Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 04/07/2013

  • Número de control 13185096

  • Organisme emissor Ajuntament de Tordera

    CVE CVE-DOGC-A-13185096-2013

Dades del DOGC
  • Número 6412

  • Data 08/07/2013

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre informació pública del projecte d'obra municipal ordinària de regeneració urbana i dinamització comercial del centre històric del municipi de Tordera, actuació cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder).


Per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de juliol de 2013, en virtut de competència delegada pel Ple en sessió de data 30 de juny de 2011, s’aprova inicialment el Projecte d’obra municipal ordinària de Regeneració urbana i dinamització comercial del centre històric del municipi de Tordera, de data juny 2013, redactat per la Sra. Sònia Adamuz Viana, Arquitecta de l’Ajuntament de Tordera, amb un pressupost d’execució per contracte de cent setanta mil euros (170.000,00 €), 21 % d’IVA inclòs, actuació cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), i s’acorda sotmetre’l a informació pública, mitjançant difusió del corresponent edicte al BOPB, al DOGC, al tauler d’anuncis de la Corporació i a la ràdio municipal.

El Projecte es pot consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9:00 i les 14:00 hores, durant el termini d’informació pública, que serà de trenta dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la darrera de les publicacions efectuades.

Les al·legacions i reclamacions s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament dins del termini esmentat al paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 

Tordera, 4 juliol de 2013

 

Joan Carles Garcia Cañizares

Alcalde

 

Davant meu,

Marta Portella Nogué

Secretària

 

Amunt