 ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG

20.000 €

L0110 U10 N-111/13 UNIVERSITÄT HAMBURG

22.065 €

L0110 U10 N-112/13 UNIVERSITÄT HEIDELBERG

13.240 €

L0110 U10 N-113/13 CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT

16.801 €

L0110 U10 N-115/13 UNIVERSITÄT KONSTANZ

21.562 €

L0110 U10 N-116/13 UNIVERSITÄT LEIPZIG

33.366 €

L0110 U10 N-118/13 UNIVERSITÄT MANNHEIM

8.500 €

L0110 U10 N-119/13 PHILIPPS - UNIVERSITÄT MARBURG

6.566 €

L0110 U10 N-121/13 UNIVERSITÄT DES SAARLANDES

4.200 €

L0110 U10 N-123/13 EBERHARD-KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN

19.000 €

L0110 U10 N-125/13 UNIVERSITÄT WIEN

6.887 €

L0110 U10 N-127/13 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

32.810 €

L0110 U10 N-207/13 SVEUCILISTE U ZADRU

8.850 €

L0110 U10 N-130/13 UNIVERSIDAD DE GRANADA

27.458 €

L0110 U10 N-132/13 UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

23.358 €

L0110 U10 N-133/13 UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS

24.000 €

L0110 U10 N-134/13 UNIVERSITY OF COLORADO

11.200 €

L0110 U10 N-135/13 HARVARD UNIVERSITY

17.500 €

L0110 U10 N-136/13 UNIVERSITY OF CHICAGO

25.507 €

L0110 U10 N-138/13 UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES

9.335 €

L0110 U10 N-139/13 UNIVERSITY OF COLUMBIA

37.800 €

L0110 U10 N-140/13 STANFORD UNIVERSITY

10.101 €

L0110 U10 N-142/13 GEORGETOWN UNIVERSITY

14.250 €

L0110 U10 N-143/13 BROWN UNIVERSITY

15.050 €

L0110 U10 N-144/13 HELSINGIN YLIOPISTO

4.775 €

L0110 U10 N-145/13 UNIVERSITÉ DE PROVENCE

19.700 €

L0110 U10 N-146/13 UNIVERSITÉ STENDHAL-GRENOBLE III

17.901 €

L0110 U10 N-147/13 UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD

3.200 €

L0110 U10 N-148/13 ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON

22.100 €

L0110 U10 N-149/13 UNIVERSITÉ PARIS III - SORBONNE NOUVELLE

19.500 €

L0110 U10 N-151/13 UNIVERSITÉ RENNES 2 HAUTE BRETAGNE

7.600 €

L0110 U10 N-152/13 UNIVERSITÉ PARIS 8 (VINCENNES-SAINT DENIS)

18.738 €

L0110 U10 N-153/13 UNIVERSITÉ JEAN MONNET-SAINT ETIENNE

6.008 €

L0110 U10 N-154/13 UNIVERSITÉ DE TOULOUSE II-LE MIRAIL

24.325 €

L0110 U10 N-156/13 UNIVERSITY COLLEGE CORK

16.000 €

L0110 U10 N-157/13 NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND-MAYNOOTH

5.008 €

L0110 U10 N-158/13 THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

27.000 €

L0110 U10 N-159/13 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

16.333 €

L0110 U10 N-161/13 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'ORIENTALE"

11.765 €

L0110 U10 N-163/13 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - FEDERICO II

10.675 €

L0110 U10 N-164/13 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

11.182 €

L0110 U10 N-166/13 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

6.000 €

L0110 U10 N-167/13 UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA

8.384 €

L0110 U10 N-168/13 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

7.875 €

L0110 U10 N-169/13 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

8.841 €

L0110 U10 N-170/13 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

18.750 €

L0110 U10 N-171/13 UNIVERSIDADE DE LISBOA

15.560 €

L0110 U10 N-172/13 UNIVERSITY OF BIRMINGHAM

55.496 €

L0110 U10 N-173/13 UNIVERSITY OF BRISTOL

10.273 €

L0110 U10 N-174/13 CARDIFF UNIVERSITY

11.628 €

L0110 U10 N-175/13 UNIVERSITY OF DURHAM

3.500 €

L0110 U10 N-178/13 UNIVERSITY OF GLASGOW

14.982 €

L0110 U10 N-179/13 UNIVERSITY OF LANCASTER

10.335 €

L0110 U10 N-180/13 UNIVERSITY OF LEEDS

18.396 €

L0110 U10 N-182/13 UNIVERSITY OF LIVERPOOL

25.000 €

L0110 U10 N-183/13 KING'S COLLEGE UNIVERSITY OF LONDON

14.608 €

L0110 U10 N-184/13 QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON

33.000 €

L0110 U10 N-185/13 UNIVERSITY OF MANCHESTER

23.000 €

L0110 U10 N-187/13 UNIVERSITY OF OXFORD

14.925 €

L0110 U10 N-188/13 THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD

14.181 €

L0110 U10 N-189/13 MASARYKOVA UNIVERZITA

8.225 €Amunt