Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolución

  • Data del document 08/07/2013

  • Número del document PRE/1514/2013

  • Número de control 13191048

  • Organisme emissor Departamento de la Presidencia

    CVE CVE-DOGC-B-13191048-2013

Dades del DOGC
  • Número 6416

  • Fecha 12/07/2013

  • Sección DISPOSICIONES

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN PRE/1514/2013, de 8 de julio, por la que se convoca concurso público para la concesión de cinco becas para estancias en las delegaciones del Gobierno de la Generalidad de Cataluña dependientes de la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea (becas en las Delegaciones 2013-2014).


El Departament de la Presidència, mitjançant la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, pretén promoure les pràctiques professionals en entorns internacionals per fomentar un millor coneixement pràctic sobre les polítiques i activitats en el marc de les relacions exteriors, amb un èmfasi especial en aquells temes que afecten més directament Catalunya.

Per tal de fomentar aquesta experiència, la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea ofereix diversos programes de beques que s’adrecen a joves titulats universitaris, amb la finalitat que posteriorment puguin aplicar aquesta experiència en el desenvolupament de la seva carrera professional.

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) va ser creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig, amb l’objectiu d’executar els programes de beques, de préstecs, de subvencions i d’altres activitats de foment de l’estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya. L’article 6.5 dels Estatuts de l’Agència preveu la possibilitat de gestionar convocatòries de beques d’altres departaments de la Generalitat.

Vist l'annex 1 de l’Ordre PRE/82/2012, de 4 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels diferents programes de beques ofertes en l’àmbit de l’acció exterior del Departament de la Presidència adreçats a titulats universitaris.

De conformitat amb el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre;

En ús de les atribucions que em són conferides per la legislació vigent, en especial, d’acord amb el previst per l’article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,

 

Per tot això,

 

Resolc:

 

-1 Objecte

Obrir la convocatòria de cinc beques per a estades a les delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya dependents de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea:

a) una beca a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França, a París;

b) una beca a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya al Regne Unit, a Londres;

c) una beca a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Alemanya, a Berlín;

d) una beca a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya als Estats Units, a Nova York

e) una beca a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea a Brussel·les.

Les bases reguladores d’aquestes beques són a l'annex 1 de l’Ordre PRE/82/2012, de 4 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels diferents programes de beques ofertes en l’àmbit de l’acció exterior del Departament de la Presidència adreçats a titulats universitaris.

 

-2 Persones beneficiàries

Podran ser beneficiàries de les beques a què fa referència aquesta Resolució les persones físiques majors d’edat i nascudes a partir de l’1 de gener de 1983 que compleixin els requisits que preveu la base 2 de l'annex 1 de l’Ordre PRE/82/2012, de 4 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels diferents programes de beques ofertes en l’àmbit de l’acció exterior del Departament de la Presidència adreçats a titulats universitaris.

 

-3 Finançament

L’import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 96.400 euros, a càrrec de la partida pressupostària PR1101 D/440680000/2310 del pressupost vigent de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament de la Presidència.

 

-4 Quantia, durada i dedicació de les beques

4.1 Cada beca té una dotació econòmica bruta, establerta d’acord amb el cost de la vida de cada país:

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França: 18.641 €

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya al Regne Unit: 21.095 €

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Alemanya: 16.938 €

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Estats Units: 22.260 €

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea: 17.466 €

La dotació de cada beca cobreix les despeses del viatge d’anada i tornada, d’allotjament, manutenció, transport i assegurança de malaltia i d’accidents d’abast internacional durant el període de la beca. La gestió i la tramitació dels serveis esmentats les fan directament les persones beneficiàries. Les despeses originades per l’obtenció del visat o el permís de residència exigits per la legislació del país de destinació són a càrrec de la persona beneficiària.

De la dotació anual de l’estada se’n fa la retenció corresponent de l’IRPF, si escau.

4.2 La durada de cadascuna de les beques serà de deu mesos.

4.3 La dedicació serà de 37.5 hores setmanals, de dilluns a divendres, emmarcades preferentment en l'horari de l'oficina on es realitzi l'estada.

 

-5 Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC.

 

-6 Òrgans competents per a tramitar i resoldre els procediments de concessió de les beques

L’AGAUR serà l’òrgan competent per a tramitar els procediments de concessió de les beques i la persona titular del Departament de la Presidència serà la competent per a emetre la resolució final dels procediments de concessió de les beques.

 

-7 Resolució

7.1 La resolució final del procediment, degudament motivada d’acord amb els criteris de valoració de la base 7 de l'annex 1 de l’Ordre PRE/82/2012, de 4 d’abril, es publicarà al tauler d’anuncis de l’AGAUR, en el termini màxim de sis mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i publicat la resolució del procediment, les persones interessades podran entendre desestimades les beques sol·licitades.

Aquesta publicació substituirà la notificació de l’article 59.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, tal com preveu l’article 59.6.b) de la mateixa Llei. Per tal de fer-ne una difusió més gran, i a efectes informatius, es pot consultar el resultat de la resolució a les pàgines web respectives de l’AGAUR i de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.

7.2 Contra la resolució de concessió o denegació de les beques sol·licitades, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR, sens perjudici que es pugui interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació al tauler d’anuncis esmentat, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

 

-8 Recurs contra aquesta convocatòria

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en un termini no superior a un mes, comptat des de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

-9 Data d'efectes de la Resolució

Aquesta Resolució tindrà efectes des de l'endemà de la seva data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 8 de juliol de 2013

 

Per delegació (Resolució PRE/74/2013, de 21 de gener; DOGC núm. 6303, de 29.1.2013)

Jordi Vilajoana i Rovira

Secretari general

 

Amunt