Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolución

  • Data del document 12/06/2013

  • Número de control 13163075

  • Organisme emissor Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-B-13163075-2013

Dades del DOGC
  • Número 6398

  • Fecha 17/06/2013

  • Sección ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN por la que se abre la 31ª convocatoria de las ayudas para realizar estudios internacionales para el curso académico 2013-2014.


Resolució per la qual s’obre la 31a convocatòria dels ajuts per realitzar estudis internacionals per al curs acadèmic 2013-2014, en el marc del programa de beques del Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT), que compta amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”, i s’aproven les bases reguladores.

DIPLOCAT, és un consorci públic format per la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, universitats i escoles de negocis, les universitats de Catalunya, l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE), l'Institut d'Estudis Superiors d'Empresa (IESE), l’Escola d’Alta Direcció i Administració (EADA), la Barcelona Graduate School of Economics (BGSE), Foment del Treball Nacional, micro, petita i mitjana empresa de Catalunya (PIMEC), Fundació Privada d’Empresaris (FemCAT), AMEC-Associació Multisectorial d’Empreses, la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis, el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.

El Govern de la Generalitat té com a objectiu impulsar iniciatives que permetin el coneixement directe de Catalunya en l’àmbit internacional. DIPLOCAT ha de contribuir a aquest objectiu posicionant la imatge, la reputació i la projecció internacionals de Catalunya mitjançant l’exportació del millor coneixement de la realitat del país i els seus actius i valors únics, per tal de fomentar la seva internacionalització. Amb aquest objectiu, assessora les entitats i les administracions públiques, promou i organitza cursos, conferències, seminaris, campanyes de sensibilització i activitats de documentació, estudi o recerca, realitza publicacions i atorga beques i ajuts.

Amb la voluntat de formar especialistes en qüestions relatives a les relacions internacionals, que puguin col·laborar en la projecció internacional de Catalunya i de la seva diplomàcia pública, DIPLOCAT ha establert el programa d’Ajuts en estudis internacionals l’objectiu del qual és oferir ajut econòmic per realitzar estudis de postgrau en un centre situat a qualsevol país del món, fora de l’Estat espanyol.

Els centres universitaris als quals es pot accedir amb l’ajut són els que ofereixen programes de cursos en relacions internacionals tant en general, com també aquells més específics, sempre des d’una perspectiva internacional, relacionats amb la diplomàcia pública, la política, el dret, l’economia i el comerç, les relacions diplomàtiques, la cooperació al desenvolupament i els drets humans, i en integració europea.

El programa s’adreça a graduats/des universitaris/àries interessats/des a aprofundir la seva formació en matèria de relacions internacionals i diplomàcia pública.

Per tot això, d'acord amb el que preveu el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i els articles de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que siguin aplicables,


Resolc:


Article 1

Obrir la 31a convocatòria pública per adjudicar un màxim de tres ajuts per realitzar estudis internacionals de postgrau en el marc del programa de beques de DIPLOCAT, per a l’any acadèmic 2013-2014, i que compta amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”.


Article 2

Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, les quals consten a l'annex d'aquesta Resolució.


Article 3

La despesa derivada del lliurament de les beques, és d’un import màxim de cent mil euros (100.000€) per aquesta convocatòria amb càrrec al pressupost de l'any 2013 de DIPLOCAT partida 226.0005.


Contra aquesta Resolució es pot interposar potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictada. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Barcelona, 12 de juny de 2013


Albert Royo i Mariné

Secretari generalAnnex

Bases


1 Objecte

DIPLOCAT convoca, amb una dotació total de 100.000 euros per al curs acadèmic 2013-2014, fins a un màxim de tres ajuts, per a una durada màxima d’un any, per realitzar estudis internacionals, amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”.

Amb la voluntat de formar especialistes en qüestions relatives a les relacions internacionals, que puguin col·laborar en la projecció internacional de Catalunya i de la seva diplomàcia pública, DIPLOCAT ha establert el programa d’Ajuts en estudis internacionals l’objectiu del qual és oferir ajut econòmic per realitzar estudis de postgrau en un centre situat a qualsevol país del món, fora de l’Estat espanyol.

Els centres universitaris als quals es pot accedir amb l’ajut són els que ofereixen programes de cursos en relacions internacionals tant en general, com també aquells més específics, sempre des d’una perspectiva internacional, relacionats amb la diplomàcia pública, la política, el dret, l’economia i el comerç, les relacions diplomàtiques, la cooperació al desenvolupament i els drets humans, i en estudis d’integració europea.


2 Dotació

L’ajut inclou l’import de la matrícula d’un curs acadèmic (no superior a un any de durada) en el centre escollit fins a un màxim de 15.000 euros, més una dotació individual d’un màxim de 15.000 euros; aquesta darrera quantitat ve determinada per la durada del curs i equival a 1.250 euros/mes fins a un màxim de dotze mesos.


3 Destinataris

Els ajuts en estudis internacionals s’adrecen a graduats/es universitaris/àries que tinguin interès a especialitzar-se en relacions internacionals i diplomàcia pública.

3.1. Requisits

- Haver obtingut una titulació universitària de grau superior d’una universitat situada a Catalunya o d’un centre d’ensenyament superior adscrit a una universitat situada a Catalunya.

- S'admetran, així mateix, les candidatures d'alumnes de darrer curs, condicionades a l'obtenció del títol en la convocatòria de juny.

- S’admetran les candidatures de diplomats i enginyers tècnics que tinguin un màster tipus Bolònia (mínim 60 crèdits ECTS).

- Tenir un bon expedient acadèmic, amb una nota mitjana mínima d'1,7. Aquesta nota haurà de constar en el certificat acadèmic personal lliurat per la universitat del sol·licitant, i es calcularà segons el barem següent: aprovat = 1, notable = 2, excel·lent = 3, matrícula d’honor = 4.

- Tenir un nivell de coneixement excel·lent, oral i escrit, de la llengua (o les llengües) de treball dels estudis escollits pel candidat.

Al llarg del procés selectiu, les persones aspirants han d’acreditar el coneixement de la llengua, tant en l’expressió oral com en l’escrita, en el nivell exigit.

- Estar empadronat a Catalunya des d’abans de l’1 de desembre de 2011.

- Tenir la nacionalitat d'un dels estats membres de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o dels països candidats a l’adhesió.


4 Lloc i terminis de presentació de les candidatures

- Presentació de candidatures: la data límit serà de 10 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el DOGC.

- La documentació s'ha de presentar a la seu de DIPLOCAT o d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Horari de DIPLOCAT: 8.00h a 15.00h

En el cas que el sol·licitant no presenti la sol·licitud personalment a DIPLOCAT, haurà d’anunciar a DIPLOCAT la remissió de la documentació mitjançant fax, telegrama o correu electrònic en el mateix dia, sempre abans de l’última hora i dia determinats com a període de presentació de les candidatures.

En tot cas, si, transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, no ha arribat la documentació enviada per correu a la secretaria de les beques, aquesta no serà admesa.

Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

Si escau, qualsevol necessitat d’esmena de la sol·licitud es notificarà a l’/la interessat/ada mitjançant publicació al tauler d’anuncis de DIPLOCAT d’un requeriment del/de la secretari/ària general amb la relació de la documentació que cal esmenar.

La diligència n’indicarà els motius i hi constarà el fet que, en cas que no esmeni la sol·licitud, en el termini de deu dies a comptar des de l’endemà de la publicació de la diligència corresponent al tauler d’anuncis de DIPLOCAT, s’entendrà que la persona interessada desisteix de la seva sol•licitud, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


5 Instruccions per sol·licitar l’ajut

- Documentació a presentar:

- Formulari de sol·licitud de l’ajut, degudament emplenat pel candidat. Els formularis són disponibles a les oficines de DIPLOCAT i també accedint al web de DIPLOCAT www.diplocat.cat

- Original o fotocòpia compulsada del certificat acadèmic personal, lliurat per la universitat del sol·licitant, en el qual haurà de constar la nota mitjana en el barem d’1 a 4 (quedaran descartats automàticament els expedients que no incorporin aquesta documentació)

- Còpies dels certificats que acreditin cadascun dels mèrits exposats pel candidat en temes de relacions internacionals o d’integració europea (idiomes, beques, altres cursos, premis, publicacions, etc.).

- Un mínim de quatre informes de professors universitaris, d’acord amb el model facilitat per DIPLOCAT, sobre el candidat. Aquests informes, que seran confidencials, han d’enviar-los directament els signataris a la secretaria general de DIPLOCAT, abans que finalitzi el termini d'admissió de candidatures, per correu postal o preferentment per correu electrònic a l’adreça info.pcm@gencat.cat

- Els programes dels postgraus escollits pel candidat amb la relació detallada d’assignatures. Hi ha de constar el preu de la matrícula i la durada.

- Una còpia, si escau, de les preinscripcions o les inscripcions als centres escollits.

- Una fotografia de format carnet.

- Una fotocòpia del DNI o del passaport o la targeta de residència o el full d’empadronament.

- La documentació no s’ha de lliurar relligada.

- Només cal fer arribar estrictament la documentació que es demana.


6 Avaluació i selecció

6.1. Òrgan tècnic de selecció

L’òrgan tècnic de selecció és integrat per, com a mínim, dos representants de l’àmbit acadèmic i per un de l’entitat patrocinadora.

Actua com a secretari/ària, amb veu però sense vot, una persona designada pel/per la secretari/a general de DIPLOCAT.

La intervenció en l’òrgan tècnic de selecció no genera el dret a rebre cap tipus d’indemnització o contraprestació.

6.2. Avaluació i selecció

L’òrgan tècnic de selecció avalua i proposa la concessió d’aquestes beques d’acord amb el principi de concurrència competitiva.

L’òrgan tècnic de selecció avalua les persones candidates i atorga a cada aspirant una puntuació de fins a 100 punts per a cada destinació seleccionada. L’avaluació es realitza en dues fases:

a) Primera fase: valoració d’aptituds

b) Segona fase: valoració de mèrits

a) Primera fase: valoració d’aptituds (prova escrita i entrevista)

En la llista definitiva de persones admeses es determina la data, el lloc i l’hora de realització de l’entrevista.

a.1) Prova escrita. De caràcter eliminatori

Consisteix a realitzar una prova que avaluï per escrit el nivell de coneixement de llengües estrangeres i de la temàtica internacional.

L’òrgan tècnic de selecció fixa el temps de realització d’aquest exercici, que no pot ser superior a dues hores.

La qualificació de la prova escrita és de 0 a 20 punts. L’òrgan tècnic de selecció determina la puntuació mínima per superar-la, que mai no pot ser inferior a 10 punts.

a.2) Entrevista personal. De caràcter no eliminatori

Està dirigida a contrastar la informació curricular aportada per la persona aspirant i a avaluar les seves aptituds i coneixements. Així mateix, s’avalua el nivell de coneixements de llengües estrangeres de manera oral.

L’òrgan tècnic de selecció fixa el temps de realització d’aquest exercici, que no pot ser superior a una hora.

La qualificació de l’exercici és de 0 a 30 punts.

b) Segona fase: valoració de mèrits

Es valoren els mèrits de les persones que superin la fase anterior d’acord amb els criteris i les puntuacions següents:

Formació acadèmica: fins a 30 punts.

Currículum, formació especialitzada i altres mèrits acreditats: fins a 20 punts.


7 Resolució i publicació de resultats

7.1. Resultats i adjudicació de places

L’òrgan tècnic de selecció ordena per puntuació totes les persones aspirants que superin les proves. Es desestimen les destinacions per a les quals l’aspirant no acrediti els coneixements suficients sobre temàtica internacional o els coneixements de llengües mínims requerits o, tot i acreditar-los documentalment, no els superi en la prova escrita o l’entrevista.

Les places s’adjudiquen per ordre de puntuació total.

En cas d’empat en la puntuació final, la persona aspirant seleccionada és qui obtingui la puntuació més alta en la valoració de mèrits. Si l’empat persisteix, la persona seleccionada és qui obté la puntuació més alta en l’entrevista.

L’òrgan tècnic de selecció pot deixar algun ajut vacant si considera que cap de les persones aspirants assoleix els requisits mínims indispensables per obtenir-les. Igualment, es designen aspirants suplents, d’acord amb els mateixos criteris exposats anteriorment, als quals adjudicar l’ajut en cas de renúncia o revocació dels ja adjudicats.

7.2. Publicació de resultats

La/el secretària/i general de DIPLOCAT resol, a proposta de l’òrgan tècnic de selecció, l’adjudicació de les beques.

La proposta de resolució del jurat es publicarà al tauler d’anuncis de DIPLOCAT, a l’avinguda Diagonal 418, 1er 2a de Barcelona, i a títol informatiu en el web de DIPLOCAT. Aquesta publicació substitueix la notificació, d’acord amb el que preveu l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Les persones interessades poden presentar al·legacions contra aquesta proposta d'adjudicació davant la comissió de selecció en el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la seva publicació.

Les al·legacions presentades s'han d'estimar o desestimar en la resolució de la/el secretària/i general de DIPLOCAT en què s'aprovi la llista definitiva de persones seleccionades.

Contra aquesta Resolució es pot interposar potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictada. Contra la Resolució final del procediment, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

7.3. La concessió d’aquests ajuts no implica cap mena de vinculació, ni laboral ni administrativa, entre la persona seleccionada i DIPLOCAT.

7.4. En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s’entenen desestimades si no hi recau resolució expressa en el termini de tres mesos des de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el DOGC.


8 Acceptació de l’ajut

Les persones aspirants seleccionades han de formalitzar l’acceptació de l’ajut mitjançant la signatura d’un document d’acceptació en el qual s’especifiquen les condicions d’execució de la col·laboració amb DIPLOCAT, la forma de pagament dels ajuts i la seva justificació, així com les que s'estableixen en l'article 14 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En cas que no es produeixi l'acceptació de l’ajut, en el termini de deu dies a comptar a partir de l’endemà de la data de la Resolució de la convocatòria, s'entendrà que la persona interessada hi renuncia.

 

9 Pagament

DIPLOCAT lliura l’import de les beques directament a les persones beneficiàries en la quantia que correspongui en funció de la destinació, i amb la periodicitat següent:

- DIPLOCAT abonarà la part de l’import corresponent a la matrícula al llarg del tercer trimestre de l’any 2013.

- El 50% de la dotació individual s’abonarà al llarg de l’últim trimestre del any.

- L’altre 50% de la dotació individual s’abonarà un cop l’estudiant hagi presentat el primer informe trimestral de seguiment dels estudis.

Els ajuts estan sotmesos a les retencions fiscals (IRPF) que corresponguin i al règim impositiu vigent. El contravalor en euros de l’import de la matrícula, en aquells casos en què el centre estigui situat en un país de fora de la zona euro, es calcularà segons el canvi del dia de la resolució de les beques.

 

10 Obligacions de les persones beneficiàries dels ajuts

Les persones beneficiàries dels ajuts han de complir les obligacions següents:

 - Els candidats han de fer els tràmits d’admissió i, si escau, de preinscripció i inscripció al centre (o centres) que hagin escollit, d’acord amb els terminis i les condicions fixats en cada cas pel mateix centre.

- Han d’enviar a DIPLOCAT un informe sobre l’evolució de la seva activitat i el desenvolupament dels seus estudis.

Les dates de recepció d’aquests informes seran:

. primer informe: abans del 15 de gener de 2014

. segon informe: abans del 15 d’abril de 2014

- Han de realitzar, en acabar l’any acadèmic i en un termini màxim d’un mes, un informe complet sobre la seva estada, descrivint l’objecte i contingut dels cursos i seminaris i fent una valoració del funcionament i qualitat docent del centre elegit. Hauran de lliurar a DIPLOCAT el certificat del postgrau amb les qualificacions obtingudes.

Els Ajuts en estudis internacionals seran incompatibles amb qualsevol beca o ajut públic o privat per a la realització del curs que cobreix el present ajut.

Les persones beneficiàries estan obligades a complir el que estableix l'article 14 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

DIPLOCAT no assumirà cap responsabilitat per les actuacions dels/ de les beneficiaris/àries, ni pels danys que els puguin sobrevenir, ni pels que puguin ocasionar a tercers.


11 Revocació o renúncia de l’ajut

11.1. Renúncia

Si durant el període de gaudiment d’aquest ajut, la persona beneficiària desitja renunciar-hi, ha de comunicar-ho per escrit a la/el secretària/i general de DIPLOCAT, amb una antelació mínima de quinze dies.

11.2. Revocació

L'incompliment per part de la persona beneficiària de les condicions establertes en aquestes bases i les que s'estableixin en el document a què s'ha fet referència a l'apartat 8 comporta la revocació de l’ajut i el corresponent reintegrament de les quantitats satisfetes.

En aquests supòsits, de renúncia o revocació, s’inicia un procediment de reintegrament de les quantitats percebudes en concepte de l’ajut a la persona interessada, així com l’exigència dels interessos legals des de la data de pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la revocació, d’acord amb les previsions de l’article 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i amb l’article 37.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

En els supòsits de revocació o renúncia d'un ajut, el/la secretari/secretària general de DIPLOCAT pot adjudicar-la, a una de les persones que no hagi estat seleccionada i figuri en la llista de reserva de la resolució d'adjudicació.

Es pot donar la possibilitat de modificar les beques a la vista d’alteracions de les condicions objectives que van motivar-ne la concessió i l’obligació de les persones beneficiàries de comunicar-les a DIPLOCAT tan aviat com s’esdevinguin.


Amunt