Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Orden

  • Data del document 30/05/2013

  • Número del document EMO/0112/2013

  • Número de control 13157031

  • Organisme emissor Departamento de Empresa y Empleo

    CVE CVE-DOGC-B-13157031-2013

Dades del DOGC
  • Número 6393

  • Fecha 10/06/2013

  • Sección DISPOSICIONES

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDEN EMO/112/2013, de 30 de mayo, sobre otorgamiento de los galardones del turismo de Cataluña, convocatoria 2013.


Mitjançant el Decret 241/2005, de 8 de novembre, s’han regulat els guardons del turisme per reconèixer l’esforç i la dedicació en favor del turisme.

Amb l’objectiu d’establir el procediment de proposta i de selecció de les persones, empreses i entitats guardonades i el nombre de guardons per concedir l’any 2013, vista la normativa vigent, en virtut de les atribucions legals que m’han estat conferides,


Ordeno:


Article 1

Convocatòria

Obrir la convocatòria per a la concessió dels guardons de turisme per a l'any 2013.


Article 2

Aprovar les bases que regiran la present convocatòria, les quals figuren a l’annex d'aquesta Ordre.


Article 3

El conseller d'Empresa i Ocupació és el competent per resoldre la concessió dels guardons del turisme de Catalunya.


Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 30 de maig de 2013


Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i OcupacióAnnex

Bases per a la concessió dels guardons del turisme de Catalunya per a l'any 2013


1. Categories dels guardons

1.1 La Medalla del Turisme de Catalunya és el reconeixement a la persona física que, amb el seu esforç i dedicació, ha contribuït de manera especial a la promoció del turisme prestant serveis rellevants al sector, en qualsevol dels seus aspectes o modalitats o bé contribuint amb la seva exemplaritat professional i la seva cooperació, als interessos turístics de Catalunya i al posicionament internacional de la destinació.

1.2 El Diploma Turístic de Catalunya és el reconeixement a la institució, corporació, entitat o establiment que hagi destacat per la seva activitat en favor del foment del turisme a Catalunya i a la internacionalització de la nostra destinació.

En la convocatòria d'enguany es lliurarà una Medalla del Turisme o un Diploma Turístic de Catalunya, en funció de si el reconeixement és per a una persona física o per una institució, corporació, entitat o establiment, per a cadascuna de les quatre categories següents:

- turisme responsable.

- millor experiència turística.

- millora del coneixement i a la recerca aplicada al sector turístic.

- innovació.

1.3 Els guardons als quals fa referència aquesta Ordre són a títol exclusivament honorífic i no comporten cap dotació econòmica.


2. Beneficiaris

Poden ser beneficiàries dels presents reconeixements, sempre d’acord amb els requisits, els mèrits i els criteris que es concreten a l’article 3.2 d’aquesta Ordre, les persones físiques, institucions, corporacions, entitats o establiments relacionats amb activitats turístiques o d'interès turístic que hagin contribuït al desenvolupament turístic de Catalunya.


3. Requisits i criteris per a la concessió dels guardons

3.1 Requisits:

- No haver estat sancionat o sancionada amb sanció ferma en matèria turística per la Generalitat de Catalunya, per cap infracció greu, en el termini de dos anys anteriors a la candidatura, o molt greu, en el termini de tres anys anteriors a la candidatura.

- No tenir deutes tributaris ni amb l’Administració de l’Estat, ni amb la Seguretat Social, ni amb la Generalitat de Catalunya.

- No haver rebut el mateix guardó en els darrers deu anys.

- Estar inscrit/a en el Registre de Turisme de Catalunya d’acord amb la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, si escau.

3.2 Criteris:

3.2.1 Per a l'atorgament de les diferents medalles del turisme o diplomes turístics, les candidatures es valoraran segons els criteris següents:

De forma comuna per a tots els guardons, i atenent el caràcter transversal de les actuacions, les candidatures es valoraran d'acord amb els criteris següents:

- Actitud emprenedora reflectida en actuacions concretes i contrastables.

- Desenvolupament de l'activitat de manera èticament responsable.

La resta de criteris seran específics per a cada categoria de guardó, d'acord amb el següent:

3.2.2 Per a l'atorgament de la Medalla del Turisme o Diploma Turístic de Catalunya "Al turisme responsable", les candidatures es valoraran d'acord amb els criteris següents:

- Actuacions concretes que minimitzin els impactes ambientals, socials i culturals negatius, i que generin respecte entre els turistes i la destinació d'acollida.

- Contribucions positives a la conservació del patrimoni natural i cultural i a la preservació de la diversitat.

- Actuacions que proporcionin experiències més agradables als turistes a través de connexions significatives amb la població local i una major comprensió de les qüestions culturals i ambientals locals.

3.2.3 Per a l'atorgament de la Medalla del Turisme o Diploma Turístic de Catalunya "A la millor experiència turística", les candidatures es valoraran d'acord amb els criteris següents:

- Actuacions concretes destinades a fomentar la millora de la qualitat, i que permetin el consum responsable d'experiències turístiques.

- Oferta diferencial, ja en comercialització, dinamitzadora de l’entorn i que posi en valor la singularitat dels seus elements.

3.2.4 Per a l'atorgament de la Medalla del Turisme o Diploma Turístic de Catalunya "A la millora del coneixement i a la recerca aplicada al sector turístic", les candidatures es valoraran d'acord amb els criteris següents:

- Contribució a la intel·ligència del mercat a través de l'ús de les TIC, la recerca aplicada i la millora del coneixement.

- Que la recerca i la investigació sigui útil i aporti pautes noves per a la presa de decisions del sector turístic, tant públic com privat.

3.2.5 Per a l'atorgament de la Medalla del Turisme o Diploma Turístic de Catalunya "A la innovació", les candidatures es valoraran d'acord amb els criteris següents:

- Actuacions ja implantades que hagin innovat en la comercialització de productes i/o en la internacionalització de l'activitat i en la seva gestió interna.

- Aplicació de les TIC a la millora de l'experiència turística, del model de negoci o del valor de la marca.

- Experiències innovadores en el model de gestió dels negocis turístics tant des de la perspectiva interna com externa.


4. Presentació de candidatures i termini

4.1. Les candidatures s’han de formalitzar en imprès normalitzat al qual s’ha adjuntar una memòria explicativa on es faci constar clarament a quina de les categories s'opta, i els motius pels quals es considera mereixedora de la distinció. El model de sol·licitud i el model per a la redacció de la memòria es troben disponibles al web de l'Oficina de Gestió Empresarial (http://www.gencat.cat/oge/index.html) i al web del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat/empresaiocupacio)

4.2. Les candidatures es podran adreçar a la Direcció General de Turisme o a la xarxa d'oficines de gestió empresarial (OGE) així com a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 41 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

4.3 El termini de presentació de candidatures finalitza el 30 de juny de 2013, inclusivament.

 

5. Procediment de concessió

5.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de les candidatures es convocarà el jurat, que avaluarà les candidatures presentades d'acord amb els criteris de valoració de la base 3.2 i elaborarà la proposta de persones guardonades a les candidatures que obtinguin millor puntuació en cada categoria.

5.2 La Subdirecció General de Programació Turística comunicarà la decisió del jurat a les persones, institucions, corporacions, entitats o establiments proposats i els demanarà que, en el termini de deu dies, presentin la documentació següent:

- Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Administració de l’Estat i de la Seguretat Social.

- Declaració responsable de no tenir cap deute amb la Generalitat de Catalunya.

- Declaració responsable conforme es compleixen els requisits establerts en els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

La Direcció General de Turisme ha de facilitar el model de declaració responsable i d’autorització per a la comprovació de manera telemàtica de les dades.

El fet de presentar la declaració responsable faculta la Direcció General de Turisme per fer, en qualsevol moment, de forma telemàtica o per altres mitjans, les comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per verificar la conformitat de les dades de la declaració responsable.

La inexactitud o falsedat en les declaracions responsables és causa d’exclusió de la candidatura.

5.3 Transcorregut el termini sense que les persones proposades hagin presentat la documentació, s’entén que desisteixen de la seva sol·licitud, i la proposta de persones guardonades passarà automàticament a la candidatura que segueixi en l'ordre de valoració elaborada pel jurat, a la qual s'ha de sol·licitar la documentació esmentada.

5.4 Un cop finalitzat aquest procés, les propostes s'han d'elevar al conseller d’Empresa i Ocupació, que ha de resoldre la concessió dels guardons o declarar-los deserts.


6. Atorgament

6.1 Les Medalles del Turisme i els Diplomes Turístics de Catalunya els concedeix el conseller d’Empresa i Ocupació mitjançant la resolució corresponent, que s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

6.2 La Direcció General de Turisme pot fer publicitat de les persones, institucions, corporacions, entitats o establiments guardonats.


7. El jurat

7.1 Per a la concessió dels guardons a què es refereix aquesta Ordre, es constituirà com a jurat el Consell de la Taula de Turisme de Catalunya, creada mitjançant el Decret 420/2011, de 20 de desembre.

7.2 Tots els membres del jurat tindran veu i vot; en cas d’empat es considerarà vot de qualitat el de la persona que ocupi la presidència.

7.3 Les persones membres del jurat podran delegar per escrit tant la seva presència com el seu vot.

7.4 Cap membre del jurat no podrà acumular més de tres vots.


Amunt