Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 04/07/2013

  • Número de control 13185095

  • Organisme emissor Ajuntament de Tordera

    CVE CVE-DOGC-A-13185095-2013

Dades del DOGC
  • Número 6412

  • Data 08/07/2013

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre informació pública del projecte d'obra municipal ordinària de regeneració urbana i dinamització comercial del centre històric del municipi de Tordera, projecte d'urbanització de la plaça Concòrdia i accessos al nucli urbà.


Per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de juliol de 2013, en virtut de competència delegada pel Ple en sessió de data 30 de juny de 2011, s’aprova inicialment el Projecte d’obra municipal ordinària de Regeneració urbana i dinamització comercial del centre històric del municipi de Tordera: Projecte d'urbanització de la Plaça Concòrdia i accessos al nucli urbà, de data juny 2013, redactat per la Sra. Sònia Adamuz Viana, Arquitecta de l’Ajuntament de Tordera, amb un pressupost d’execució per contracte de dos-cents setanta-set mil cent trenta-dos euros amb cinquanta-sis cèntims (277.132,56 €), 21 % d’IVA inclòs, i s’acorda sotmetre’l a informació pública, mitjançant difusió del corresponent edicte al BOPB, al DOGC, al tauler d’anuncis de la Corporació i a la ràdio municipal.

El Projecte es pot consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9:00 i les 14:00 hores, durant el termini d’informació pública, que serà de trenta dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la darrera de les publicacions efectuades.

Les al·legacions i reclamacions s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament dins del termini esmentat al paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 

Tordera, 4 de juliol de 2013

 

Joan Carles Garcia Cañizares

Alcalde

 

Davant meu,

Marta Portella Nogué

Secretària

 

Amunt