Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 21/06/2013

  • Número de control 13177027

  • Organisme emissor Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

    CVE CVE-DOGC-A-13177027-2013

Dades del DOGC
  • Número 6410

  • Data 04/07/2013

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre informació pública de l'aprovació inicial del projecte d'obres locals ordinàries per a la campanya de reasfaltats 2013 al nucli urbà de Sant Sadurní d'Anoia.


Aprovat inicialment, per acord de la Junta de Govern Local d'aquesta Corporació en sessió ordinària de data 19 de juny de 2013, el “Projecte per a la campanya de reasfaltats 2013 al nucli urbà de Sant Sadurní d'Anoia”, redactat pels Serveis Tècnics Municipals (versió Maig 2013), es sotmet a informació pública per un termini de 30 dies al BOPB, al DOGC i al tauler d'anuncis de la Corporació, als efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions.

Transcorregut dit termini sense haver presentat al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.


Sant Sadurní d'Anoia, 21 de juny de 2013


Susanna Mérida i López

Alcaldessa presidenta


Amunt