Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 18/06/2013

  • Número de control 13170003

  • Organisme emissor Ajuntament de Lloret de Mar

    CVE CVE-DOGC-A-13170003-2013

Dades del DOGC
  • Número 6406

  • Data 28/06/2013

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte d'adequació dels accessos i instal·lacions a l'aparcament soterrat municipal de la plaça Pere Torrent.


Es fa públic que el Projecte d’adequació dels accessos i instal·lacions en l’aparcament soterrat municipal de la plaça Pere Torrent, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, que fou aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió de 29 d’abril de 2013 ha estat aprovat definitivament per acord de la mateixa Junta de Govern Local en sessió de 17 de juny de 2013.

Contra aquest acord que exhaureix la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, dins el termini de dos mesos a comptar des de la present publicació, sens perjudici que amb caràcter potestatiu es pot interposar Recurs de Reposició dins el termini d’un mes a comptar des de la notificació del present acord o qualsevol altre que es consideri addient.


Lloret de Mar, 18 de juny de 2013


Pere Figuereda i Cairol

Secretari delegat


Amunt