Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 19/06/2013

  • Número de control 13170128

  • Organisme emissor Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta

    CVE CVE-DOGC-A-13170128-2013

Dades del DOGC
  • Número 6407

  • Data 01/07/2013

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació inicial de la recepció total de les obres d'urbanització del sector la Carissa, així com de la devolució de dos avals bancaris.


El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 18 de juny de 2013, va adoptar per majoria absoluta el següent acord:


Primer.- Aprovar inicialment la recepció total de les obres d'urbanització del sector “La Carissa”, acceptant la recepció de les mateixes, d'acord amb els termes que consten en l'informe emès pels serveis tècnics municipals de data 11 de juny de 2013 i, que forma part d'aquest acord a tots els efectes, quin acord esdevindrà definitivament aprovat en el cas de que no es presentin al·legacions contra aquest acord.


Segon.- Aprovar inicialment la devolució dels dos avals bancaris dipositats a l'ajuntament de Sant Iscle de Vallalta per la societat PROMOCARISSA, SA, que es detallen tot seguit, quin acord esdevindrà definitivament aprovat en el cas de que no es presentin al·legacions contra aquest acord:

- 116.604,29 € (19.401.321 ptes) dipositat en data 25 de novembre de 1999.

- 17.140,01 € ( 2.851.858 ptes) dipositat en data 13 de desembre de 2001.

 

Tercer.- Sotmetre aquest acord al tràmit d'informació pública pel termini de deu dies hàbils per tal que, durant l’expressat termini es puguin realitzar, si s’escau, les actuacions següents:

- Examinar l’expedient a la Secretaria de l’Ajuntament.

- Presentar, davant la corporació, les al·legacions, els documents i els justificants que considerin pertinents en defensa dels seus drets i interessos.

- Instar, de l’Ajuntament, la pràctica de les proves que considerin procedents.

 

Sant Iscle de Vallalta, 19 de juny de 2013

 

Núria Sans i Palau

Alcaldessa

 

Amunt