Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 17/06/2013

  • Número del document GRI/1561/2013

  • Número de control 13197031

  • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

    CVE CVE-DOGC-A-13197031-2013

Dades del DOGC
  • Número 6420

  • Data 18/07/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GRI/1561/2013, de 17 de juny, per la qual es dóna conformitat a l'adopció de la bandera del municipi de Molló.


El dia 7 de maig de 2010, el Ple de l’Ajuntament de Molló va acordar iniciar un expedient d’adopció de la bandera del seu municipi.

Aquest Ajuntament va assumir com a bandera una que, basant-se en l’escut heràldic municipal, incorpora un molló, senyal parlant i propi del municipi.

La proposta esmentada es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant l’exposició en el tauler d’anuncis de la corporació i la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i no s’hi va presentar cap al·legació dins aquest termini.

En sessió de 6 de juliol de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Molló va aprovar la bandera municipal amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

En data 22 d’abril de 2013, l’Ajuntament de Molló va trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals un certificat de l’acord d’aprovació definitiva, el qual complementava la còpia de l’expedient administratiu que havia estat tramesa el 20 de juliol de 2012 i on figura, entre altres documents, una memòria informe justificativa de la correcció de la descripció de la bandera amb les seves dimensions, les proporcions, els colors i les càrregues, com també la seva representació gràfica.

El 2 de maig de 2013, la Direcció General d'Administració Local va emetre informe favorable sobre la correcció de la tramitació del procediment i de la proposta formulada, d’acord amb els criteris fixats en el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya, i amb les normes vexil·lològiques.

Finalment, el 24 de maig de 2013, l’Institut d’Estudis Catalans va emetre informe favorable sobre la proposta de bandera aprovada per l’Ajuntament, ja que és la simple transposició al drap de l’escut municipal.

Atès el que disposen els articles 37 i 38 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els articles 39 a 41 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya, i d’acord amb els informes de la Direcció General d’Administració Local i de l’Institut d’Estudis Catalans,


Resolc:


-1 Donar conformitat a l’adopció de la bandera del municipi de Molló, que figura en l’annex, organitzada de la manera següent:

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verd clar, amb el molló blanc de l’escut, d’alçària 5/8 de la del drap i amplària 11/36 de la llargària del mateix drap, al centre.

-2 Inscriure la bandera del municipi de Molló en el Registre d’ens locals de Catalunya del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

-3 Publicar aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera del Departament de Governació i Relacions Institucionals, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, l’ens local interessat pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Amb caràcter previ a la interposició del recurs contenciós administratiu, es pot formular requeriment en els termes previstos en l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Barcelona, 17 de juny de 2013


Jordi Souto Andrés

Director general d'Administració LocalAnnex

Bandera del municipi de Molló


fileAmunt