Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 27/06/2013

  • Número de control 13178095

  • Organisme emissor Consell Comarcal del Solsonès

    CVE CVE-DOGC-A-13178095-2013

Dades del DOGC
  • Número 6407

  • Data 01/07/2013

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació inicial d'un projecte d'obres.


El Consell Comarcal del Solsonès en la sessió de data 20 de juny de 2013, ha aprovat inicialment el projecte titulat: “Obres d’ampliació del dipòsit comarcal controlat de Residus no perillosos de Clariana de Cardener (Solsonès). Fase II equipaments i obres complementàries, subfase obres complementàries” amb un pressupost de 553.819,86 euros.

De conformitat amb el que disposa l’article 235.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’exposa al públic pel termini de 30 dies a comptar des de la data de publicació al BOP i al DOGC perquè es pugui examinar i s’hi pugui formular les reclamacions i al·legacions pertinents. En cas de no presentar-se’n cap l’acord inicial d’aprovació esdevindrà definitiu.


Solsona, 27 de juny de 2013


Joan Solà i Bosch

President


Amunt