Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 27/06/2013

  • Número de control 13184105

  • Organisme emissor Entitat Municipal Descentralitzada Els Muntells

    CVE CVE-DOGC-A-13184105-2013

Dades del DOGC
  • Número 6415

  • Data 11/07/2013

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació d'un plec de condicions i prescripcions tècniques per a la realització de les obres d’urbanització del carrer Pius XII (exp. 5/046/08).


El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 20 de juny de 2013 adoptà l’acord d’aprovar inicialment l’expedient de contractació i el plec de condicions i prescripcions tècniques per a la la realització de les obres d’Urbanització del C/ Pius XII.


El plec de condicions i prescripcions tècniques s’exposa al públic per un termini de vint dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, perquè es puguin presentar reclamacions i suggeriments, bé al Registre general de l’Ajuntament, o per qualsevol dels altres mitjans admesos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


Durant el termini d’informació pública, l’expedient podrà ser examinat a les oficines municipals, qualsevol dia feiner entre les 10:00 i les 14:00 hores.


L’expedient de contractació i el plec de condicions i prescripcions tècniques s’entendrà definitivament aprovat si transcorregut el termini d’exposició pública no hi ha hagut reclamacions.


Els Muntells, 27 de juny de 2013


Joan Porres Benito

President en funcions


Amunt