Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 21/06/2013

  • Número de control 13179044

  • Organisme emissor Diputació de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-13179044-2013

Dades del DOGC
  • Número 6412

  • Data 08/07/2013

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació d'un projecte relatiu als treballs de construcció d’un nou arxiu per a documentació a la planta 2 de l’edifici del carrer Minerva, núm. 4, de la Diputació de Barcelona (T13VR1264).


En compliment del que disposa l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitat i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, es fa saber que, durant el termini d’informació pública, el qual s’inicià el 15 de maig i finalitzà el 19 de juny de 2013, no s’han presentat reclamacions i, en conseqüència, ha esdevingut aprovat definitivament el projecte que s’esmenta a continuació:

“Projecte relatiu als treballs de construcció d’un nou arxiu per a documentació a la Planta -2 de l’edifici del carrer Minerva 4 de la Diputació de Barcelona” (T13VR1264).

Si voleu impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, heu d’interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.


Barcelona, 21 de juny de 2013


Júlia Fajardo Garcia

Secretària delegada


Amunt