Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 27/05/2013

  • Número de control 13170046

  • Organisme emissor Ajuntament de Móra la Nova

    CVE CVE-DOGC-A-13170046-2013

Dades del DOGC
  • Número 6407

  • Data 01/07/2013

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre aprovació definitiva de dos projectes d'obres municipals.


La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Móra la Nova, en la sessió ordinària celebrada el dia 10/01/2013, va acordar l'aprovació inicial dels següents projectes d'obres, redactats per l'arquitecte tècnic municipal, senyor Jordi Sasplugas Deu:


Millora de la xarxa de sanejament i pluvials municipal

36.022,27 €, IVA inclòs

Reforma de la llar de jubilats municipals

43.290,76 €, IVA inclòs


Sotmesos a informació pública, mitjançant edicte publicat al BOP núm. 36 del dia 12/02/2013, al DOG núm. 6314 del dia 13/02/2013, a la web municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació, per un termini de TRENTA DIES, no es van presentar al.legacions ni reclamacions, elevant-se a definitiva l'aprovació acordada.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, fent-se avinent que contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar directament recurs contenciós-administratiu davant dels Jutjats del contenciós-administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del següent dia hàbil a la publicació d'aquest edicte, en la forma i amb els requisits exigits en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa, o recurs de reposició potestatiu en el termini d'un mes a comptar des de la data indicada.

Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol altres recurs que es cregui convenient.


Móra la Nova, 27 de maig de 2013


Ferran Blade Pujol

Alcalde


Amunt