Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicto

  • Data del document 27/06/2013

  • Número de control 13179022

  • Organisme emissor Departamento de la Presidencia

    CVE CVE-DOGC-B-13179022-2013

Dades del DOGC
  • Número 6408

  • Fecha 02/07/2013

  • Sección ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTO de 27 de junio de 2013, por el que se somete a información pública el Proyecto de orden por la que se crea el fichero Adhesiones a propuestas impulsadas por el Gobierno de la Generalidad.


El Departament de la Presidència està tramitant l’elaboració del Projecte d’ordre per la qual es crea el fitxer Adhesions a propostes impulsades pel Govern de la Generalitat.

De conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb la finalitat de facilitar la participació de les persones interessades en el procediment d’elaboració de la disposició esmentada, aquesta se sotmet a informació pública durant el termini reduït de set dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquest Edicte al DOGC. La reducció del termini és necessària per tal de donar cobertura immediata a les propostes de participació de la ciutadania portades a terme des del Govern de la Generalitat en el context social i polític actual.

Per formular-hi les al·legacions que es consideri oportunes, el Projecte d’ordre es pot examinar, en hores d’oficina, a l’Assessoria Jurídica del Departament de la Presidència (c. Sant Honorat, 1-3, 08002 Barcelona), a les delegacions territorials del Govern de la Generalitat a Alt Pirineu i Aran (av. d'Espanya, 12, 25620 Tremp), Barcelona (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona), Catalunya Central (Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 08500 Vic; i Palau Firal, Polígon dels Dolors, s/n, 08240 Manresa), Girona (pl. de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), Lleida (Lluís Companys, 1, 25003 Lleida), Tarragona (Sant Francesc, 3, 43071 Tarragona) i les Terres de l’Ebre (Montcada, 23, 43500 Tortosa), o bé a la pàgina web del Departament de la Presidència (http://www.gencat.cat/presidencia/disposicions).

Les al·legacions es poden adreçar per escrit a l’Assessoria Jurídica del Departament de la Presidència (c. Sant Honorat, 1-3, 08002 Barcelona), o per mitjans electrònics a l’adreça assessoria.presidencia@gencat.cat.

 

Barcelona, 27 de juny de 2013

 

Jordi Vilajoana i Rovira

Secretari general

 

Amunt