Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolución

  • Data del document 20/06/2013

  • Número del document PRE/1340/2013

  • Número de control 13171029

  • Organisme emissor Departamento de la Presidencia

    CVE CVE-DOGC-B-13171029-2013

Dades del DOGC
  • Número 6403

  • Fecha 25/06/2013

  • Sección DISPOSICIONES

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN PRE/1340/2013, de 20 de junio, de convocatoria para la concesión de subvenciones estructurales a medios informativos digitales de titularidad privada en catalán o en aranés, correspondiente al año 2013.


Vista l’Ordre PRE/126/2013, de 17 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès;

Vistos el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i del seu Reglament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que la desplega, així com la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, i el Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013, modificat pel Decret 164/2013, de 14 de maig;

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,


Resolc:


-1. S’obre la convocatòria de subvencions estructurals, en règim de concurrència no competitiva, a mitjans informatius digitals de titularitat privada, en català o en aranès, corresponents a l’any 2013.


-2. Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per l’Ordre PRE/126/2013, de 17 de juny, i per la normativa vigent aplicable a l’activitat subvencional de l’Administració de la Generalitat.


-3. La dotació màxima corresponent a la tramitació d’aquesta convocatòria és de 990.000 euros, amb càrrec al pressupost de l’any 2012 prorrogat, dels quals 950.000 euros són finançats amb càrrec als crèdits de la posició pressupostària PR1201 D/470000100/5330/0000, 3.000 euros amb càrrec a la posició pressupostària PR1201 D/481000100/5330/000 i 37.000 euros amb càrrec a la posició pressupostària PR1201 D/482000100/5330/0000.

En cas que el crèdit previst inicialment en les partides pressupostàries PR1201 D/481000100/5330/0000 i PR1201 D/482000100/5330/0000 no fos disposat en la seva totalitat per a cadascuna d’aquestes, el crèdit disponible es podrà transferir d’una partida a l’altra per tal que es pugui utilitzar en aquesta convocatòria.


-4. El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


-5. La presentació de les sol·licituds s’ha de fer preferentment per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits mitjançant un certificat digital reconegut de signatura electrònica.

L’Oficina Virtual de Tràmits accepta els certificats digitals emesos per totes aquelles entitats de certificació que estiguin classificades amb nivell 3 o superior per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert) per permetre als seus usuaris poder interactuar amb les administracions catalanes. Els models de certificats digitals que es poden utilitzar estan recollits en la Normativa d’Identificació i Autenticació Certificada de CATCert, publicada en la pàgina web www.catcert.cat.

Tanmateix, és possible presentar les sol·licituds presencialment, en model normalitzat i adreçades a la Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Secretaria de Comunicació del Govern del Departament de la Presidència. En aquest cas, s’han de lliurar al Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona), o bé en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El model de sol·licitud es pot obtenir a l’adreça d’internet www.gencat.cat/mitjansdecomunicacio o bé a la seu de la Direcció General de Mitjans de Comunicació (Via Laietana, 14, 2a planta, 08003 Barcelona).


-6. La persona titular del Departament de la Presidència resol sobre la concessió de les subvencions, que instrueix la Secretaria de Comunicació del Govern i tramita la Direcció General de Mitjans de Comunicació, tenint en compte la valoració efectuada per una comissió avaluadora.

Amb caràcter previ a la proposta de la comissió avaluadora, l’òrgan instructor ha de verificar l’admissibilitat de les sol·licituds presentades, d’acord amb els criteris establerts a les bases. En tot cas, el secretari de Comunicació del Govern ha de declarar inadmissibles aquelles sol·licituds que es trobin en algun dels supòsits previstos en l’apartat 11.4 de les bases. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant de la persona titular del Departament de la Presidència en el termini d’un mes a comptar de la recepció de la notificació.

Transcorregut el termini màxim de sis mesos de resolució del procediment sense que s’hagi dictat i notificat la resolució esmentada, les persones sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Contra la resolució final del procediment, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la data de recepció de la notificació, o bé directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la data de notificació de la resolució esmentada.


-7. D’acord amb la base 11.6 de l’Ordre PRE/126/2013, de 17 de juny, pel que fa a la justificació dels ajuts i des de la data de l’entrada en vigor de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, no s’admetran com a comprovants de pagament els rebuts emesos pel creditor quan l’import de la despesa superi els 2.500 euros. En aquest cas, caldrà acreditar-ho amb justificant bancari.


-8. Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o bé directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptat a partir de l’endemà de la data de publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 20 de juny de 2013


P. D. (Resolució PRE/74/2013, de 21 de gener, DOGC núm. 6303, de 29.1.2013)

Jordi Vilajoana i Rovira

Secretari general


Amunt