Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 31/05/2013

 • Número del document CLT/1206/2013

 • Número de control 13156062

 • Organisme emissor Institut Català de les Empreses Culturals

  CVE CVE-DOGC-A-13156062-2013

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6392

 • Data 07/06/2013

 • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/1206/2013, de 31 de maig, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions del sector de l’audiovisual.


Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals adoptat en sessió de 21 de novembre de 2012, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions del sector de l’audiovisual,


Resolc:


—1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de 21 de novembre de 2012, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions del sector de l’audiovisual.


—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 31 de maig de 2013


La presidenta del Consell d’Administració

P. D. (Resolució CLT/211/2013, de 4 de febrer, DOGC núm. 6316, de 15.2.2013):

Jordi Sellas i Ferrés

Director general de Creació i Empreses CulturalsAcord

de 21 de novembre de 2012, del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions del sector de l’audiovisual.


Vista la Resolució CLT/2933/2012, de 13 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases generals reguladores de la concessió dels ajuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals;

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions així com les disposicions relatives a subvencions de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema;

D’acord amb l’article 7.2.i) dels Estatuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d’abril, el Consell d’Administració acorda:


—1 Aprovar les bases específiques següents que han de regir la concessió de subvencions del sector de l'audiovisual, que consten als annexos d’aquest Acord:

- Annex 1: bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió.

- Annex 2: bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de llargmetratges i minisèries de ficció destinats a ser emesos per televisió.

- Annex 3: bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la producció de sèries i llargmetratges d’animació destinats a ser emesos per televisió.

- Annex 4: bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la producció de curtmetratges cinematogràfics.

- Annex 5: bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics de ficció, d’animació i documentals.

- Annex 6: bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals.

- Annex 7: bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l’organització a Catalunya de festivals, mostres i cicles audiovisuals, així com la seva promoció i difusió.

- Annex 8: bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a projectes de formació i recerca de continguts audiovisuals.

Aquestes bases específiques complementen tot el que estableix la Resolució CLT/2933/2012, de 13 de desembre (DOGC núm. 6287, de 7.1.2013), per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases generals reguladores de la concessió dels ajuts de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

 

—2 Derogar les bases que s’enumeren a continuació:

- Bases publicades mitjançant la Resolució CLT/1103/2012, de 14 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a empreses de producció independents per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió.

- Bases publicades mitjançant la Resolució CLT/1678/2012, de 30 de juliol, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de 7 de juny de 2012 del Consell d'Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a empreses de producció independents per a la realització de llargmetratges televisius de ficció destinats a ser emesos per televisió.

- Bases publicades mitjançant la Resolució CLT/1098/2012, de 22 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a la producció de sèries i llargmetratges d'animació destinats a ser emesos per televisió.

- Bases publicades mitjançant la Resolució CMC/3181/2010, de 30 d’agost, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Culturals de 22 de juliol de 2010, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a la millora de projectes audiovisuals en fase de desenvolupament.

- Bases publicades mitjançant la Resolució CLT/752/2012, de 12 d’abril, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a l’organització a Catalunya de festivals, mostres i cicles audiovisuals, així com la seva promoció i difusió.

- Bases publicades mitjançant la Resolució CLT/1800/2012, de 30 d'agost, per la qual es dóna publicitat a l'Acord pel qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a projectes de formació i recerca de continguts audiovisuals.


Annex 1

Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió


—1 Objecte

1. L’objecte d’aquestes bases és subvencionar la realització de documentals televisius, per tal que es creïn productes d’alta qualitat destinats als mercats nacionals i internacionals.

2. No són subvencionables les sèries documentals, ni com a conjunt ni cadascun dels seus capítols per separat.

3. No es poden subvencionar els projectes de naturalesa acadèmica produïts per empreses amb vinculació directa amb centres de formació en l’audiovisual que rebin qualsevol tipus d’ajut de l’Institut Català de les Empreses Culturals. Als efectes d’aquestes bases s’entén per vinculació directa el fet que l’empresa gestora del centre formatiu tingui una participació directa o indirecta en el capital social de l’empresa productora i que pugui designar més de la meitat dels membres dels seus òrgans d’administració o direcció.

 

—2 Destinataris

1. Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o domiciliades en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a Catalunya.

2. S’entén per empresa de producció audiovisual independent aquella persona física o jurídica que compleix les condicions següents: que tingui una personalitat jurídica diferent de la d’una empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual; que no participi de manera directa o indirecta en més del 15% del capital social d’una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual; que el seu capital social no tingui una participació directa o indirecta superior al 15% per part d’una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual; ique , en els darrers tres exercicis fiscals, no hagi facturat més del 90% del seu volum de facturació a una mateixa empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual.

3. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual la persona física o jurídica que assumeix la responsabilitat editorial de ràdio o de televisió, o dels continguts audiovisuals de què es tracti, i els transmet o els fa transmetre per un tercer.

4. No poden ser destinatàries de les subvencions previstes en aquestes bases les empreses productores audiovisuals la participació de les quals en el documental sigui financera.

 

—3 Requisits i condicions

Per poder optar a les subvencions s’han de complir, a banda dels requisits establerts a la base general 3, els requisits i condicions següents:

a) Els documentals televisius han d’acabar-se entre l’1 de gener de l’any anterior al de concessió de la subvenció i l’últim dia hàbil del mes de novembre de l’any posterior al de concessió de la subvenció.

b) En cas que el documental televisiu no hagi iniciat el rodatge en el moment de presentació de la sol·licitud, l’empresa productora ha de comunicar a l’Institut Català de les Empreses Culturals la data d’inici de rodatge en un termini no inferior als quinze dies previs. Així mateix l’empresa productora ha de comunicar a l’Institut Català de les Empreses Culturals la data de fi de rodatge en un termini no superior als trenta dies posteriors.

c) La durada dels documentals ha de ser com a mínim de 52 minuts.

d) Tenir garantit el finançament complet del projecte i acreditar-ho. Pel que fa a documentals televisius no finalitzats en el moment de presentació de la sol·licitud, almenys el 65% del cost del documental ha d’estar garantit mitjançant contractes o acords amb empreses de televisió públiques o privades, altres finestres d’explotació, o resolucions de concessió de subvencions provinents d’administracions públiques, exclòs l’ajut de l’ICEC, així com mitjançant finançament privat, exclosos recursos propis. En tots els casos, els contractes o acords presentats han d’indicar clarament l’import de les respectives aportacions.

Per a documentals televisius que hagin estat finalitzats en el moment de presentar la sol·licitud, es podrà acreditar el finançament mitjançant la presentació de la documentació justificativa establerta a la base 8.e)

e) La persona sol·licitant ha d’haver signat almenys un contracte definitiu amb una empresa titular de l’explotació d’un canal de televisió d’àmplia difusió al territori de Catalunya.

En cas de documentals televisius amb un pressupost igual o inferior a 150.000,00 euros, l’aportació econòmica global provinent d’empreses titulars de l’explotació d’un canal de televisió ha de ser, com a mínim, del 25% del pressupost total del projecte. Per a documentals televisius amb un pressupost superior a 150.000,00 euros, aquesta aportació ha de ser, almenys, de 37.500,00 euros.

f) El documental ha d'haver estat finançat en més d'un 50% per empreses amb domicili social a Catalunya o bé d'un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu i establertes a Catalunya, o fet per societats participades en més d'un 50% per empreses amb les característiques esmentades.

Queden exceptuades del compliment d’aquest requisit les produccions amb una projecció internacional acreditada o amb un interès artístic o cultural especial o amb un pressupost elevat. Correspon a la comissió prevista a la base 6.2 assessorar l’òrgan instructor en l’aplicació d’aquestes excepcions. No es pot entendre, en cap cas, que una producció té un pressupost elevat si és inferior a la mitjana resultant dels pressupostos de produccions subvencionades durant l’any anterior al de concessió de la subvenció.

g) Almenys el 50% del cost total de la producció ha de correspondre a treballs efectuats per persones físiques o jurídiques domiciliades o amb establiment permanent a Catalunya.

No obstant això, en cas de coproduccions amb altres comunitats autònomes o de coproduccions internacionals, almenys el 50% de la inversió feta per l'empresa o empreses domiciliades a Catalunya o domiciliades en un Estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu amb establiment permanent a Catalunya, ha de correspondre a treballs efectuats per persones físiques o jurídiques domiciliades o amb establiment permanent a Catalunya. Així mateix, l’aportació de personal tècnic i artístic de cada empresa coproductora ha de ser equilibrada respecte al seu percentatge de participació pressupostària en la coproducció.

h) L'empresa sol·licitant s’ha d’encarregar de la producció executiva del projecte, de manera que la persona física encarregada de la producció executiva n’ha de dependre contractualment. Així mateix, la despesa corresponent a l’aportació de l’empresa sol·licitant al conjunt del projecte s’ha de facturar a nom de l’empresa sol·licitant.

i) Incorporar a la producció, en règim de pràctiques, un alumne o graduat de centres d’estudis audiovisuals reglats o universitaris d’ensenyament audiovisual o artístic de Catalunya.

j) Els documentals en format digital han d’incloure, com a mínim, la versió doblada o subtitulada en català, d’acord amb l’article 32.3 de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema.

 

—4 Quantia

1. La quantia de la subvenció es determina d’acord amb els criteris següents:

a) Subvenció per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió en versió original catalana o occitana en la seva variant aranesa. Aquesta subvenció és del 17% del cost total del projecte, amb un màxim de 24.000,00 euros. Dins del cost total del projecte no s’hi entén inclòs el benefici industrial de les empreses productores.

b) Subvenció per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió en altres llengües. Aquesta subvenció és del 14% del cost total del projecte, amb un màxim de 24.000,00 euros. Dins del cost total del projecte no s’hi entén inclòs el benefici industrial de les empreses productores.

Als efectes d’aquestes bases, la versió original del documental és la que es determini d’acord amb la llengua majoritàriament emprada en la versió de rodatge, tenint en compte el conjunt de diàlegs i narracions de l’obra audiovisual.

2. En cas de documentals que es realitzin en règim de coproducció amb altres empreses de producció independents, es distribuirà l’import de l’ajut entre les empreses coproductores que optin a subvenció en funció del seu percentatge de participació pressupostària.

3. En cas que, atès el nombre de sol·licituds admeses i les disponibilitats pressupostàries, no sigui possible subvencionar el percentatge esmentat, aquest es redueix proporcionalment.

 

—5 Documentació específica

1. La documentació específica del projecte, la qual s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud, és la següent:

a) Memòria del projecte, segons model de l’ICEC, que ha d’incloure:

a.1) Dades identificatives del projecte:

a.2) Historial de l’empresa productora que sol·licita la subvenció.

a.3) Tractament i sinopsi del documental proposat.

a.4) Historial del guionista o guionistes.

a.5) Historial del director o directora o directors del projecte.

a.6) Pla de treball on s’especifiqui la data d’inici del rodatge i del final complet de la producció.

a.7) Pla de vendes nacional i internacional.

a.8) En cas que es tingui intenció d’assistir a festivals de cinema i televisió, relació d’aquests.

a.9) Detall dels plans de producció futurs, amb dos anys de projecció.

a.10) En cas de coproduccions amb productores d’altres comunitats autònomes o productores internacionals, historial que reculli la trajectòria d’aquestes.

b) Fitxa artística i tècnica del projecte, segons el model de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

c) Pressupost, segons model de l’ICEC, que inclogui:

c.1) Pressupost detallat per partides on s’especifiqui la inversió de recursos a Catalunya d’acord amb el que estableix la base 3.g).

c.2) Cost del projecte i percentatge de participació de cada coproductor.

d) Pla de finançament.

e) Guió del documental proposat.

f) Contracte definitiu amb una empresa titular de l’explotació d’un canal de televisió d’àmplia difusió al territori de Catalunya.

g) Si n’hi ha, altres contractes o acords de coproducció o prevendes signats amb empreses titulars de l’explotació de canals de televisió i amb empreses distribuïdores d’altres finestres d’explotació, que incloguin l’import de les participacions respectives.

h) Resolucions de subvencions provinents d’altres administracions públiques destinades a la producció de l’obra, si n’hi ha.

i) Acords de coproducció amb altres empreses productores, si n’hi ha.

j) Contracte del guionista o guionistes.

k) Documentació acreditativa de tenir els drets o, com a mínim, una opció sobre els drets del guió i, si escau, sobre l’obra literària original o sobre qualsevol altra font original que generi drets. En cas que només es presenti una opció, aquesta ha de reflectir les condicions del futur contracte.

l) Contracte del director o directora o dels directors del projecte.

m) Contractes o cartes de compromís amb actors i actrius protagonistes, principals i secundaris, amb el director o directora de fotografia, el director artístic o la directora artística, el o la cap de so en rodatge i el muntador o muntadora en cap, residents a Catalunya.

2. Al formulari de sol·licitud hi han de constar les declaracions següents:

a) Declaració acreditativa de la condició d’empresa de producció audiovisual independent, d’acord amb la base 2.2.

b) Declaració responsable segons la qual l’empresa sol·licitant manté les condicions de treball pertinents del personal laboral, d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.

 

—6 Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva.

2. Una comissió ha d’assessorar l’òrgan instructor en l’aplicació de les excepcions que preveu la base 3.f), si escau. Aquesta comissió ha de ser nomenada per la persona titular de la Direcció de l’Institut Català de les Empreses Culturals i ha d’estar integrada per la persona titular de la direcció de l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals, que la presideix, i dues persones tècniques de l’Àrea de l’Audiovisual, una de les quals exerceix la secretaria.

 

—7 Pagament

Les subvencions es paguen en dos abonaments:

a) El primer pagament, que consisteix en un 50% de l’import total de la subvenció, es tramita a partir de la seva concessió. Aquest pagament té la consideració de bestreta, i per al seu abonament no s’exigeix la prestació de garantia.

b) El segon pagament, que consisteix en un 50% de l’import total de la subvenció, es tramita a partir de l’entrada en vigor del pressupost de l’Institut Català de les Empreses Culturals corresponent a l’exercici posterior al de l’any de concessió de la subvenció. Per tramitar aquest pagament, és necessari presentar la documentació justificativa prevista a la base 8.

 

—8 Justificació

Les persones beneficiàries han de presentar la documentació justificativa següent, com a màxim, el 10 de desembre de l’any posterior al de concessió de la subvenció, a l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals:

a) Altres contractes de coproducció o prevendes signats que no s’hagin presentat amb la sol·licitud de la subvenció.

b) Contractes signats amb els actors i actrius protagonistes, principals i secundaris, amb el director o directora de fotografia, el director artístic o la directora artística, el o la cap de so en rodatge i el muntador o muntadora en cap, residents a Catalunya, en el cas que no s’hagin presentat amb la sol·licitud de la subvenció.

c) Convenis o contractes de pràctiques. S’han d’especificar el centre de procedència dels alumnes o graduats i les tasques que faran durant la producció del projecte.

d) Declaració d’haver lliurat a la Filmoteca de Catalunya material de preservació en el sistema, el format i el suport de més qualitat emprat en la producció (per a qualitats HD es lliurarà un HD SR o HD CAM; per a qualitats Pal s’ha de lliurar un Betacam digital), així com una còpia en DVD d’aquest, juntament amb la documentació emprada per a la realització, promoció i difusió de l’obra audiovisual, com ara guió, cartells, fotografies, músiques, caràtules o altres materials. En tots els casos, aquests materials han de correspondre a la versió íntegra, original i concebuda per a la seva emissió. Així mateix s’ha d’haver lliurat la informació tècnica de les qualitats, els formats i els suports emprats en el procés de rodatge, postproducció i emissió. Aquests materials no seran en cap cas objecte d’ús comercial i serviran per contribuir a l’assoliment dels objectius de la Filmoteca de Catalunya de conservació i difusió del patrimoni fílmic i documental de Catalunya.

e) Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa o compte justificatiu simplificat, d’acord amb el que preveu la base general 13.2.

 

—9 Altres obligacions de les empreses beneficiàries

Les persones beneficiàries de la subvenció han de complir, a banda de les establertes a la base general 15, les obligacions següents:

a) Autoritzar l’Institut Català de les Empreses Culturals perquè utilitzi el documental en les seves activitats de promoció de la cinematografia catalana.

b) Emprar la versió original del documental quan participi en festivals, premis i mostres audiovisuals. La versió original del documental es determina en aplicació del que estableix el segon paràgraf de la base 4.1.

 

10 Reintegrament

A més de les causes de reintegrament de les subvencions que preveu la base general 17, l’Institut Català de les Empreses Culturals pot exigir el reintegrament de les subvencions en cas d’incompliment de les condicions de treball pertinents del personal laboral, d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.


Annex 2

Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de llargmetratges i minisèries de ficció destinats a ser emesos per televisió


—1 Objecte

1. L’objecte d’aquestes bases és subvencionar la producció de llargmetratges i minisèries televisives de ficció, d’acord amb les modalitats següents:

a) Producció de llargmetratges i minisèries televisives de ficció d’autoria catalana que emprin i posin de relleu els valors creatius, artístics i tècnics del país. Als efectes d’aquestes bases s’entén per autoria catalana del projecte el fet que el director o directora sigui resident a Catalunya.

b) Producció de llargmetratges i minisèries televisives de ficció que promoguin el teixit industrial del sector audiovisual català.

2. Un mateix llargmetratge o minisèrie televisiva pot optar a ambdues modalitats, en diferents sol·licituds, però només es pot ser beneficiari d’una d’aquestes. En cas de concurrència de subvencions per a les dues modalitats, l’ICEC ha de concedir la subvenció de major quantia.

3. No són objecte d’aquestes bases els llargmetratges ni les minisèries televisives d’animació.

4. No es poden subvencionar els projectes de naturalesa acadèmica produïts per empreses amb vinculació directa amb centres de formació en l’audiovisual que rebin qualsevol tipus d’ajut de l’Institut Català de les Empreses Culturals. Als efectes d’aquestes bases s’entén per vinculació directa el fet que l’empresa gestora del centre formatiu tingui una participació directa o indirecta en el capital social de l’empresa productora i que pugui designar més de la meitat dels membres dels seus òrgans d’administració o direcció.

 

—2 Destinataris

1. Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o domiciliades en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a Catalunya.

2. S’entén per empresa de producció audiovisual independent aquella persona física o jurídica que compleix les condicions següents: que tingui una personalitat jurídica diferent de la d’una empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual; que no participi de manera directa o indirecta en més del 15% del capital social d’una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual; que el seu capital social no tingui una participació directa o indirecta superior al 15% per part d’una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual; i que, en els darrers tres exercicis fiscals, no hagi facturat més del 90% del seu volum de facturació a una mateixa empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual.

3. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual la persona física o jurídica que assumeix la responsabilitat editorial de ràdio o de televisió, o dels continguts audiovisuals de què es tracti, i els transmet o els fa transmetre per un tercer.

 

—3 Requisits i condicions

1. Per poder optar a qualsevol de les modalitats de subvencions que preveu la base 1.1, s’han de complir, a banda dels requisits establerts a la base general 3, els requisits i condicions següents:

a) Els projectes poden haver iniciat el seu rodatge a partir de l’1 de gener de l’any anterior al de concessió de la subvenció i com a màxim el 15 de setembre de l’any posterior al de concessió de la subvenció. En el cas que no s’hagi iniciat el rodatge del llargmetratge o minisèrie en el moment de presentació de la sol·licitud, l’empresa productora ha de comunicar a l’Institut Català de les Empreses Culturals la data d’inici de rodatge en un termini no inferior als quinze dies previs. Així mateix l’empresa productora ha de comunicar a l’Institut Català de les Empreses Culturals la data de fi de rodatge en un termini no superior als trenta dies posteriors.

b) El projecte ha d’estar finalitzat, com a màxim, el 15 de setembre del segon any posterior al de concessió de la subvenció.

c) El projecte ha d’haver estat finançat en més d’un 50% per empreses amb domicili social a Catalunya o bé d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i establertes a Catalunya, o fet per societats participades en més d’un 50% per empreses de les característiques esmentades. Queden exceptuats del compliment d’aquest requisit els projectes amb una projecció internacional acreditada o amb un interès artístic o cultural especial o amb un pressupost elevat. Correspon a la comissió prevista a la base 7.2 assessorar l’òrgan instructor en l’aplicació d’aquestes excepcions. No es pot entendre, en cap cas, que una producció té un pressupost elevat si és inferior a la mitjana resultant dels pressupostos de produccions subvencionades durant l’any anterior al de concessió de la subvenció.

d) Només poden accedir a aquesta subvenció aquelles coproduccions en les quals la participació pressupostària en la producció de l’empresa sol·licitant sigui almenys del 20% del pressupost total del llargmetratge.

e) Almenys el 75% del cost total de la producció ha de correspondre a treballs efectuats per persones físiques o jurídiques domiciliades o amb establiment permanent a Catalunya.

No obstant això, en cas de coproduccions amb altres comunitats autònomes o de coproduccions internacionals, almenys el 75% de l’aportació pressupostària procedent de qualsevol ens de l’Administració catalana ha de correspondre a treballs efectuats per persones físiques o jurídiques domiciliades o amb establiment permanent a Catalunya.

Així mateix, l’aportació de personal tècnic i artístic de cada empresa coproductora ha de ser equilibrada respecte al seu percentatge de participació pressupostària en la coproducció.

f) No poden accedir a aquesta subvenció aquells projectes que hagin estat finançats en quantia igual o superior al 75% per una sola empresa titular de l’explotació d’un canal de televisió.

g) L'empresa sol·licitant s’ha d’encarregar de la producció executiva del projecte, de manera que la persona física encarregada de la producció executiva n’ha de dependre contractualment. Així mateix, la despesa corresponent a l’aportació de l’empresa sol·licitant al conjunt del projecte s’ha de facturar a nom de l’empresa sol·licitant.

h) Incorporar al rodatge, en règim de pràctiques per alguna de les especialitats de guió, producció, direcció, fotografia o muntatge, tres alumnes o graduats de centres d’estudis audiovisuals reglats o universitaris d’ensenyament audiovisual de Catalunya.

i) En el cas de les minisèries televisives de ficció, aquestes han de ser de dos capítols, cada un dels quals ha de tenir una durada mínima de 60 minuts.

2. Per poder optar a la modalitat a) de la base 1.1 (producció de llargmetratges i minisèries televisives de ficció d’autoria catalana que emprin i posin de relleu els valors creatius, artístics i tècnics del país), s’han de complir, a banda dels requisits i condicions enunciats al punt anterior, els següents:

a) El director o directora del projecte ha de ser resident a Catalunya.

b) Els projectes han de ser en versió original catalana o occitana en la seva variant aranesa. Als efectes d’aquestes bases, la versió original de l’obra audiovisual és la que es determini d’acord amb la llengua majoritàriament emprada en la seva versió del rodatge, tenint en compte el conjunt de diàlegs i narracions de l’obra.

c) En el moment de presentar la sol·licitud, els projectes no poden haver finalitzat el procés de postproducció.

3. Per poder optar a la modalitat b) de la base 1.1 (producció de llargmetratges i minisèries televisives de ficció que promoguin el teixit industrial del sector audiovisual català), s’han de complir, a banda dels requisits i condicions enunciats al punt 1, els següents:

a) La persona sol·licitant ha d’haver signat almenys un contracte definitiu amb una empresa titular de l’explotació d’un canal de televisió d’àmplia difusió al territori de Catalunya.

b) Tenir garantit el finançament complet del projecte i acreditar-ho. Per tal d’acreditar el pla de finançament s’ha d’aportar còpia dels acords, cartes de compromís o contractes amb altres empreses de televisió públiques o privades o empreses distribuïdores d’altres finestres d’explotació, així com les resolucions de concessió de subvencions que cobreixin la participació de l’empresa o les empreses productores sol·licitants així com dels seus coproductors, o còpia dels acords, cartes de compromís o contractes amb fonts de finançament privades, exclosos recursos propis, en el cas que n’hi hagi. No es considera garantit el pla de finançament si l’aportació que s’hi preveu provinent de recursos propis de les empreses productores del projecte supera el 15% del cost pressupostat.

c) Els llargmetratges i minisèries televisives en format digital han d’incloure, com a mínim, la versió doblada o subtitulada en català, d’acord amb l’article 32.3 de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema.

 

—4 Quantia

1. Per a la modalitat a) de la base 1.1 (producció de llargmetratges i minisèries televisives de ficció d’autoria catalana que emprin i posin de relleu els valors creatius, artístics i tècnics del país), la quantia de la subvenció no pot ser superior al 50% del cost total del projecte, fins a un màxim de 300.000,00 euros. Dins del cost total del projecte no s’hi entén inclòs el benefici industrial de les empreses productores. Als efectes d’aquestes bases, les minisèries tenen la consideració de dos llargmetratges televisius i, per tant, poden rebre fins a un màxim de 600.000,00 euros.

2. Per a la modalitat b) de la base 1.1 (producció de llargmetratges i minisèries televisives de ficció que promoguin el teixit industrial del sector audiovisual català), la quantia es determina d’acord amb els criteris següents:

a) Subvenció per a la producció de projectes en versió original catalana o occitana en la seva variant aranesa: aquesta subvenció és del 20% del cost total del projecte, amb un màxim de 120.000,00 euros. Dins del cost total del projecte no s’hi entén inclòs el benefici industrial de les empreses productores.

Als efectes d’aquestes bases, les minisèries tenen la consideració de dos llargmetratges televisius i, per tant, poden rebre fins a un màxim de 240.000,00 euros.

b) Subvenció per a la producció de projectes en altres llengües: aquesta subvenció és del 14% del cost total del projecte, amb un màxim de 90.000,00 euros. Dins del cost total del projecte no s’hi entén inclòs el benefici industrial de les empreses productores.

Als efectes d’aquestes bases, les minisèries tenen la consideració de dos llargmetratges televisius i, per tant, poden rebre fins a un màxim de 180.000,00 euros.

Addicionalment a la subvenció per a la producció de projectes en altres llengües, s’atorguen les primes següents per a la projecció internacional i per al foment del talent tècnic i artístic:

b.1) Una subvenció de 10.000,00 euros (20.000,00 euros en cas de minisèries), en cas que el projecte sigui una coproducció internacional i hi participin una o més empreses titulars de l’explotació de canals de televisió d’altres països.

b.2) Una subvenció de 10.000,00 euros (20.000,00 euros en cas de minisèries), en cas que almenys el 60% del capítol III del pressupost (equip tècnic), d’acord amb el model facilitat per l’ICEC, correspongui a personal resident a Catalunya, sense tenir en compte el director o directora i el guionista o la guionista. Així mateix, almenys dos dels membres següents de l’equip han de ser residents a Catalunya: el director o directora de fotografia, el director o directora artístic, el o la cap de so en rodatge i el muntador o muntadora en cap.

b.3) Una subvenció de 10.000,00 euros (20.000,00 euros en cas de minisèries), en cas que el 60% del capítol II del pressupost (equip artístic), d’acord amb el model facilitat per l’ICEC, correspongui a actors o actrius residents a Catalunya. Així mateix, hi ha d’haver una participació majoritària d’actors o actrius residents a Catalunya en cadascun dels apartats corresponents a personatges protagonistes, principals i secundaris.

3. Per a projectes realitzats en règim de coproducció, els ajuts es distribueixen entre les empreses coproductores que optin a subvenció, en funció del seu percentatge de participació pressupostària.

4. Pel que fa a la modalitat b) de la base 1.1 (producció de llargmetratges i minisèries televisives de ficció que promoguin el teixit industrial del sector audiovisual), en cas que, atès el nombre de sol·licituds admeses i les disponibilitats pressupostàries, no sigui possible subvencionar les quanties esmentades, aquestes es redueixen proporcionalment.

 

—5 Documentació específica

1. La documentació específica del projecte comuna per a ambdues modalitats que preveu la base 1.1, que s’ha d’adjuntar al formulari de sol·licitud, és la següent:

a) Memòria del projecte, segons model de l’ICEC, que ha d’incloure:

a.1) Dades identificatives del projecte, on s’especifiqui la versió original, íntegra i definitiva del projecte.

a.2) Sinopsi argumental, exposada en un màxim d’un full.

a.3) Historial del o de la guionista o guionistes.

a.4) Historial del director o directora o directors o directores del projecte

a.5) Historial de l’empresa productora i del productor executiu o productora executiva.

a.6) Pla de treball on s’especifiqui la data d’inici del rodatge i del final complet de la producció.

a.7) Pla de vendes nacional i internacional.

a.8) En cas que es tingui intenció d’assistir a festivals de cinema i televisió, relació d’aquests.

a.9) Detall dels plans de producció futurs, amb dos anys de projecció.

a.10) En cas de coproduccions amb productores d’altres comunitats autònomes o productores internacionals, historial que reculli la trajectòria d’aquestes.

b) Fitxa artística i tècnica del projecte, segons el model de l’Institut Català de les Empreses Culturals, amb el detall dels elements següents:

1. Relació nominal i residència dels actors i actrius protagonistes, dels personatges principals, secundaris i que intervinguin en col·laboracions especials.

2. Relació nominal i residència dels professionals següents: guionista i, si escau, autor o autora de l'obra original preexistent en què es basi el guió; director o directora, productor executiu o productora executiva, director o directora de fotografia, director artístic o directora artística, director o directora de producció, compositor o compositora de la banda sonora, muntador o muntadora, maquillador o maquilladora, cap d'efectes especials, primer o primera ajudant de direcció i tècnic o tècnica de so.

3. Relació de les empreses que portin a terme els treballs següents: accessoris, vestuari, attrezzo, mobiliari i efectes especials, transports, material elèctric, construcció de decorats, postproducció d’imatge i so.

c) Pressupost, segons model de l’ICEC, detallat per partides on s’especifiqui la inversió de recursos a Catalunya, d’acord amb el que estableix la base 3.1.e); el cost del projecte i el percentatge de participació de cada coproductor.

d) Pla de finançament.

e) Guió del projecte proposat.

f) Si escau, acords de coproducció o prevendes signats amb empreses titulars de l’explotació de canals de televisió o empreses distribuïdores d’altres finestres d’explotació, o cartes de compromís quan no se’n tinguin, que incloguin el percentatge i l’import de les respectives participacions pressupostàries.

g) Acords de coproducció amb altres empreses productores, si n’hi ha.

h) En cas de coproduccions amb productores d’altres comunitats autònomes o productores internacionals, còpia dels contractes de les empreses coproductores amb empreses de televisió públiques o privades o empreses distribuïdores d’altres finestres d’explotació, o si no n’hi ha, cartes de compromís, així com les resolucions de concessió de subvencions que cobreixin l’import de la seva participació en el projecte.

i) Contracte signat amb el o la guionista o guionistes. En cas que no n’hi hagi, cartes de compromís.

j) Documentació acreditativa de tenir els drets o, com a mínim, una opció sobre els drets del guió i, si escau, sobre l'obra literària original o sobre qualsevol altra font original que generi drets. En cas que només es presenti una opció, aquesta ha de reflectir les condicions del futur contracte.

k) Contracte signat amb el director o directora o directors del projecte. En cas que no n’hi hagi, cartes de compromís.

l) Còpia dels contractes signats amb actors o actrius protagonistes, principals i secundaris, amb el director o directora de fotografia, el director artístic o directora artística, el o la cap de so en rodatge i el muntador o muntadora en cap, residents a Catalunya. En cas que no n’hi hagi, cartes de compromís.

m) Si escau, documentació acreditativa de les aportacions econòmiques de caràcter reintegrable (préstecs, fons d'inversió, etc.) que la companyia hagi formalitzat amb entitats financeres i que es facin servir per al finançament del projecte.

2. Només en el cas d’optar a la modalitat b) de la base 1.1 (producció de llargmetratges i minisèries televisives de ficció que promoguin el teixit industrial del sector audiovisual català), s’ha d’aportar el contracte definitiu signat amb una empresa titular de l’explotació d’un canal de televisió d’àmplia difusió al territori de Catalunya.

3. Al formulari de sol·licitud hi han de constar les declaracions següents:

a) Declaració acreditativa de la condició d’empresa de producció audiovisual independent, d’acord amb la base 2.2.

b) Declaració responsable que l’empresa sol·licitant manté les condicions de treball pertinents del personal laboral, d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.

 

—6 Criteris de valoració

En el cas d’optar a la modalitat a) de la base 1.1 (producció de llargmetratges i minisèries televisives de ficció d’autoria catalana que emprin i posin de relleu els valors creatius, artístics i tècnics del país), les sol·licituds són valorades d’acord amb els criteris següents:

a) Originalitat de la temàtica del projecte i la qualitat i viabilitat del guió.

b) L’interès cultural del projecte.

c) La capacitat de comercialització del projecte.

d) Viabilitat econòmica del pla de finançament. Es valora positivament la participació de cadenes de televisió, els compromisos de distribució i dels distribuïdors, els ajuts sol·licitats o obtinguts de les administracions públiques, així com els recursos propis suficientment acreditats o altres ingressos obtinguts per la producció de l'obra.

e) Adequació i coherència del pressupost al projecte presentat.

f) Trajectòria empresarial i solvència econòmica de la productora sol·licitant. Es valoren els resultats comercials d'altres projectes desenvolupats anteriorment per la mateixa productora. En cas que es tracti de productores de nova creació, es valorarà l’experiència del productor executiu. En el cas de les minisèries es valorarà positivament la participació en coproducció de més d’una empresa sol·licitant.

g) Trajectòria i projecció del director o directora; del personal creatiu, tècnic i artístic; empreses contractades, i adequació al projecte presentat.

Tots els criteris esmentats tenen idèntica puntuació màxima a valorar.

 

—7 Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramita de la manera següent:

a) Règim de concurrència competitiva pel que fa a la modalitat a) de la base 1.1 (producció de llargmetratges i minisèries televisives de ficció d’autoria catalana que emprin i posin de relleu els valors creatius, artístics i tècnics del país).

b) Règim de concurrència no competitiva pel que fa a la modalitat b) de la base 1.1 (producció de llargmetratges i minisèries televisives de ficció que promoguin el teixit industrial del sector audiovisual català).

2. Una comissió ha d’assessorar l’òrgan instructor en l’aplicació de les excepcions que preveu la base 3.1.c), si escau. Aquesta comissió ha de ser nomenada per la persona titular de la Direcció de l’Institut Català de les Empreses Culturals i integrada per la persona titular de la Direcció de l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals, que la presideix, i dues persones tècniques de l’Àrea de l’Audiovisual, una de les quals exerceix la secretaria.

3. La comissió de valoració per a la modalitat a) de la base 1.1 (producció de llargmetratges i minisèries televisives de ficció d’autoria catalana que emprin i posin de relleu els valors creatius, artístics i tècnics del país), té la composició següent:

a) La persona titular de la Direcció de l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals, que presideix i coordina les reunions.

b) Tres persones externes a l’Institut Català de les Empreses Culturals, expertes en la matèria objecte de l’ajut.

c) Una persona tècnica de l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals, amb veu i vot.

d) Una persona tècnica de l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals, amb veu i sense vot, que exerceix la secretaria.

e) Un observador extern, amb veu i sense vot, a proposta de les associacions de productors audiovisuals.

S’ha de tendir a la paritat de gènere en la composició d’aquesta comissió.

4. Pel que fa a la modalitat a) de la base 1.1 (producció de llargmetratges i minisèries televisives de ficció d’autoria catalana que emprin i posin de relleu els valors creatius, artístics i tècnics del país), la valoració de les sol·licituds s’efectua en aplicació dels criteris establerts a la base 6.

 

—8 Pagament

La subvenció es paga en tres abonaments:

a) El primer pagament, que consisteix en un 45% de l’import total de la subvenció, es tramita a partir de la concessió de la subvenció. Aquest pagament té la consideració de bestreta, i per al seu pagament no s’exigeix la prestació de garantia.

b) El segon pagament, que consisteix en un 45% de l’import total de la subvenció, es tramita a partir de l’entrada en vigor del pressupost de l’Institut Català de les Empreses Culturals corresponent a l’exercici posterior al de concessió de la subvenció. Per tramitar aquest pagament és necessari presentar la documentació establerta a la base 9.2.

c) El tercer pagament, que consisteix en un 10% de l’import total de la subvenció, es tramita a partir de l’entrada en vigor del pressupost de l’Institut Català de les Empreses Culturals corresponent al segon exercici posterior al de concessió de la subvenció. Per tramitar aquest pagament és necessari presentar la documentació establerta a la base 9.3.

 

—9 Justificació

1. Les persones beneficiàries han de presentar a l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals, la documentació justificativa establerta als apartats següents.

2. Per tramitar el segon pagament d’acord amb el que estableix la base 8.b), les persones beneficiàries han d’haver comunicat l’inici de rodatge del projecte i han de presentar, com a màxim, el 15 de setembre de l’any posterior al de concessió de la subvenció, la documentació justificativa següent:

a) Contractes de coproducció o prevendes signats en el cas que no s’hagin presentat amb la sol·licitud de la subvenció.

b) Contractes signats amb el director o directora, o directors o directores del projecte, i amb el o la guionista o guionistes, si no s’han aportat juntament amb la sol·licitud.

c) Contractes signats amb actors o actrius protagonistes, principals i secundaris residents a Catalunya, en el cas que no s’hagin presentat amb la sol·licitud de la subvenció.

d) Contractes signats amb el director o directora de fotografia, el director artístic o la directora artística, el o la cap de so en rodatge i el muntador o muntadora en cap residents a Catalunya, en el cas que no s’hagin presentat amb la sol·licitud de la subvenció.

e) Contractes signats en règim de pràctiques per alguna de les especialitats de guió, producció, direcció, fotografia o muntatge amb tres alumnes o graduats de centres d’estudis audiovisuals reglats o universitaris d’ensenyament audiovisual de Catalunya.

3. Per tramitar el tercer pagament d’acord amb el que estableix la base 8.c), les persones beneficiàries han de lliurar la documentació següent, com a màxim el 15 de setembre del segon any posterior al de concessió de la subvenció:

a) Declaració d’haver lliurat a la Filmoteca de Catalunya material de preservació en el sistema, el format i el suport de més qualitat emprat en la producció (per a qualitats HD es lliurarà un HD SR o HD CAM; per a qualitats Pal s’ha de lliurar un Betacam digital), així com una còpia en DVD d’aquest juntament amb la documentació emprada per a la realització, promoció i difusió de l’obra audiovisual, com ara el guió, cartells, fotografies, músiques, caràtules o altres materials. En tots els casos, aquests materials han de correspondre a la versió íntegra, original i concebuda per a la seva emissió. Així mateix s’ha d’haver lliurat la informació tècnica de les qualitats, els formats i els suports emprats en el procés de rodatge, postproducció i emissió. Aquests materials no seran en cap cas objecte d’ús comercial i serviran per contribuir a l’assoliment dels objectius de la Filmoteca de Catalunya de conservació i difusió del patrimoni fílmic i documental de Catalunya.

b) Compte justificatiu amb informe d’auditor, d’acord amb el que estableix la base general 13.3.


—10 Altres obligacions de les empreses beneficiàries

Les persones beneficiàries de la subvenció han de complir, a banda de les que estableix la base general 15, les obligacions següents:

a) Autoritzar l’Institut Català de les Empreses Culturals que utilitzi el projecte en les seves activitats de promoció.

b) Que l’obra audiovisual empri la seva versió original quan participi en festivals, premis i mostres cinematogràfiques. La versió original de l’obra és la que es determini en aplicació del que estableix la base 3.2.b).


11 Reintegrament

A més de les causes de reintegrament de les subvencions que preveu la base general 17, l’Institut Català de les Empreses Culturals pot exigir el reintegrament de les subvencions en cas d’incompliment de les condicions de treball pertinents del personal laboral, d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.


Annex 3

Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la producció de sèries i llargmetratges d’animació destinats a ser emesos per televisió


—1 Objecte

1. L’objecte d’aquestes bases és subvencionar la producció de sèries i llargmetratges d’animació destinats a ser emesos per televisió, amb una clara voluntat innovadora, tant des de la perspectiva formal com tècnica, i que estiguin dirigits preferentment a un públic objectiu jove. Aquesta subvenció vol fomentar l’aplicació de les noves tecnologies en la producció d’animació i la recerca de nous canals d’explotació, així com la creació de productes d’alta qualitat dirigits als mercats nacionals i internacionals.

2. No es poden subvencionar els projectes de naturalesa acadèmica produïts per empreses amb vinculació directa amb centres de formació en l’audiovisual que rebin qualsevol tipus d’ajut de l’Institut Català de les Empreses Culturals. Als efectes d’aquestes bases s’entén per vinculació directa el fet que l’empresa gestora del centre formatiu tingui una participació directa o indirecta en el capital social de l’empresa productora i que pugui designar més de la meitat dels membres dels seus òrgans d’administració o direcció.

 

—2 Destinataris

1. Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o domiciliades en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a Catalunya.

2. S’entén per empresa de producció audiovisual independent aquella persona física o jurídica que compleix les condicions següents: que tingui una personalitat jurídica diferent de la d’una empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual; que no participi de manera directa o indirecta en més del 15% del capital social d’una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual; que el seu capital social no tingui una participació directa o indirecta superior al 15% per part d’una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual; i que, en els darrers tres exercicis fiscals, no hagi facturat més del 90% del seu volum de facturació a una mateixa empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual.

3. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual la persona física o jurídica que assumeix la responsabilitat editorial de ràdio o de televisió, o dels continguts audiovisuals de què es tracti, i els transmet o els fa transmetre per un tercer.

 

—3 Requisits i condicions

Per poder optar a la subvenció s’han de complir, a banda dels requisits establerts a la base general 3, els requisits i condicions següents:

a) El projecte audiovisual ha d’estar finalitzat com a màxim el 15 de setembre del tercer any posterior al de la concessió de la subvenció.

b) El llargmetratge d’animació ha de tenir una durada mínima de 55 minuts.

c) Les sèries d’animació han de tenir una durada global mínima de 150 minuts.

d) El destinatari o destinatària de la subvenció ha d’encarregar-se de la producció executiva del projecte, de manera que la persona física encarregada de la producció executiva n’ha de dependre contractualment. Així mateix, la despesa corresponent a l’aportació de l’empresa sol·licitant al conjunt del projecte s’ha de facturar a nom de l’empresa sol·licitant.

e) Incorporar a la producció, en règim de pràctiques per a alguna de les especialitats de guió, producció, disseny de personatges i fons, animació o direcció, 2 alumnes o graduats de centres d’estudis audiovisuals reglats o universitaris d’ensenyament audiovisual o artístic de Catalunya.

f) En cas que el projecte audiovisual no hagi iniciat el rodatge en el moment de presentació de la sol·licitud, l’empresa productora ha de comunicar a l’Institut Català de les Empreses Culturals la data d’inici de rodatge en un termini no inferior als quinze dies previs. Així mateix l’empresa productora ha de comunicar a l’Institut Català de les Empreses Culturals la data de fi de rodatge en un termini no superior als trenta dies posteriors. Es considera inici de rodatge la data d’inici del moviment en els dibuixos i fi de rodatge, el moment en el qual finalitzi el procés de producció i postproducció de la imatge i abans del procés de mescles.

g) El contingut del projecte no pot derivar de cap sèrie de televisió ja desenvolupada.

h) La despesa en la producció i postproducció de la participació catalana en el projecte ha de correspondre, en un 75% com a mínim, a treballs efectuats per persones físiques o jurídiques domiciliades o amb establiment permanent a Catalunya. Als efectes d’aquestes bases s’entén per participació catalana la inversió econòmica feta per empreses productores domiciliades a Catalunya o en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a Catalunya.

i) El projecte ha d’haver estat finançat en més d’un 50% per empreses amb domicili social a Catalunya o bé d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i establertes a Catalunya, o fet per societats participades en més d’un 50% per empreses de les característiques esmentades.

Queden exceptuades del compliment d’aquest requisit les produccions amb una projecció internacional acreditada o amb un interès artístic o cultural especial o amb un pressupost elevat. Correspon a la comissió prevista a la base 7.2 assessorar l’òrgan instructor en l’aplicació d’aquestes excepcions. No es pot entendre, en cap cas, que una producció té un pressupost elevat si és inferior a la mitjana resultant dels pressupostos de produccions subvencionades durant l’any anterior al de concessió de la subvenció.

j) S’ha de disposar d'una carta de compromís en què s’especifiqui la quantia de la participació, amb una empresa titular de l'explotació d'un canal de televisió que garanteixi una àmplia difusió en obert al territori de Catalunya.

k) El llargmetratge o sèrie d’animació ha de tenir versió en català i s’ha d’emetre en la seva primera emissió en obert a Catalunya en la versió esmentada.

 

4 Quantia

L’import màxim de les subvencions és de:

a) Per als llargmetratges televisius d’animació, les subvencions consisteixen en una quantitat global de fins a 140.000,00 euros per projecte.

b) Per a sèries d’animació les subvencions consisteixen en una quantitat global de fins a 240.000,00 euros per projecte.

En cas d’obres audiovisuals que es facin en règim de coproducció, l’import de l’ajut es distribueix entre les empreses coproductores que optin a subvenció, en funció del seu percentatge de participació pressupostària.

En tots els casos, l’import atorgable per projecte no pot ser superior al 40% del cost de producció i resta subjecte a les disponibilitats pressupostàries de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

 

—5 Documentació específica

1. La documentació específica del projecte, la qual s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud, és la següent:

a) Memòria del projecte, segons model de l’ICEC, que ha d’incloure:

a.1) Dades identificatives del projecte.

a.2) Historial de l’empresa productora sol·licitant i del productor executiu o productora executiva.

a.3) Historial de l’experiència de l’empresa en la producció d’animació per a cinema, televisió o de continguts destinats a nous mitjans audiovisuals. S’inclouen, com a nous mitjans audiovisuals, la telefonia mòbil, Internet i la producció de videojocs.

a.4) Sinopsi argumental del projecte.

a.5) Descripció de la tecnologia emprada en la producció, així com el seu impacte en la concepció artística del projecte.

a.6) Historial del o de la guionista o guionistes.

a.7) Historial del director o directora, o dels directors del projecte.

a.8) Pla de treball on s’especifiqui la data d’inici del rodatge i del final complet de la producció.

a.9) Pla de vendes nacional i internacional.

a.10) En cas que es tingui intenció d’assistir a festivals o mercats d’animació, relació d’aquests.

a.11) Detall dels plans de producció futurs, amb dos anys de projecció.

a.12) En cas de coproduccions amb productores d’altres comunitats autònomes o productores internacionals, historial que reculli la trajectòria d’aquestes.

b) Fitxa artística i tècnica del projecte, segons el model de l’Institut Català de les Empreses Culturals, amb el detall dels elements següents:

b.1) Relació nominal i domicili dels actors o actrius previstos per interpretar les veus dels personatges principals i secundaris.

b.2) Relació nominal i domicili dels professionals següents: guionista i, si escau, autor o autora de l’obra original preexistent en què es basi el guió; director o directora; productor executiu o productora executiva; director o directora d’animació; dissenyador o dissenyadora de personatges; director o directora de producció; compositor o compositora de la banda sonora, i tècnic o tècnica de so.

b.3) Relació de les empreses auxiliars amb domicili social o establiment permanent a Catalunya i detall de les funcions que han d’exercir.

c) Pressupost econòmic, segons model de l’ICEC, que inclogui:

c.1) Cost del projecte i percentatge de participació de cada coproductor

c.2) Pressupost de despeses, desglossat per partides, on s’especifiquin els treballs efectuats per persones físiques o jurídiques domiciliades o amb establiment permanent a Catalunya.

d) Previsió d’ingressos.

e) Pla de finançament.

f) Guió del projecte proposat.

g) Documentació acreditativa de tenir els drets o, com a mínim, una opció sobre els drets del guió i, si escau, sobre l’obra literària original o sobre qualsevol altra font original que generi drets. En cas de presentar només una opció, aquesta ha de reflectir les condicions del futur contracte.

h) Bíblia gràfica del projecte que contingui el disseny de personatges principals, els fons i altres elements visuals rellevants per a l’animació.

i) En cas que existeixi, mostra significativa de l’animació en la seva fase de desenvolupament en format DVD.

j) Contracte del o de la guionista o guionistes.

k) Contracte del director o directora o dels directors del projecte. En cas que no n’hi hagi, carta de compromís.

l) Contractes de coproducció o prevendes signats si n’hi ha, o si no n’hi ha, cartes de compromís de les empreses de televisió amb el percentatge i l’import de les participacions respectives.

m) Altres acords o cartes d’interès de televisions, distribuïdores de vídeo/DVD, així com d’altres distribuïdores de continguts, com ara operadors de telefonia mòbil o portals d’Internet, en el projecte audiovisual per al qual se sol·licita la subvenció, si n’hi ha.

n) Resolucions de subvencions provinents d’altres administracions públiques destinades a la producció de l’obra, si n’hi ha.

o) Documentació acreditativa dels recursos propis destinats al finançament del projecte.

2. Al formulari de sol·licitud hi ha de constar, a més de les especificades a les bases generals, les declaracions següents:

a) Declaració acreditativa de la condició d’empresa de producció audiovisual independent, d’acord amb la base 2.2.

b) Declaració responsable que l’empresa sol·licitant manté les condicions de treball pertinents del personal laboral, d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.

 

—6 Criteris de valoració

Les sol·licituds són valorades d’acord amb els criteris següents:

a) Criteris qualitatius del projecte, que representen el 60% de la puntuació total assolible:

1) Historial de l’equip creatiu del projecte.

2) Disseny dels personatges, fons i elements visuals rellevants.

3) Aplicació de les noves tecnologies a la proposta visual del projecte.

4) Originalitat en el plantejament formal i tècnic del projecte.

5) Interès del guió i qualitats dels diàlegs i de la narració.

6) Identificació del projecte amb un públic objectiu jove.

Cada un d’aquests criteris pot assolir la puntuació màxima de 10 punts.

b) Criteris industrials del projecte, que són el 40% de la puntuació total assolible:

1) Experiència de la productora sol·licitant en la producció d’animació per a cinema, televisió o de continguts destinats a nous mitjans audiovisuals, incloent en aquesta categoria telefonia mòbil, Internet i la producció de videojocs. No obstant això, en cas d’empreses de creació recent, es valora en el seu lloc l’experiència del productor executiu. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per empresa de creació recent aquella que hagi estat constituïda en els darrers dos anys inclòs l’any de concessió de la subvenció.

2) Finançament obtingut, respecte a la participació de cadenes de televisió, dels compromisos de distribució, així com dels recursos propis suficientment acreditats.

3) Anàlisi i previsió dels ingressos en les vendes nacionals i internacionals a televisions i a empreses de distribució de vídeo/DVD, així com a empreses de noves tecnologies.

4) Adequació i coherència del pressupost al projecte presentat, així com la capacitat financera de la productora per tal de dur-lo a terme.

Cadascun d’aquests criteris pot assolir la puntuació màxima de 10 punts.

 

—7 Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

2. Una comissió ha d’assessorar també l’òrgan instructor en l’aplicació de les excepcions que preveu la base 3.i), si escau. Aquesta comissió ha de ser nomenada per la persona titular de la Direcció de l’Institut Català de les Empreses Culturals i integrada per la persona titular de la Direcció de l’Àrea de l’Audiovisual de l'Institut Català de les Empreses Culturals, que la presideix, i dues persones tècniques de l’Àrea de l’Audiovisual, una de les quals exerceix la secretaria.

3. Les sol·licituds són analitzades per una comissió de valoració constituïda per:

a) La persona titular de la Direcció de l’Àrea de l’Audiovisual, que presideix i coordina les reunions.

b) Tres persones externes a l’Institut Català de les Empreses Culturals, expertes en la matèria objecte de l’ajut.

c) Dues persones tècniques de l’Àrea de l’Audiovisual, una de les quals amb veu i sense vot, que exercirà de secretària.

S’ha de tendir a la paritat de gènere en la composició d’aquesta comissió.

 

—8 Pagament

El pagament de la subvenció es tramita de la manera següent:

a) Un primer pagament del 20% de la subvenció es tramita en el moment de la concessió. Per al pagament d'aquesta bestreta no s'exigeix la prestació d'una garantia.

b) Un segon pagament del 35%, es tramita a partir de l'entrada en vigor del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals corresponent a l'exercici posterior al de l'any de concessió de la subvenció. Per tramitar aquest pagament, és necessari complir les obligacions establertes en la base 9.2.

c) Un tercer pagament del 35% es tramita a partir de l'entrada en vigor del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals corresponent al segon exercici posterior al de l'any de concessió de la subvenció. Per tramitar aquest pagament, és necessari complir les obligacions establertes en la base 9.3.

d) Un quart pagament del 10% es tramita a partir de l’entrada en vigor del pressupost de l’Institut Català de les Empreses Culturals corresponent al tercer any posterior al de concessió de la subvenció. Per tramitar aquest pagament, és necessari complir les obligacions establertes a la base 9.4.

 

9 Justificació

1. Les persones beneficiàries han de presentar, en els terminis que s’esmenten en la base present, la documentació justificativa a l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

2. Per tramitar el segon pagament, d’acord amb el que estableix la base 8.b), les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents, abans del 15 de setembre de l'any posterior al de concessió de la subvenció:

a) Presentar contracte definitiu amb el director o directora del projecte, si no s’ha aportat juntament amb la sol·licitud.

b) Presentar una memòria sobre l’evolució dels treballs fets en els processos de finançament, disseny, desenvolupament i realització del projecte.

3. Per tramitar el tercer pagament d’acord amb el que estableix la base 8.c), les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents, abans del 15 de setembre del segon any posterior al de concessió de la subvenció:

a) Presentar els convenis o contractes de pràctiques. S’han d’especificar el centre de procedència dels alumnes o graduats i les tasques que faran durant la producció del projecte.

b) Presentar una mostra de l’animació efectuada fins a la data.

c) Presentar un contracte definitiu amb una empresa titular de l’explotació d’un canal de televisió per a la difusió en obert a tot el territori de Catalunya, si no s’ha aportat juntament amb la sol·licitud.

4. Per tramitar el quart pagament d’acord amb el que estableix la base 8.d), les persones beneficiàries han de presentar, com a màxim el 15 de setembre del tercer any posterior al de la concessió de la subvenció, la documentació justificativa següent:

a) Compte justificatiu amb informe d’auditor, d’acord amb el que estableix la base general 13.3.

b) Declaració d’haver lliurat a la Filmoteca de Catalunya, independentment que es parteixi d'un negatiu original de càmera o d'un negatiu digital, material de preservació (interpositiu o internegatiu d'imatge) en suport de 35 mm polièster i el negatiu de so sincronitzat de la versió íntegra, original i estrenada del llargmetratge, així com una còpia seva en DVD.

Si la producció ha estat totalment digital, s’ha d’haver lliurat material de preservació en el sistema, el format i el suport de més qualitat emprat en la producció. Per a qualitats de 2 K o més, s’ha d’haver lliurat un disc dur amb els arxius d'imatge i so sense compressió (DPX o TIFF per a les imatges i WAV o AIFF per al so); per a qualitats HD, s’ha d’haver lliurat un HD SR o HD CAM; i per a qualitats PAL, s’ha d’haver lliurat un Betacam digital. Aquests materials han de correspondre a la versió íntegra, original i estrenada del llargmetratge. Així mateix, s’ha d’haver lliurat una còpia en DVD d'aquests materials.

En tots els casos, s'ha d’haver adjuntat la documentació emprada per a la realització, promoció i difusió de l'obra cinematogràfica, com ara el guió, els cartells, les fotografies, les músiques, les caràtules o altres materials. Així mateix, s’ha d’haver lliurat informació tècnica de les qualitats, els formats i els suports emprats en el procés de rodatge, postproducció i exhibició del llargmetratge. Aquests materials no són en cap cas objecte d'ús comercial i han de servir per contribuir a l'assoliment dels objectius de la Filmoteca de Catalunya de conservació i difusió del patrimoni fílmic i documental de Catalunya.

 

10 Altres obligacions de les empreses beneficiàries

Les persones beneficiàries de la subvenció han de complir, a banda d’altres que estableix la base general 15, l’obligació d’autoritzar l’Institut Català de les Empreses Culturals que utilitzi el projecte en les seves activitats de promoció.

 

11 Reintegrament

A més de les causes de reintegrament de les subvencions que preveu la base general 17, l’Institut Català de les Empreses Culturals pot exigir el reintegrament de les subvencions en cas d’incompliment de les condicions de treball pertinents del personal laboral, d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.


Annex 4

Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la producció de curtmetratges cinematogràfics


—1 Objecte

1. Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions per a la producció de curtmetratges cinematogràfics com a eina de treball i promoció del nou talent català.

2. No es poden subvencionar els projectes de naturalesa acadèmica produïts per empreses amb vinculació directa amb centres de formació en l’audiovisual que rebin qualsevol tipus d’ajut de l’Institut Català de les Empreses Culturals. Als efectes d’aquestes bases s’entén per vinculació directa el fet que l’empresa gestora del centre formatiu tingui una participació directa o indirecta en el capital social de l’empresa productora i que pugui designar més de la meitat dels membres dels seus òrgans d’administració o direcció.


—2 Destinataris

1. Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya, o domiciliades en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a Catalunya.

2. S’entén per empresa de producció audiovisual independent aquella persona física o jurídica que compleix les condicions següents: que tingui una personalitat jurídica diferent de la d’una empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual; que no participi de manera directa o indirecta en més del 15% del capital social d’una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual; que el seu capital social no tingui una participació directa o indirecta superior al 15% per part d’una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual; i que, en els darrers tres exercicis fiscals, no hagi facturat més del 90% del seu volum de facturació a una mateixa empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual.

3. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual la persona física o jurídica que assumeix la responsabilitat editorial de ràdio o de televisió, o dels continguts audiovisuals de què es tracti, i els transmet o els fa transmetre per un tercer.

 

—3 Requisits i condicions

Per poder optar a la subvenció s’han de complir els requisits i condicions següents:

a) El curtmetratge cinematogràfic no pot haver iniciat el rodatge en el moment de presentació de la sol·licitud i ha de finalitzar abans del 15 de setembre de l’any posterior al de concessió de la subvenció. L’empresa productora ha de comunicar a l’Institut Català de les Empreses Culturals la data d’inici de rodatge en un termini no inferior als quinze dies previs, i la data de fi de rodatge en un termini no superior als trenta dies posteriors. En cas de curtmetratges d’animació, es considera inici de rodatge la data d’inici del moviment en els dibuixos i fi de rodatge el moment en què finalitzi el procés de producció i postproducció de la imatge i abans del procés de mescles.

b) El curtmetratge cinematogràfic ha d’haver estat finançat en més d’un 50% per empreses amb domicili social a Catalunya o bé d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, i establertes a Catalunya, o fet per societats participades en més d’un 50% per empreses de les característiques esmentades. Queden exceptuats del compliment d’aquest requisit els curtmetratges cinematogràfics amb una projecció internacional acreditada o amb un interès artístic o cultural especial o amb un pressupost elevat. Correspon a la comissió prevista a la base 8.2 assessorar l’òrgan instructor en l’aplicació d’aquestes excepcions. No es pot entendre, en cap cas, que una producció té un pressupost elevat si és inferior a la mitjana resultant dels pressupostos de produccions subvencionades durant l’any anterior al de concessió de la subvenció.

c) Un mínim del 75% de la despesa en la producció i postproducció de la participació catalana en el curtmetratge cinematogràfic ha de correspondre a treballs efectuats per persones físiques o jurídiques domiciliades o amb establiment a Catalunya. Als efectes d’aquestes bases s’entén per “participació catalana” la inversió econòmica feta per empreses productores domiciliades a Catalunya o en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a Catalunya.

d) L'empresa sol·licitant s’ha d’encarregar de la producció executiva del projecte, de manera que la persona física encarregada de la producció executiva n’ha de dependre contractualment. Així mateix, la despesa corresponent a l’aportació de l’empresa sol·licitant al conjunt del projecte s’ha de facturar a nom de l’empresa sol·licitant.

e) Que el curtmetratge cinematogràfic estigui destinat a ser difós en sales comercials o participi en festivals, premis i mostres cinematogràfiques, en la seva versió original de qualificació o en aquella que es determini d’acord amb el que estableix el segon paràgraf de la base 5.1.

f) Els curtmetratges en format digital han d’incloure, com a mínim, la versió doblada o subtitulada en català, d’acord amb l’article 32.3 de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema.

 

—4 Despeses subvencionables

Únicament són subvencionables els costos de producció del curtmetratge en els termes previstos en el reglament a què fa referència l’article 16.d) de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema. Mentre no es dicti aquest reglament, s’aplica l’article 3 de l’Ordre CUL/2834/2009, de 19 d’octubre, per la qual es dicten normes d’aplicació del Reial decret 2062/2008, de 12 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cinema, en les matèries de reconeixement del cost d’una pel·lícula i inversió del productor, establiment de les bases reguladores dels ajuts estatals i estructura del Registre Administratiu d’Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals.

 

—5 Quantia

La quantia màxima de la subvenció és de fins a 10.000,00 euros per als curtmetratges en versió original catalana o occitana en la seva variant aranesa i de fins a 6.000,00 euros per als curtmetratges cinematogràfics en versió original diferent d’aquestes.

Als efectes d’aquestes bases, la versió original del curtmetratge cinematogràfic és la que es determini d’acord amb la llengua majoritàriament emprada en la versió de rodatge, tenint en compte el conjunt de diàlegs i narracions de l’obra audiovisual.

 

—6 Documentació específica

1. La documentació específica del projecte ha d’incloure:

a) Memòria del projecte, segons model de l’ICEC, que ha d’incloure:

a.1) Fitxa tècnica del projecte: títol, autor, direcció, guió, producció executiva, durada global, etc.

a.2) Historial de l’empresa productora. En cas que es tracti de productores de nova creació, s’ha de presentar l’historial del productor executiu. Als efectes d’aquestes bases s’entén per productora de nova creació la que hagi estat constituïda en els darrers tres anys, inclòs l’any de concessió de la subvenció.

a.3) Declaració d’intencions de l’obra respecte del tractament formal i les capacitats d’innovació del llenguatge cinematogràfic que ofereix la proposta, signada pel productor o productora, el o la guionista i el director o directora.

a.4) Guió del curtmetratge cinematogràfic i sinopsi argumental, exposada en un màxim d’un full.

a.5) Pla de rodatge amb especificació de les localitzacions previstes i declaració sobre la previsió d’inici i final de rodatge.

a.6) Pla de difusió on s’especifiqui, en cas que es tingui intenció de presentar el curtmetratge cinematogràfic a festivals de cinema, la relació d’aquests.

b) Fitxa tècnica i artística, segons model de l’ICEC; en la qual s’han de determinar els elements humans i tècnics que intervenen en la producció del curtmetratge cinematogràfic.

c) Pressupost, segons model de l’ICEC, desglossat per partides, en què s’especifiquin els treballs efectuats per persones físiques o jurídiques domiciliades o amb establiment permanent a Catalunya i el pla de finançament, que acrediti els recursos previstos o obtinguts.

d) Documentació acreditativa de l’empresa productora d’estar en possessió dels drets sobre el guió i, si escau, sobre l’obra literària original, la banda sonora original o sobre qualsevol altra font original que generi drets.

e) Contractes o cartes de compromís amb el director o directora, el o la guionista i el compositor o compositora de la banda sonora original.

2. Al formulari de sol·licitud hi han de constar les declaracions següents:

a) Declaració acreditativa de la condició d’empresa de producció audiovisual independent, d’acord amb la base 2.2.

b) Declaració responsable segons la qual l’empresa sol·licitant manté les condicions de treball pertinents del personal laboral, d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.

 

7 Criteris de valoració

Les sol·licituds són valorades d’acord amb els criteris següents:

a) Historial de l’empresa productora sol·licitant, amb especial atenció a la trajectòria de la companyia en la producció d’altres projectes o treballs anteriors. En cas que es tracti de productores de nova creació, es tindrà en compte l’historial del productor executiu o la productora executiva (fins a 5 punts).

b) L’interès del curtmetratge cinematogràfic, qualitat del guió i el seu nivell tècnic i artístic (fins a 5 punts).

c) Originalitat de l’argument i capacitat d’innovació del llenguatge cinematogràfic (fins a 5 punts).

d) Pla estratègic de difusió (fins a 5 punts).

 

—8 Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

2. Una comissió ha d’assessorar l’òrgan instructor en l’aplicació de les excepcions que preveu la base 3.b), si escau. Aquesta comissió ha de ser nomenada per la persona titular de la Direcció de l’Institut Català de les Empreses Culturals i integrada per la persona titular de la direcció de l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals, que la presideix, una persona externa a l’ICEC i experta del sector audiovisual i una persona tècnica de l’Àrea de l’Audiovisual.

3. Les sol·licituds són analitzades per una comissió de valoració constituïda per:

a) La persona titular de la Direcció de l’Àrea de l’Audiovisual, que presideix i coordina les reunions.

b) Tres persones externes a l’Institut Català de les Empreses Culturals, expertes en la matèria objecte de l’ajut.

c) Dues persones tècniques de l’Àrea de l’Audiovisual, una de les quals amb veu i sense vot, que exercirà de secretària.

S’ha de tendir a la paritat de gènere en la composició d’aquesta comissió.

 

—9 Pagament

El pagament de la subvenció es tramita de la manera següent:

a) El primer pagament, que consisteix en un 80% de l’import total de la subvenció, es tramita a partir de la seva concessió. Aquest pagament té la consideració de bestreta, i per al seu abonament no s’exigeix la prestació de garantia.

b) El segon pagament, que consisteix en un 20% de l’import total de la subvenció, es tramita a partir de l’entrada en vigor del pressupost de l’Institut Català de les Empreses Culturals corresponent a l’exercici posterior al de l’any de concessió de la subvenció. Per tramitar aquest pagament, és necessari presentar la documentació justificativa establerta a la base 10.2.

 

—10 Justificació

1. Les persones beneficiàries han de presentar la documentació justificativa a l’Àrea de l’Audiovisual a l’Institut Català de les Empreses Culturals com a màxim, el 15 de setembre de l’any posterior al de concessió de subvenció.

2. La documentació justificativa a presentar és el compte justificatiu amb justificants de despesa establert a la base general 13.2.a), així com una declaració d’haver lliurat a la Filmoteca de Catalunya material de preservació (interpositiu o internegatiu d'imatge) en suport de 35 mm polièster i el negatiu de so sincronitzat de la versió íntegra, original i estrenada del curtmetratge així com una còpia seva en DVD, independentment que es parteixi d’un negatiu original de càmera o d’un negatiu digital. Aquest material de preservació ha de ser en el sistema, el format i el suport de més qualitat emprat en la producció. Si la producció ha estat totalment digital, s’ha d’haver lliurat material de preservació en el sistema, el format i el suport de més qualitat emprat en la producció. Per a qualitats de 2 K o més, s’ha d’haver lliurat un disc dur amb els arxius d'imatge i so sense compressió (DPX o TIFF per a les imatges i WAV o AIFF per al so); per a qualitats HD, s’ha d’haver lliurat un HD SR o HD CAM, i per a qualitats PAL, s’ha d’haver lliurat un Betacam digital. Aquests materials han de correspondre a la versió íntegra, original i estrenada del curtmetratge. Així mateix, s’ha d’haver lliurat una còpia en DVD d'aquests materials. En tots els casos, s'ha d’haver adjuntat la documentació emprada per a la realització, promoció i difusió de l'obra cinematogràfica, com ara el guió, els cartells, les fotografies, les músiques, les caràtules o altres materials. Així mateix, s’ha d’haver lliurat informació tècnica de les qualitats, els formats i els suports emprats en el procés de rodatge, postproducció i exhibició del llargmetratge. Aquests materials no són en cap cas objecte d'ús comercial i han de servir per contribuir a l'assoliment dels objectius de la Filmoteca de Catalunya de conservació i difusió del patrimoni fílmic i documental de Catalunya.

3. A banda de la documentació justificativa esmentada al punt anterior, per tal de procedir al segon pagament establert a la base 9.b), s’haurà d’haver obtingut el certificat de nacionalitat espanyola i de qualificació per a la seva exhibició en sales cinematogràfiques del curtmetratge cinematogràfic. L’Institut Català de les Empreses Culturals comprovarà d’ofici el compliment d’aquesta obligació.

 

—11 Altres obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries de la subvenció han de complir, a banda de les establertes a la base general 15, les obligacions següents:

a) Autoritzar l’Institut Català de les Empreses Culturals a utilitzar el curtmetratge cinematogràfic en les seves activitats de promoció.

b) Que el curtmetratge cinematogràfic participi en les seccions competitives dels festivals nacionals i internacionals en la versió original de qualificació o en la versió original que es determini d’acord amb el que estableix el segon paràgraf de la base 5.

 

12 Reintegrament

A més de les causes de reintegrament de les subvencions que preveu la base general 17, l’Institut Català de les Empreses Culturals pot exigir el reintegrament de les subvencions en cas d’incompliment de les condicions de treball pertinents del personal laboral, d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.


Annex 5

Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics de ficció, d’animació i documentals


—1 Objecte

1. L’objecte d’aquestes bases és subvencionar la producció de llargmetratges cinematogràfics de ficció, d’animació i documentals, d’acord amb les modalitats següents:

a) Producció de llargmetratges cinematogràfics d’autoria catalana, que emprin i posin de relleu els valors creatius, artístics i tècnics del país i la diversitat de la cinematografia catalana. Als efectes d’aquestes bases s’entén per autoria catalana del llargmetratge el fet que el seu director o directora sigui resident a Catalunya. Les característiques principals de les obres que cerca promoure aquesta modalitat són:

a.1) Llargmetratges cinematogràfics detentors de mèrits artístics i culturals que contribueixin de manera decidida a la innovació del llenguatge cinematogràfic.

a.2) Llargmetratges cinematogràfics que identifiquin un imaginari propi de la cinematografia catalana i amb clara vocació d’accés als mercats.

a.3) Llargmetratges cinematogràfics amb alta capacitat d’internacionalització que promoguin el talent català arreu.

b) Producció de llargmetratges cinematogràfics que promoguin el teixit industrial del sector audiovisual català.

2. Un mateix llargmetratge pot optar a ambdues modalitats, en diferents sol·licituds, però només es pot ser beneficiari d’una d’elles. En cas de concurrència de subvencions per a les dues modalitats, l’ICEC ha de concedir la subvenció de major quantia.

3. No es poden subvencionar els projectes de naturalesa acadèmica produïts per empreses amb vinculació directa amb centres de formació en l’audiovisual que rebin qualsevol tipus d’ajut de l’Institut Català de les Empreses Culturals. Als efectes d’aquestes bases s’entén per vinculació directa el fet que l’empresa gestora del centre formatiu tingui una participació directa o indirecta en el capital social de l’empresa productora i que pugui designar més de la meitat dels membres dels seus òrgans d’administració o direcció.

 

—2 Destinataris

1. Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o domiciliades en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a Catalunya.

2. S’entén per empresa de producció audiovisual independent aquella persona física o jurídica que compleix les condicions següents: que tingui una personalitat jurídica diferent de la d’una empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual; que no participi de manera directa o indirecta en més del 15% del capital social d’una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual; que el seu capital social no tingui una participació directa o indirecta superior al 15% per part d’una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual; i que, en els darrers tres exercicis fiscals, no hagi facturat més del 90% del seu volum de facturació a una mateixa empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual.

3. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual la persona física o jurídica que assumeixi la responsabilitat editorial de ràdio o de televisió, o dels continguts audiovisuals de què es tracti, i els transmet o els fa transmetre per un tercer.

 

—3 Requisits i condicions

1. Per poder optar a qualsevol de les modalitats de subvencions que preveu la base 1.1, s’han de complir els requisits i condicions següents:

a) Els projectes han d’iniciar el rodatge amb posterioritat a l’1 de gener de l’any de concessió de la subvenció. Si no s’ha iniciat el rodatge del llargmetratge cinematogràfic en el moment de la presentació de la sol·licitud de subvenció, l’empresa productora ha de comunicar a l'Institut Català de les Empreses Culturals la data d'inici de rodatge en un termini no inferior als quinze dies previs i la fi de rodatge en un termini no superior als trenta dies posteriors.

b) El llargmetratge cinematogràfic ha d’haver estat finançat en més d’un 50% per empreses amb domicili social a Catalunya o bé d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i establertes a Catalunya, o feta per societats participades en més d’un 50% per empreses amb les característiques esmentades.

Queden exceptuades del compliment d’aquest requisit els llargmetratges cinematogràfics amb una projecció internacional acreditada o amb un interès artístic o cultural especial o amb un pressupost elevat.

Correspon a la comissió prevista a la base 8.2 assessorar l’òrgan instructor en l’aplicació d’aquestes excepcions. No es pot entendre, en cap cas, que una producció té un pressupost elevat si és inferior a la mitjana resultant dels pressupostos de produccions subvencionades l’any anterior al de concessió de la subvenció.

c) Un mínim del 75% de la despesa en la producció i postproducció de la participació pressupostària catalana en el llargmetratge cinematogràfic ha de correspondre a treballs efectuats per persones físiques o jurídiques domiciliades a Catalunya o que hi tinguin establiment permanent. Als efectes d’aquestes bases s’entén per participació pressupostària catalana la inversió econòmica realitzada per empreses productores domiciliades a Catalunya o en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a Catalunya.

d) Disposar d’una carta d’interès d’una empresa distribuïdora que, com a mínim, hagi distribuït cinc llargmetratges cinematogràfics en sales a Catalunya durant l’any de concessió de la subvenció i els dos anys anteriors. En el cas d’empreses distribuïdores de nova creació, s’aplica aquest requisit en relació amb l’historial previ de l’administrador o administradora de la companyia.

e) Incorporar al rodatge, en règim de pràctiques, per alguna de les especialitats de guió, producció, direcció, fotografia o muntatge, un mínim de tres alumnes o graduats de centres d’estudis audiovisuals reglats o universitaris d’ensenyament audiovisual de Catalunya. En cas que es tracti d’un llargmetratge documental, només caldrà incorporar un alumne o graduat de centres d’estudis reglats o universitaris d’ensenyament audiovisual de Catalunya.

f) L’empresa sol·licitant s’ha d’encarregar de la producció executiva del projecte. La despesa corresponent a l’aportació de l’empresa sol·licitant al conjunt del projecte s’ha de facturar a nom d’aquesta empresa. També és condició indispensable que el productor executiu o productora executiva sigui una persona que depengui contractualment de l'empresa sol·licitant.

g) Que la productora hagi estrenat un llargmetratge cinematogràfic en sales comercials d'exhibició ubicades a Catalunya en els darrers 4 anys, inclòs l'any de concessió de la subvenció. Excepcionalment, també s'admeten aquelles sol·licituds de productores de nova creació, el productor executiu o productora executiva de les quals ho hagi estat d'un llargmetratge cinematogràfic estrenat en les mateixes condicions.

Als efectes d’aquestes bases s’entén per productora de nova creació la que hagi estat constituïda en els darrers tres anys, inclòs l’any de concessió de la subvenció.

h) Els llargmetratges en format digital han d’incloure, com a mínim, la versió doblada o subtitulada en català, d’acord amb l’article 32.3 de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema.

2. Per poder optar a la modalitat a) de la base 1.1 (producció de llargmetratges cinematogràfics d’autoria catalana que emprin i posin de relleu els valors creatius, artístics i tècnics del país i la diversitat de la cinematografia catalana), s’han de complir, a banda dels requisits enunciats al punt anterior, els següents:

a) Els projectes han d’estar finalitzats el darrer dia hàbil del mes de novembre del tercer any posterior al de concessió de la subvenció.

b) El director o directora del llargmetratge cinematogràfic ha de residir a Catalunya.

c) En el moment de la sol·licitud, el projecte no pot haver finalitzat el seu rodatge.

d) Disposar d’una estratègia de màrqueting que inclogui el llançament del llargmetratge cinematogràfic en sales d’exhibició estatals i catalanes, amb especial atenció a la incorporació de les noves tecnologies en la distribució.

e) En cas que es tracti de llargmetratges cinematogràfics en versió original catalana, castellana o occitana en la seva variant aranesa, l'empresa productora s'ha de comprometre que com a mínim el 90% de les sessions que es programin a Catalunya seran en la seva versió original. En cas que les produccions siguin rodades en altres llengües, un 50% de les sessions que es programin a Catalunya hauran de ser doblades o subtitulades al català o occità en la seva variant aranesa. Als efectes d’aquestes bases, la versió original del llargmetratge cinematogràfic és la que es determini d’acord amb la llengua majoritàriament emprada en la versió de rodatge, tenint en compte el conjunt de diàlegs i narracions de l’obra audiovisual.

3. Per poder optar a la modalitat b) de la base 1.1 (producció de llargmetratges cinematogràfics que promoguin el teixit industrial del sector audiovisual català), s’han de complir, a banda dels requisits enunciats al punt 1, els següents:

a) Els projectes han d’estar finalitzats el darrer dia hàbil del mes de novembre del segon any posterior al de concessió de la subvenció.

b) Tenir garantit un mínim del 75% del finançament del projecte i acreditar-ho. Per tal d’acreditar el pla de finançament s’ha d’aportar còpia dels acords, cartes de compromís o contractes amb empreses de televisió públiques o privades, empreses de distribució cinematogràfica o altres finestres d’explotació, coproductors financers, resolucions de subvencions públiques, exclòs l’ICEC, o préstecs bancaris concedits que tinguin per objecte la producció del film, que cobreixin la participació dels sol·licitants i dels seus coproductors, en el cas que n’hi hagi. En cas de presentar cartes de compromís aquestes hauran d’especificar la quantia de l’aportació amb què es participa.

No es considera garantit el pla de finançament si l’aportació que s’hi preveu provinent de recursos propis de l’empresa o les empreses productores del llargmetratge supera el 25% del cost pressupostat.

 

—4 Despeses subvencionables

Únicament són subvencionables els costos de producció del llargmetratge en els termes previstos en el reglament a què fa referència l’article 16.d) de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema. Mentre no es dicti aquest reglament, s’aplica l’article 3 de l’Ordre CUL/2834/2009, de 19 d’octubre, per la qual es dicten normes d’aplicació del Reial decret 2062/2008, de 12 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cinema, en les matèries de reconeixement del cost d’una pel·lícula i inversió del productor, establiment de les bases reguladores dels ajuts estatals i estructura del Registre Administratiu d’Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals.

 

—5 Quantia

1. Per a la modalitat a) de la base 1.1 (producció de llargmetratges cinematogràfics d’autoria catalana que emprin i posin de relleu els valors creatius, artístics i tècnics del país i la diversitat de la cinematografia catalana), les subvencions són concedides segons les disponibilitats pressupostàries i tenint en compte el cost del projecte i la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de valoració fixats a la base 7, així com altres ajuts rebuts per al mateix projecte, si és el cas. La quantia de la subvenció és d’un màxim del 40% del pressupost del projecte amb un límit de 500.000,00 euros per als llargmetratges cinematogràfics en versió original catalana o occitana en la seva variant aranesa, i d’un màxim del 25% del pressupost del projecte amb un límit de 250.000,00 euros per als llargmetratges cinematogràfics en versió original diferent d’aquestes.

2. Per a la modalitat b) de la base 1.1 (producció de llargmetratges cinematogràfics que promoguin el teixit industrial del sector audiovisual català), la quantia de la subvenció és de 100.000,00 euros, amb un màxim del 10% del cost total del projecte. Se subvencionaran per ordre els projectes que hagin rebut major puntuació, d’acord amb els criteris establerts a la base 7.2, punts 1 i 2 i sempre que obtinguin la puntuació mínima prevista a la base 7.2.3, fins a exhaurir les disponibilitats pressupostàries.

 

—6 Documentació específica

1. La documentació específica del projecte, comuna per a ambdues modalitats que preveu la base 1.1, que s’ha d’adjuntar al formulari de sol·licitud, és la següent:

a) Memòria del projecte, segons model de l’ICEC, que ha d’incloure:

a.1) Dades identificatives del projecte, on s’especifiqui la versió original, íntegra i definitiva del llargmetratge cinematogràfic.

a.2) Sinopsi argumental, exposada en un màxim d’un full.

a.3) Pla de treball on s’especifiqui la data d’inici del rodatge i del final complet de la producció i la localització dels rodatges.

a.4) Historial de l’empresa distribuïdora interessada i, en el cas d’empreses distribuïdores de nova creació, de l’administrador o administradora de la companyia.

a.5) Declaració d’intencions del llargmetratge cinematogràfic, respecte del tractament formal, el repartiment d'actors i la resta d'elements tècnics i artístics en relació amb el guió proposat.

a.6) Historial, fent especial esment als seus treballs previs en l'àmbit cinematogràfic i audiovisual, de:

1. Director o directora.

2. Guionista.

3. Director o directora de fotografia.

4. Director artístic o directora artística.

5. Director o directora d'efectes especials.

6. Compositor o compositora de la banda sonora o músics.

a.7) Historial de l’empresa productora i del productor executiu o productora executiva, en el cas de productores de nova creació. L’historial de l’empresa ha de recollir els resultats comercials, el circuit en festivals i la diversitat de finestres de distribució i utilització de nous mitjans de difusió d'altres projectes de característiques similars desenvolupats anteriorment per la mateixa productora.

a.8) En cas de coproduccions amb productores d’altres comunitats autònomes o productores internacionals, historial que en reculli la trajectòria.

a.9) Pla de vendes nacional i internacional.

a.10) En cas que es tingui intenció d’assistir a festivals de cinema i televisió, relació d’aquests.

b) Fitxa artística i tècnica del projecte, segons el model de l’Institut Català de les Empreses Culturals, amb el detall dels elements següents: relació nominal i residència del director o directora, guionista, director o directora de fotografia, director o directora d’animació, director artístic o directora artística, cap de documentació, productor executiu o productora executiva i actors o actrius protagonistes.

c) Contractes signats, si n’hi ha, o cartes de compromís amb:

1. Director o directora.

2. Guionista.

3. Director o directora de fotografia.

4. Director o directora d’animació.

5. Director artístic o directora artística.

6. Cap de documentació.

7. Productor executiu o productora executiva.

8. Actors o actrius protagonistes.

d) Pressupost, segons model de l’ICEC, detallat per partides on s’especifiqui la inversió de recursos a Catalunya d’acord amb el que estableix la base 3.1.c), el cost del projecte i percentatge de participació de cada coproductor.

e) Pla de finançament.

f) Guió del llargmetratge proposat.

En el cas de versió original catalana, castellana o occitana en la seva variant aranesa, el guió ha de ser en la llengua original de rodatge. En el cas de guions en altres llengües, s’ha d’aportar la traducció al català o castellà.

g) Documentació acreditativa de tenir els drets o, com a mínim, una opció sobre els drets del guió i, si escau, sobre l'obra literària original o sobre qualsevol altra font original que generi drets. En cas que només es presenti una opció, aquesta ha de reflectir les condicions del futur contracte.

h) Acords de coproducció amb altres empreses productores, si n’hi ha.

i) Acords o, si no n’hi ha, cartes d’interès amb una empresa distribuïdora de cinema.

j) Si n’hi ha, estratègia de màrqueting que inclogui el llançament del projecte en sales d'exhibició estatals i catalanes i la previsió d'ingressos, amb especial atenció a la incorporació de noves tecnologies en la distribució.

k) Si n’hi ha, documentació acreditativa de la trajectòria en festivals internacionals dels dos darrers llargmetratges cinematogràfics produïts per l’empresa productora sol·licitant i estrenats comercialment a sales de Catalunya.

l) Si n’hi ha, documentació acreditativa de les vendes internacionals formalitzades dels dos darrers llargmetratges cinematogràfics produïts per l’empresa productora sol·licitant, i estrenats comercialment en sales de Catalunya.

m) Si n’hi ha, contractes amb empreses de vídeo a la carta dels dos darrers llargmetratges cinematogràfics produïts per l’empresa productora sol·licitant.

n) Si n’hi ha, informe d’auditor dels dos darrers llargmetratges, produïts per l’empresa productora sol·licitant i estrenats comercialment en sales a Catalunya, en què s’especifiqui la seva inversió en còpies i publicitat.

2. En cas d’optar a la modalitat a) de la base 1.1 (producció de llargmetratges cinematogràfics d’autoria catalana que emprin i posin de relleu els valors creatius, artístics i tècnics del país i la diversitat de la cinematografia catalana), en el cas que n'hi hagi, una còpia en DVD dels llargmetratges, curtmetratges o altres treballs audiovisuals realitzats pel director o directora que consideri adients adjuntar.

3. Per poder optar a la modalitat b) de la base 1.1 (producció de llargmetratges cinematogràfics que promoguin el teixit industrial del sector audiovisual català), s’ha d’aportar obligatòriament, a més de la documentació establerta a l’apartat 1 anterior, la documentació que es relaciona tot seguit. D’altra banda, en cas d’optar a la modalitat a) de la base 1.1 (producció de llargmetratges cinematogràfics d’autoria catalana que emprin i posin de relleu els valors creatius, artístics i tècnics del país i la diversitat de la cinematografia catalana), la presentació d’aquesta documentació és opcional:

a) Fitxa artística i tècnica del projecte, segons el model de l’Institut Català de les Empreses Culturals, amb el detall dels elements següents:

1. Relació nominal i residència dels actors principals, secundaris i que intervinguin en col·laboracions especials; dels entrevistats en cas de llargmetratges documentals i dels actors i actrius catalans de doblatge en cas de llargmetratges d’animació.

2. Relació nominal i residència dels professionals següents: compositor o compositora de la banda sonora, intèrprets banda sonora, muntador o muntadora, maquillador o maquilladora, cap d'efectes especials, primer o primera ajudant de direcció, tècnic o tècnica de so i de la resta de l’equip tècnic.

3. Relació de les empreses que portin a terme els treballs següents: accessoris, vestuari, attrezzo, mobiliari i efectes especials, transports, material elèctric, material càmera, material il·luminació, construcció de decorats, laboratoris, postproducció d’imatge i postproducció d’àudio.

b) Contractes signats, si n'hi ha, o carta de compromís amb:

1. Muntador o muntadora en cap.

2. Compositor o compositora de la banda sonora original o intèrprets.

3. Entrevistats en cas de llargmetratges documentals. Actors o actrius catalans de doblatge en cas de llargmetratges d’animació.

4. Actors o actrius secundaris.

5. Equip tècnic relacionat a la fitxa tècnica i artística.

c) Acords o cartes d’interès amb empreses titulars de l’explotació de canals de televisió o empreses distribuïdores d’altres finestres d’explotació nacionals i internacionals, o cartes de compromís si no n’hi ha, que incloguin el percentatge i l’import de les participacions pressupostàries respectives.

d) Documentació acreditativa de les aportacions econòmiques de caràcter reintegrable (préstecs, fons d'inversió, etc.) que la companyia hagi formalitzat, que es facin servir per al finançament del llargmetratge cinematogràfic, amb entitats financeres.

e) Documentació acreditativa dels recursos propis de la productora, en el cas que es facin servir per al finançament del llargmetratge cinematogràfic.

4. Al formulari de sol·licitud hi ha de constar les declaracions següents:

a) Declaració acreditativa de la condició d’empresa de producció audiovisual independent, d'acord amb la base 2.2.

b) Declaració responsable que l’empresa sol·licitant manté les condicions de treball pertinents del personal laboral, d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.

 

—7 Criteris de valoració

1. Per a la modalitat a) de la base 1.1 (producció de llargmetratges cinematogràfics d’autoria catalana que emprin i posin de relleu els valors creatius, artístics i tècnics del país i la diversitat de la cinematografia catalana), les sol·licituds són valorades d’acord amb els criteris següents:

a) Originalitat i interès de la temàtica del projecte. Fins a un màxim de 20 punts.

b) Qualitat i viabilitat del guió. Es valoren les tasques de desenvolupament realitzades fins a la data de presentació de la sol·licitud. Fins a un màxim de 20 punts.

c) Interès cultural de la proposta. Fins a un màxim de 10 punts.

d) Vocació comercial de la proposta. Fins a un màxim de 10 punts.

e) Projecció internacional i potencial de recorregut en festivals de la proposta. Fins a un màxim de 20 punts.

f) Trajectòria i projecció de la directora o director; del personal creatiu, tècnic i artístic; empreses proposades; i adequació al projecte presentat. Fins a un màxim de 20 punts.

g) Trajectòria empresarial i solvència econòmica de la productora sol·licitant. Es valoren els resultats comercials, el circuit en festivals i la diversitat de finestres de distribució i utilització de nous mitjans de difusió d'altres projectes de característiques similars desenvolupats anteriorment per la mateixa productora. Fins a un màxim de 10 punts.

En cas que es tracti de productores de nova creació, es té en compte l’experiència del productor executiu. Als efectes d’aquestes bases s’entén per productora de nova creació la que hagi estat constituïda en els darrers tres anys, inclòs l’any de concessió de la subvenció.

h) Viabilitat econòmica del pla de finançament. Es valora positivament la participació de cadenes de televisió, els compromisos de distribució i dels distribuïdors, els ajuts sol·licitats o obtinguts de les administracions públiques, així com els recursos propis suficientment acreditats o altres ingressos obtinguts per la producció de l'obra. Fins a un màxim de 10 punts.

i) El rigor, la credibilitat i el caràcter innovador de l’estratègia de llançament del projecte en sales d'exhibició i la previsió d'ingressos, amb especial atenció a la incorporació de noves tecnologies en la distribució. Fins a un màxim de 10 punts.

j) Implicació d’una empresa distribuïdora nacional o internacional de cinema/vídeo/DVD. Es valora positivament que la implicació s’iniciï en la fase de desenvolupament del projecte. Fins a un màxim de 10 punts.

k) Adequació i coherència del pressupost al projecte presentat. Fins a un màxim de 10 punts.

2. Per a la modalitat b) de la base 1.1 (producció de llargmetratges cinematogràfics que promoguin el teixit industrial del sector audiovisual català), les sol·licituds són puntuades d’acord amb els criteris següents:

2.1. Per la promoció del talent i la cultura catalana:

a) Llargmetratges cinematogràfics en versió original catalana o occitana en la seva variant aranesa: 20 punts.

b) Director o directora del llargmetratge cinematogràfic resident a Catalunya: 15 punts.

c) Guionista de la producció cinematogràfica resident a Catalunya: 10 punts.

d) Director o directora de fotografia / director o directora animació resident a Catalunya: 8 punts.

e) Director o directora artístic / documentalista / cap animació resident a Catalunya: 8 punts.

f) Productor executiu o productora executiva resident a Catalunya: 15 punts.

g) Muntador o muntadora en cap resident a Catalunya: 8 punts.

h) Compositor o compositora de la banda sonora original resident a Catalunya: 8 punts.

i) Intèrpret de la banda sonora original resident a Catalunya: 6 punts.

j) Actors i actrius protagonistes, actors i actrius de doblatge en cas de llargmetratges d’animació, residents a Catalunya: fins a un màxim de 15 punts.

k) Actors i actrius secundaris, i de doblatge d’animació residents a Catalunya: 4 punts per cada actor secundari català fins a un màxim de 8 punts.

l) En cas de llargmetratges cinematogràfics documentals, s’assignarà la puntuació en funció del percentatge d’entrevistats o actors i actrius residents a Catalunya fins a un màxim de 23 punts.

m) Equip tècnic resident a Catalunya: fins a un màxim de 15 punts:

Fins a un 25%: 7 punts.

Fins a un 50%: 9 punts.

Fins a un 66%: 11 punts.

Fins a un 75%: 13 punts.

Fins a un 100%: 15 punts.

n) Llargmetratges cinematogràfics en què la trama narrativa es desenvolupi al territori de Catalunya i en què aquest fet quedi expressament reflectit en el film: 4 punts.

2.2. Per l’impuls professional de la cinematografia catalana:

a) Carta o cartes de compromís amb empreses distribuïdores catalanes: 6 punts.

b) Disposar de carta o cartes de compromís amb empreses distribuïdores de vendes internacionals. 8 punts.

c) Cartes de compromís o acords de coproducció o prevendes signats amb empreses titulars de l’explotació de canals de televisió que incloguin el percentatge i l’import de les respectives participacions pressupostàries: 15 punts.

d) Contractes formalitzats amb empreses distribuïdores d’altres finestres d’explotació, o cartes de compromís amb el detall de les respectives aportacions o cartes d’interès: 5 punts.

e) Que existeixi una estratègia o pla de màrqueting i un disseny de la producció: 8 punts.

f) Recaptació obtinguda en sales d’exhibició cinematogràfica a Catalunya dels dos darrers llargmetratges cinematogràfics produïts per l’empresa productora sol·licitant i estrenats comercialment a Catalunya: 1 punt per cada 100.000 euros de recaptació, fins a un màxim de 10 punts.

g) Selecció en festivals i premis dels dos darrers llargmetratges cinematogràfics produïts per l’empresa productora sol·licitant: 5 punts per cada llargmetratge cinematogràfic seleccionat a secció oficial a competició en un festival de classe A; 3 punts per cada llargmetratge cinematogràfic seleccionat en una secció paral·lela en un festival de classe A; 2 punts per cada llargmetratge cinematogràfic seleccionat en qualsevol altre festival considerat d’interès sectorial per a l’Institut Català de les Empreses Culturals. La relació i classificació d’aquests festivals es pot trobar a la pàgina web www.gencat.cat/cultura/icec/classificaciofestivals. Fins a un màxim de 10 punts.

h) Inversió en còpies i publicitat: 1 punt per cada 100.000,00 euros d’inversió de l’empresa productora sol·licitant en còpies i publicitat dels dos darrers llargmetratges cinematogràfics que hagi produït: fins a un màxim de 10 punts.

i) Vendes internacionals formalitzades dels dos darrers llargmetratges cinematogràfics produïts per l’empresa productora sol·licitant: 3 punts per cada contracte de vendes internacionals formalitzat per cada llargmetratge cinematogràfic, fins a un màxim de 10 punts.

j) Vídeo a la carta: 1 punt per cada contracte amb empreses que operin en el territori de Catalunya dels dos darrers llargmetratges produïts per l’empresa sol·licitant, fins a un màxim de 10 punts.

k) Treballs realitzats per empreses auxiliars domiciliades o amb establiment permanent a Catalunya que facin la seva activitat a Catalunya:

1) Empreses de postproducció d’imatge: 6 punts.

2) Empreses de postproducció d’àudio: 6 punts.

3) Laboratoris: 3 punts.

4) Material de decoració: 2 punts.

5) Material càmera: 2 punts.

6) Material il·luminació: 2 punts.

l) Rodatge en el territori de Catalunya: En aquest apartat es considera si l’enregistrament o el rodatge de les seqüències del llargmetratge cinematogràfic s’ha portat a terme en localitzacions, espais escènics i estudis cinematogràfics de Catalunya.

Fins a un 25% de dies de rodatge en el territori de Catalunya: 7 punts.

Fins a un 50% de dies de rodatge en el territori de Catalunya: 9 punts.

Fins a un 66% de dies de rodatge en el territori de Catalunya: 11 punts.

Fins a un 75% de dies de rodatge en el territori de Catalunya: 13 punts.

Fins a un 100% de dies de rodatge en el territori de Catalunya: 15 punts.

m) Coproducció internacional: 15 punts.

2.3 Per ser beneficiari de la modalitat b) de la base 1.1 (producció de llargmetratges cinematogràfics que promoguin el teixit industrial del sector audiovisual català) és necessari obtenir un mínim de 50 punts en cadascuna de les puntuacions relatives a la promoció del talent i la cultura catalans (apartat 2.1) i a l’impuls professional de la cinematografia catalana (apartat 2.2).

 

—8 Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramita, en ambdues modalitats, en règim de concurrència competitiva.

2. Una comissió ha d’assessorar l’òrgan instructor en l’aplicació de les excepcions que preveu la base 3.1.b), si escau. Aquesta comissió ha de ser nomenada per la persona titular de la Direcció de l’Institut Català de les Empreses Culturals i integrada per la persona titular de la direcció de l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals, que la presideix, i dues persones tècniques de l’Àrea de l’Audiovisual, una de les quals exerceix les funcions de secretaria.

3. La comissió de valoració, per a ambdues modalitats de subvencions, té la composició següent:

a) La persona titular de la Direcció de l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals, que presideix i coordina les reunions.

b) Tres persones externes a l’Institut Català de les Empreses Culturals, expertes en la matèria objecte de l’ajut.

c) Una persona tècnica de l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals, amb veu i vot.

d) Una persona tècnica de l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals, amb veu i sense vot, que exerceix la secretaria.

e) Un observador extern, amb veu i sense vot, a proposta de les associacions de productors audiovisuals.

S’ha de tendir a la paritat de gènere en la composició d’aquesta comissió.

 

—9 Pagament

El pagament de la subvenció es tramita de la manera següent:

1. Pel que fa a la modalitat a) de la base 1.1 (producció de llargmetratges cinematogràfics d’autoria catalana que emprin i posin de relleu els valors creatius, artístics i tècnics del país i la diversitat de la cinematografia catalana):

a) Un primer pagament del 20% de la subvenció, s’inicia en el moment de la concessió de la subvenció. Per al pagament d’aquesta bestreta no s’exigeix la prestació de garantia.

b) Un segon pagament, del 45%, es tramita a partir de l'entrada en vigor del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals corresponent a l'exercici posterior al de l'any de concessió de la subvenció. Per tramitar aquest pagament, és necessari complir les obligacions establertes en la base 10.1.1.

c) Un tercer pagament del 25% es tramita a partir de l'entrada en vigor del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals corresponent al segon exercici posterior al de l'any de concessió de la subvenció. Per tramitar aquest pagament, és necessari complir les obligacions establertes en la base 10.1.2.

d) Un quart pagament del 10% es tramita a partir de l’entrada en vigor del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals corresponent al tercer exercici posterior al de l'any de concessió de la subvenció. Per tramitar aquest pagament, és necessari complir les obligacions establertes en la base 10.1.3.

2. Pel que fa a la modalitat b) de la base 1.1 (producció de llargmetratges cinematogràfics que promoguin el teixit industrial del sector audiovisual català):

a) Un primer pagament del 35% de la subvenció, un cop complertes les obligacions establertes en la base 10.2.1.

b) Un segon pagament del 50% de la subvenció, un cop complertes les obligacions establertes en base 10.2.2.

c) Un tercer pagament del 15% de la subvenció, un cop complertes les obligacions establertes en la base 10.2.3.

 

—10 Justificació

1. Pel que fa a la modalitat a) de la base 1.1 (producció de llargmetratges cinematogràfics d’autoria catalana que emprin i posin de relleu els valors creatius, artístics i tècnics del país i la diversitat de la cinematografia catalana):

1.1 Per tramitar el segon pagament d’acord amb el que estableix la base 9.1.b), les persones beneficiàries han de presentar la documentació següent davant l’Àrea de l’Audiovisual, com a màxim l’últim dia hàbil del mes de juny de l’any posterior al de concessió de la subvenció:

a) Documentació acreditativa de tenir garantit almenys el 75% del finançament del projecte mitjançant la presentació de la documentació següent, o qualsevol altra que l’empresa productora consideri adequada a aquest efecte:

a.1) Cartes de compromís en què s’especifiqui la quantia de la participació o acords amb televisions i distribuïdores de cinema o vídeo/DVD en el llargmetratge cinematogràfic.

a.2) Documentació acreditativa dels recursos propis de la productora, en el cas que es facin servir per al finançament del llargmetratge cinematogràfic.

b) Contractes definitius signats amb el director o directora i amb el o la guionista, si no s'han aportat juntament amb la sol·licitud.

c) Pla de rodatge amb especificació de les dates previstes d’inici i finalització de rodatge.

1.2. Per tramitar el tercer pagament d’acord amb el que estableix la base 9.1.c), les persones beneficiàries han de complir les obligacions i presentar, com a màxim l'últim dia hàbil del mes de novembre del segon any posterior al de la concessió, la documentació justificativa següent:

a) Haver finalitzat el rodatge.

b) Contracte definitiu amb una empresa distribuïdora nacional o internacional de cinema que hagi distribuït un mínim de 5 llargmetratges en sales d’exhibició cinematogràfica a Catalunya l’any de concessió de la subvenció i els 2 anys anteriors. En el cas d’empreses distribuïdores de nova creació, s’ha d’aportar aquesta documentació en relació amb l’historial previ de l'administrador o administradora de la companyia.

c) Convenis o contractes de pràctiques. S'ha d'especificar el centre de procedència dels alumnes o graduats i les tasques que han de dur a terme durant la producció del llargmetratge.

d) Contractes definitius amb la relació de professionals establerta a la base 6.3.a), apartats 1 i 2, si no s’han aportat amb la sol·licitud.

1.3 Per tramitar el quart pagament d’acord amb el que estableix la base 9.1.d), les persones beneficiàries han de presentar com a màxim l'últim dia hàbil del mes de novembre del tercer any posterior al de la concessió, la documentació justificativa següent:

a) Compte justificatiu amb informe d’auditor establerta a la base general 13.3.

b) Declaració d’haver lliurat a la Filmoteca de Catalunya, independentment que es parteixi d'un negatiu original de càmera o d'un negatiu digital, material de preservació (interpositiu o internegatiu d'imatge) en suport de 35 mm polièster i el negatiu de so sincronitzat de la versió íntegra, original i estrenada del llargmetratge, així com una còpia seva en DVD.

Si la producció ha estat totalment digital, s’ha d’haver lliurat material de preservació en el sistema, el format i el suport de més qualitat emprat en la producció. Per a qualitats de 2 K o més, s’ha d’haver lliurat un disc dur amb els arxius d'imatge i so sense compressió (DPX o TIFF per a les imatges i WAV o AIFF per al so); per a qualitats HD, s’ha d’haver lliurat un HD SR o HD CAM; i per a qualitats PAL, s’ha d’haver lliurat un Betacam digital. Aquests materials han de correspondre a la versió íntegra, original i estrenada del llargmetratge. Així mateix, s’ha d’haver lliurat una còpia en DVD d'aquests materials.

En tots els casos, s'ha d’haver adjuntat la documentació emprada per a la realització, promoció i difusió de l'obra cinematogràfica, com ara el guió, els cartells, les fotografies, les músiques, les caràtules o altres materials. Així mateix, s’ha d’haver lliurat informació tècnica de les qualitats, els formats i els suports emprats en el procés de rodatge, postproducció i exhibició del llargmetratge. Aquests materials no són en cap cas objecte d'ús comercial i han de servir per contribuir a l'assoliment dels objectius de la Filmoteca de Catalunya de conservació i difusió del patrimoni fílmic i documental de Catalunya.

2. Pel que fa a la modalitat b) de la base 1.1 (producció de llargmetratges cinematogràfics que promoguin el teixit industrial del sector audiovisual català):

2.1 Per tramitar el primer pagament d’acord amb el que estableix la base 9.2.a), les persones beneficiàries han de presentar com a màxim l'últim dia hàbil del mes de novembre de l’any de concessió de la subvenció, els contractes definitius signats amb el director o directora i amb el o la guionista, si no s'han aportat juntament amb la sol·licitud.

2.2 Per tramitar el segon pagament d’acord amb el que estableix la base 9.2.b), les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents, com a màxim l'últim dia hàbil del mes de novembre de l’any posterior al de la concessió de la subvenció:

a) Haver finalitzat el rodatge.

b) Presentar els convenis o contractes de pràctiques. S'ha d'especificar el centre de procedència dels alumnes o graduats i les tasques que han de dur a terme durant la producció del llargmetratge.

c) Presentar els contractes formalitzats amb (si no s’han aportat amb la sol·licitud):

c.1) Director o directora de fotografia.

c.2) Director o directora d’animació.

c.3) Director artístic o directora artística.

c.4) Cap de documentació.

c.5) Productor executiu o productora executiva.

c.6) Muntador o muntadora en cap.

c.7) Compositor o compositora de la banda sonora original o intèrprets.

c.8) Actors i actrius protagonistes; entrevistats en cas de llargmetratges documentals; actors o actrius catalans de doblatge en cas de llargmetratges d’animació.

c.9) Actors i actrius secundaris.

c.10) Equip tècnic relacionat a la fitxa tècnica i artística.

2.3 Per tramitar el tercer pagament d’acord amb el que estableix la base 9.2.c), les persones beneficiàries han de complir les obligacions i presentar la documentació següent com a màxim l'últim dia hàbil del mes de novembre del segon any posterior al de la concessió de la subvenció:

a) Haver finalitzar el projecte i justificar-ho, d’acord amb la modalitat de justificació de compte justificatiu amb informe d’auditor que estableix la base general 13.3.

b) Declaració d’haver lliurat a la Filmoteca de Catalunya, independentment que es parteixi d'un negatiu original de càmera o d'un negatiu digital, material de preservació (interpositiu o internegatiu d'imatge) en suport de 35 mm polièster i el negatiu de so sincronitzat de la versió íntegra, original i estrenada del llargmetratge, així com una còpia en DVD.

Si la producció ha estat totalment digital, s’ha d’haver lliurat material de preservació en el sistema, el format i el suport de més qualitat emprat en la producció. Per a qualitats de 2 K o més, s’ha d’haver lliurat un disc dur amb els arxius d'imatge i so sense compressió (DPX o TIFF per a les imatges i WAV o AIFF per al so); per a qualitats HD, s’ha d’haver lliurat un HD SR o HD CAM; i per a qualitats PAL, s’ha d’haver lliurat un Betacam digital. Aquests materials han de correspondre a la versió íntegra, original i estrenada del llargmetratge. Així mateix, s’ha d’haver lliurat una còpia en DVD d'aquests materials.

En tots els casos, s'ha d’haver adjuntat la documentació emprada per a la realització, promoció i difusió de l'obra cinematogràfica, com ara el guió, els cartells, les fotografies, les músiques, les caràtules o altres materials. Així mateix, s’ha d’haver lliurat informació tècnica de les qualitats, els formats i els suports emprats en el procés de rodatge, postproducció i exhibició del llargmetratge. Aquests materials no són en cap cas objecte d'ús comercial i han de servir per contribuir a l'assoliment dels objectius de la Filmoteca de Catalunya de conservació i difusió del patrimoni fílmic i documental de Catalunya.

c) Contracte definitiu amb una empresa distribuïdora nacional o internacional de cinema que hagi distribuït un mínim de 5 llargmetratges en sales d’exhibició cinematogràfica a Catalunya l’any de concessió de la subvenció i els 2 anys anteriors.

 

—11 Altres obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries de la subvenció han de complir, a banda de les establertes a la base general 15, les obligacions següents:

Autoritzar l'Institut Català de les Empreses Culturals perquè utilitzi el llargmetratge cinematogràfic en les seves activitats de promoció.

En el cas de resultar beneficiàries de la modalitat a) de la base 1.1 (producció de llargmetratges cinematogràfics d’autoria catalana, que emprin i posin de relleu els valors creatius, artístics i tècnics del país i la diversitat de la cinematografia catalana), que el llargmetratge cinematogràfic empri la seva versió original quan participi en festivals, premis i mostres cinematogràfiques. La versió original del llargmetratge cinematogràfic serà la que es determini d’acord amb el que estableix la base 3.2.e).

12 Reintegrament

A més de les causes de reintegrament de les subvencions que preveu la base general 17, l’Institut Català de les Empreses Culturals pot exigir el reintegrament de les subvencions en cas d’incompliment de les condicions de treball pertinents del personal laboral, d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.


Annex 6

Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals


—1 Objecte i incompatibilitats

1. Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals. Als efectes d’aquestes bases s’entén per desenvolupament de projectes audiovisuals des de la concepció de la idea original del projecte fins a l’inici de la fase de preparació del rodatge.

2. Els projectes objecte d’aquesta línia de subvencions són els llargmetratges cinematogràfics de ficció, documentals o d’animació, els llargmetratges i minisèries televisius de ficció i les sèries d’animació per televisió. En el cas de les minisèries televisives de ficció, aquestes han de ser de dos capítols, cadascun dels quals ha de tenir una durada mínima de 60 minuts.

3. Queden exclosos d’aquestes bases aquells projectes que hagin iniciat rodatge en el moment de presentar la sol·licitud.

4. No es poden subvencionar els projectes de naturalesa acadèmica produïts per empreses amb vinculació directa amb centres de formació en l’audiovisual que rebin qualsevol tipus d’ajut de l’Institut Català de les Empreses Culturals. Als efectes d’aquestes bases s’entén per vinculació directa el fet que l’empresa gestora del centre formatiu tingui una participació directa o indirecta en el capital social de l’empresa productora i que pugui designar més de la meitat dels membres dels seus òrgans d’administració o direcció.

 

—2 Destinataris

1. Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o domiciliades en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a Catalunya.

2. S’entén per empresa de producció audiovisual independent aquella persona física o jurídica que compleix les condicions següents: que tingui una personalitat jurídica diferent de la d’una empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual; que no participi de manera directa o indirecta en més del 15% del capital social d’una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual; que el seu capital social no tingui una participació directa o indirecta superior al 15% per part d’una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual, i que, en els darrers tres exercicis fiscals, no hagi facturat més del 90% del seu volum de facturació a una mateixa empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual.

3. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual la persona física o jurídica que assumeix la responsabilitat editorial de ràdio o de televisió, o dels continguts audiovisuals de què es tracti, i els transmet o els fa transmetre per un tercer.

 

—3 Requisits i condicions

Per poder optar a la subvenció s’han de complir, a banda dels que preveu la base general 3, els requisits i les condicions següents:

a) Els treballs de desenvolupament objecte de la subvenció es poden haver iniciat l’any anterior al de concessió de la subvenció, i han de finalitzar com a màxim l’últim dia hàbil del mes de novembre de l’any de concessió de la subvenció.

b) L’empresa sol·licitant ha de tenir directament els drets sobre la font originària a partir de la qual es desenvolupi l’obra audiovisual (guió, novel·la, etc.).

c) El projecte audiovisual ha de comptar com a mínim amb un tractament seqüencial o guió en el moment de presentació de la sol·licitud.

d) El projecte audiovisual ha de tenir previst un finançament en més d’un 50% d’empreses amb domicili social a Catalunya o bé d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i establertes a Catalunya o bé de societats participades en més d’un 50% per empreses de les característiques esmentades. Queden exceptuades d’aquest requisit els projectes audiovisuals amb un pressupost elevat, amb una projecció internacional acreditada o amb un interès artístic o cultural especial. No es pot entendre, en cap cas, que el projecte té un pressupost elevat si és inferior a la mitjana resultant dels pressupostos de produccions subvencionades durant l’any anterior al de la concessió de la subvenció.

e) En el cas d’obra derivada d’un primer guió, disposar d’autorització o dels drets corresponents del primer guionista per poder fer l’adaptació.

f) Els treballs de desenvolupament objecte de la sol·licitud de subvenció han de ser realitzats per empreses sense cap vinculació amb l’empresa sol·licitant. Es considera que hi ha vinculació en els supòsits que preveu l’article 68.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

—4 Despeses subvencionables

Únicament són subvencionables les despeses relatives als conceptes següents:

a) Reescriptura del guió per part del mateix guionista o per un de nou.

b) Assessorament extern en el desenvolupament de guió. Comprèn totes aquelles tasques d’assessorament extern que es duguin a terme per a la millora i desenvolupament del guió, per tant, són subvencionables les despeses corresponents a la contractació d’un analista, consultor de guió, argumentista, dialoguista i altres tipus d’assessoria que tinguin com a base el text del guió que es puguin plantejar i siguin addicionals a les tasques ja realitzades pel mateix guionista.

c) Drets sobre l’obra literària. Aquesta categoria comprèn totes aquelles despeses derivades de l’adquisició de drets sobre l’obra literària original o qualsevol altra font que generi drets.

d) Contractació d’un pla de màrqueting.

e) Anàlisi de la viabilitat del projecte.

f) Disseny i realització del material promocional.

g) Traduccions del guió, contractes i material promocional i memòries de presentació del projecte.

h) Despeses d’assessorament jurídic.

 

—5 Quantia

La quantia de la subvenció és com a màxim de 15.000,00 euros.

 

—6 Documentació específica

1. La documentació especifica del projecte ha d’incloure:

a) Memòria del projecte, segons model normalitzat de l’ICEC, que inclou:

a.1) Informació sobre el tipus de projecte i públic objectiu.

a.2) Sinopsi argumental, exposada en un màxim d’un full.

a.3) Declaració d’intencions artístiques del projecte audiovisual.

a.4) Currículum i historial dels guionistes.

a.5) Historial de l’empresa productora sol·licitant i del productor executiu o productora executiva, amb detall dels llargmetratges cinematogràfics que el componen; detall i acreditació dels festivals als quals ha assistit.

a.6) Currículum de la persona proposada com a directora.

a.7) Pressupost dels treballs de desenvolupament per als quals sol·licita la subvenció.

a.8) Pressupost estimat de la producció audiovisual.

a.9) Currículum dels professionals o historial de les empreses proposats per al treball de desenvolupament per al qual es demana la subvenció.

b) Documentació acreditativa que l’empresa sol·licitant té directament els drets sobre la font originària de drets a partir de la qual es desenvolupa la pel·lícula (guió, novel·la, etc.).

c) Tractament seqüencial o guió, en la seva llengua original. Si no és català o castellà, s’haurà de presentar una traducció.

d) En el cas de projectes ja finalitzats en el moment de presentar la sol·licitud de subvenció, el sol·licitant pot presentar la documentació justificativa prevista a la base 9.

2. Al formulari de sol·licitud hi han de constar les declaracions següents:

a) Declaració acreditativa de la condició de productor independent de l’empresa sol·licitant, d’acord amb la base 2.2.

b) Declaració responsable que l’empresa sol·licitant manté les condicions de treball pertinents del personal laboral, d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.

c) Declaració responsable de no incórrer en cap de les circumstàncies establertes a l’article 68.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb la no-vinculació entre l’empresa sol·licitant de la subvenció i l’empresa o empreses que portin a terme els treballs de desenvolupament objecte de la subvenció.

d) Declaració responsable que el finançament del projecte audiovisual està previst en més d’un 50% d’empreses amb domicili social a Catalunya o bé d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i establertes a Catalunya o bé de societats participades en més d’un 50% per empreses de les característiques esmentades. En cas d’acollir-se a alguna de les excepcions establertes a la base 3.d), declaració en aquest sentit.

 

—7 Criteris de valoració

Les sol·licituds són valorades d’acord amb els criteris següents:

a) Interès artístic i cultural del projecte audiovisual: fins a 2 punts.

b) Viabilitat del projecte audiovisual: fins a 2 punts.

c) Trajectòria dels professionals i empreses proposats per als treballs de desenvolupament i que aquests treballs siguin duts a terme per professionals i empreses establerts a Catalunya: fins a 2 punts.

d) Referents culturals i socials catalans en el conjunt del projecte, així com l’ús de la llengua catalana o occitana en la seva versió aranesa en el tractament seqüencial o guió i posterior realització: fins a 2 punts.

e) Capacitat d’internacionalització del projecte audiovisual: fins a 2 punts.

 

—8 Procediment de concessió

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

2. Una comissió ha d’assessorar l’òrgan instructor en l’aplicació de les excepcions que preveu la base 3.d), si escau. Aquesta comissió ha de ser nomenada per la persona titular de la Direcció de l’Institut Català de les Empreses Culturals i integrada per la persona titular de la Direcció de l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals, que la presideix, una persona externa a l’ICEC i experta del sector audiovisual i una persona tècnica de l’Àrea de l’Audiovisual.

3. La valoració de les sol·licituds s’efectua en aplicació dels criteris establerts a la base 7.

4. La comissió de valoració de les sol·licituds té la composició següent:

a) La persona titular de la Direcció de l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals, que presideix i coordina les reunions.

b) Tres persones externes a l’Institut Català de les Empreses Culturals, expertes en la matèria objecte de l’ajut.

c) Una persona tècnica de l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals, amb veu i vot.

d) Una persona tècnica de l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals, amb veu i sense vot, que exerceix la secretaria.

S’ha de tendir a la paritat de gènere en la composició d’aquesta comissió.

 

—9 Justificació

1. Les persones beneficiàries que no hagin justificat el cost de l’activitat amb la sol·licitud de subvenció han de presentar la documentació justificativa següent a l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals com a màxim l’últim dia hàbil del mes de desembre de l’any de concessió de la subvenció:

a) Darrera versió del guió del projecte, si escau.

b) Factures dels treballs de desenvolupament contractats i documentació acreditativa del pagament, tret d’aquells que hagi presentat amb la sol·licitud. Si en el termini esmentat no es disposa de la documentació acreditativa del pagament, aquesta es pot presentar en el termini addicional de tres mesos posteriors al darrer pagament de l’ajut.

c) Memòria sobre l’evolució dels treballs de desenvolupament signada pel productor i els seus autors.

d) Els tres pressupostos que la persona beneficiària ha hagut de demanar i la memòria justificativa, si escau, d’acord amb la base general 15.e).

e) Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.

 

10 Altres obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions que preveu la base general 15, les empreses beneficiàries han de garantir que la producció audiovisual en format digital inclogui, com a mínim, la versió doblada o subtitulada en català, d’acord amb l’article 32.3 de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema.


11 Reintegrament

A més de les causes de reintegrament de les subvencions que preveu la base general 17, l’Institut Català de les Empreses Culturals pot exigir el reintegrament de les subvencions en cas d’incompliment de les condicions de treball pertinents del personal laboral, d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.


Annex 7

Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l’organització a Catalunya de festivals, mostres i cicles audiovisuals, així com la seva promoció i difusió


—1 Objecte

1. Aquestes bases tenen com a objecte la concessió de subvencions per a l’organització a Catalunya de festivals, mostres i cicles audiovisuals, així com la seva promoció i difusió. S’estableixen tres modalitats diferents en l’objecte:

a) Festivals, mostres i cicles audiovisuals d’interès industrial i alt impacte de públic i sectorial. S’inclouen en aquesta categoria les activitats que demostrin viabilitat econòmica i diversificació en les fonts de finançament i que impliquin un retorn econòmic i de caràcter industrial per al sector audiovisual a Catalunya.

b) Festivals, mostres i cicles audiovisuals d’interès cultural específic. S’inclouen en aquesta categoria els festivals, mostres i cicles que donin a conèixer àmbits poc coneguts de l’audiovisual, obres audiovisuals de difícil accés al mercat o temàtiques d’interès social.

c) Festivals, mostres i cicles audiovisuals que dinamitzin culturalment el territori. S’inclouen en aquesta categoria les activitats de difusió de la cultura audiovisual i cinematogràfica que es duguin a terme en zones de Catalunya on no hi hagi una oferta suficient d’activitats en l’àmbit audiovisual.

2. Un mateix festival, mostra o cicle audiovisual només pot optar a una de les modalitats establertes al punt 1.

3. Queden exclosos de les subvencions previstes en aquestes bases els esdeveniments de caràcter musical o teatral que utilitzin el suport audiovisual, així com les activitats de formació en l’audiovisual, com per exemple jornades, congressos, tallers, màsters i altres iniciatives de caràcter docent i contingut audiovisual.

4. Tampoc són objecte de les subvencions previstes en aquestes bases els festivals, mostres i cicles audiovisuals amb un pressupost superior a 1.500.000,00 euros.

 

—2 Destinataris

Poden optar a les subvencions les empreses domiciliades a Catalunya o en un Estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu amb establiment permanent a Catalunya, així com les entitats públiques o privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, que duguin a terme les activitats establertes a la base 1 i compleixin els requisits que estableix la base 3.

 

—3 Requisits i condicions

Per poder optar a les subvencions s’han de complir, a banda dels que estableix la base general 3, els requisits i les condicions següents:

a) L'activitat s'ha de dur a terme en el període comprès entre l'11 de desembre de l'any anterior al de concessió de la subvenció i el 10 de desembre de l'any de concessió de la subvenció.

b) Per poder optar a la modalitat que estableix l’apartat a) de la base 1.1 (festivals, mostres i cicles audiovisuals d’interès industrial i alt impacte de públic i sectorial), s'han de complir, a banda del requisit enunciat al punt a), els requisits i condicions següents:

1) Tenir un pressupost igual o superior a 100.000,00 euros.

2) El finançament del festival, mostra o cicle audiovisual provinent de l’Administració de la Generalitat, de l’Administració local i dels organismes adscrits o vinculats no pot superar el 50% del pressupost total de l'activitat.

3) El festival, mostra o cicle audiovisual ha de tenir en la seva programació, com a mínim, una secció oficial i dues seccions paral·leles.

4) Un mínim del 60% de la programació ha de correspondre a obres no estrenades comercialment en sales d'exhibició o festivals, mostres i cicles audiovisuals de Catalunya.

5) El festival, mostra o cicle audiovisual ha de tenir una trajectòria consolidada d'un mínim de dues edicions consecutives, sense incloure l’edició o edicions de l’any de concessió de la subvenció.

6) El festival, mostra o cicle audiovisual ha de programar un mínim de 15 llargmetratges cinematogràfics o en el cas que l'objecte de l'activitat sigui exclusivament la programació de curtmetratges cinematogràfics, s'han de programar un mínim de 60 curtmetratges cinematogràfics.

c) Per poder optar a la modalitat establerta a l’apartat b) de la base 1.1 (festivals, mostres i cicles audiovisuals d’interès cultural específic), s'han de complir, a banda del requisit enunciat al punt a), els requisits i les condicions següents:

1) El finançament del festival, mostra o cicle audiovisual provinent de l’Administració de la Generalitat, de l’Administració local i dels organismes adscrits o vinculats no pot superar el 65% del pressupost total de l'activitat.

2) Un mínim del 40% de la programació ha de correspondre a obres no estrenades comercialment a sales d'exhibició o a festivals, mostres i cicles audiovisuals de Catalunya.

3) El festival, mostra o cicle audiovisual ha de tenir una trajectòria consolidada d'un mínim de dues edicions consecutives, sense incloure l’edició o edicions de l’any de concessió de la subvenció. En cas que es tracti d'un nou festival, mostra o cicle audiovisual, s’exigeix que el seu director ho hagi estat d'un altre festival, mostra o cicle audiovisual durant un mínim de dues edicions consecutives.

d) Per poder optar a la modalitat establerta a l’apartat c) de la base 1.1 (festivals, mostres i cicles audiovisuals que dinamitzin culturalment el territori), s'ha de complir, a banda del requisit enunciat al punt a), que un mínim del 40% de la programació correspongui a obres audiovisuals que no hagin estat estrenades comercialment en sales d'exhibició cinematogràfica al municipi on es faci el festival, mostra o cicle audiovisual.

e) Els festivals, mostres i cicles audiovisuals establerts a les modalitats a) i b) de la base 1.1, han d’assegurar un estàndard de qualitat fotoquímic, DCP, Blue Ray o equivalent en totes les projeccions. En el cas que es faci alguna projecció amb qualitat inferior ha d’estar degudament justificat per impossibilitat d’obtenir la còpia amb una qualitat superior.

 

—4 Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables les següents, fetes en el termini que estableix la base 3.a):

a) El 50% dels costos corresponents a les despeses de desplaçament i manutenció del personal de l’empresa o entitat sol·licitant que participi directament en el desenvolupament de l’activitat.

b) Els costos de contractació de serveis externs necessaris per al desenvolupament de l’activitat objecte de subvenció.

c) En el cas d’esdeveniments que comportin l’exhibició d’obres audiovisuals, les despeses de lloguer de sales de projecció, així com el cost dels drets d’exhibició de les obres audiovisuals.

d) El cost del lloguer de l’equipament de projecció, si n’hi ha, així com de l’equipament d’oficina complementari. Les despeses corresponents a les estructures necessàries per a l’allotjament de l’esdeveniment audiovisual i el transport amb l’assegurança corresponent.

e) Despeses de promoció i publicitat.

f) Despeses de subtitulació, traducció i transport de les còpies de projecció utilitzades, si n’hi ha, així com les assegurances corresponents.

g) Despeses relatives a l’organització de reunions, debats i taules rodones relatius a l’activitat objecte de subvenció i celebrats durant l’activitat.

h) Despeses derivades de l’atorgament de premis, si n’hi ha.

i) Lloguer de vehicles durant el període de desenvolupament de l’activitat.

j) Despeses relatives als actes d’inauguració i cloenda de l’activitat.

k) Despeses corresponents al desplaçament i estada de persones convidades a l’esdeveniment.

l) Es poden imputar costos indirectes a l’activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període en què efectivament es du a terme l’activitat. En el cas de costos indirectes només es consideren subvencionables fins a un 10% del cost total del projecte.

 

—5 Quantia

La quantia de les subvencions està subjecta als límits següents:

a) La quantia màxima de la subvenció per a aquells festivals, mostres o cicles audiovisuals que estableix l'apartat a) de la base 1.1 (d’interès industrial i alt impacte de públic i sectorial), no pot ser superior al 33% del pressupost total, fins a un màxim de 70.000,00 euros.

b) La quantia màxima de la subvenció per a aquells festivals, mostres o cicles audiovisuals que estableix l'apartat b) de la base 1.1 (d'interès cultural específic), no pot ser superior al 50% del pressupost total, fins a un màxim de 25.000,00 euros.

c) La quantia màxima de la subvenció per a aquells festivals, mostres o cicles audiovisuals que estableix l'apartat c) de la base 1.1 (que dinamitzin culturalment el territori) no pot ser superior al 50% del pressupost total, fins a un màxim de 10.000,00 euros.

 

—6 Documentació específica

1. La documentació específica del projecte, ha d’incloure:

a) Memòria del projecte o activitat, segons model de l'ICEC, que ha d’incloure el següent:

a.1) Descripció del projecte, posant l’accent en els aspectes d’innovació i originalitat de la proposta.

a.2) Trajectòria de l’activitat (dades de les darreres dues edicions, exclosa la de l’any de concessió de la subvenció).

a.3) Trajectòria de l’empresa o entitats sol·licitants.

a.4) Programació, contingut específic.

a.5) Participació de professionals del sector audiovisual.

a.6) Col·laboracions amb altres festivals o cicles.

a.7) Públic objectiu.

a.8) Pla de comunicació i difusió.

b) Pressupost detallat d’ingressos i despeses, segons model de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

c) Carta o cartes de compromís de col·laboradors o patrocinadors i la seva valoració econòmica, si n’hi ha.

d) Memòria tècnica explicativa dels formats de projecció emprats en l’esdeveniment que assegurin els estàndards esmentats a la base 3.e). Aquesta memòria ha de ser signada pel representant legal de l’establiment on es faci la projecció i pel responsable de l’esdeveniment.

e) En el cas d’esdeveniments ja finalitzats en el moment de presentar la sol·licitud de subvenció, el sol·licitant pot presentar el compte justificatiu d’acord amb el que preveu la base 9.

2. Al formulari de sol·licitud hi ha de constar una declaració responsable que l’empresa o entitat sol·licitant manté les condicions de treball pertinents del personal laboral, d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.

 

— 7 Criteris de valoració

Les sol·licituds es valoren d’acord amb els criteris següents:

a) Viabilitat econòmica del projecte. Es valora especialment la diversificació en les fonts de finançament del projecte, atenent especialment l’evolució dels ingressos ordinaris propis de l’activitat (taquillatge, venda d’acreditacions, etc.) i la participació de patrocinis privats en el finançament del festival, mostra o cicle. Fins a un màxim de 20 punts.

b) Qualitat artística i interès cultural de la programació. Fins a un màxim de 20 punts.

c) Pressupost, gestió del projecte i trajectòria professional. Es valora especialment la coherència del cost presentat en relació amb l’assistència prevista així com la trajectòria de les edicions anteriors. Fins a un màxim de 10 punts.

d) Impacte industrial de l’activitat. Es tenen en compte les accions dirigides a l’enfortiment del sector audiovisual amb base a Catalunya, la participació de professionals de la indústria audiovisual catalana. Fins a un màxim de 10 punts.

e) Accions en col·laboració amb altres festivals, mostres o cicles audiovisuals. Fins a un màxim de 10 punts.

f) Diversitat cultural i lingüística del projecte i especial atenció a la programació d’audiovisual de producció catalana i en versió original en català o occità. Fins a un màxim de 10 punts.

g) Difusió de la cultura audiovisual i cinematogràfica mitjançant activitats que es duguin a terme en zones de Catalunya on no hi hagi una oferta suficient d’activitats en l’àmbit audiovisual. Fins a un màxim de 10 punts.

h) Coneixement d’àmbits poc coneguts de l’audiovisual, obres audiovisuals de difícil accés al mercat o temàtiques d’interès social. Fins a un màxim de 10 punts.

i) Especial atenció a la programació d’obres destinades a nous públics, especialment al públic infantil i juvenil. Fins a un màxim de 5 punts.

j) Especial atenció a la programació d'obres cinematogràfiques l’autoria, direcció o producció de les quals correspongui a dones. Fins a un màxim de 5 punts.

 

—8 Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

 

9 Justificació

1. Les persones beneficiàries que no hagin aportat el compte justificatiu amb la sol·licitud de subvenció l’han de presentar a l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals, com a màxim, l’últim dia hàbil del mes de desembre de l’any de concessió de la subvenció.

2. Les persones beneficiàries han de presentar el compte justificatiu d’acord amb alguna de les seves modalitats (compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa; compte justificatiu simplificat; compte justificatiu amb informe d’auditor o compte justificatiu amb certificat de la Intervenció) en els termes previstos en la base general 13.

 

— 10 Altres obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries de la subvenció han de complir les obligacions següents, a banda de les que estableix la base general 15:

a) Informar l’Institut Català de les Empreses Culturals amb una setmana d’antelació de les rodes de premsa i dels actes promocionals relacionats amb l’activitat subvencionada, així com dels actes d’inauguració i clausura.

b) Respectar els drets d’autor així com els formats i versions originals de les obres audiovisuals que s’exhibeixin.

c) Lliurar a l’Institut Català de les Empreses Culturals abans de la inauguració de l’activitat tot el material de promoció que tingui relació amb aquesta, així com amb el programa de difusió (catàlegs, programes, fulls de mà, espots promocionals, etc.) llevat que l’activitat s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

 

11 Reintegrament

A més de les causes de reintegrament de les subvencions que preveu la base general 17, l’Institut Català de les Empreses Culturals pot exigir el reintegrament de les subvencions en cas d’incompliment de les condicions de treball pertinents del personal laboral, d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.


Annex 8

Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a projectes de formació i recerca de continguts audiovisuals


—1 Objecte

1. Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions per a l’organització a Catalunya de projectes de formació o de recerca en l’àmbit audiovisual. S’inclouen dins l’objecte d’aquestes bases les activitats següents:

Organització de projectes de formació puntuals en l’àmbit audiovisual, com per exemple congressos, seminaris, trobades, tallers, cursos o esdeveniments de caràcter puntual, que contribueixin a un millor coneixement del panorama audiovisual des d’una perspectiva cultural i/o professional.

Organització de projectes de formació en l’àmbit audiovisual que tinguin una continuïtat d’acord amb el calendari escolar o acadèmic.

Realització de projectes de recerca i la seva publicació, que ofereixin eines de coneixement i desenvolupament de la indústria audiovisual catalana.

2. No són objecte de les subvencions previstes en aquestes bases l’organització d’activitats de formació amb un pressupost igual o superior a 1.500.000,00 euros.

 

—2 Destinataris

Poden optar a les subvencions les empreses domiciliades a Catalunya o en un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu amb establiment permanent a Catalunya, així com les entitats públiques o privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, que duguin a terme les activitats que estableix la base 1 i compleixin els requisits que estableix la base 3.

 

—3 Requisits i condicions

Les sol·licituds de subvenció han de complir, a banda dels requisits que preveu la base general 3, els requisits i condicions següents:

a) L’activitat objecte de subvenció ha d’haver-se iniciat i finalitzat entre l’1 de setembre de l’any anterior al de concessió de la subvenció i el 30 de novembre de l’any de concessió de la subvenció.

b) En cas que es tracti d’activitats de les que preveu la base 1.1.b), el projecte ha d’incloure un curs sencer fet dins del termini esmentat a la lletra anterior. Queden excloses les sol·licituds de subvencions per a una part del curs, tret que es tracti d’activitats que hagin rebut anteriorment un ajut de l’Institut Català de les Empreses Culturals per a una part del curs a l’empara de la Resolució CLT/1953/2012, de 19 de setembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de formació i recerca de continguts audiovisuals (DOGC núm. 6224, de 2.10.2012).

c) Acreditar una experiència d’almenys dos anys per part de l’empresa o entitat sol·licitant en l’àmbit de la formació o recerca en l’àmbit audiovisual o, en cas que no n’hi hagi, dels responsables de l’activitat objecte de la sol·licitud.

 

—4 Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables les d’organització del projecte, que són, entre altres, les següents:

a) Despeses de desplaçament, allotjament i manutenció del personal de l’empresa o entitat sol·licitant, i dels ponents i formadors que participin directament en el projecte proposat. Les despeses han de ser imputables a activitats específiques i clarament identificables.

b) Lloguer de sales de conferències.

c) Lloguer d’equipament. Es considera cost subvencionable el cost del lloguer d’equipament durant el període en què es duen a terme les activitats de formació o recerca.

d) Honoraris o retribucions dels formadors, ponents i personal encarregat de la recerca de continguts audiovisuals.

e) Material didàctic. Comprèn les despeses de preparació del material didàctic i la reproducció de formes impreses o electròniques de material educatiu.

f) Despeses de promoció, publicitat i publicacions.

g) Despeses indirectes. Es poden imputar costos indirectes a l’activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període en què efectivament es du a terme l’activitat. La quantia que s’imputa no pot ser superior al 10% del cost total del projecte.

 

—5 Quantia

La quantia màxima de la subvenció no pot ser superior a 30.000,00 euros.

 

—6 Documentació específica

1. Juntament amb la sol·licitud, a banda de la que preveu la base general 7, s’ha de presentar la documentació següent:

a) Memòria del projecte o activitat, segons model de l’ICEC, que ha d’incloure:

- Descripció del projecte i contingut temàtic.

- Objectius de la formació o recerca.

- Experiència dels formadors, dels ponents i del personal encarregat de la recerca.

- Metodologia emprada.

- Participació de professionals del sector audiovisual.

- Pla de promoció i difusió.

- Trajectòria global de l’activitat.

b) Pressupost de l’activitat, segons model de l’ICEC, que inclogui el pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i els ingressos.

c) Carta o cartes de compromís de col·laboradors o patrocinadors i la seva valoració econòmica, si n’hi ha.

d) En el cas que l’activitat ja s’hagi finalitzat en el moment de presentació de la sol·licitud de subvenció, compte justificatiu d’acord amb el que estableix la base 9.

2. Al formulari de sol·licitud hi ha de constar una declaració responsable que l’empresa o entitat sol·licitant manté les condicions de treball pertinents del personal laboral, d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.

 

— 7 Criteris de valoració

Les sol·licituds són valorades segons els criteris següents:

a) Contingut de l’activitat pel que fa al seu interès, qualitat, rigor, originalitat, capacitat de creació i d’implantació industrial de nous processos, continguts i formes de negoci, i l’adaptació a les noves tecnologies digitals. Fins a 20 punts.

b) Objectius del projecte de formació o recerca en relació amb la creació de públics o l’impacte industrial. Fins a 20 punts.

c) Experiència dels formadors, ponents i personal encarregat de la recerca de continguts audiovisuals implicats en el projecte proposat. Fins a 10 punts.

d) Metodologia. Es valora el format i la metodologia prevista per impartir la formació proposada (tallers, sessions de consulta o pràctiques, estudi de casos, projeccions, sessions de grup, dimensions del grup participant, el paper dels educadors o professors, etc.) o fer el projecte de recerca. Fins a 10 punts.

e) Participació de professionals de la indústria audiovisual en feines de formació o en la realització de la recerca. Fins a 10 punts.

f) Accions de promoció i comunicació de l’activitat. Es valora la previsió de difusió plantejada en el projecte de formació o de recerca. Fins a 10 punts.

g) Trajectòria de l’activitat i creixement en els darrers dos anys. Fins a 10 punts. S’avalua l’històric de l’activitat, el nombre de participants i els resultats obtinguts.

h) Pressupost i viabilitat del projecte. Fins a 10 punts.

i) Capacitat d’atracció del talent europeu i internacional. Fins a 10 punts.

 

—8 Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

 

9 Justificació

1. Les persones beneficiàries que no hagin aportat el compte justificatiu amb la sol·licitud de subvenció l’han de presentar a l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals, com a màxim, l’últim dia hàbil del mes de desembre de l’any de concessió de la subvenció.

2. Les persones beneficiàries han de presentar el compte justificatiu simplificat que preveu la base general 13.2.b). En el cas que la persona beneficiària sigui una administració pública o entitat pública subjecta a Intervenció ha de presentar el compte amb certificat de la Intervenció que regula la base general 13.4.

 

—10 Altres obligacions de les persones beneficiàries

A banda de les que estableix la base general 15, les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Informar, si escau, l’Institut Català de les Empreses Culturals amb una setmana d’antelació de les rodes de premsa i dels actes promocionals relacionats amb l’activitat subvencionada, així com dels actes d’inauguració i clausura.

b) Lliurar a l’Institut Català de les Empreses Culturals abans de la inauguració de l’activitat tot aquell material de promoció que hi tingui relació, així com amb el programa de difusió (catàlegs, programes, fulls de mà, espot promocional, etc.), llevat que l’activitat s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

 

11 Reintegrament

A més de les causes de reintegrament de les subvencions que preveu la base general 17, l’Institut Català de les Empreses Culturals pot exigir el reintegrament de les subvencions en cas d’incompliment de les condicions de treball pertinents del personal laboral, d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.

 

Amunt