Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 01/07/2013

  • Número de control 13183061

  • Organisme emissor Ajuntament de Matadepera

    CVE CVE-DOGC-A-13183061-2013

Dades del DOGC
  • Número 6414

  • Data 10/07/2013

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre aprovació definitiva del projecte executiu de l'obra municipal Modificació del projecte d'adequació del despatx d'atenció personalitzada de l'OAC de l'Ajuntament de Matadepera.


La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 15 de maig de 2013, va aprovar inicialment el projecte executiu d’obra municipal titulat “Modificació del projecte d’adequació del despatx d’atenció personalitzada de l’OAC de l’Ajuntament de Matadepera”


Atès que durant el termini d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació, l’acord inicial ha esdevingut definitiu amb efectes des del dia 30 de juny de 2013.


Es fa públic, per a general coneixement, amb la indicació que contra aquest acord que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant de l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci.


Contra la desestimació expressa del recurs de reposició , en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de la Província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent o bé des del dia següent a la publicació del present anunci al BOP i al DOGC.


En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu – silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució – el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.


Matadepera, 1 de juliol de 2013


Mireia Solsona i Garriga

Alcaldessa


Amunt