Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 19/06/2013

  • Número de control 13171096

  • Organisme emissor Ajuntament de les Franqueses del Vallès

    CVE CVE-DOGC-A-13171096-2013

Dades del DOGC
  • Número 6407

  • Data 01/07/2013

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre aprovació definitiva del projecte per a la reforma de la coberta de l’edifici de l’Ajuntament i de les antigues escoles del terme municipal de les Franqueses del Vallès.


La Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de juny de 2013 ha adoptat l’acord d’aprovar definitivament el projecte per a la reforma de la coberta de l’edifici de l’Ajuntament i de les Antigues Escoles del terme municipal de les Franqueses del Vallès, redactat pels serveis tècnics de l’àrea d’urbanisme d’aquest Ajuntament per un import de 121.000,00 €, IVA inclòs.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general, d’acord amb el que disposa l’article 38.2 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya.

CONTRA AQUESTA RESOLUCIÓ, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia seguent a la recepció d’aquesta notificació.

EN CAS QUE LA DESESTIMACIÓ del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.

CONTRA LA DESESTIMACIÓ EXPRESSA del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquests acords, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia seguent al de la recepció de la notificació corresponent.

 

Les Franqueses del Vallès, 19 de juny de 2013

 

Francesc Colomé i Tenas

Alcalde

 

Amunt