Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 19/06/2013

  • Número de control 13176045

  • Organisme emissor Ajuntament de Canyelles

    CVE CVE-DOGC-A-13176045-2013

Dades del DOGC
  • Número 6409

  • Data 03/07/2013

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte tècnic d’obra municipal 1a fase zona esportiva – gimnàs escolar municipal.


Per acord de l’Ajuntament Ple pres en sessió de data 18.06.2013, ha estat inicialment aprovat projecte tècnic d’obra municipal “1a. Fase Zona Esportiva – Gimnàs Escolar Municipal“.

En atendre la previsió normativa de referència, se sotmet a període d’informació pública l’esmentat projecte tècnic inicialment aprovat - pel termini de 30 dies a comptar des de la darrera de les publicacions d’aquest anunci al BOPB- DOGC- i Taulell d’anuncis corporatiu.

A fi i efecte que s’hi puguin formular davant aquest Ajuntament les al·legacions i/o objeccions que s’estimin pertinents al respecte.

Les persones interessades podran examinar l’expedient format en el seu conjunt a la seu d’aquest Ajuntament de Canyelles –dependències de l’Oficina d’Urbanisme - en horari de 9h a 13h matí de dilluns a divendres – i els dimecres també en horari de 16h a 19h.

La qual cosa es fa pública, per al seu coneixement general i als efectes previstos a la normativa d’aplicació.


Canyelles, 19 de juny de 2013


Rosa Huguet i Sugranyes

Alcaldessa


Amunt