Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolución

  • Data del document 02/07/2013

  • Número del document PRE/1451/2013

  • Número de control 13184028

  • Organisme emissor Departamento de la Presidencia

    CVE CVE-DOGC-B-13184028-2013

Dades del DOGC
  • Número 6411

  • Fecha 05/07/2013

  • Sección DISPOSICIONES

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN PRE/1451/2013, de 2 de julio, por la que se convocan las subvenciones para actividades de promoción y difusión de Cataluña, su cultura y la lengua catalana, a ayudas sociales, al apoyo a la nueva emigración y al funcionamiento ordinario de las comunidades catalanas del exterior para el año 2013.


L'Ordre PRE/187/2013, de 27 de juny, estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions a activitats de promoció i difusió de Catalunya, la seva cultura i la llengua catalana, a ajuts socials, al suport a la nova emigració i al funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior.

Atès el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 i el Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no siguin vigents els del 2013, modificat pel Decret 164/2013, de 14 de maig;

Atès l'article 44.1 lletra j) del Decret 118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència.

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,


Resolc:


--1 Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions a activitats de promoció i difusió de Catalunya, la seva cultura i la llengua catalana, a ajuts socials, al suport a la nova emigració i al funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior per a l’any 2013


--2 Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades en l’Ordre PRE/187/2013, de 27 de juny, (DOCG núm. 6408, de 2.7.2013), i per la normativa general de subvencions.


--3 La dotació màxima de les subvencions previstes per a aquesta Resolució és de 600.000,00 euros, amb càrrec de la partida PR1101 D/482000900/2310 del pressupost vigent de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta dotació màxima podrà ser modificada, amb subjecció a la normativa vigent.

 

--4 Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

--5 Resolució i publicació

La persona titular del Departament de la Presidència, resol aquesta convocatòria de subvencions, a proposta del/de la titular de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea i un cop les sol·licituds presentades hagin estat estudiades i avaluades per la comissió avaluadora prevista a la base 9 de l’annex 1 de l’Ordre PRE/187/2013, de 27 de juny. La resolució final es publicarà, mitjançant la seva exposició pública al tauler d’anuncis de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament de la Presidència al carrer Pietat, 2, 08002 Barcelona, en un termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de publicació d'aquesta convocatòria. Transcorregut aquest termini de sis mesos sense que s'hagi dictat i publicat la resolució final del procediment, les entitats interessades podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

-- 6 Les subvencions concedides d'un import igual o superior a 3.000 euros es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

--7 Contra la resolució final del procediment prevista a l'apartat 5, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació en el corresponent tauler d'anuncis, o bé, directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat amb el que estableix l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació, mitjançant exposició pública en el corresponent tauler d'anuncis.


--8 La documentació justificativa a la qual es refereix la base 15 de l’annex 1 de l’Ordre PRE/187/2013, de 27 de juny, es podrà presentar fins al 15 d’octubre de 2013.


--9 Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en un termini no superior a un mes, comptat des de l'endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Barcelona, 2 de juliol de 2013


P. D. (Resolució PRE/74/2013, de 21 de gener, DOGC núm. 6303, de 29.01.2013)

Jordi Vilajoana i Rovira

Secretari general


Amunt