Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 01/07/2013

  • Número de control 13185017

  • Organisme emissor Ajuntament dels Hostalets de Pierola

    CVE CVE-DOGC-A-13185017-2013

Dades del DOGC
  • Número 6412

  • Data 08/07/2013

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre aprovació de diversos projectes d’obres ordinàries.


No havent-se presentat al.legacions dins del termini d’informació pública d’aprovació dels projectes d’obres municipals ordinàries que s’indiquen, resten aprovats definitivament:

- ADEQUACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS DE LA PISCINA MUNICIPAL – 2ª FASE, redactat per l’empresa Terrer d’Enginyeria i Consultoria, S.L., amb un pressupost de 174.268,42 €, IVA inclòs

- MODIFICACIÓ DEL DESGLOSSAT DEL PROJECTE P@ALEO_RUTES: Una nova forma de turisme cultural. Zona d’acollida dels visitants i d’informació de la proposta turística i xona de finalització de les rutes, redactat pels tècnics, Xavier Masip Otxet, enginyer de camins, canals i ports; Maria Almirall Ferrerons, arquitecta i Josep Mª Triquell Manuel, arquitecte, amb pressupost d’execució per contrata de 326.763,67 €, IVA inclòs.

Es fa pública l’esmentada aprovació pel general coneixement, en compliment d’allò que disposa l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.


Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa i sense perjudici que es consideri oportú plantejar altres recursos, es pot interposar, potestativament recurs de reposició davant de la Junta de Govern o bé recurs jurisdiccional contenciós-administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona. Si s’opta pel recurs de reposició, no es pot presentar el recurs contenciós administratiu fins que s’hagi resolt el primer o bé hagi transcorregut un mes des de la seva presentació i no s’hagi obtingut resposta.

Si s’opta pel recurs de reposició, el termini per interposar-lo és d’un mes; si el recurs que es vol interposar és directament el contenciós administratiu, el termini que es té és de dos mesos. En ambdós casos, el termini compta des de l’endemà del dia de la publicació d’aquest anunci en l’últim dels diaris oficials, BOPB o DOGC.

La interposició de recursos no suspèn l’execució dels actes administratius.


Els Hostalets de Pierola, 1 de juliol de 2013


Daniel Vendrell Domínguez

Alcalde president


Amunt