Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 14/06/2013

  • Número de control 13168095

  • Organisme emissor Ajuntament de Perafita

    CVE CVE-DOGC-A-13168095-2013

Dades del DOGC
  • Número 6405

  • Data 27/06/2013

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre licitació del contracte d’obres Actuacions a la travessera de la carretera BP-4653, al terme municipal de Perafita.


Per acord de ple de l’Ajuntament de Perafita en sessió extraordinària de data 12 de juny de 2013 es va aprovar l’expedient de contractació i l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert i diferents criteris d’adjudicació de l’obra “Actuacions a la travessera de la ctra. BP-4653, TM Perafita”.

Aquesta obra forma part del programa Viure el Poble Més i està cofinançada amb fons de la Diputació de Barcelona, fons europeus FEDER (Eix 4) i de la Generalitat de Catalunya.

De conformitat amb el que disposen entre altres els articles 169, 170, 171, 176, 177 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, es fa pública la licitació d’aquest contracte que tindrà les característiques generals següents:


1. ENTITAT ADJUDICADORA. Dades generals i dades per a l’obtenció de documentació i informació:

a) Organisme: Ajuntament de Perafita.

b) Domicili: Carrer Major, 19.

c) Localitat i codi postal: Perafita 08589.

d) Telèfon i fax: 938530001.

e) Per obtenir còpia dels plecs i per informació sobre la tramitació del procediment es farà mitjançant el perfil de contractant en el web municipal: www.perafita.cat

 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

a) Tipus: obres.

b) Núm. expedient: 30/2013.

c) Descripció de l’objecte: projecte d’obres ”Actuacions a la travessera de la ctra. BP-4653, TM Perafita”.

d) Termini d’execució: 26 setmanes des de l’acta de replanteig.

 

3. TRAMITACIO I PROCEDIMENT:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Criteris d’adjudicació: per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa econòmicament s’atendrà a diversos criteris que es puntuaran de la forma següent:

1. Oferta econòmica, 52 punts (52% de la puntuació total).

2. Reducció del termini d’execució de l’obra, 20 punts (20% de la puntuació total).

3. Millora dels materials d’execució d’obra, 12 punts (12% de la puntuació total).

4. Ampliació del termini de garantia, 12 punts (12% de la puntuació total).

5. Disponibilitat de certificació de qualitat ISO-9002, 4 punts (4% de la puntuació total).

Aquests criteris estan condicionats a que es resolguin les possibles al·legacions que hi pugui haver durant el període d’exposició al públic del Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del contracte d’obres publicat al DOGC i per últim al BOP en data 10 de juny de 2013.


4. PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIO:

El pressupost màxim es de 396.771,96 EUR, exclòs l’IVA.


5. GARANTIES:

D’acord amb la clàusula A19 del plec administratiu, atesa l’especial característica d’aquesta obra, cofinançada amb fons de diferents administracions, la qual cosa porta implícit un rigorós compliment dels terminis d’execució, el licitador que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa ha de complementar la garantia definitiva (inicialment del 5%) fins assolir una garantia total del 10% de l’import de l’adjudicació del contracte, IVA exclòs, d’acord amb el que estableix l’article 95.2 del TRLCSP.

 

6. REQUISITS ESPECIFICS DEL CONTRACTISTA:

La solvència econòmica i financera, i professional i tècnica haurà d’acreditar-se amb el certificat de classificació del contractista. D’acord amb la clàusula A10 del plec administratiu, la classificació mínima exigida és: Grup C, Subgrup 6 i Categoria d.

 

7. PRESENTACIO D’OFERTES:

a) Data límit de presentació: 26 dies naturals comptats des de la última publicació d’aquest anunci al DOGC o al BOP.

b) Documentació a presentar: la que es detalla a la clàusula A9 del Plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: Ajuntament de Perafita.

d) Horari, de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores.

e) Domicili: Carrer Major, 19, 08589 Perafita.

 

8. OBERTURA DE LES OFERTES:

En la web municipal, al perfil del contractant, es fixarà la data i el lloc de l’acte públic de la mesa de contractació d’obertura del sobre B.

 

9. DESPESES DE PUBLICITAT:

L’import del present anunci serà a càrrec de l’adjudicatari fins un màxim de 1500 EUR.

 

Perafita, 14 de juny de 2013


Ramon Casals i Costa

Alcalde


Amunt