Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 25/06/2013

  • Número de control 13177101

  • Organisme emissor Ajuntament de Lliçà d'Amunt

    CVE CVE-DOGC-A-13177101-2013

Dades del DOGC
  • Número 6409

  • Data 03/07/2013

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre convocatòria de la licitació de les obres del projecte de rotonda a la cruïlla dels accessos de Ca l'Esteper i Ca l'Artigues de Lliçà d'Amunt.


Aprovat per la Junta de Govern Local del dia 10 de juny de 2013, el Plec de clàusules econòmico-administratives particulars que ha de regir la contractació per procediment obert de les obres del Projecte de Rotonda a la cruïlla dels accessos de Ca l’Esteper i Ca l’Artigues de Lliçà d’Amunt, s’exposen al públic pel termini de vint dies, a l’efecte de presentació de possibles reclamacions.

Simultàniament s’anuncia CONCURS, si bé condicionat a allò que disposa l’article 122.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.


1. Entitat adjudicadora.

a) Ajuntament de Lliçà d'Amunt

b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

c) Número de l’expedient: 71/13


2. Objecte del contracte:

a) Descripció de l’objecte del contracte: És objecte del present contracte l’execució de les obres del Projecte de Rotonda a la cruïlla dels accessos de Ca l’Esteper i Ca l’Artigues de Lliçà d’Amunt.

b) Divisió per lots: -

c) Lloc d’execució: Lliçà d'Amunt.

d) Termini d’execució: 3 mesos.


3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert

c) Forma: oferta econòmica més avantatjosa tenint en compte diferents criteris de valoració.


4. Pressupost base de licitació: 290.947’62 euros IVA exclòs.


5. Garanties:

a) Provisional: 3% del pressupost base de licitació, exclòs l’IVA.

b) Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l’IVA.


6. Obtenció de la documentació: La documentació estarà a disposició dels licitadors al Perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, http://www.llicamunt.cat.


7. Requisits específics del contractista: els establerts en el plec de clàusules


8. Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: finalitzarà el dia que es compleixin 26 dies naturals a comptar del següent a la data de la darrera publicació en el BOP o en el DOGC.

b) Documentació a presentar: la prevista en la clàusula 10 del plec de clàusules.

c) Lloc de presentació: es presentaran en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, carrer Anselm Clavé, núm. 73, en horaris d’oficina.


9. Obertura de les ofertes: l’endemà d’haver finalitzat el termini de presentació de proposicions, a les 12 hores a les dependències de l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt. L’acte públic d’obertura del sobre número 2 i 3 es farà al quart dia després de la finalització del termini de presentació de les proposicions.


10. Despeses dels anuncis: a càrrec de l’adjudicatari.


Lliçà d’Amunt, 25 de juny de 2013


Ignasi Simón Ortoll

Alcalde


Amunt