Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 04/07/2013

 • Número del document EMO/0156/2013

 • Número de control 13190039

 • Organisme emissor Departament d'Empresa i Ocupació

  CVE CVE-DOGC-A-13190039-2013

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6415

 • Data 11/07/2013

 • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE EMO/156/2013, de 4 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament empresarial de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, i s’obre la corresponent convocatòria per a la Línia d’emprenedors, autònoms i comerços per a l’any 2013.


Un dels objectius del Pla de Govern 2013-2016 és facilitar instruments financers al teixit empresarial català per millorar la seva competitivitat, per tal d’impulsar la reactivació de l’economia catalana i promoure el desenvolupament econòmic. Per tant, facilitant l’accés a un finançament adequat es pretén assolir un impacte positiu en l’economia catalana.

És voluntat del Departament d’Empresa i Ocupació, a través de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom i de la Direcció General de Comerç, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), donar suport a les empreses catalanes, mitjançant aquesta línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses que representen un ampli col·lectiu a Catalunya.

Amb aquest finalitat, el Departament d’Empresa i Ocupació ha implementat aquesta línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, amb l’objectiu de facilitar el seu accés al finançament bancari.

Amb data de 25 de maig de 2012 es va signar un conveni de col·laboració entre el Departament d’Empresa i Ocupació i l’Institut Català de Finances pel qual es va constituir un fons de garantia associat a la Línia de Finançament d’Autònoms i Comerços.

En data 22 de juny de 2012 es van publicar al DOGC núm. 6155 la Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i l’Ordre EMO/167/2012, de 13 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament empresarial de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses corresponent a la convocatòria per a la Línia de finançament d’autònoms i comerços.

Atès que a la convocatòria prevista en les esmentades disposicions limita el termini per a la presentació de sol·licituds fins el 30 d’octubre de 2012, i atesa la bona acollida que aquesta línia de finançament va tenir l’any 2012, es fa necessari la publicació d’una nova convocatòria per tal de donar continuïtat a la concessió d’ajuts en forma de garantia mitjançant la Línia de finançament d’emprenedors, autònoms i comerços.

Vist l’Acord de Govern signat en data 22 de maig de 2012 on s’aprova la plurianualitat de les actuacions.

Vist que la Junta de Govern de l’Institut Català de Finances ha aprovat aquesta nova línia de finançament d’Emprenedors, Autònoms i Comerços per un import de 20 milions d’euros, per garantir operacions fins a 14 milions d’euros vinculada al conveni signat el 25 de maig de 2012.

Per tot això, atesa la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2012 (DOGC núm. 6075, de 27.2.2012), el Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013, vistos els informes de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Empresa i Ocupació i de la Intervenció Delegada, i en ús de les atribucions conferides,

 

Ordeno:

 

Article 1

Bases reguladores

Aprovar les bases reguladores que han de regir aquesta convocatòria, les quals figuren a l’annex d’aquesta disposició.

 

Article 2

Convocatòria

Obrir la convocatòria de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses per a l’any 2013.

 

Article 3

Règim jurídic

A aquestes bases els són aplicables el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002); la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), el Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006), el Reglament (CE) núm. 1998/2006, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de mínimis (DOUE L 379, de 28.12.2006).

 

Article 4

Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds

4.1 El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i restarà obert fins al 31 de desembre de 2013 o fins a l’exhauriment del pressupost per aquests conceptes.

4.2 Les sol·licituds s’han de presentar a través del portal FinEmpresa de l’Institut Català de Finances a l’adreça www.icf.cat, mitjançant el model normalitzat, que està disponible a la mateixa pàgina web, juntament amb la documentació sol·licitada a la base 6 d’acord amb els models que també es poden obtenir a l’esmentada web.

Així mateix, l’imprès de sol·licitud resultant de la tramitació telemàtica, en paper i degudament signat, es presentarà, juntament amb la documentació complementària., en el termini de 10 dies hàbils, en funció del tipus de beneficiari, al Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, carrer Provença, 339 de Barcelona o a la Direcció General d’Economia Social i Cooperatives i Treball Autònom carrer de Sepúlveda, 148-150 2a. de Barcelona, o a qualsevol punt de la xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial, que es poden consultar a la pàgina web (www.gencat.cat/canalempresa/xarxa).

La presentació de les sol·licituds també es pot realitzar d’acord amb els supòsits que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.3 Els sol·licitants han d’indicar en la mateixa sol·licitud l’entitat financera a través de la qual es vol formalitzar l’operació (Banc Sabadell o CaixaBank).

 

Article 5

Òrgan competent, resolució d’ajuts i recursos

L’òrgan competent per a la tramitació i la resolució, el termini per a la conclusió del procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos es regula a les bases 8 i 9.

 

Article 6

Import màxim per prestar garanties

D’acord amb els articles 42.1 i 42.2 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, s’autoritza a l’Institut Català de Finances a prestar un ajut de garanties, dels quals d’acord amb el Departament d’Empresa i Ocupació, es destinarà un import màxim de 14.000.000 d’euros per garantir operacions financeres de fins a 20.000.000 d’euros, dels quals el 55% garantirà les operacions financeres de les micro, petites i mitjanes empreses i el 45% garantirà les operacions financeres d’autònoms i microempreses. Un cop ateses les sol·licituds d’alguna de les direccions generals, si resta pressupost pendent d’assignar, es podrà variar aquests percentatges.

L’atorgament dels ajuts regulats en aquesta Ordre s’estableix en el marc del conveni de col·laboració entre el Departament d’Empresa i Ocupació i l’Institut Català de Finances.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 4 de juliol de 2013

 

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació

 

 

Annex

Bases reguladores per a la concessió de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament empresarial de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses.

 

-1 Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’emprenedors, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, per a afavorir la millora de la competitivitat de les empreses catalanes, amb l’objectiu de reactivar l’economia catalana, mitjançant la Línia de finançament d’emprenedors, autònoms i comerços.

 

-2 Tipologia dels projectes:

Es consideren objecte d’ajut les següents tipologies de projectes:

2.1 Projectes d’inversió. S’entendrà per inversió l’adquisició d’un o diversos actius fixos, materials o immaterials, dels inclosos al grup 2 del Pla General de Comptabilitat, adscrits a la consecució d’una mateixa finalitat. S’entendrà per actiu productiu, aquell que s’incorpori a l’activitat principal de l’empresa i, conseqüentment, augmenti el valor de l’immobilitzat brut en el seu balanç.

2.2 Projectes de circulant. Projectes relatius a l’activitat del dia a dia de l’empresa com necessitats de tresoreria, compra d’estocs o finançament a clients.

 

-3 Beneficiaris

3.1 Podran ser beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts els autònoms, les micro, petites, mitjanes empreses amb seu social o activitat a Catalunya, que estiguin donats d’alta al corresponent règim de la Seguretat Social o mutualitat en el cas dels autònoms o que estiguin legalment constituïdes i inscrites als registres corresponents en els cas de les micro, petites i mitjanes empreses. A efectes d’aquestes bases, s’especifica la categoria de Pime (petites i mitjanes empreses), segons la Recomanació de la Comissió Europea de 6 de maig, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses (DOUE de 20 de maig de 2003):

Mitjana empresa: ocupa menys de 250 persones i té un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions d’euros i un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d’euros.

Petita empresa: ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.

Microempresa: ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros.

La Direcció General de Comerç, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), gestionarà les sol·licituds de les micro, petites i mitjanes empreses que tinguin per objecte les activitats dels següents sectors, d’acord amb la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques regulada al Reial Decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009):

- Del grup G, corresponent al Comerç a l’engròs, al detall, reparació de vehicles de motor i motocicletes, els següents codis:

Codis 4511 al 4540, excepte el codi 4531

Codis 4611 al 4619

Codis 4711 al 4799

- Del grup I, corresponent a l’hostaleria, els següents codis:

Codis 5610,5621,5629 i 5630.

-Del grup S, corresponent a Altres serveis, els següents codis:

Codis 9511 al 9602

La Direcció General d’Economia Social i Cooperatives i Treball Autònom (DGESCTA) gestionarà les sol·licituds dels autònoms i microempreses que no estiguin inclosos en els sectors anteriorment esmentats.

A efectes d’aquestes bases es consideren emprenedors les persones que s’han constituït com a treballadors autònoms o que han creat una micro, petita o mitjana empresa en els 12 mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

3.2 No es consideraren beneficiàries aquelles empreses que tinguin la consideració d’empreses en crisi; a aquests efectes, s’entendrà que una PIME està en crisi si compleix els paràmetres definits a l’article 1, apartat 7, del Reglament (CE) núm. 800/2008, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció per categories) (DOUE L 214, de 9.8.2008), una PIME està en situació de crisis en les següents circumstàncies:

a) En el cas d’una societat de Responsabilitat Limitada, quan ha desaparegut més de la meitat del seu capital subscrit i s’ha perdut més d’una quarta part del mateix en els darrers dotze mesos, o

b) Si es tracta d’una societat en la que almenys alguns dels seus socis tenen una responsabilitat il·limitada sobre el deute de l’empresa, en el supòsit de que hagi desaparegut més de la meitat dels seus fons propis, tal i com s’indica en els llibres de l’entitat, i s’ha perdut més d’una quarta part dels mateixos en els darrers dotze mesos, o

c) Per a totes les formes d’empresa, si reuneix les condicions establertes en el Dret intern per ésser sotmès a un procediment de fallida o insolvència.

Una PIME amb menys de tres anys d’antiguitat no es considerarà empresa en crisi durant aquest període, excepte si es troba a la situació descrita a la lletra c).

3.3 No poden ser beneficiaries d’aquest ajut aquelles empreses que operin en els sectors de la pesca i l’aqüicultura (CNAE 03), regulats pel Reglament (CE) núm. 875/2007 del Consell, ni les que operin en la producció primària dels productes agrícoles (CNAE 01), que figuren a la llista de l'annex I del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea, així com les empreses actives en el sector del carbó (CNAE 09), ni tampoc les ajudes per a l’adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera atorgades a empreses que realitzin per compte aliena operacions de transport de mercaderies per carretera (CNAE 4941) que queden exclosos de l’àmbit d’aquesta línia.

3.4 Amb caràcter general, els beneficiaris han de complir els següents requisits:

a) En el cas d’empreses amb 50 o més treballadors, han de complir amb l’obligació que estableix l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels discapacitats, i la disposició transitòria del Decret 238/1987, de 20 de juliol, de donar ocupació almenys a un 2% de treballadors amb disminució sobre el nombre total de treballadors de l’entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d’acord amb el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals, i el Decret 246/2000, de 24 de juliol.

b) Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya, així com les obligacions davant la Seguretat Social.

c) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) No haver estat sancionades, en resolució ferma durant l’any anterior a la convocatòria per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

f) No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent desprès d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.

g)Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de Riscos Laborals; el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

h) Les empreses amb una plantilla igual o superior a 25 treballadors tenen l’obligació, d’acord amb els agents socials, d’haver adoptat les mesures de prevenció i detecció dels casos d’assetjament per raó de sexe en llurs centres de treball, d’acord amb la modificació del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, efectuada per la Llei 5/2008, de 24 d’abril, de dret de les dones a eradicar la violència masclista.

i) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

j) Complir la obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, aquestes han d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d’Igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre homes i dones (BOE núm. 71, de 23/3/2007).

k) No trobar-se afectada per les situacions següents:

- Incidències RAI, ASNEF i/o judicials.

- Fons propis negatius.

- Pèrdues continuades en els darrers tres exercicis.

- Altres rebuts pendents i/o impagats.

 

-4 Característiques dels ajuts:

L’Institut Català de Finances (ICF) respondrà del 70% del principal pendent de cada operació formalitzada a través de les entitats financeres col·laboradores. Prèviament a la formalització del préstec per part de les entitats financeres col·laboradores, la Direcció General corresponent haurà d’haver emès la resolució favorable.

Les condicions de les operacions (préstecs o lísings) són:

a) Tipus d'interès: l’euríbor a 12 mesos, més un diferencial de fins 7 punts.

b) Import: L’import del préstec serà, com a mínim de 10.000 euros i màxim de 100.000 euros per beneficiari.

c) Termini: el termini del préstec és de 5 anys.

d) Carència d'amortització: 2 anys, inclòs en el termini.

e) Desemborsament: el préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura.

f) Garanties: aquelles que l’entitat financera col·laboradora estimi adients i suficients per garantir l’operació, d’acord amb els seus criteris interns d’avaluació de riscos. Addicionalment, de totes les operacions formalitzades, l’ICF n’assumirà el 70% del principal viu.

g) Comissions: les entitats no podran imputar cap comissió a les operacions amb els beneficiaris finals, tret d’una comissió d’obertura del 0,5% de l’import del préstec formalitzat.

L’assumpció de risc del 70% del préstec comporta la concessió d'un ajut que es calcularà conforme al Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L379/5 de 28.12.2006) i de conformitat amb la Comunicació de la Comissió relativa a la revisió del mètode de fixació dels tipus de referència i actualització (DOUE C 14, de 19.01.2008).

h) El beneficiari vindrà obligat a reemborsar anticipadament, l’import total o parcial

del capital pendent, en els següents supòsits:

- En cas de manca d’execució, total o parcial, del projecte finançat.

- En cas que no complís totes i cadascuna de les condicions exigides en el contracte signat amb l’entitat financera.

- En cas que el beneficiari final hagués obtingut una subvenció atorgada per organismes oficials, comunitaris, estatals, autonòmics o locals, destinada a l’amortització total o parcial de l’operació.

 

-5 Despeses elegibles i àmbit temporal

5.1 Són despeses elegibles associades a projectes d’inversió les següents: investigació, desenvolupament, concessions administratives, propietat industrial, fons de comerç, drets de traspàs, aplicacions informàtiques, terrenys i béns naturals, construccions, instal·lacions tècniques, maquinària, utillatge, altres instal·lacions, mobiliari, equips per a processament d’informació, elements de transport d’ús industrial, bestretes per a immobilitzacions intangibles i altres immobilitzacions materials. S’entendrà com a vehicle d’ús industrial aquell que en la seva targeta d’inspecció tècnica de vehicles el tingui reconegut com a tal i que es justifiqui per l’activitat que l’empresa desenvolupi.

S’exclouen, específicament, aquells vehicles que tinguin d’un 01 a un 10, o un 31, com a primeres xifres en la seva targeta d’inspecció tècnica de vehicles, excepte en cas de taxis, vehicles d’autoescoles, ambulàncies i serveis funeraris.

Queden exclosos els vehicles en el cas de les empreses de transport de mercaderies per carretera (CNAE 4941).

5.2. Són despeses elegibles associades a projectes de circulant les següents: estudis de mercat, innovació o altres, promoció, comunicació i assistència a fires, despeses de personal, despeses de formació, despeses per obertura de nous mercats a l’exterior, finançament habitual de circulant (vendes, estocs i tresoreria en general).

5.3. L’àmbit temporal de les despeses elegibles que d’acord amb aquesta Ordre poden ser objecte de subvenció, és com a màxim el termini de 6 mesos posteriors a la data de formalització de l’operació.

 

-6 Documentació

6.1 A la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent:

a) Memòria normalitzada i explicativa del projecte.

b) Declaració responsable que acrediti el compliment dels requisits a que fa referència la base 3.4., així com per indicar els ajuts rebuts i els préstecs demanats que tinguin a veure amb aquesta convocatòria.

6.2 El fet de presentar aquestes declaracions responsables faculta l’òrgan competent de l'Administració per a realitzar, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions, sigui per mostreig o exhaustives, necessàries per tal de verificar la conformitat de les dades d’aquestes declaracions.

La signatura de la sol·licitud implica l’autorització a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per a la funció de comprovació d’ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions de la Seguretat Social per part del sol·licitant.

6.3 En el cas que algun d’aquests documents ja s’hagi presentat en convocatòries anteriors, no caldrà la presentació en aquesta convocatòria, sempre que el sol·licitant presenti una declaració en la qual s'hi especifiquin aquests documents, la data en què es van presentar al CCAM o a la DGESCTA i es faci constar que continuen sent vigents.

 

-7 Esmenes i millora de les sol·licituds

7.1 Un cop examinades la sol·licitud i la documentació presentada, si aquestes no reuneixen els requisits que estableixen els apartats anteriors, l’òrgan corresponent requerirà al sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud, prèvia resolució, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

7.2 La notificació dels actes administratius derivats d’aquesta convocatòria s’efectuaran mitjançant correu certificat amb justificant de recepció. No obstant això, prèviament es podrà enviar un correu electrònic a l’adreça que el sol·licitant hagi consignat a la sol·licitud, de caràcter merament informatiu.

 

-8 Procediment de concessió

El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es tramita en règim de concurrència no competitiva i les sol·licituds es resoldran per ordre d’entrada dels expedients al registre i fins a l’exhauriment del pressupost.

Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de la sol·licitud no dóna cap dret a l’obtenció de l’ajut.

 

-9 Valoració, tramitació i resolució de les sol·licituds.

9.1 En el cas que les sol·licituds es presentin a l’Oficina de Gestió Empresarial, aquesta trametrà les sol·licituds i la documentació adjunta al CCAM o a la DGESCTA en funció del tipus de beneficiari, perquè faci la comprovació que s’ha presentat tota la documentació establerta a la base 6 d’aquest annex. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts es procedirà d’acord amb la base 7 d’aquest annex.

9.2 L’òrgan corresponent durà a terme una avaluació tècnica, no financera, dels projectes presentats objecte d’aquesta línia de finançament.

Aquesta avaluació tècnica consistirà, a més de verificar el compliment de tots els requisits per ser beneficiari, en valorar el projecte presentat des de un punt de vista comercial, de creixement econòmic i de creació d’ocupació. A més, es valorarà el nivell de finançament públic obtingut prèviament pel sol·licitant i el seu grau d’endeutament.

Pel que fa a l’import proposat per a la formalització del préstec, es valorarà la implicació del sol·licitant en funció dels recursos propis que aporti sobre el total del cost del projecte. També es tindrà en compte la proporcionalitat de l’import sol·licitat per a la realització del projecte, així com la seva contextualització, en relació al mercat i sector.

9.3 La Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda o la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, segons correspongui, emetran la resolució corresponent. Aquesta resolució es notificarà als sol·licitants i tindrà una validesa màxima de 60 dies naturals, i no implica la posterior aprovació i formalització de l’operació per l’Entitat financera col·laboradora.

A la resolució d’atorgament de l’ajut s’informarà al beneficiari sobre l’ajut en forma de garantia de l’operació financera a formalitzar, sobre la consideració d’ajut de mínimis, i s’inclourà la referència expressa al Reglament de mínimis que li sigui d’aplicació.

9.4 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 30 dies, comptadors a partir de la data de presentació de la sol·licitud. Un cop transcorregut aquest termini, si no s’ha produït la notificació esmentada, s’entendrà que la sol·licitud és desestimada, per silenci administratiu, d’acord amb el que estableixen els articles 54.2 e) i 55 a) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost.

9.5 Contra les resolucions que dicti el/la director/a del Consorci de Comerç, Artesania i Moda , o qui per delegació correspongui, que no exhaureix la via administrativa. es podrà interposar recurs d’alçada davant el/la conseller/a del Departament d’Empresa i Ocupació o contra les resolucions que dicti el/la director/a general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, o qui per delegació correspongui, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el/la secretari/ària Sectorial que correspongui del Departament d’Empresa i Ocupació, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de rebre la notificació, en els termes que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

9.6 En segon lloc, el sol·licitant ha de presentar, fins al dia 31 de gener de 2014, la resolució d’atorgament a l’entitat financera escollida. L'entitat financera durà a terme la valoració financera de les sol·licituds i dictaminarà, si s'escau, l'aprovació de l'operació, procedint a la seva formalització. Si la formalització del préstec no es duu a terme dins del període de vigència de la resolució emesa per la Direcció General corresponent, aquesta quedarà sense efectes. En tot cas, no es podran formalitzar operacions amb les entitats financeres col·laboradores més enllà del 28 de febrer de 2014.

 

-10 Revisió i modificació

Existeix la possibilitat de modificació de la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts. Per causes degudament justificades i prèvia sol·licitud de l'interessat, existeix la possibilitat de modificació de la resolució de concessió, sempre que no resti afectada l’essència d’aquesta, en el cas d’alteració de les condicions que sobrevinguin al projecte finançat i que siguin justificades abastament pels interessats abans del termini d’execució del projecte.

 

-11 Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris resten sotmesos a les obligacions següents:

a) Complir l’objectiu i executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de l’ajut i acreditar-ho davant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda o la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom.

b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin al Consorci de Comerç, Artesania i Moda o a la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom i a les de control de l’activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

c) Comunicar al Consorci de Comerç, Artesania i Moda o a la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, per a la mateixa finalitat i/o despeses, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, i les alteracions de les condicions per les quals es va atorgar el préstec. Aquesta comunicació es farà tan aviat es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

d) Proposar al Consorci de Comerç, Artesania i Moda o a la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de l’ajut que, si s’escau, ha de ser expressament autoritzat per l’òrgan concedent.

e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de no aportar la documentació justificativa prevista a la base 12 d’aquest annex.

g) No subrogar la gestió de cap aspecte de l’activitat subvencionada.

h) L’empresa beneficiària del préstec ha de comunicar al Consorci de Comerç, Artesania i Moda o a la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom si s’escau, i prèviament a fer-ho, la seva intenció de moure, traslladar o liquidar els actius fixos que hagin estat subvencionats a qualsevol altra part del territori, durant un termini de cinc anys des del moment del pagament.

i) La inversió ha de romandre en la regió beneficiària al menys durant els cinc anys següents (tres en el cas de pimes), una vegada completada la totalitat de la inversió.

j) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per les bases reguladores, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control.

k) Incloure la imatge institucional del Departament d’Empresa i Ocupació en els cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans de electrònics o audiovisuals o bé esments realitzats als mitjans de comunicació per donar l’adequada publicitat al caràcter públic del finançament del programa, activitat, inversió o actuació, d’acord amb el que preveu l’article 31 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

 

-12 Justificació

12.1 El Consorci de Comerç, Artesania i Moda o la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom podran sol·licitar al beneficiari de la línia d’ajuts, la justificació de l’aplicació dels fons i l’ajut percebut, d’acord amb allò establert en l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997), així com en els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

12.2 La justificació del projecte, en cas que es requereixi, consistirà en l’aportació d’una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, d’acord amb l’article 75 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

12.3 Igualment, el beneficiari haurà de facilitar qualsevol informació i/o comprovació relativa a l’objecte de l’ajut que se li pugui requerir.

 

-13 Seguiment i control

13.1 Es crea una comissió de seguiment, formada per un representant del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, un altre de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom i un altre de l’Institut Català de Finances, pel seguiment, coordinació i control de la informació respecte a les sol·licituds presentades.

13.2 El Consorci de Comerç, Artesania i Moda i la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom poden realitzar les actuacions de seguiment i de control necessàries per tal de garantir que els beneficiaris donen una destinació correcta al finançament obtingut i per a determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l’atorgament, així com de les obligacions establertes, durant el període de vigència del préstec. Els beneficiaris dels ajuts resten obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.

13.3 Els beneficiaris estan sotmesos als controls financers que corresponguin, d’acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions, sobre tramitació, justificació i control de subvencions i a l’article 95 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

-14 Causes de revocació i procediment

14.1 Són causes de revocació, i es procedirà a la revocació total o parcial de l’ajut concedit, les establertes a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 92. bis i l’article 99 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

14.2 Si, com a conseqüència de qualsevol de les actuacions de comprovació i de control, es constata que s’ha produït alguna de les causes de revocació esmentades anteriorment, s’iniciarà la tramitació del corresponent procediment de revocació, d’acord amb el que estableixen els articles 98 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, modificat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, el qual ha de concloure en el termini de 6 mesos des de la data en què s’hagi notificat la resolució d’inici d’expedient.

14.3 D’acord amb l’article 104 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en la redacció donada per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, la resolucions de revocació exhaureixen la via administrativa i es pot impugnar davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.

 

-15. Publicitat

15.1 D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, quan les subvencions atorgades, individualment considerades, siguin d’import igual o superior a 3.000 euros, es donarà publicitat dels atorgaments d’aquestes subvencions mitjançant la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, tot indicant la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’ha imputat, el beneficiari, la quantitat concedida i la/les finalitat/s de la subvenció.

15.2 Sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, es donarà publicitat dels atorgaments de les subvencions mitjançant l’exposició a la pàgina web del Departament d’Empresa i Ocupació (http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/), així com a la web de FinEmpresa (www.icf.cat), Àrea de Clients amb codi sol·licitud ICF.

 

-16 Invalidesa de la concessió

Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les establertes a l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i es procedirà d’acord amb el que estableix aquest article.

 

-17 Infraccions i sancions

A aquesta línia d’ajuts li serà aplicable el règim d’infraccions i sancions establert pels capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), així com l'establert als articles 101 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en tot allò en que no s’hi oposi.

 

-18 Comunicació a la Comissió Europea

La present ordre d’ajuts es regeix pel Reglament (CE) núm. 1998/2006, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de mínimis (DOUE L 379, de 28.12.2006) (règim de mínimis).

 

-19 Concurrència

19.1 L’ajuda total de minimis concedida a una empresa determinada no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. En el cas d’empreses que operin en el sector del transport per carretera l’ajut total de minimis no serà superior a 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Aquestes quantitats estan expressades en termes bruts, és a dir, abans de qualsevol deducció en concepte de fiscalitat.

En base al que estableix el reglament de minimis de la Comissió Europea, aquests ajuts no es poden acumular amb cap altre ajut estatal corresponent a les mateixes despeses elegibles si aquesta acumulació dóna lloc a una intensitat d’ajut superior a l’establerta per les circumstàncies concretes de cada cas en un reglament d’exempció per categories o en una decisió adoptada per la Comissió.

19.2 Per acreditar la concurrència, el sol·licitant haurà de declarar els ajuts de mínimis rebuts procedents de qualsevol administració pública estatal, autonòmica o local durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, així com una relació dels ajuts rebuts de qualsevol administració pública pel mateix projecte per al qual ara es demana l’ajut.

 

-20 Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d’obtenir la subvenció s’inclouen en els fitxers regulats a l’Ordre EMO/379/2012, de 12 de novembre de regulació de fitxers que contenen dades de caràcter personal del Departament d’Empresa i Ocupació (DOGC núm. 6261, de 26.11.2012) següents: el fitxer Subvencions de la Direcció General de d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, regulat a l’Ordre EMO/109/2013, de 16 de maig, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats per la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació (DOGC núm. 6388 de 3.6.2013) o el fitxer Expedients econòmics de la Direcció General de Comerç, regulat a l’Ordre IUE/458/2010, de 17 de setembre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal del Departament d’Empresa i Ocupació (DOGC núm. 5726 de 1.10.2010), la finalitat dels quals és gestionar les subvencions que s’atorguen des d’aquestes direccions generals. Les persones interessades poden exercir els drets de l’afectat mitjançant escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona. Adreça electrònica: bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat

Les dades de caràcter personal recollides a través del portal FinEmpresa, de l’Institut Català de Finances són tractades de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de “Protecció de dades de caràcter personal” i normativa concordant. Aquestes dades no seran venudes ni cedides a tercers ni utilitzades amb finalitats comercials. Les persones interessades poden exercir els drets de l’afectat enviant un e-mail a info@icf.cat.

 

Amunt