Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 17/06/2013

  • Número de control 13176043

  • Organisme emissor Ajuntament de Figueres

    CVE CVE-DOGC-A-13176043-2013

Dades del DOGC
  • Número 6409

  • Data 03/07/2013

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació definitiva d'un projecte d’obra municipal ordinària de conservació i manteniment a la via pública, paviments asfàltics 2013.


La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres, en la seva sessió del dia 10 de juny de 2013, ha aprovat definitivament el projecte d’obra municipal ordinària denominat “Projecte de conservació i manteniment a la via pública. Paviments asfàltics 2013”.

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es podran interposar els recursos següents:

- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l’òrgan que hagi dictat l’acord recorregut en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci, que es farà al Diari Oficial de la Generalitat i al Butlletí Oficial de la Província de Girona. S’entendrà desestimat per silenci administratiu, acabada la via administrativa i expedita la contenciosa administrativa si, transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició, no es notifiqués la resolució. Si s’hagués presentat el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós administratiu s’haurà d’interposar en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició, si és exprés, i, si no ho fos, en el de sis mesos comptats des del dia següent a aquell en que s’hagi produït l’acte presumpte de desestimació del recurs per silenci administratiu.

- El contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci, que es farà al Diari Oficial de la Generalitat i al Butlletí Oficial de la Província de Girona. No es podrà interposar aquest recurs fins que s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició si s’hagués interposat.

- Qualsevol altre que estimi procedent.


Figueres, 17 de juny de 2013


Marta Felip Torres

Alcaldessa presidenta


Amunt