Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Orden

 • Data del document 27/06/2013

 • Número del document PRE/0187/2013

 • Número de control 13179027

 • Organisme emissor Departamento de la Presidencia

  CVE CVE-DOGC-B-13179027-2013

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6408

 • Fecha 02/07/2013

 • Sección DISPOSICIONES

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDEN PRE/187/2013, de 27 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones para actividades de promoción y difusión de Cataluña, su cultura y lengua, a ayudas sociales, al apoyo a la nueva emigración y al funcionamiento ordinario de las comunidades catalanas del exterior.


 

L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix a l’article 13 que la Generalitat ha de fomentar els vincles socials, econòmics i culturals amb les comunitats catalanes de l’exterior i ha de prestar a aquestes comunitats l’assistència necessària.

El Departament de la Presidència, a través de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, impulsa les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya de suport a la tasca de projecció exterior que fan les comunitats catalanes de l’exterior avui dia i de reconeixement al paper que han dut a terme en determinades etapes de la història.

La Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea té atribuïda la competència de suport a les comunitats catalanes de l’exterior tal com disposa el Decret 118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència.

D’acord amb el que estableix l’article 10 de la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior, els casals catalans poden rebre els ajuts financers o de qualsevol altra mena que la Generalitat estableixi per al compliment dels objectius de la Llei.

Atès el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

 

Ordeno:

 

Article únic

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions per a activitats de promoció i difusió de Catalunya, la seva cultura i llengua, a ajuts socials, al suport a la nova emigració i al funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior. Les bases reguladores dels ajuts esmentats figuren com a annexos d’aquesta Ordre.

En l’annex 1 figuren les bases reguladores generals i en els annexos 2 a 6 les bases específiques de les diferents modalitats d’ajuts.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre PRE/25/2012, de 14 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a activitats de promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, a ajuts socials, a despeses de reforma i rehabilitació de seus i al funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior (DOGC núm. 6071, de 21.2.2012).

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Ordre o les seves bases es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de la publicació, segons el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

 

Barcelona, 27 de juny de 2013

 

 

Francesc Homs i Molist

Conseller del Departament de la Presidència

 

 

Annex 1

Bases reguladores generals

 

—1 Objecte

Les subvencions que regulen aquestes bases tenen per objecte el finançament de les despeses derivades de l'organització d'activitats de promoció i difusió de Catalunya, la seva cultura i llengua, dels ajuts socials, del suport a la nova emigració i del funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior, que es poden concedir pels conceptes descrits en els annexos a aquesta Ordre.

 

—2 Entitats destinatàries

Les entitats beneficiàries de les subvencions únicament poden ser les comunitats catalanes de l'exterior legalment reconegudes en la data de publicació de la corresponent convocatòria, d’acord amb el que regula la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes a l’exterior i el Decret 118/1998, de 26 de maig pel qual s’aprova el Reglament de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior, i sens perjudici del seu caràcter vehiculador i distribuïdor de la subvenció en el cas de la línia d’ajuts socials per als membres de les comunitats catalanes de l’exterior.

 

—3 Període

El període d’execució de les actuacions subvencionables serà el darrer trimestre de l’any anterior a la convocatòria i fins al 30 de setembre de l’any de la convocatòria.

 

—4 Sol·licituds

4.1 El formulari normalitzat de sol·licitud i de memòria programa es pot obtenir a l’Oficina Virtual de Tràmits (www.gencat.cat/ovt).

4.2 Les sol·licituds de subvenció i la preceptiva documentació annexa s’han de presentar preferentment pels mitjans telemàtics de l’Oficina Virtual de Tràmits i dins del termini que estableix la convocatòria corresponent.

A aquests efectes, les sol·licituds efectuades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l’Administració de la Generalitat de Catalunya quan s’enregistrin en el registre telemàtic de la Generalitat de Catalunya a través de l’Oficina Virtual de Tràmits i quedi constància a l’assentament d’entrada de les dades següents: número de registre d’entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació de la persona sol·licitant o de la persona representant, i identificació de l’òrgan al qual s’adreça la sol·licitud.

4.3 No obstant el que preveuen els apartats anteriors, les sol·licituds i la resta de documentació a aportar, requerida per aquestes bases, es poden presentar de manera presencial, segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a l’Oficina Virtual de Tràmits.

En aquest cas, les sol·licituds dels ajuts s’han de presentar al Registre del Departament de la Presidència (carrer Sant Honorat, 1-3, 08002 Barcelona) i dins del termini que estableix la convocatòria corresponent.

També es poden presentar presencialment en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

5. Identificació, autenticació i signatura electrònica

5.1 La presentació electrònica de les sol·licituds mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits s’ha d’efectuar mitjançant un certificat digital reconegut de signatura electrònica.

5.2 Les persones que presentin les sol·licituds per mitjans electrònics mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits s’han d’identificar i autenticar a través d’un dels sistemes de signatura electrònica classificats per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert) amb nivell 3 o superior que representin a una persona jurídica.

5.3 Els certificats digitals que es poden utilitzar estan recollits en la Normativa d’Identificació i Autenticació Certificada de CATCert, publicada en la pàgina web www.catcert.cat.

 

—6 Documentació

A les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació següent:

a) Original o fotocòpia del DNI o passaport de la persona que signa la sol·licitud, que ha de ser la representant legal de l’entitat, i original o fotocòpia de la documentació acreditativa de la representació amb què actua.

b) Declaració en la qual es faci constar si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts amb la mateixa finalitat i el volum d’aquest finançament.

c) Les entitats sol·licitants que no tinguin residència fiscal al territori de l’Estat espanyol hauran de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència. En el cas que en l’Estat de residència no s’emetessin els esmentats certificats i no fos possible presentar cap document oficial similar, es podrà presentar un escrit justificatiu signat pel president de la comunitat catalana de l'exterior.

d) Les entitats sol·licitants amb seu dintre del territori de l’Estat espanyol hauran de presentar una declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya, inclosa en el formulari de sol·licitud normalitzat, en el moment de la sol·licitud i acceptació de la subvenció.

Resten exemptes d’aquesta obligació les comunitats catalanes de l’exterior amb seu fora del territori de l’Estat espanyol.

e) Declaració responsable del compliment de les obligacions que estableixen les normes següents: article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; articles de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística que els siguin exigibles i aplicables; article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, o el Decret 322/2011, de 19 d’abril, sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. Aquestes declaracions s’inclouen en el formulari de sol·licitud normalitzat.

f) Memòria programa, segons el model normalitzat que es pot obtenir a l’Oficina Virtual de Tràmits (www.gencat.cat/ovt), amb el projecte detallat objecte de la sol·licitud de subvenció.

g) Liquidació del pressupost de l’entitat de l’any anterior al de la convocatòria corresponent signat per la persona que representa legalment l’entitat.

h) Imprès normalitzat de domiciliació bancària degudament conformat per l’entitat bancària de l’entitat sol·licitant.

i) En cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, memòria, d’acord amb el model normalitzat, que indiqui els mitjans que utilitzen, amb l’acord dels agents socials, per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi als centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

j) Declaració responsable on constin les remuneracions que percep el personal directiu de l’entitat sol·licitant, entenent com a persona directiva aquella que exerceix funcions executives, de gerència o d’administració. La declaració ha de ser de forma individual, amb indicació de cada càrrec directiu, i no de tot el personal directiu de manera global. A aquests efectes, s’inclou un model de declaració en l’annex del formulari normalitzat de sol·licitud.

Aquesta declaració responsable ha de contenir el compromís de donar publicitat a les dites remuneracions en la memòria que s’adjunta amb els estats comptables i el compromís de mantenir, en el marc de la relació laboral preexistent i durant el període de vigència de la subvenció, l’estructura retributiva esmentada, sens perjudici dels increments que derivin de contractes laborals o convenis preexistents.

Aquesta declaració també s’ha de presentar en el cas que el personal directiu, o part d’aquest, no percebi cap retribució, indicant aquesta circumstància. No obstant, si les retribucions de l’entitat consten en algun lloc d’accés públic o s’han comunicat a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i per tant, aquesta disposa ja d’aquesta informació, la declaració pot limitar-se a fer esment a la norma o font d’informació en la qual es fa pública aquesta informació. A aquests efectes, s’inclou un model de declaració en l’annex del formulari normalitzat de sol·licitud.

No és necessària l’aportació dels documents indicats en la lletres a) i h) en cas que la persona sol·licitant ja els hagi presentat anteriorment a l’Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i que no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l’òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si el Departament de la Presidència, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir el sol·licitant perquè els aporti en el termini de quinze dies.

No és necessària l’aportació de l’original o fotocòpia del DNI de la persona que signa la sol·licitud si s'autoritza l'òrgan instructor perquè consulti les dades d'identitat. Aquesta autorització ha de constar en el formulari de sol·licitud normalitzat.

Si la sol·licitud es presenta per mitjans telemàtics utilitzant el sistema de signatura electrònica:

a) No és necessària l’aportació de l’original o fotocòpia del DNI o passaport de la persona que signa la sol·licitud.

b) No és necessària l’aportació de la documentació acreditativa de la representació amb què actua la persona que signa la sol·licitud si la signatura electrònica acredita que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de la comunitat catalana de l’exterior.

c) Les persones sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents en substitució de les còpies compulsades, d'acord amb el que preveu l'article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La seva fidelitat als originals es garanteix mitjançant l'ús de signatura electrònica avançada.

L’òrgan instructor pot sol·licitar de l’arxiu corresponent la confrontació del contingut de les còpies aportades. Davant la impossibilitat d’aquesta confrontació i amb caràcter excepcional, pot requerir la persona interessada que exhibeixi el document o la informació original. L’aportació d’aquestes còpies implica l’autorització a l’òrgan instructor per accedir i tractar la informació personal que continguin aquests documents.

 

—7 Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà el que s’estableixi a la resolució de convocatòria corresponent.

 

—8 Esmena de les sol·licituds

Si la documentació presentada és incompleta o presenta errors esmenables, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació al tauler d’anuncis de la seu de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament de la Presidència de la llista d’entitats a les quals manca documentació, esmeni aquests errors o presenti la documentació preceptiva, d’acord amb el que estableix l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb la indicació que si no ho fa es considerarà que ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia corresponent.

 

—9 Tramitació i avaluació

El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

Una comissió avaluadora, integrada per la persona titular de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea i tres persones tècniques de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, estudiarà i avaluarà les sol·licituds presentades i emetrà el corresponent informe, a partir del qual la persona titular de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, com a instructora, elevarà la proposta de resolució, motivada aplicant els criteris de la valoració que preveu la base 3 dels annexos corresponents, a la persona titular del departament competent en matèria d’afers exteriors, que resoldrà sobre el procediment. Aquesta proposta pot incloure propostes de denegació de subvenció si la persona titular de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea considera de manera motivada que les retribucions del personal directiu són manifestament desproporcionades, atenent les circumstàncies de l’entitat i del perceptor de la remuneració.

Amb caràcter previ a la proposta de la comissió esmentada a l’apartat anterior, l’òrgan instructor ha de verificar l’admissibilitat de les sol·licituds presentades, d’acord amb els requisits establerts en les bases 2, 3, 4, 5 i 6 d’aquest annex així com d'acord amb el termini de presentació de sol·licituds establert per la base 7 d’aquest annex.

L’exposició pública de la resolució d’inadmissió o desistiment, degudament motivada, haurà de contenir tots els elements de l’apartat 2 i 3 de l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i, s’efectuarà en el tauler d’anuncis de la seu de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament de la Presidència, carrer Pietat, 2, 08002 Barcelona.

Aquestes resolucions, d’inadmissió o de declaració de desistiment de les sol·licituds presentades, que no posen fi a la via administrativa, podran ser impugnades mitjançant recurs d’alçada davant la persona titular del departament competent per raó de la matèria d’afers exteriors, en el termini d’un mes des de la data que a aquests efectes s’especifiqui en l’acte de publicació.

 

—10 Quantia

Els imports màxims d’aquestes subvencions seran els que s’indiquin a la corresponent convocatòria.

 

—11 Resolució i notificació

La persona titular del Departament de la Presidència resol la convocatòria de subvencions, a proposta del/de la titular de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.

La resolució, degudament motivada d’acord amb els criteris de valoració que estableix la base 3 dels annexos corresponents, es publica mitjançant l’exposició pública al tauler d’anuncis de la seu de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament de la Presidència, carrer Pietat, 2, 08002 Barcelona, en un termini màxim de 6 mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria corresponent.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i publicat la resolució expressa, les entitats interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Aquesta exposició substitueix la notificació administrativa, d’acord amb l’article 59.6 b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

—12 Publicitat

Les subvencions concedides d’un import igual o superior a 3.000 euros es publiquen a més al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

—13 Pagament

El primer pagament de les subvencions s’efectuarà amb un 80% de l’import amb caràcter de bestreta a partir de la concessió de la subvenció, i el 20% restant es pagarà una vegada comprovada la correcta justificació de la subvenció atorgada, en els termes que preveu la base reguladora 15.

 

—14 Obligacions de les organitzacions i entitats beneficiàries

Les organitzacions i entitats beneficiàries de les subvencions tenen les obligacions següents:

a) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el programa presentat i col·laborar en les tasques de seguiment i de coordinació proposades per la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea. Si es produeixen canvis significatius en el programa, s’han de notificar a la Secretaria, la qual hi pot manifestar objeccions en el termini de 15 dies des de la notificació. Si la Secretaria no manifesta cap objecció, la modificació del programa es considera acceptada.

b) Proporcionar en tot moment la informació que li sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació del Departament de la Presidència, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d’altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable.

c) Comunicar a la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea les subvencions obtingudes, a més de les ja consignades a la sol·licitud de subvenció, d’altres administracions públiques, entitats o empreses privades, tan aviat com sigui possible i en qualsevol cas amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

d) Incloure el logotip de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea i l’expressió “amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya” en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb l’activitat subvencionada.

Així mateix, tot el material de difusió i promoció de les activitats subvencionades haurà d’estar escrit en català, a banda de la llengua oficial del lloc d’establiment de l’entitat.

e) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que li siguin exigibles.

f) Les regulades a l’article 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, addicionat per l’article 37 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, en referència a la prohibició, com a entitat beneficiària de subvencions provinents de l’Administració de la Generalitat, de fer aportacions a títol gratuït a altri des de la presentació de la sol·licitud i fins l’acabament de l’activitat subvencionada.

g) En relació amb les remuneracions que percep el personal directiu de l’entitat beneficiària, declarar aquestes en el moment de la sol·licitud, donar publicitat a les dites remuneracions en la memòria que s’adjunta amb els estats comptables i mantenir, en el marc de la relació laboral preexistent i durant el període de vigència de la subvenció, l’estructura retributiva esmentada, sens perjudici dels increments que derivin de contractes laborals o convenis preexistents.

h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions.

 

—15 Justificació

Les entitats beneficiàries han de presentar a la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, fins al 15 d'octubre de l'any de la convocatòria corresponent, la documentació relacionada en la base 4 dels corresponents annexos.

A efectes de la quantia de l’import a justificar, es tindrà en compte el tipus de canvi monetari corresponent a la data de resolució de la concessió de la subvenció.

 

—16 Modificació o alteració de la subvenció

De conformitat amb el que disposa l’article 92.2.g) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, es podrà modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que van fonamentar la concessió de la subvenció, les decisions d’interès general dirigides a donar compliment a la normativa reguladora i als objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.

Si l’entitat beneficiària obté un finançament addicional no previst en el pressupost inicialment presentat, el Departament de la Presidència podrà modificar la quantia de les subvencions concedides.

 

—17 Causes de revocació

El Departament de la Presidència podrà revocar les subvencions concedides en els supòsits que preveuen l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els articles 92 bis i 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en els supòsits d’incompliment dels requisits que preveuen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que siguin exigibles.

La inexactitud o la falsedat de les declaració responsable de l’article 6.j) és causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitut o la falsedat en la declaració.

 

—18 Comprovació i control

La Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea és la unitat encarregada d’efectuar la comprovació de la realització de l’activitat subvencionada, d’acord amb la finalitat i els requisits que preveuen la convocatòria, les bases reguladores aprovades per aquesta Ordre i la resta de normativa que li sigui aplicable, sens perjudici de les competències de comprovació d’altres organismes de l’Administració de la Generalitat.

En aquest sentit, aquesta unitat podrà realitzar actuacions de comprovació de l’activitat en curs que duen a terme les entitats i que hagin estat subvencionades, alhora que podrà emetre els informes que consideri d’interès per al seguiment de l’expedient. En cas que es detectin irregularitats, es podrà iniciar, si escau, el corresponent expedient de revocació de l’ajut.

 

—19 Normativa aplicable

El règim jurídic aplicable a les subvencions que regulen aquestes bases l’integren els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i subvencions, en tot el que no contradigui els preceptes bàsics de la normativa estatal o s’hi oposi; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

 

Annex 2

Bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions per al funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior

 

--1 Objecte

Les despeses de funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior.

 

--2 Sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar, d’acord amb el que estableixen les bases 6 i 7 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, adjuntant, a més, una memòria programa descriptiva i econòmica de les necessitats de funcionament ordinari de l’entitat, d'acord amb el model normalitzat facilitat per la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.

 

--3 Avaluació

Les sol·licituds de subvenció per a despeses de funcionament ordinari de les entitats són valorades d’acord amb els criteris següents i fins a un màxim de 30 punts:

a) Aportació de l’entitat a les despeses de funcionament (fins a 7 punts).

b) Import de les despeses de funcionament ordinari respecte de les activitats programades de l’entitat (fins a 5 punts).

c) La programació de l'entitat en relació amb les despeses de personal i seu social, si escau (fins a 5 punts).

d) Interès de la ubicació geogràfica de l’entitat i de la seva àrea d’influència (fins a 5 punts).

e) Existència d’una seu pròpia, ja sigui en règim de propietat o lloguer, de l’entitat (fins a 4 punts).

f) Ús i presència de l’entitat a internet (web, xarxes socials, etc.) amb valoració de l'ús de la llengua catalana (fins a 4 punts).

Les sol·licituds que no assoleixin una puntuació mínima del 20% respecte de la màxima possible en la valoració d’acord amb els criteris corresponents seran denegades.

Aquelles entitats que no disposin de seu social podran obtenir subvencions en concepte de funcionament fins a un límit màxim de 1.800 euros.

En tot cas, la subvenció atorgada per despeses de funcionament ordinari regulades en aquest annex, no pot superar el 85% de la suma de l’import atorgat a la mateixa entitat per les subvencions regulades en l’annex 3 (activitats de promoció i projecció de Catalunya i la seva cultura) i en l’annex 4 (activitats d’ensenyament de la llengua catalana) d’aquesta Ordre.

 

--4 Justificació

Les entitats beneficiàries han de presentar a la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, en el termini màxim previst a la base 15 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, un compte justificatiu d’acord amb el model que s’estableix a la pàgina web de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/ovt), que ha d’incloure la documentació següent:

a) Memòria d’actuació que justifiqui el compliment de les condicions exigides en aquestes bases reguladores, amb indicació de les despeses realitzades.

b) Memòria econòmica justificativa del cost de les despeses realitzades. Aquesta memòria ha d’incloure una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat (identificació del creditor i del document, import en euros, data d’emissió i, si escau, data de pagament) i possible desviació respecte el cost pressupostat.

c) Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.

Aquesta documentació haurà d’anar certificada pel president o presidenta i per la persona que tingui la responsabilitat econòmica d’acord amb el que estableixin els estatuts de l’entitat.

En tot cas, les factures i documents justificatius de les despeses corresponents a aquest apartat podran ser requerits i sotmesos a control per part de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea durant un període de 5 anys.

 

 

Annex 3

Bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions per a activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua

 

--1 Objecte

L’objecte d’aquesta línia de subvenció és finançar les despeses d’organització d’activitats socials i culturals de difusió i promoció de Catalunya, la seva llengua, cultura i història, que organitzin les comunitats catalanes de l’exterior, així com aquelles que s’adeqüin als objectius estratègics de la Generalitat de Catalunya.

Cal que aquestes activitats s'ajustin a l'interès social i cultural del projecte, especificant-les al pressupost normalitzat.

En el cas de despeses referents a dinars, sopars, desplaçaments i hotels o allotjaments, cal especificar la relació directa amb l'activitat. L'import màxim d'aquestes despeses serà del 20% respecte del pressupost total de l'activitat.

Queden excloses com a matèria de subvenció totes les activitats organitzades per la comunitat catalana de l’exterior que difonguin la cultura pròpia del país on estigui reconeguda la comunitat i altres activitats de caràcter social que promoguin la dinamització de l’entitat i fomentin la participació dels socis quan no impliquin la difusió i promoció de cultura, llengua i/o història catalana, així com les activitats de caràcter empresarial o acadèmic.

 

--2 Sol·licituds

La sol·licitud s’ha de presentar, d’acord amb el que estableixen les bases 6 i 7 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, adjuntant, a més, una memòria programa descriptiva i econòmica de les activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua, d'acord amb el model normalitzat facilitat per la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.

 

--3 Avaluació

Les sol·licituds de subvenció per al finançament d’activitats objecte d'aquest annex són valorades d’acord amb els criteris següents fins a un màxim de 60 punts:

a) La repercussió en el lloc d’establiment de les entitats de cadascuna de les activitats, així com la qualitat tècnica i la seva viabilitat (fins a 15 punts).

b) L’interès de la Generalitat de Catalunya, en cadascuna de les activitats promogudes per l’entitat, d’acord amb els seus objectius i actuacions en l’àmbit internacional (fins a 15 punts).

c) L’aportació de l’entitat pel que fa a recursos humans, financers i tècnics (fins a 10 punts); es valorarà el grau de dependència respecte de la subvenció i la capacitat de l’entitat per a la realització efectiva de les activitats

d) Trajectòria de l’entitat en projectes de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya (fins a 5 punts); es valorarà la realització d’activitats socioculturals de l’entitat, la seva rellevància, execució i assoliment d’objectius durant els darrers 3 anys anteriors a la publicació de la convocatòria.

e) La inserció de l’activitat en un programa de caràcter més ampli en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, especialment si es tracta d’un treball a escala de xarxa geogràfica amb altres comunitats catalanes de l’exterior (fins a 5 punts).

f) L’interès de la ubicació geogràfica de l’entitat i la seva àrea de influència (fins a 5 punts).

g) El nombre de socis de l’entitat (fins a 4 punts).

h) Les activitats que impulsin el protagonisme femení i visualitzin les aportacions de les dones al patrimoni, cultura, llengua i història catalanes (fins a 1 punt).

Les sol·licituds que no assoleixin una puntuació mínima del 20% respecte de la màxima possible en la valoració d’acord amb els criteris corresponents seran denegades.

 

--4 Justificació

4.1 Les entitats beneficiàries han de presentar a la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, en el termini màxim previst a la base 15 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, un compte justificatiu d’acord amb el model que s’estableix a la pàgina web de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/ovt), que ha d’incloure la documentació següent:

a) Memòria d’actuació, de cadascuna de les activitats subvencionades de forma individualitzada, que justifiqui el compliment de les condicions exigides en aquestes bases reguladores, d’acord amb la memòria presentada amb la sol·licitud. A aquesta memòria d'actuació, caldrà afegir material audiovisuals (fotografies, vídeos, etc.) de les activitats o esdeveniments subvencionats.

b) Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats fetes. Aquesta memòria ha d’incloure una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat (identificació del creditor i del document, import en euros, data d’emissió i, si escau, data de pagament) i possible desviació respecte el cost pressupostat. A més, caldrà aportar la factura o document justificatiu (original i còpia) i el comprovant de pagament que tingui l’import més alt i l’import més baix de les detallades a la memòria. En cas que la factura o document justificatiu que tingui l'import més alt o el més baix sigui imputable a la justificació d'una subvenció concurrent, caldrà presentar còpia de la factura o document justificatiu i un certificat del president i/o secretari de l'entitat on faci constar aquest fet.

D'acord amb l'article 7 de la Llei 7/2012 de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i la lluita contra el frau, no es podran abonar en efectiu les operacions efectuades a partir de la data d'entrada en vigor de l'article en qüestió, en les quals alguna de les parts actuï en qualitat d'empresari o professional, amb un import igual o superior a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

c) Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.

Aquesta documentació haurà d’anar certificada pel president o presidenta i per la persona que tingui la responsabilitat econòmica d’acord amb el que estableixin els estatuts de l’entitat.

4.2 Les entitats beneficiàries d’una subvenció per a activitat superior a 5.000€ hauran de presentar, a banda de la documentació establerta a l’apartat anterior, originals i una còpia de les factures o documents justificatius de la despesa, per tal que la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea pugui segellar-los conforme han estat objecte de subvenció i quedar en possessió d’una còpia.

En els casos en què no es puguin aportar els documents originals perquè la legalitat de l’estat d’origen no permet treure les factures originals del país, es podran presentar còpies compulsades mitjançant fedatari públic o certificació de l’ambaixador o cònsol.

Els documents esmentats en aquest epígraf quedaran sotmesos al control dels comprovants de despesa per part de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea durant un període de 5 anys.

 

 

Annex 4

Bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions per a activitats d'ensenyament de la llengua catalana

 

--1 Objecte

L’objecte d’aquesta línia de subvenció és finançar les despeses d’organització d’activitats d’ensenyament de la llengua catalana de les comunitats catalanes de l’exterior.

Queden excloses com a matèria de subvenció les despeses de transport o dietes del professorat així com les sol·licituds d’aquelles entitats que no hagin facilitat informació sobre els cursos d'ensenyament de la llengua catalana que organitzin, requerida de forma prèvia a la publicació de la convocatòria corresponent per la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.

 

--2 Sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar, d’acord amb el que estableixen les bases 6 i 7 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, adjuntant, a més, una memòria descriptiva i econòmica de les activitats d'ensenyament de la llengua catalana previstes, d'acord amb el model normalitzat facilitat per la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.

 

--3 Avaluació

Les sol·licituds de subvenció per a l’ensenyament de la llengua catalana seran, amb l'assessorament extern, si escau, de l'organisme competent en matèria de política lingüística de la Generalitat de Catalunya valorades d’acord amb els criteris següents fins a un màxim de 60 punts:

a) Qualitat tècnica i viabilitat del projecte (fins a 30 punts).

b) Formació, titulació i experiència docent del professorat (fins a 15 punts).

c) Número d'alumnes (fins a 15 punts).

Les sol·licituds que no assoleixin una puntuació mínima del 20% respecte de la màxima possible en la valoració d’acord amb els criteris corresponents seran denegades.

 

--4 Justificació

4.1 Les entitats beneficiàries han de presentar a la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, en el termini màxim previst a la base 15 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, un compte justificatiu d’acord amb el model que s’estableix a la pàgina web, que ha d’incloure la documentació següent:

a) Memòria d’actuació, de cadascun dels cursos d'ensenyament de llengua catalana organitzats de forma individualitzada, que justifiqui el compliment de les condicions exigides en aquestes bases reguladores, amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts d’acord amb la memòria presentada amb la sol·licitud.

b) Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats fetes. Aquesta memòria ha d’incloure una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat (identificació del creditor i del document, import en euros, data d’emissió i, si escau, data de pagament) i possible desviació respecte del cost pressupostat. A més, caldrà aportar la factura o document justificatiu (original i còpia) i el comprovant de pagament que tingui l’import més alt i l’import més baix de les detallades a la memòria. En cas que la factura o document justificatiu que tingui l'import més alt o el més baix sigui imputable a la justificació d'una subvenció concurrent, caldrà presentar còpia de la factura o document justificatiu i un certificat del president i/o secretari de l'entitat on faci constar aquest fet.

D'acord amb l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i la lluita contra el frau, no es podran abonar en efectiu les operacions a partir de la data d'entrada en vigor de l'article en qüestió, en les quals alguna de les parts actuï en qualitat d'empresari o professional, amb un import igual o superior a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

c) Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.

Aquesta documentació haurà d’anar certificada pel president o presidenta i per la persona que tingui la responsabilitat econòmica d’acord amb el que estableixin els estatuts de l’entitat.

d) Relació nominal d’alumnes signada per cada alumne assistent al curs.

4.2 Les entitats beneficiàries d’una subvenció per a activitat superior a 5.000€ hauran de presentar, a banda de la documentació establerta a l’apartat anterior, originals i una còpia de les factures o documents justificatius de la despesa, per tal que la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea pugui segellar-los conforme han estat objecte de subvenció i quedar en possessió d’una còpia.

En els casos en què no es puguin aportar els documents originals perquè la legalitat de l’estat d’origen no permet treure les factures originals del país, es podran presentar còpies compulsades mitjançant fedatari públic o certificació de l’ambaixador o cònsol.

Els documents esmentats en aquest epígraf quedaran sotmesos al control dels comprovants de despesa per part de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea durant un període de 5 anys.

 

 

Annex 5

Bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions per a ajuts socials a membres de les comunitats catalanes de l’exterior

 

--1 Objecte

L’objecte d’aquesta línia de subvenció és finançar les despeses destinades a pal·liar situacions d’especial necessitat i/o precarietat de les persones membres de les comunitats catalanes de l’exterior, i tinguin, o estiguin en disposició d’obtenir, la nacionalitat espanyola. Són subvencionables les despeses dels medicaments i tractaments mèdics, així com les despeses que garanteixin unes mínimes condicions dignes de vida, tals com ajuts al lloguer o al pagament de despeses corrents o de manutenció bàsica.

 

--2 Sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar, d’acord amb el que estableixen les bases 6 i 7 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, adjuntant, a més, un certificat en què consti el nom i cognoms de la persona objecte de l’ajut, número de document identificatiu, la data d’antiguitat com a membre de la comunitat catalana, la seva nacionalitat i en cas que aquesta no sigui l'espanyola, la seva ascendència, l’edat, la situació de la persona objecte de l’ajut, descripció dels conceptes pels quals es demana l’ajut i indiqui si la persona objecte de l'ajut és beneficià d'altres prestacions públiques pels mateixos conceptes, d'acord amb el model normalitzat facilitat per la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.

 

--3 Avaluació

Les sol·licituds d’ajuts assistencials són valorades d’acord amb els criteris següents i fins a un màxim de 60 punts:

a) La inclusió en la programació habitual de l’entitat d’activitats de caràcter assistencial (fins a 20 punts).

b) La concurrència, si escau, d’altres ajuts amb el mateix objecte (fins a 20 punts).

c) L’especial situació de precarietat o necessitat de la persona per a la qual se sol·liciti l’ajut (fins a 20 punts).

Les sol·licituds que no assoleixin una puntuació mínima del 20% respecte de la màxima possible en la valoració d’acord amb els criteris corresponents seran denegades.

 

--4 Justificació

Les entitats han d’aportar una relació de tots els beneficiaris dels ajuts, on constin cognoms i nom del beneficiari, indicació i número de document identificatiu, destinació de l’ajut i documentació acreditativa de la recepció efectiva per part del beneficiari de l’ajut.

Aquesta documentació haurà d’anar certificada pel president o presidenta de l’entitat i per la persona que tingui la responsabilitat econòmica d’acord amb el que estableixin els estatuts de l’entitat.

Els documents esmentats en aquest epígraf quedaran sotmesos al control dels comprovants de despesa per part de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea durant un període de 5 anys.

 

 

Annex 6

Bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions a les comunitats catalanes de l'exterior per al suport a la nova emigració

 

--1 Objecte

Les despeses derivades de les actuacions de les comunitats catalanes de l'exterior encaminades a orientar i informar els catalans i catalanes que pensen o decideixen emigrar als seus països d'ubicació.

En aquest sentit, seran objecte de subvenció aquelles despeses derivades d'actuacions de les comunitats catalanes de l'exterior adreçades a oferir informació, mitjançant les pàgines web de les entitats, o mitjançant l'edició de material informatiu sobre les condicions de vida, del mercat laboral o els principals tràmits burocràtics del país d'ubicació de les comunitats.

 

--2 Sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar, d’acord amb el que estableixen les bases 6 i 7 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, adjuntant, a més, una memòria programa descriptiva i econòmica de les actuacions i necessitats previstes, d'acord amb el model normalitzat facilitat per la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.

 

--3 Avaluació

Les sol·licituds de subvenció per a despeses de suport a la nova emigració de les entitats són valorades d’acord amb els criteris següents i fins a un màxim de 30 punts:---

a) Existència d'un protocol, elaborat per l’entitat, d'atenció sistematitzada als nous emigrants (fins a 10 punts).

b) Publicació i difusió d'informació elaborada per l'entitat destinada a aquelles persones interessades a establir-se als països d'ubicació de l'entitat (fins a 5 punts).

c) Nombre de persones ateses l'any anterior i l’actual (fins a 15 punts).

Les sol·licituds que no assoleixin una puntuació mínima del 20% respecte de la màxima possible en la valoració d’acord amb els criteris corresponents seran denegades.

 

--4 Justificació

4.1 Les entitats beneficiàries han de presentar a la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, en el termini màxim previst a la base 15 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, un compte justificatiu d’acord amb el model que s’estableix a la pàgina web de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/ovt), que ha d’incloure la documentació següent:

a) Memòria d’actuació que justifiqui el compliment de les condicions exigides en aquestes bases reguladores, d’acord amb la memòria presentada amb la sol·licitud. A aquesta memòria d'actuació, caldrà afegir estadístiques relacionades amb el nombre de persones ateses, sexe, edat, nivell d'estudis assolits i perfil socioeconòmic.

b) Memòria econòmica justificativa del cost de les actuacions executades. Aquesta memòria ha d’incloure una relació classificada de les despeses i inversions derivades del suport a la nova emigració (identificació del creditor i del document, import en euros, data d’emissió i, si escau, data de pagament) i possible desviació respecte del cost pressupostat. A més, caldrà aportar la factura o document justificatiu (original i còpia) i el comprovant de pagament que tingui l’import més alt i l’import més baix de les detallades a la memòria. En cas que la factura o document justificatiu que tingui l'import més alt o el més baix sigui imputable a la justificació d'una subvenció concurrent, caldrà presentar còpia de la factura o document justificatiu i un certificat del president i/o secretari de l'entitat on faci constar aquest fet.

D'acord amb l'article 7 de la Llei 7/2012 de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i la lluita contra el frau, no es podran abonar en efectiu les operacions a partir de la data d'entrada en vigor de l'article en qüestió, en les quals alguna de les parts actuï en qualitat d'empresari o professional, amb un import igual o superior a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

c) Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.

Aquesta documentació haurà d’anar certificada pel president o presidenta i per la persona que tingui la responsabilitat econòmica d’acord amb el que estableixin els estatuts de l’entitat.

4.2 Les entitats beneficiàries d’una subvenció per al suport a l'emigració superior a 5.000€ hauran de presentar, a banda de la documentació establerta a l’apartat anterior, originals i una còpia de les factures o documents justificatius de la despesa, per tal que la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea pugui segellar-los conforme han estat objecte de subvenció i quedar en possessió d’una còpia.

En els casos en què no es puguin aportar els documents originals perquè la legalitat de l’estat d’origen no permet treure les factures originals del país, es podran presentar còpies compulsades mitjançant fedatari públic o certificació de l’ambaixador o cònsol.

Els documents esmentats en aquest epígraf quedaran sotmesos al control dels comprovants de despesa per part de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea durant un període de 5 anys.

 

Amunt