Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 17/01/2013

  • Número de control 13172066

  • Organisme emissor Ajuntament d'Alcover

    CVE CVE-DOGC-A-13172066-2013

Dades del DOGC
  • Número 6408

  • Data 02/07/2013

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació del plec de clàusules administratives i la licitació de la contractació d'obres del projecte d'urbanització dels carrers Estela, Major, Bretxa, Forn Xic, Sant Jaume, Sant Ramon, Bisbe Barberà, Maria Domènech, Santa Marina i travessies, Sant Llorenç, plaça Vella i passatges de Sant Llorenç i de la Muralla.


Per acord del Ple de la Corporació de data 13 de juny de 2013 es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació de les obres del projecte “Urbanització dels carrers Estela, Major, Bretxa, Forn Xic, Sant Jaume, Sant Ramon, Bisbe Barberà, Maria Domènech, Santa Marina i Travessies, Sant Llorenç, Plaça Vella i passatges de Sant Llorenç i de la Muralla”, per a l’Ajuntament d’Alcover per un import de 903.104,43 €, exclòs l’IVA per procediment obert.

D'acord amb el que estableix l'article 277.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i en els termes que preveuen els articles 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, s'exposa al públic l'esmentat plec de clàusules administratives particulars per un termini de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci en el BOPT i DOGC, perfil de contractant i taulell d’edictes perquè es puguin presentar reclamacions.

Simultàniament s’anuncia la licitació de l’acte licitatori que es farà en subjecció al que seguidament s’expressa, en el ben entès que en el cas de que es formulessin reclamacions al plec de clàusules abans esmentat, la licitació s’ajornarà fins que quedin resoltes aquelles, anunciant-se de nou la seva realització.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT LES OBRES D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS ESTELA, MAJOR, BRETXA, FORN XIC, SANT JAUME, SANT RAMON, BISBE BARBERÀ, MARIA DOMÈNECH, SANTA MARINA I TRAVESSIES, SANT LLORENÇ, PLAÇA VELLA I PASSATGES DE SANT LLORENÇ I DE LA MURALLA.


1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament d’Alcover.

b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

c) Número d’expedient: 14/13-S


2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l’objecte: Urbanització dels carrers del nucli antic.

b) Lloc d’execució: carrers Estela, Major, Bretxa, Forn Xic, Sant Jaume, Sant Ramon, Bisbe Barberà, Maria Domènech, Santa Marina i Travessies, Sant Llorenç, Plaça Vella i passatges de Sant Llorenç i de la Muralla

c) Termini d’execució: setembre de 2014


3. Tramitació i procediment.

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris d'adjudicació.


4. Tipus de licitació: Valor estimat del contracte 903.104,43 € , IVA exclòs.


5. Garantia provisional: 27.093,00 €


6. Obtenció de documentació i informació.

a) Entitat: Ajuntament d’Alcover

b) Domicili: Pl. Nova, 3

c) Localitat i codi postal: Alcover, 43460

d) Telèfon: 977.76.04.41

e) Fax: 977.76.05.41

f) Data límit d’obtenció de documents i informació: 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la darrera publicació en el BOPT, DOGC i perfil de contractant


7. Requisits específics del contractista.

a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: La prevista a la clàusula 13 (sobre núm. 1: documentació administrativa, punt 8è).

b) La classificació exigida es:

Grup A, subgrup 1, categoria B

Grup C, subgrup 6, categoria C

Grup J, subgrup 4, categoria A

En el cas d’optar per l’execució d’algun dels projectes de millora que es relacionen en aquest plec de clàusules, l’adjudicatari haurà de tenir la classificació següent:

Grup K, subgrup 07, categoria D


8. Criteris per a l‘adjudicació del contracte.

L’adjudicació del contracte s’efectuarà mitjançant la valoració dels següents criteris econòmics:

El valor màxim total serà de 55 punts repartits de la següent forma:

- A Millora de l’oferta econòmica: Fins a 25 punts. Es calcularà dividint la baixa feta per l’empresa i expressada en euros pel resultat de la següent formula:

PL – OME / P

On PL és preu de licitació amb euros, OME el preu de l’oferta més econòmica en euros i P els punts màxims a adjudicar per l’oferta econòmica.

- B Assumpció de l’execució del projectes complementaris. Fins a 20 punts. Repartits per l’assumpció del projecte:

- Enderroc i condicionament de la façana resultant d’una part de l’immoble situat a Plaça Cosme Vidal n. 2: 7 punts.

- Enderroc, restauració de les restes de la muralla medieval i condicionament de l’espai resultant d’un edifici situat al carrer Sant Llorenç núm. 12, cantonada amb passatge Sant Llorenç núm. 1 i Muralla Anselm Clavé: 13 punts.

- C Equips i mitjans auxiliars que l’empresa posarà al servei de l’obra. Fins a 2 punts.

- D Millores en el termini d’execució del projecte. Fins 2 punts. 0,35 punts per setmana amb un màxim de sis setmanes. En el cas d’obtenir-se punts per aquest concepte, les penalitats previstes en l’apartat 28.d per incompliment del termini es multiplicaran per 3.

- E Millores en el control de qualitat. Fins a un màxim de 2 punts. Es puntuarà amb 0,10 punts per cada 1.100,00 € destinats a aquesta finalitat.

- F Mesures tendents a minorar l’impacte i les molèsties que l’obra ocasionarà als veïns. Fins a 3 punts. Els punts adjudicats per aquest apartat tindran el mateix valor econòmic que la baixa necessària per aconseguir un punt en l’oferta econòmica.

- G Incrementar el termini de garantia a dos anys: 1 punt.


9. Presentació de les ofertes.

a) Data límit de presentació: 26 dies naturals a comptar de l’endemà de la darrera publicació en el BOPT, DOGC i perfil de contractant.

b) Documentació a presentar: La prevista a la clàusula 13

c) Lloc de presentació:

- Entitat: Ajuntament d’Alcover

- Domicili: P. Nova, 3

- Localitat i codi postal: 43460 Alcover


10. Obertura de les ofertes.

a) Entitat: Ajuntament d’Alcover.

b) Domicili: Pl. Nova, 3

c) Localitat: Alcover, 43460


11. Altres informacions: Les previstes al Plec de clàusules administratives particulars i tècniques.


12. Despeses d’anuncis: Les despeses de publicitat de la licitació les haurà d’abonar l’adjudicatari.


13. Perfil de contractant on constin les informacions relatives a la convocatòria i on es poden obtenir els Plecs: http://www.alcover.cat.


Alcover, 17 de gener de 2013


M. Rosa Pérez López

Secretària


Amunt