Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 11/06/2013

  • Número del document GOV/0077/2013

  • Número de control 13163018

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-13163018-2013

Dades del DOGC
  • Número 6396

  • Data 13/06/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/77/2013, d’11 de juny, pel qual es modifica l’Acord GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013.


L’Acord GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013, estableix una mesura de reducció retributiva d’acord amb la qual, durant l’exercici 2013, es redueixen les retribucions anuals del personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació en la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària i, quan correspongui, d’una paga addicional del complement específic o equivalent, i se n’estableixen els criteris d’aplicació.

Vist que l’Acord del Govern de referència exclou de l’aplicació d’aquesta mesura, entre d’altres, al personal amb retribucions anuals, per jornada completa i amb exclusió dels complements per productivitat o rendiment, inferiors a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional en còmput anual;

Atesa la voluntat del Govern de limitar l’impacte d’aquesta mesura de reducció retributiva i circumscriure-la a allò que és estrictament necessari d’acord amb la conjuntura econòmica actual, s’ha entès oportú elevar el mínim exempt de la reducció retributiva fins a dues vegades el salari mínim interprofessional en còmput anual, responent a criteris d’equitat i en atenció a les recents previsions sobre l’objectiu del dèficit;

Vist l’article 34 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, i el Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, mentre no entrin en vigor els del 2013;

Vist que s’ha acomplert el tràmit de negociació sindical;

Per tot això, a proposta de la vicepresidenta del Govern i del conseller d’Economia i Coneixement, el Govern

 

Acorda:

 

-1 Modificar l’apartat 3 del punt 1 de l’Acord GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013, que queda redactat en els termes següents:

“1.3 Queda exclòs de l’aplicació de les mesures excepcionals establertes en aquest Acord el personal investigador en formació i els investigadors postdoctorals la contractació dels quals deriva de programes de foment competitiu o d’altres recursos externs, així com el personal amb retribucions anuals, per jornada completa i amb exclusió dels complements per productivitat o rendiment, iguals o inferiors a dues vegades el salari mínim interprofessional en còmput anual.

”La quantia esmentada s’entén referida a la realització de jornada completa i a la prestació de serveis durant tot l’any per la qual cosa experimentaran la corresponent adequació proporcional els supòsits de reducció de jornada, jornada parcial o prestació de serveis en períodes inferiors a l’any.

”L’aplicació de la reducció salarial establerta en aquest Acord no pot comportar la percepció de retribucions inferiors al límit establert anteriorment.”

-2 El que estableix el punt 1 d’aquest Acord és d’aplicació a les persones que hagin finalitzat la seva relació de servei o laboral abans de l’entrada en vigor d’aquest Acord i, en el seu cas, es reintegraran les quantitats que corresponguin.

-3 Quan els terminis previstos per al tancament del sistema d’elaboració de les nòmines de la mensualitat de juny impossibilitin materialment i tècnicament l’aplicació del que estableix el punt 1, les regularitzacions s’hauran de fer, com a màxim, en la nòmina del mes següent.

-4 Disposar que es publiqui aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 11 de juny de 2013

 

Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern

 

Amunt