Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 19/06/2013

  • Número de control 13183052

  • Organisme emissor Ajuntament de Vilassar de Mar

    CVE CVE-DOGC-A-13183052-2013

Dades del DOGC
  • Número 6414

  • Data 10/07/2013

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre aprovació definitiva del projecte de construcció d’una rotonda a la intersecció de l’avinguda del Progrés amb la carretera BV-5022 de Vilassar de Mar a Cabrils.


El 18 de juny de 2013, ha quedat definitivament aprovat el projecte i Annex posterior de les OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ROTONDA DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT A LA INTERSECCIÓ DE L’AVINGUDA DEL PROGRÉS AMB LA CARRETERA BV-5022 DE VILASSAR DE MAR A CABRILS, presentat per la mercantil Mercadona, S.A. representada per Anna Rosa González, i redactat per IDP enginyeria, medi ambient i arquitectura (Enrique Blasco i Jaime Polo, enginyers industrials), amb un pressupost sense IVA de tres-cents trenta-vuit mil noranta Euros amb quaranta-set cèntims (338.090,47 €), més vuitanta-quatre mil quatre-cents vuitanta-vuit Euros amb vuitanta-un cèntims (84.488,81 €) corresponents al 21% d’IVA, que suma un total de quatre-cents vuitanta-sis mil vuit-cents setze Euros amb quaranta-set cèntims (486.816,47 €) IVA inclòs.

Durant el període d’informació pública, comprès entre el 8 de maig i l’11 de juny de 2013, ambdós inclosos, segons Edicte publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6366, de data 30 d’abril de 2013, i en el Butlletí Oficial de la Província de data 7 de maig de 2013, no es va presentar cap al·legació, ni reclamació, i l’aprovació definitiva s’ha produït per acord de la Junta de Govern Local.

La qual cosa es publica en compliment del que disposa l’article 38 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i perquè se’n pugui prendre coneixement.

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’Ajuntament, en el termini d’un mes, o bé directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats del contenciós administratiu, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte. No obstant això, pot interposar-se qualsevol altre recurs que s’estimi convenient.


Vilassar de Mar, 19 de juny de 2013


Joaquim Ferrer Tamayo

Alcalde


Amunt