Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolución

  • Data del document 07/06/2013

  • Número del document CLT/1252/2013

  • Número de control 13164024

  • Organisme emissor Departamento de Cultura

    CVE CVE-DOGC-B-13164024-2013

Dades del DOGC
  • Número 6398

  • Fecha 17/06/2013

  • Sección DISPOSICIONES

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN CLT/1252/2013, de 7 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de 6 de junio de 2013, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en materia cultural para el año 2013.


Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió que ha tingut lloc el 6 de juny de 2013, que va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en matèria cultural per a l’any 2013,


Resolc:


Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 6 de juny de 2013, de convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, en matèria cultural per a l’any 2013.


Barcelona, 7 de juny de 2013


Pilar Pifarré i Matas

Presidenta del Consell d’Administració

 

 

Acord

del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 6 de juny de 2013, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en matèria cultural per a l’any 2013.

 

Vist l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptat en la sessió de 22 de novembre de 2012, pel qual s’aproven les bases generals que han de regir la concessió de subvencions en matèria cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/2934/2012, de 21 de desembre (DOGC núm. 6287, de 7.1.2013);

Vist l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptat en la sessió de 17 d’abril de 2013, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en matèria cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/905/2013, de 18 d’abril (DOGC núm. 6372, de 9.5.2013);

Vist l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptat en la sessió de 6 de juny de 2013, pel qual es modifiquen les bases específiques anteriors;

D’acord amb el que disposen l’article 92.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’article 7.3.a) dels Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener;

A proposta del Departament de Cultura i de la Institució de les Lletres Catalanes, el Consell d’Administració acorda:

 

-1 Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en matèria cultural per a l’any 2013 en les línies següents:

1. Àmbit de les arts:

a. Programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional d’arts escèniques i música (apartat 1.1 de l’Annex de les bases específiques).

b. Programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals (apartat 1.2 de l’Annex de les bases específiques).

c. Projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals (apartat 1.5 de l’Annex de modificació de les bases específiques).

d. Projectes artístics de caràcter professional de formació, producció i exhibició en l’àmbit de la música (apartat 1.6 de l’Annex de modificació de les bases específiques).

e. Projectes artístics de caràcter professional de formació, producció i exhibició en l’àmbit de la dansa (apartat 1.7 de l’Annex de modificació de les bases específiques).

f. Projectes artístics de caràcter professional de formació, producció i exhibició en l’àmbit del circ (apartat 1.8 de l’Annex de modificació de les bases específiques).

g. Projectes artístics de caràcter professional de formació, producció i exhibició en l’àmbit del teatre (apartat 1.9 de l’Annex de modificació de les bases específiques).

h. Projectes artístics de caràcter professional de formació, producció i exhibició en l’àmbit de les arts visuals (apartat 1.10 de l’Annex de modificació de les bases específiques).

2. Àmbit de la llengua i les lletres:

a. Iniciatives d’entitats sense ànim de lucre adreçades a promoure l’ús de la llengua catalana a Catalunya (apartat 2.1 de l’Annex de les bases específiques).

b. Iniciatives d’empreses adreçades a promoure l’ús de la llengua catalana a Catalunya (apartat 2.2 de l’Annex de les bases específiques).

c. Activitats literàries (apartat 2.4 de l’Annex de les bases específiques).

Es convoquen subvencions en les modalitats següents:

1. Creació d’obres literàries en llengua catalana.

2. Traducció al català d’obres literàries d’especial relleu en altres llengües.

3. Recerca sobre moviments, obres i autors o autores i crítica literària de literatura catalana.

4. Activitats de promoció i difusió de la literatura en català.

d. Edició d’obres literàries d’especial interès cultural en català i occità (apartat 2.5 de l’Annex de les bases específiques).

e. Projectes que articulin els sectors professionals en l’àmbit de les lletres catalanes (apartat 2.8 de l’Annex de modificació de les bases específiques).

3. Àmbit del patrimoni cultural:

a. Conservació preventiva i conservació-restauració dels béns culturals mobles del patrimoni cultural català (apartat 3.1 de l’Annex de les bases específiques).

b. Beques per fer pràctiques relacionades amb els diversos processos de la conservació-restauració dels béns culturals mobles (apartat 3.2 de l’Annex de les bases específiques).

La durada de les beques és d’un màxim de tres mesos. Es concediran un màxim de deu beques, de 1.020 euros mensuals, per a la realització de pràctiques en les especialitats següents:

Dues beques per a restauració de béns culturals mobles en l’especialitat de pintura sobre tela.

Dues beques per a restauració de béns culturals mobles en l’especialitat de pintura i escultura sobre fusta.

Una beca per a restauració de pintura mural.

Una beca per a restauració de béns culturals mobles en l’especialitat d’escultura en pedra.

Dues beques per a restauració de béns culturals mobles en l’especialitat de materials arqueològics i etnològics.

Una beca per a tècniques fotogràfiques aplicades a la restauració de béns culturals mobles.

Una beca per a anàlisis fisicoquímiques aplicades a béns culturals mobles objecte de conservació-restauració.

c. Beques per col·laborar en diversos programes de l’Arxiu Nacional de Catalunya (apartat 3.3 de l’Annex de les bases específiques).

La durada de les beques és d’un màxim de tres mesos. Es concediran un màxim de dinou beques, distribuïdes de la següent manera:

1. Disset beques de 1.200 euros mensuals, per a la realització de pràctiques en les especialitats següents:

Cinc beques per col·laborar en la descripció de diferents fons documentals del segle XX conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Una beca per col·laborar en la descripció de diferents fons d’època medieval i moderna conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Tres beques per col·laborar en la descripció de diferents fons no textuals (fons amb fotografies, mapes i plànols, cartells, so, etc.) conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Dues beques per col·laborar en el programa de digitalització de fons de l’Arxiu: intervenció en el procés de digitalització, tractament i revisió de la documentació.

Dues beques per col·laborar en la catalogació de fons bibliogràfics conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Una beca per col·laborar en el programa d’acció cultural i difusió de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Una beca per col·laborar en el programa d’acció educativa de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Dues beques per col·laborar en el programa de restauració de documentació en suport paper, pergamí i documentació fotogràfica de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

2. Dues beques de 1.020 euros mensuals, per col·laborar en els programes de preservació de la documentació fotogràfica dipositada a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

d. Beques per fer pràctiques relacionades amb diversos processos de tractament de documentació, inventari i catalogació de fons (apartat 3.4 de l’Annex de les bases específiques).

La durada de les beques és d’un màxim de tres mesos. Es concediran un màxim de dotze beques, de 1.200 euros mensuals, per a la realització de pràctiques en les especialitats següents:

Tres beques per col·laborar en el tractament documental i interpretació de les dades que contenen les memòries d’intervenció arqueològica.

Quatre beques per col·laborar en tasques de tractament i automatització dels inventaris dels béns de l’Església.

Una beca per col·laborar en la descripció de diferents fons no textuals (fotografies, mapes i plànols, cartells, so, etc.).

Una beca per col·laborar en la revisió i el tractament digital de la documentació dels fons de la Biblioteca de la direcció general competent en patrimoni cultural.

Tres beques per col·laborar en la catalogació de fons bibliogràfics.

4. Àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic:

a. Producció d’espectacles i exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana (apartat 4.1 de l’Annex de les bases específiques).

b. A federacions que programin activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana (apartat 4.2 de l’Annex de les bases específiques).

c. Edició de treballs relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana (apartat 4.3 de l’Annex de les bases específiques).

d. Desplaçaments fora de Catalunya per dur a terme activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana (apartat 4.4 de l’Annex de les bases específiques).

e. Organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional (apartat 4.5 de l’Annex de les bases específiques).

f. Activitats i inversions en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana (apartat 4.6 de l’Annex de les bases específiques).

g. Activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l’associacionisme organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense finalitat de lucre (apartat 4.7 de l’Annex de les bases específiques).

5. En l’àmbit de la cultura de caràcter transversal:

a. Beques per fer pràctiques al Gabinet Tècnic del Departament de Cultura (apartat 5.1 de l’Annex de les bases específiques).

La durada de les beques és d’un màxim de tres mesos. Es concediran un màxim de tres beques, de 1.200 euros mensuals, per a la realització de pràctiques en les especialitats següents:

Una beca per col·laborar en el tractament i l’explotació de les dades que coordina el Gabinet Tècnic.

Una beca per col·laborar en el pla de difusió dels treballs tècnics i estadístics que fa el Gabinet Tècnic.

Una beca per col·laborar en la recerca i el seguiment de programes i projectes de la Unió Europea en l’àmbit cultural.

 

-2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) les bases generals que consten a l’annex de l’Acord de 22 de novembre de 2012 del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/2934/2012, de 21 de desembre (DOGC núm. 6287, de 7.1.2013).

b) les bases específiques que consten a l’annex de l’Acord de 17 d’abril de 2013 del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/905/2013, de 18 d’abril (DOGC núm. 6372, de 9.5.2013).

c) l’Acord de 6 de juny de 2013 del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en matèria cultural, publicat en el mateix DOGC que la present convocatòria.

d) la normativa general de subvencions.

 

-3 La dotació màxima de la convocatòria és de 8.402.424,17 euros que es financen amb càrrec al pressupost prorrogat de l’OSIC de 2012 per al 2013. La dotació màxima es podrà ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de les disponibilitats pressupostàries.

En el cas que es produïssin romanents en les dotacions d’algunes de les partides pressupostàries dins d’una línia de subvenció, l’import corresponent es podrà aplicar a la dotació de les altres partides pressupostàries de la mateixa línia de subvenció en funció de les sol·licituds admeses.

La distribució per cadascuna de les línies de subvencions que preveu aquesta convocatòria és la següent:

1. Àmbit de les arts:

a. Programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional d’arts escèniques i música.

La dotació màxima de la convocatòria és d’1.500.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4600001.

b. Programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals.

La dotació màxima de la convocatòria és de 300.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4600001.

c. Projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals.

La dotació màxima de la convocatòria és de 1.492.637,48 euros, dels quals, 97.319,96 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4700001 i 1.395.317,52 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

d. Projectes artístics de caràcter professional de formació, producció i exhibició en l’àmbit de la música.

La dotació màxima de la convocatòria és de 310.966,14 euros, dels quals, 80.851,20 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4700001 i 230.114,94 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

e. Projectes artístics de caràcter professional de formació, producció i exhibició en l’àmbit de la dansa.

La dotació màxima de la convocatòria és de 66.319,51 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

f. Projectes artístics de caràcter professional de formació, producció i exhibició en l’àmbit del circ.

La dotació màxima de la convocatòria és de 144.563,95 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

g. Projectes artístics de caràcter professional de formació, producció i exhibició en l’àmbit del teatre.

La dotació màxima de la convocatòria és de 373.080,52 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

h. Projectes artístics de caràcter professional de formació, producció i exhibició en l’àmbit de les arts visuals.

La dotació màxima de la convocatòria és de 559.739,06 euros, dels quals, 105.678,73 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4700001 i 454.060,33 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

2. Àmbit de la llengua i les lletres:

a. Iniciatives d’entitats sense ànim de lucre adreçades a promoure l’ús de la llengua catalana a Catalunya.

La dotació màxima de la convocatòria és de 350.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

b. Iniciatives d’empreses adreçades a promoure l’ús de la llengua catalana a Catalunya.

La dotació màxima de la convocatòria és de 200.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4700001.

c. Activitats literàries.

La dotació màxima de la convocatòria és de 256.284,08 euros, dels quals, 30.500,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4600001 i 225.784,08 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

d. Edició d’obres literàries d’especial interès cultural en català i occità.

La dotació màxima de la convocatòria és de 65.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4700001.

e. Projectes que articulin els sectors professionals en l’àmbit de les lletres catalanes.

La dotació màxima de la convocatòria és de 345.000,00 euros càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

3. Àmbit del patrimoni cultural:

a. Conservació preventiva i conservació-restauració dels béns culturals mobles del patrimoni cultural català.

La dotació màxima de la convocatòria és de 225.000,00 euros, dels quals, 70.270,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/7600001 i 154.730,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/7800001.

b. Beques per fer pràctiques relacionades amb els diversos processos de la conservació-restauració dels béns culturals mobles.

La dotació màxima de la convocatòria és de 30.600,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

c. Beques per col·laborar en diversos programes de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

La dotació màxima de la convocatòria és de 67.320,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

d. Beques per fer pràctiques relacionades amb diversos processos de tractament de documentació, inventari i catalogació de fons.

La dotació màxima de la convocatòria és de 43.200,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

4. Àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic:

a. Producció d’espectacles i exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

La dotació màxima de la convocatòria és de 150.000,00 euros, dels quals, 30.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4600001, 50.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4700001 i 70.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

b. A federacions que programin activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana.

La dotació màxima de la convocatòria és de 535.462,43 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

c. Edició de treballs relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

La dotació màxima de la convocatòria és de 75.000,00 euros, dels quals, 15.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4600001 i 30.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4700001 i 30.000 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

d. Desplaçaments fora de Catalunya per dur a terme activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

La dotació màxima de la convocatòria és de 100.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

e. Organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional.

La dotació màxima de la convocatòria és de 350.000,00 euros, dels quals, 140.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4600001 i 210.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

f. Activitats i inversions en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

La dotació màxima de la convocatòria és de 350.000,00 euros, dels quals, 110.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4600001, 165.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001, 30.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/7600001 i 45.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/7800001.

g. Activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l’associacionisme organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense ànim de lucre.

La dotació màxima de la convocatòria és de 498.251,00 euros, dels quals, 149.475,30 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4600001 i 348.775,70 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

5. En l’àmbit de la cultura de caràcter transversal:

a. Beques per fer pràctiques al Gabinet Tècnic del Departament de Cultura.

La dotació màxima de la convocatòria és de 14.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

 

-4 Els períodes per presentar sol·licituds són els següents:

a) Del 18 de juny a l’1 de juliol de 2013, per a les línies de subvenció següents:

Beques per fer pràctiques relacionades amb els diversos processos de la conservació-restauració dels béns culturals mobles.

Beques per col·laborar en diversos programes de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Beques per fer pràctiques relacionades amb diversos processos de tractament de documentació, inventari i catalogació de fons.

Beques per fer pràctiques al Gabinet Tècnic del Departament de Cultura.

Conservació preventiva i conservació-restauració dels béns culturals mobles del patrimoni cultural català.

b) Del 20 de juny al 4 de juliol de 2013, per a les línies de subvencions següents:

Producció d’espectacles i exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

A federacions per a activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana.

Edició de treballs relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

Desplaçaments fora de Catalunya per dur a terme activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

Organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional.

Activitats i inversions en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

Activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l’associacionisme organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense finalitat de lucre.

c) Del 26 de juny al 9 de juliol de 2013, per a les línies de subvencions següents:

Programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional d’arts escèniques i música.

Programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals.

Iniciatives d’entitats sense ànim de lucre adreçades a promoure l’ús de la llengua catalana a Catalunya.

Iniciatives d’empreses adreçades a promoure l’ús de la llengua catalana a Catalunya.

Activitats literàries.

Edició d’obres literàries d’especial interès cultural en català i occità.

Projectes que articulin els sectors professionals en l’àmbit de les lletres.

d) Del 28 de juny a l’11 de juliol de 2013, per a les línies de subvencions següents:

Projectes artístics de caràcter professional de formació, producció i exhibició en l’àmbit de la música.

Projectes artístics de caràcter professional de formació, producció i exhibició en l’àmbit de la dansa.

Projectes artístics de caràcter professional de formació, producció i exhibició en l’àmbit del circ.

Projectes artístics de caràcter professional de formació, producció i exhibició en l’àmbit del teatre.

Projectes artístics de caràcter professional de formació, producció i exhibició en l’àmbit de les arts visuals.

Projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i el pensament.

 

-5 Les sol·licituds de subvencions i d’altres transaccions associades al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquests ajuts s’han de efectuar i trametre per mitjans telemàtics, d’acord amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública, a través de les plataformes següents:

a) En el cas que la persona interessada sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, a través de l’extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).

b) En la resta dels casos, a través del portal OVT -Oficina Virtual de Tràmits- (http://gencat.cat/ovt).

Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a les plataformes esmentades, així com també al formulari normalitzat de sol·licitud i als formularis del projecte d’activitat o actuació i al del pressupost complet i detallat.

Això no obstant, quan es tracti de persones físiques, en el cas de les línies de subvenció previstes a l’apartat 1.2.c (activitats literàries), modalitats 1, 2 i 3, així com a l’apartat 1.3.b (beques de conservació-restauració de béns culturals mobles), les sol·licituds es poden presentar per mitjans telemàtics a través del portal OVT -Oficina Virtual de Tràmits- (http://gencat.cat/ovt), o bé presencialment al Registre General del Departament de Cultura (Palau Marc, Rambla Santa Mònica, 8 08002 Barcelona), o als registres generals dels serveis territorials del Departament de Cultura o a qualsevol lloc dels que preveu l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencionsitramits) o també als registres generals del Departament de Cultura.

 

-6 L’òrgan instructor és l’administrador o administradora de l’OSIC, que elabora la proposta provisional de resolució, d’acord, si escau, amb l’informe de la comissió de valoració corresponent, i l’eleva al Consell d’Administració de l’OSIC.

El Consell d’Administració aprova la proposta provisional de concessió de les subvencions.

Els sol·licitants han d’acceptar la proposta de subvenció presentant un document d’acceptació i la documentació que consta a la base general 11.6 en el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la proposta provisional de concessió.

L’òrgan instructor elabora la proposta definitiva de resolució, a la vista de la proposta provisional, de les acceptacions de les subvencions, dels documents presentats i de les comprovacions d’ofici fetes d’acord amb la base general 11, i l’eleva a l’òrgan resolutori.

Prèviament a la concessió de les subvencions, l’administradora de l’OSIC resol

sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds.

Correspon al Consell d’Administració de l’OSIC resoldre sobre la concessió o denegació de les subvencions, a través d’un acord que s’ha de dictar i publicar en el termini màxim de quatre mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La proposta provisional de concessió i les resolucions o acords resolutoris esmentats es comuniquen a les persones interessades mitjançant la seva publicació al tauler d’anuncis electrònics del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/taulerelectronic) i als taulers d'anuncis físics de la seu del Departament de Cultura (Rambla de Santa Mònica, núm. 8, 08002 Barcelona), i dels serveis territorials del Departament de Cultura (adreces a http://cultura.gencat.cat/serveisterritorials). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

En la publicació de la resolució o acord resolutori ha de constar que aquest no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes.

Transcorregut el termini màxim de quatre mesos sense que s’hagi dictat i publicat l’acord, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.


-7 Les persones membres de les comissions de valoració de les diferents línies de subvencions són nomenades per resolució del conseller de Cultura que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


-8 Contra aquest acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Amunt