Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 18/04/2013

  • Número del document CLT/0905/2013

  • Número de control 13116032

  • Organisme emissor Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

    CVE CVE-DOGC-A-13116032-2013

Dades del DOGC
  • Número 6372

  • Data 09/05/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/905/2013, de 18 d’abril, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en matèria cultural.


Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en sessió de 17 d’abril de 2013, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en matèria cultural,

 

Resolc:

 

—1 Que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 17 d’abril de 2013, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en matèria cultural.

 

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 18 d’abril de 2013

 

Pilar Pifarré i Matas

Presidenta del Consell d’Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 

 

ACORD

del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 17 d’abril de 2013 pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en matèria cultural.

 

L’article 127.1 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de cultura, que comprèn, en tot cas, el foment de la cultura. Mitjançant la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, s’ha creat l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que té com a objecte concentrar les iniciatives de suport i foment del departament competent en matèria de cultura i de les entitats adscrites, excepte l’Institut Català de les Empreses Culturals, que manté durant dos anys les funcions d’aprovar les bases i convocatòries i gestionar els ajuts.

Així, d’acord amb el que disposa l’article 4 del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, a aquesta entitat li correspon aprovar les bases reguladores i les convocatòries d’ajuts en matèria cultural, a proposta del departament competent en matèria de cultura o de les entitats competents per raó de la matèria, així com tramitar i resoldre els procediments de concessió d’ajuts en matèria cultural.

La creació de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural s’emmarca en el projecte de "finestreta única" que té l’origen en la necessitat d’unificar en un sol portal d’accés tot el sistema de subvencions dels òrgans del Departament de Cultura i de les entitats públiques adscrites, per tal de facilitar els processos a les persones interessades, optimitzar els recursos disponibles i impulsar la tramitació electrònica. A fi d’assolir aquests objectius es facilita per via telemàtica l’accés a la informació, a la presentació de sol·licituds, a l’aportació de documentació i a conèixer l’estat de tramitació. Amb la gestió unificada de la tramitació de subvencions, s’han modernitzat també els procediments, simplificat els requisits, els documents i els formularis i reduït els terminis de concessió i pagament.

Aquest canvi substancial en el model de gestió de les polítiques de foment del Departament de Cultura es veu reflectit en l’aprovació d’unes bases reguladores generals aplicables a totes les línies de subvencions en matèria cultural, tret de les que són competència de l’Institut Català de les Empreses Culturals, que s’han publicat mitjançant la Resolució CLT/2934/2012, de 21 de desembre.

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Vist l’informe del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i de la Institució de les Lletres Catalanes;

D’acord amb l’article 7.3.a) dels Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener, a proposta del Departament de Cultura i de les entitats competents per raó de la matèria, el Consell d’Administració acorda:

Aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en matèria cultural, que consten en l’annex d’aquest Acord.

 

Annex

Bases específiques

 

Índex de les bases específiques.

1. En l’àmbit de les arts:

1.1. Programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional d’arts escèniques i música.

1.2. Programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals.

1.3. Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts.

1.4. Beques per a la recerca i la creació en els àmbits artístics i del pensament.

2. En l’àmbit de la llengua i les lletres:

2.1. Iniciatives d’entitats sense ànim de lucre adreçades a promoure l’ús de la llengua catalana a Catalunya.

2.2. Iniciatives d’empreses adreçades a promoure l’ús de la llengua catalana a Catalunya.

2.3. Iniciatives destinades a augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana.

2.4. Activitats literàries.

2.5. Edició d’obres literàries d’especial interès cultural en català i occità.

2.6. Traducció al català d’obres literàries en altres llengües.

2.7. Traducció a l’occità d’obres literàries en català.

3. En l’àmbit del patrimoni cultural:

3.1. Conservació preventiva i conservació-restauració dels béns culturals mobles del patrimoni cultural català.

3.2. Beques per fer pràctiques relacionades amb els diversos processos de la conservació-restauració dels béns culturals mobles.

3.3. Beques per col·laborar en diversos programes de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

3.4. Beques per fer pràctiques relacionades amb diversos processos de tractament de documentació, inventari i catalogació de fons.

4. En l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic:

4.1. Producció d’espectacles i exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

4.2. A federacions que programin activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana.

4.3. Edició de treballs relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

4.4. Desplaçaments fora de Catalunya per dur a terme activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

4.5. Organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional.

4.6. Activitats i inversions en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

4.7 Activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l’associacionisme organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense finalitat de lucre.

5. En l’àmbit de la cultura de caràcter transversal.

5.1 Beques per fer pràctiques al Gabinet Tècnic del Departament de Cultura.

 

1.1 Bases específiques de les subvencions per a programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional d’arts escèniques i música.

 

—1 Objecte

1.1 L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport a les programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional en els àmbits de les arts escèniques i la música.

1.2 És subvencionable una única programació estable que ha d’incloure indistintament el conjunt de les activitats de teatre, dansa, circ i música.

1.3 Queden excloses d’aquesta línia de subvencions:

a) Les programacions en equipaments d’arts escèniques i música que tinguin el suport econòmic de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o ens vinculat al Departament de Cultura a través d’un contracte programa o d’un conveni.

b) Les programacions de consorcis o organismes dels quals formi part el Departament de Cultura o les programacions a les quals l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o ens vinculat al Departament de Cultura doni suport econòmic amb altres fórmules de col·laboració com ara convenis.

c) Les programacions que no usin el català o aranès en la difusió de les activitats.

 

—2 Destinataris

2.1 Poden optar a aquesta línia de subvencions els ajuntaments de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

2.2 Les entitats sol·licitants i els equipaments on es dugui a terme l’activitat que opti a la subvenció per a la programació d’arts escèniques i música han de formar part del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, d’acord amb el Decret 48/2009, de 24 de març, i la normativa de desplegament. Queden eximits d’aquest requisit si la totalitat de l’activitat es realitza en espais que no constitueixen equipaments escènics o musicals perquè el municipi o l’entitat municipal descentralitzada no en disposa.”

 

—3 Despesa subvencionable

3.1 És considera com a despesa subvencionable únicament el caixet de l’espectacle.

3.2 No és d’aplicació la base general 4.4 amb relació als costos generals o indirectes, atès que no són despesa subvencionable.


—4 Requisits, condicions i incompatibilitats

4.1 En el cas dels municipis de més de 8.000 habitants, la proposta de programació presentada ha de preveure la realització d’activitats durant un mínim de 6 mesos al llarg de tot l’any natural de concessió de la subvenció.

4.2 Les programacions d’arts escèniques i música han d’assumir el mínim de despesa i el mínim d’activitat següents:

Es computen com a mínim de despeses únicament els caixets dels espectacles, les fitxes tècniques i les despeses de difusió.

NHM = nombre d’habitants del municipi; MD = mínim de despesa; MA = nombre mínim d’activitats.


NHM

MD

MA

Fins a 5.000

No n’hi ha

3

De 5.001 a 8.000

No n’hi ha

5

De 8.001 a 15.000

10.000 euros

8

De 15.001 a 25.000

20.000 euros

10

De 25.001 a 50.000

30.000 euros

15

De 50.001 a 100.000

50.000 euros

20

Més de 100.000

80.000 euros

30

 

4.3 Per tal de comptar el nombre mínim d’activitats del punt 2 d’aquesta base cal tenir en compte les consideracions següents:

a) Si una mateixa activitat s’efectua diverses vegades, es computen com a màxim 3 actuacions.

b) Si una activitat programada s’anul·la amb posterioritat i l’anul·lació obeeix a un supòsit de força major, l’activitat sí que comptarà a efectes d’assolir el mínim d’activitats, però no com a despesa subvencionable.

4.4 No computen per assolir els mínims que indica l’apartat anterior les activitats següents:

a) Les que tinguin lloc en el marc de festivals, cicles, fires o mercats que ja tinguin algun ajut o subvenció de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o ens vinculat al Departament de Cultura.

b) Les que es beneficiïn d’ajuts o subvencions per a equipaments culturals o per qualsevol altre concepte (per exemple, cultura tradicional i popular) atorgats per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o ens vinculat al Departament de Cultura.

c) Les dutes a terme durant la festa major.

d) Les d’entrada gratuïta, amb l’excepció dels espectacles o concerts concebuts per fer-se al carrer.

e) Les d’activitats organitzades pel Departament de Cultura o programades per entitats que reben subvenció de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o ens vinculat al Departament de Cultura compten a efectes d’assolir el nombre mínim de programació, però la seva despesa no és subvencionable.

4.5 Els sol·licitants han de constar inscrits en la base de dades del Programa d’indicadors culturals per a l’entorn municipal (PICEM) que gestiona el Departament de Cultura, i han de mantenir les dades actualitzades durant tot el procediment, d’acord amb el protocol de col·laboració que s’hagi subscrit. Totes les activitats de la programació que optin a subvenció han d’estar introduïdes al PICEM.

4.6 L’execució de l’activitat subvencionada pot ser subcontractada en la seva totalitat en els termes que estableix l’article 29 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

 

—5 Documentació

En el moment de la presentació de la sol·licitud cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 7, la documentació següent:

a) Fitxa de cada una de les activitats programades, que s’ha d’extreure del PICEM.

b) Relació de les activitats programades durant tot l’any, que s’ha d’extreure del PICEM.

c) Pla de comunicació, que ha d’incloure: objectius, públic destinatari, estratègia general de comunicació, pla d’accions, calendari i seguiment i avaluació.

 

—6 Proposta provisional de concessió, acceptació de la subvenció i presentació de documentació addicional

En el moment de presentar el document d’acceptació de la subvenció inclosa en la proposta provisional de concessió, cal aportar la documentació que disposa la base general 11.6.

 

—7 Criteris de valoració

La programació es valora d’acord amb els criteris següents:

a) Qualitat, interès cultural i caire innovador de la programació (fins a 5 punts.).

b) Equilibri territorial i nombre d’habitants potencialment destinataris (fins a 2 punts).

c) Viabilitat econòmica (fins a 1 punt).

d) Pla de comunicació (fins a 1 punt).

e) Presència de grups, artistes, comissaris, autors, etc. residents a Catalunya (fins a 0,5 punts).

f) Utilització de la llengua catalana i aranesa en les activitats programades (fins a 0,5 punts).

 

—8 Justificació

Els ajuntaments i les entitats públiques beneficiàries que tinguin Intervenció han de presentar la modalitat de justificació que preveu la base general 16.1.b) (compte justificatiu amb certificat de la Intervenció). La resta d’entitats beneficiàries han de justificar l’activitat subvencionada d’acord amb les modalitats que preveu la base general 16.1.c) (compte justificatiu simplificat) o la 16.1.d) (compte justificatiu amb informe d’auditor), segons l’import de la subvenció atorgada.

 

1.2 Bases específiques de les subvencions per a programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals.

 

—1 Objecte

1.1 L’objecte de les bases és donar suport a la programació estable d’activitats d’arts visuals. S’entén com a programacions estables d’activitats d’arts visuals els cicles que els espais d’art o equipaments culturals dediquen a projectar, coordinar, dirigir, presentar o difondre activitats professionals relacionades amb les arts visuals al llarg de, com a mínim, sis mesos l’any. Les activitats poden ser exposicions individuals o col·lectives, presentacions de treballs, intervencions de creadors en les seves múltiples disciplines, amb el propòsit de donar a conèixer de manera directa l’obra tant d’artistes amb una trajectòria professional més consolidada com la de creadors emergents. L’objectiu és el de fomentar la participació del ciutadà i confrontar criteris per tal de situar l’activitat dels creadors, crítics, estudiants i espectadors en una zona compartida.

1.2 Es consideraran preferents les subvencions destinades a:

a) Les programacions que exerceixin d’elements aglutinants —de manera puntual o continuada— entre altres estructures o agents culturals existents i les realitats socials de la seva comunitat.

b) La projecció pedagògica de difusió que tingui per finalitat acostar les arts visuals a la població en edat escolar i el desenvolupament de polítiques de participació activa de les arts visuals en els centres d’ensenyament.

1.3 Queden excloses d’aquesta línia de subvenció:

a) Les programacions d’equipaments d’arts visuals quan l’ajuntament o ens vinculats o dependents s’hagin integrat en la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya, d’acord amb el Decret 195/2010, de 14 de desembre, i tingui el suport econòmic de Departament de Cultura a través d’un contracte programa o d’un conveni.

b) Les programacions de consorcis o organismes dels quals en formi part el Departament de Cultura o les programacions a les quals l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o ens vinculat al Departament de Cultura doni suport econòmic amb altres fórmules de col·laboració com ara convenis.

c) Les programacions que no utilitzin el català o l’aranès en la difusió de les activitats.

d) Les exposicions itinerants organitzades pel Departament de Cultura.

 

—2 Destinataris

Poden optar a les subvencions ajuntaments de Catalunya o ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

 

—3 Despesa subvencionable

3.1 Es considera despesa subvencionable:

a) Els honoraris de l’artista en el cas que les característiques de la seva creació obliguin a una modificació o adaptació de l’obra produïda en els diversos espais expositius.

b) Els honoraris del comissari, sempre que aquest es contracti i, per tant, no formi part de la plantilla de l’equipament. Poden incloure les despeses per a la realització del dossier pedagògic i per a les tasques de l’acció de formació a formadors.

c) Els costos del documentalista o documentalistes.

d) Embalatges i transports.

e) Assegurances.

f) Muntatge i desmuntatge de l’exposició.

g) El catàleg en versió digital o la preproducció en suport paper (fotografies, disseny, textos, correccions i traduccions).

h) Les despeses de desplaçaments dels artistes, comissaris i documentalistes.

i) Les despeses de drets de propietat intel·lectual sempre que els drets no hagin estat cedits a una entitat de gestió.

j) Les despeses de les activitats complementàries adreçades a formadors i programadors.

k) Les despeses de comunicació i promoció.

3.2 No són despeses subvencionables:

a) Les despeses de producció de l’obra a exposar.

b) Les activitats complementàries a l’activitat principal adreçades al públic en general.

3.3 No és d’aplicació la base general 4.4 en relació als costos generals o indirectes, atès que no són despesa subvencionable.

 

—4 Requisits, condicions i incompatibilitats

4.1 Les activitats han de ser de caràcter professional, tenir una difusió suficient, fer-se en seus estables i estar adreçades al públic en general, amb l’objectiu d’incrementar la connexió de l’art contemporani amb el ciutadà i la seva participació activa.

4.2 Els sol·licitants han de constar inscrits en la base de dades del Programa d’indicadors culturals per a l’entorn municipal (PICEM), que gestiona el Departament de Cultura i han de mantenir les dades actualitzades durant tot el procediment, d’acord amb el protocol de col·laboració que s’hagi subscrit. Totes les activitats de la programació que optin a subvenció han d’estar introduïdes al PICEM.

4.3 L’execució de l’activitat subvencionada pot ser subcontractada en la seva totalitat en els termes que estableix l’article 29 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

 

—5 Documentació

En el moment de la presentació de la sol·licitud cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 7, la documentació següent:

a) Fitxa de cada una de les activitats, que s’ha d’extreure del PICEM.

b) Relació d’activitats programades durant tot l’any, que s’ha d’extreure del PICEM.

c) Pla de comunicació i difusió previst per a la promoció de les activitats programades.

 

—6 Proposta provisional de concessió, acceptació de la subvenció i presentació de documentació addicional.

En el moment de presentar el document d’acceptació de la subvenció inclosa en la proposta provisional de concessió, cal aportar la documentació que disposa la base general 11.6.

 

—7 Criteris de valoració

Les sol·licituds han de ser valorades d’acord a l’aplicació dels criteris següents:

a) L’interès cultural de la programació presentada, segons la seva qualitat i considerant el grau d’innovació, recerca i capacitat d’impacte a la ciutadania (fins a 2 punts).

b) Programacions que siguin elements aglutinants entre altres estructures o agents culturals existents i les realitats socials de la seva comunitat (fins a 1,5 punts).

c) Projecció pedagògica de difusió per tal d’acostar les arts visuals a la població en edat escolar així com el desenvolupament de polítiques de participació activa de les arts visuals en els centres d’ensenyament (fins a 1,5 punts).

d) Equilibri territorial i nombre d’habitants potencialment destinataris (fins a 0,5 punts).

e) La viabilitat econòmica de la programació presentada (fins a 1 punt).

f) El pla de comunicació i de promoció de l’espai i de la seva programació (fins a 1 punt).

g) Oportunitat del projecte en relació amb el conjunt de l’oferta i el sector de les arts visuals professionals (fins a 0,5 punts).

h) Presència de grups, artistes, comissaris, etc. residents a Catalunya (fins a 0,5 punts).

i) Utilització de la llengua catalana i aranesa en les activitats programades (fins a 0,5 punts).

j) El pla de treball fet de forma continuada —en els darrers dos anys com a mínim— amb els agents culturals i educatius del territori (fins a 0,5 punts).

k) El resultat de les activitats d’arts visuals dutes a terme en anys anteriors pel sol·licitant (fins a 0,5 punts).

 

—8 Justificació

Els ajuntaments i les entitats públiques beneficiàries que tinguin Intervenció han de presentar la modalitat de justificació que preveu la base general 16.1.b) (compte justificatiu amb certificat de la Intervenció). La resta d’entitats beneficiàries han de justificar l’activitat subvencionada d’acord amb la modalitat que preveu la base general 16.1.c) (compte justificatiu simplificat) o la 16.1.d) (compte justificatiu amb informe d’auditor), segons l’import de la subvenció atorgada.

 

1.3 Bases específiques de les beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts.

 

—1 Objecte

L’objecte d’aquestes beques és promoure la formació i el perfeccionament professional de creadors i intèrprets en qualsevol dels àmbits artístics existents mitjançant la participació en cursos i activitats formatives especialitzades. Queden exclosos d’aquestes bases els estudis de doctorat i les classes particulars.

 

—2 Destinataris

Poden optar a aquestes beques les persones físiques domiciliades a Catalunya o amb domicili fora de Catalunya, però que conservin el veïnatge civil català.

 

—3 Quantia i despesa subvencionable

3.1 Les beques constitueixen una dotació econòmica no proporcional a les despeses i donen suport a la manutenció, la matrícula, el desplaçament fora de Catalunya i l’allotjament.

3.2 La quantia màxima de la beca s’ha de determinar en la convocatòria.

3.3 L’import a concedir s’ha de determinar en funció de la disponibilitat pressupostària, del cost del projecte calculat d’acord amb l’apartat 3.4 i de la valoració obtinguda. No és d’aplicació la base general 3.1.

3.4 El cost del projecte consisteix en el cost de la matrícula, així com en el cost de les despeses determinades a partir dels mòduls següents:

a) Manutenció: 45 euros per dia.

b) Desplaçament fora de Catalunya: només imputable un desplaçament.

b.1) Dins el territori espanyol: 300 euros.

b.2) A l’estranger: 600 euros.

c) Allotjament: 100 euros per setmana.

 

—4 Requisits, condicions i incompatibilitats

4.1 L’activitat s’ha de dur a terme fora de Catalunya (altres comunitats autònomes de l’Estat o l’estranger).

4.2 La durada de les beques s’ha de determinar en la convocatòria.

4.3 Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants han de complir, a més dels requisits i condicions que estableix la base general 5, els següents:

a) Tenir el títol universitari o d’ensenyament artístic superior que acrediti l’especialitat corresponent o acreditar una trajectòria academicotècnica en l’àmbit corresponent.

b) Tenir una trajectòria professional en l’àmbit artístic corresponent durant un període mínim de dos anys.

c) Estar admeses en l’activitat formativa per part de l’organisme que l’organitza.

4.4 Només es pot presentar una sol·licitud per a una única activat formativa.

 

—5 Documentació

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 7, la documentació següent:

a) Currículum detallat de la persona sol·licitant en què s’especifiquin els títols universitaris o d’ensenyament artístic superior que acrediti l’especialitat corresponent o la trajectòria academicotècnica.

b) Còpia compulsada de l’expedient acadèmic o certificat de notes.

c) En el cas dels àmbits de la dansa i de la música, un document visual i sonor del sol·licitant executant una interpretació individual (durada màxima de 10 minuts). En tots els àmbits, un mínim de tres documents que acreditin la trajectòria del sol·licitant (articles, programes, catàlegs, premis, etc.).

d) Les declaracions responsables, que consten al formulari de sol·licitud, següents:

d.1) Conforme la persona sol·licitant ha estat acceptada per part de l’organisme on es fa l’activitat formativa.

d.2) Conforme la persona sol·licitant té la residència a Catalunya o té veïnatge civil català.

 

—6 Proposta provisional de concessió, acceptació de la beca i presentació de documentació addicional

En el moment de presentar el document d’acceptació de la beca inclosa en la proposta provisional de concessió, cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 11.6, la documentació següent:

a) Còpia compulsada de la documentació acreditativa del veïnatge civil català en el supòsit que tinguin establerta la residència fora de Catalunya.

b) Original o còpia compulsada del document d’acceptació per part de l’organisme on es fa l’activitat formativa, en què consti el cost de la matrícula.

c) Còpia compulsada del títol universitari o d’ensenyament artístic superior que acrediti l’especialitat corresponent o de la documentació acreditativa de la trajectòria academicotècnica. No cal aportar el títol universitari si s’autoritza l’òrgan instructor a consultar les dades corresponents.

 

—7 Criteris de valoració

La valoració dels projectes s’ha de fer d’acord amb els criteris següents i la puntuació màxima és de 10 punts:

a) Solvència acadèmica i tècnica del sol·licitant (fins a 6 punts):

Expedient acadèmic.

Currículum i experiència professional.

b) Coherència i interès de l’activitat formativa (fins a 2 punts):

Coherència de la proposta formativa en relació amb la trajectòria del sol·licitant.

Interès de la proposta formativa en relació amb el centre on es vol dur a terme.

c) Impacte (fins a 2 punts):

Adequació de l’activitat formativa a les necessitats professionals del sector artístic a Catalunya.

Vinculació amb el context artístic català.

 

—8 Justificació

Les persones beneficiàries han de presentar, en el termini que preveu la base general 16.2, un compte justificatiu, que ha de contenir la documentació següent:

a) Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions especificades en la concessió de la beca, en què constin la tipologia de treball formatiu realitzat, la metodologia emprada pel professorat i l’experiència pedagògica, a més de l’explicació dels resultats obtinguts i de les perspectives de futur.

b) Còpia compulsada del certificat o altre document emès per l’organisme on es porta a terme l’activitat formativa acreditatiu de l’assistència i l’aprofitament de l’activitat formativa.

c) Memòria econòmica que ha d’incloure la relació de conceptes de la despesa final del projecte formatiu quantificats, si escau, per unitats, així com el detall d’altres ingressos.

d) Factura o document de valor probatori equivalent i documentació acreditativa del pagament de la matrícula.

 

1.4 Bases específiques de les beques per a la recerca i la creació en els àmbits artístics i del pensament.

 

—1 Objecte

1.1 L’objecte d’aquestes bases és promoure el treball individual d’una persona física en un projecte de recerca, investigació, experimentació o creació, que afavoreixi el coneixement i el desenvolupament artístic i cultural en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques, la música i el pensament. Així mateix, també s’adreça a projectes que promoguin les noves tendències artístiques i la interdisciplinarietat.

1.2 Les modalitats de subvenció són les següents:

a) Beques per a projectes de recerca i creació en qualsevol dels llenguatges artístics contemporanis en l’àmbit de les arts visuals.

b) Beques per a projectes de recerca i creació en l’àmbit de les arts escèniques i la música. Les beques en l’àmbit de la dansa, del teatre i del circ s’adrecen al disseny i a la planificació i el guió de la posada en escena d’un espectacle prèvia a la producció, i, en l’àmbit de la música, a la creació compositiva.

c) Beques per a projectes de recerca promoguts per investigadors, pensadors, crítics, historiadors, comissaris, etc. que duguin a terme un treball teòric en els àmbits de la cultura artística, humanista, científica i del pensament amb la finalitat de fer-lo públic.

1.3 Els projectes es poden fer en la submodalitat de residència. Es tracta de projectes que es duguin a terme en col·laboració amb un equipament cultural especialitzat, d’àmbit públic o privat, que ha de posar a disposició de l’investigador o creador els recursos necessaris per desenvolupar el seu treball.

1.4 Queden exclosos d’aquestes bases els projectes següents:

a) Projectes de recerca de professors d’universitat, membres de grups de recerca vinculats a la universitat o membres d’institucions públiques dedicades a la recerca en el marc de la seva relació amb les entitats esmentades.

b) Projectes de recerca que s’emmarquin dins el currículum acadèmic del sol·licitant (tesis, tesines, doctorats, màsters...).

c) Projectes audiovisuals de caràcter documental o dramàtic.

d) Projectes d’escriptura literària.

e) Projectes vinculats a la indústria cultural.

 

—2 Destinataris

Poden optar a aquestes beques les persones físiques domiciliades a Catalunya o amb

domicili fora de Catalunya, però que conservin el veïnatge civil català.

 

—3 Quantia i despesa subvencionable

3.1 La beca dóna suport a la dedicació al projecte, als desplaçaments i a l’allotjament en el supòsit que es produeixi un desplaçament fora del municipi de residència, així com a l’adquisició de material no inventariable necessari per al projecte.

3.2 El cost del projecte consisteix en l’import de les despeses següents, determinades a partir dels mòduls que es fixen a continuació:

a) Dedicació al projecte: 45 euros per dia.

b) Desplaçaments fora de Catalunya (l’import inclou anada i tornada):

Dins el territori espanyol: 300 euros.

A l’estranger: 600 euros.

c) Allotjament: 100 euros per setmana.

d) Adquisició de material no inventariable:

Per a la modalitat a) de la base 1.2: 3.000 euros.

Per a les modalitats b) i c) de la base 1.2: 1.000 euros.

3.3 La quantia màxima de la beca s’ha de determinar en la convocatòria.

3.4 L’import de les beques s’ha de determinar en funció de la disponibilitat pressupostària, del cost del projecte calculat d’acord amb l’apartat 2 i de la valoració obtinguda. No és d’aplicació la base general 3.1.

 

—4 Requisits, condicions i incompatibilitats

Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants han de complir, a més dels requisits i condicions que estableix la base general 5, els següents:

a) Cada sol·licitant només pot presentar un únic projecte en una de les modalitats. Si en un projecte participa més d’una persona física, cal presentar una sol·licitud de beca de forma individual per a la part corresponent de participació en el projecte.

b) Els sol·licitants han de tenir el títol universitari o d’ensenyament artístic superior que acrediti l’especialitat corresponent o acreditar una trajectòria academicotècnica en l’àmbit artístic corresponent, o bé acreditar una trajectòria professional en l’àmbit artístic corresponent durant un període mínim de tres anys.

c) En els projectes que es presentin en la submodalitat de residència, l’equipament receptor ha d’assumir els costos d’estructura i tècnics necessaris per dur a terme el projecte objecte de la beca, així com fer-ne el seguiment i la valoració.

d) L’activitat es pot dur a terme a l’àmbit territorial de Catalunya, en altres comunitats autònomes de l’Estat o a l’estranger.

 

—5 Documentació

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 7, la documentació següent:

a) Currículum detallat de la persona sol·licitant en què s’especifiquin els títols universitaris o d’ensenyament artístic superior, la trajectòria academicotècnica o la trajectòria professional en l’àmbit artístic, d’acord amb el que disposa la base 4.b).

b) Les declaracions responsables, que consten en el formulari de sol·licitud, següents:

b.1) De la residència a Catalunya o del veïnatge civil català, en el supòsit que tinguin establerta la residència fora de Catalunya.

b.2) De disposar del document subscrit amb el responsable de l’equipament col·laborador en què s’especifiquen els acords assumits per ambdues parts, en el cas de presentar el projecte en la submodalitat de residència.

 

—6 Proposta provisional de concessió, acceptació de la beca i presentació de documentació addicional

En el moment de presentar el document d’acceptació de la beca inclosa en la proposta provisional de concessió, cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 11.6, la documentació següent:

a) Còpia compulsada del títol universitari o d’ensenyament artístic superior que acrediti l’especialitat corresponent o la documentació acreditativa de la trajectòria academicotècnica o professional. No cal aportar el títol universitari si s’autoritza l’òrgan instructor a consultar les dades corresponents.

b) Documentació acreditativa del veïnatge civil català, en el supòsit que tinguin establerta la residència fora de Catalunya.

c) En el cas de presentar el projecte en la submodalitat de residència, còpia compulsada del document subscrit amb el responsable de l’equipament col·laborador en què s’especifiquen els acords assumits per ambdues parts.

d) Document de comunicació de la situació personal i familiar del perceptor de rendes del treball, o de la seva variació, al pagador (model 145). Es pot obtenir a l’adreça d’Internet següent: http://www.agenciatributaria.es.

 

—7 Criteris de valoració

7.1 Les sol·licituds s’han de valorar d’acord amb els criteris següents:

7.1.1 Criteris generals:

a) Interès artístic i cultural del projecte (fins a 4 punts):

Interès de la temàtica de la recerca o valor artístic de la creació per la seva singularitat, innovació i qualitat.

Aportació significativa de continguts en el context cultural i artístic i impacte en l’imaginari col·lectiu.

Grau d’innovació de la metodologia de la recerca o la creació.

b) Viabilitat del projecte (fins a 3 punts):

Correcta planificació de la metodologia i coherència en el calendari de desenvolupament del projecte.

Previsió de presentació pública del projecte.

c) Solvència academicotècnica del sol·licitant (fins a 3 punts):

Currículum del sol·licitant.

Experiència en treballs anteriors en el mateix àmbit de recerca.

7.1.2 Criteris addicionals:

a) Repercussió en la recuperació del llegat cultural i artístic català (fins a 0.5 punts).

b) Realització del treball en qualitat de residència on es plantegi una col·laboració amb un equipament especialitzat que pugui revertir de manera positiva en el projecte i en les dues parts implicades (fins a 0,5 punts).

c) Projectes presentats per investigadors i creadors emergents entesos com el primer projecte professional que promoguin (fins a 0,5 punts).

7.2 Per optar a les beques les sol·licituds han d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts en el conjunt dels criteris generals. A aquesta puntuació s’ha de sumar la puntuació obtinguda en els criteris addicionals.

 

—8 Justificació

8.1 Les persones beneficiàries han de presentar en el termini que preveu la base general 16.2 un compte justificatiu, que ha de contenir la documentació següent:

a) Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions especificades en la concessió de la beca en què consti la descripció de les fases de treball executades, en funció de la naturalesa del projecte, el calendari i la metodologia emprada, a més de l’explicació dels resultats obtinguts i de les perspectives de futur. El document ha de tenir una extensió mínima de 10 folis.

b) En el cas de projectes realitzats en les modalitats a) i b) de la base 1.2, segons el cas:

Projectes de creació visual, coreogràfica o circense: memòria gràfica (document visual electrònic) que mostri l’estat de la creació.

Projectes de creació teatral: document amb el plantejament teòric de l’obra i que inclogui el detall de totes les indicacions de la posada en escena: treball dels actors, escenografia, vestuari, il·luminació, música, etc.

Projectes de creació musical: còpia de la partitura.

c) En el cas de projectes realitzats en les modalitats c) de la base 1.2, còpia del treball resultant de la recerca: text per publicar, guió expositiu detallat, etc. En cas que el treball es publiqui dins l’any de concessió de la subvenció, se n’han de lliurar dos exemplars.

d) En el cas de projectes realitzats en la submodalitat de residència d’acord amb el que disposa la base 1.3, original o còpia compulsada del certificat emès pel responsable de l’equipament receptor on consti la valoració del projecte en residència.

e) Memòria econòmica que ha d’incloure la relació de conceptes de la despesa final del projecte quantificats, si escau, per unitats, així com el detall d’altres ingressos.

8.2 L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pot sol·licitar als beneficiaris que facin una presentació dels resultats de la seva recerca o creació davant la Comissió de Valoració que regula la base general 10.4.

 

—9 Altres obligacions de les persones beneficiàries

A més del compliment de les obligacions que preveu la base general 17, les persones beneficiàries han de notificar a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, amb un mes d’anticipació, les dates de presentacions públiques que derivin del projecte becat. La notificació s’ha de fer per correu electrònic a l’adreça: osic@gencat.cat.

 

2.1 Bases específiques de subvencions per a iniciatives d’entitats sense ànim de lucre adreçades a promoure l’ús de la llengua catalana a Catalunya.

 

—1 Objecte

1.1 L’objecte d’aquestes bases és promoure actuacions específiques per fomentar l’ús de la llengua catalana a Catalunya, preferentment en els àmbits següents:

a) Actuacions en l’àmbit laboral i empresarial.

b) Actuacions que afavoreixin actituds positives en relació amb la llengua catalana que en facin augmentar l’ús.

c) Actuacions de difusió de productes, recursos i serveis que facilitin l’ús de la llengua catalana.

d) Actuacions que promoguin la interacció lingüística en català, especialment les emmarcades en el programa Voluntariat per la Llengua.

1.2 Les actuacions per a les quals se sol·licitin les subvencions s’han de dur a terme entre l’1 de novembre de l’any natural anterior al de la concessió de la subvenció i el 31 de desembre de l’any natural de concessió de la subvenció.

1.3 En queden excloses les iniciatives que tinguin com a objecte:

a) L’edició de llibres, revistes i butlletins.

b) L’edició de repertoris de música i de poesia.

c) L’organització d’espectacles musicals i teatrals, i activitats culturals similars.

d) L’organització de cursos de català.

 

—2 Destinataris

Poden optar a aquestes subvencions les entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin la seu a Catalunya, els col·legis professionals de Catalunya, les organitzacions empresarials, les organitzacions sindicals i les federacions esportives catalanes que tinguin previst dur a terme actuacions específiques per fomentar l’ús del català.

 

—3 Quantia

La quantia de la subvenció no pot superar el 70% del cost del projecte.

 

—4 Proposta provisional de concessió, acceptació de la subvenció i presentació de documentació addicional

En el moment de presentar el document d’acceptació de la subvenció inclosa en la proposta provisional de concessió, cal aportar la documentació que disposa la base general 11.6.

 

—5. Criteris de valoració

La valoració dels projectes pot assolir una puntuació màxima de 10 punts d’acord amb els criteris següents:

a) Abast del projecte segons les prioritats que estableix la base 1.1 (fins a 2 punts).

b) Qualitat del projecte i concreció de les actuacions programades (fins a 6 punts).

c) El pla de comunicació i difusió del projecte (fins a 2 punts).

 

—6 Justificació

S’ha de justificar l’activitat subvencionada d’acord amb les modalitats que preveuen la base general 16.1.a) (compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa) o la 16.1.d) (compte justificatiu amb informe d’auditor).

 

2.2. Bases específiques de subvencions per a iniciatives d’empreses adreçades a promoure l’ús de la llengua catalana a Catalunya.

 

—1 Objecte

1.1 L’objecte d’aquestes bases és promoure actuacions específiques per fomentar l’ús de la llengua catalana a Catalunya en l’àmbit empresarial, i de manera preferent les actuacions destinades a:

a) Incorporar la llengua catalana en productes i serveis tecnològics adreçats a usuaris finals (aplicacions per a mòbil, tauletes tàctils i altres productes similars, videojocs, etc.).

b) Garantir l’ús oral de la llengua catalana en l’atenció al públic.

c) Elaborar el material publicitari en català per a la versió catalana del producte o servei tecnològic.

1.2 Queden excloses d’aquestes bases les iniciatives que tinguin com a objecte l’elaboració o traducció de pàgines web; l’edició de llibres, revistes i butlletins, en qualsevol format, i les despeses de cursos generals de català.

 

—2 Destinataris

Poden optar a aquestes subvencions les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, domiciliades a Catalunya, o bé amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a Catalunya, que ofereixen béns i serveis a Catalunya.


—3 Quantia

L’import màxim subvencionat no pot superar el 70% del cost del projecte.


—4 Proposta provisional de concessió, acceptació de la subvenció i presentació de documentació addicional

En el moment de presentar el document d’acceptació de la subvenció inclosa en la proposta provisional de concessió, cal aportar la documentació que disposa la base general 11.6.


—5 Criteris de valoració

La valoració dels projectes s’ha de fer d’acord amb els criteris següents:

a) Abast del projecte, segons les prioritats que estableix la base 1.1 (fins a 2 punts).

b) Qualitat del projecte i concreció de les actuacions programades (fins a 6 punts).

c) El pla de comunicació i difusió del projecte (fins a 2 punts).


—6 Justificació

S’ha de justificar l’activitat subvencionada d’acord amb les modalitats que preveu la base general 16.1.a) (compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa), o 16.1.d) (compte justificatiu amb informe d’auditor).


—7 Altres obligacions de les persones beneficiàries

En cas que se subvencioni una actuació de les previstes a la base 1.1.c), si la persona beneficiària fa una campanya de televisió o ràdio en els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s’ha de fer en català.

 

2.3. Bases específiques de subvencions per a iniciatives destinades a augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana.

 

—1 Objecte

1.1 L’objecte d’aquestes subvencions és promoure iniciatives destinades a augmentar les estrenes de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana a les sales d’exhibició cinematogràfica.

1.2 Els llargmetratges per als quals se sol·licitin les subvencions s’han d’estrenar abans de finalitzar l’any de concessió de l’ajut.

 

—2 Destinataris

2.1 Poden optar a aquestes subvencions les empreses de distribució cinematogràfica que realitzin el doblatge o la subtitulació en català de llargmetratges en versió original en llengua no oficial a Catalunya i de qualsevol procedència.

2.2 Les empreses distribuïdores han d’estar inscrites en el registre d’empreses audiovisuals corresponent.

 

—3 Quantia

La quantia de la subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

 

—4 Despesa subvencionable

4.1 La subvenció cobreix les despeses que generin els processos perquè les versions en català de les pel·lícules siguin exhibides, presentades i explotades en sales de cinema. Concretament, es pot sol·licitar subvenció per als conceptes següents:

a) Despeses de doblatge al català de llargmetratges.

b) Despeses de subtitulació al català de llargmetratges.

c) Despeses en relació amb els suports necessaris per a l’exhibició comercial en català a les pantalles.

d) Material promocional de les versions en català (cartell, tràiler, espot, etc.).

4.2 Queden excloses d’aquestes bases les iniciatives que tinguin com a objecte accions de màrqueting als mitjans de comunicació i a Internet.

 

—5 Requisits, condicions i compatibilitat

Per poder optar a les subvencions s’han de complir els requisits següents:

a) En el cas de doblatge al català:

a.1) Les empreses distribuïdores han d’estrenar els llargmetratges a Catalunya exclusivament en la versió catalana o simultàniament amb la versió en altres llengües.

a.2) Les empreses distribuïdores han de garantir que l’oferta d’exhibició mínima del llargmetratge en la versió doblada en català sigui la següent:

Vint-i-cinc pantalles, si el nombre total de pantalles en què el llargmetratge s’estrena a Catalunya és superior a cinquanta.

Dotze pantalles, si el nombre total de pantalles en què el llargmetratge s’estrena a Catalunya és cinquanta o inferior a cinquanta.

a.3) Si el total de pantalles en què el llargmetratge s’estrena a Catalunya és de més de trenta, dues han de ser de la ciutat de Barcelona. Si el total de pantalles és inferior, almenys una ha de ser de la ciutat de Barcelona.

b) En el cas de subtitulació al català:

b.1) Cal que hi hagi una distribució mínima d’una pantalla del llargmetratge en la versió subtitulada en català, en qualsevol dels formats d’exhibició físic o virtual.

b.2) Les empreses distribuïdores han de tenir garantides prèviament les sales on s’exhibirà la versió subtitulada en català.

 

—6 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 7, la documentació següent:

a) Declaració conforme l’empresa distribuïdora es compromet a fer les gestions oportunes perquè en la posterior edició en format DVD, Blue Ray i altres suports digitals s’hi inclogui la versió catalana.

b) Declaració de disposar dels drets de distribució del llargmetratge, si no es disposa del certificat de qualificació per edats.

c) En cas de doblatge al català, declaració de complir amb la distribució mínima prevista a l’apartat a) de la base 5.

d) Declaració de tenir garantides les sales on s’exhibirà la versió subtitulada al català d’acord amb l’apartat b) de la base 5.

 

—7 Procediment de concessió

7.1 El procediment de concessió de les subvencions es tramita d’acord amb el règim de concurrència no competitiva.

7.2 L’òrgan instructor elabora la proposta provisional de concessió de cadascuna de les sol·licituds a mesura que es reben, per ordre estricte de presentació de les sol·licituds, en funció del compliment dels requisits de participació i d’acord amb la disponibilitat pressupostària.

 

—8 Proposta provisional de concessió, acceptació de la subvenció i presentació de documentació addicional

En el moment de presentar el document d’acceptació de la subvenció inclòs en la proposta provisional de concessió, cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 11.6, la documentació que acrediti que tenen els drets de distribució del llargmetratge, si no es disposa del certificat de qualificació per edats.

 

—9 Forma de pagament

El pagament de les subvencions es tramita de la manera següent:

a) El pagament del 70% de l’import de la subvenció concedida s’ha d’efectuar a partir de la concessió. Per aquest pagament no s’exigeix la prestació de garantia.

b) El pagament del 30% restant de la subvenció concedida s’ha d’efectuar una vegada complert el tràmit de justificació, en els termes que preveu la base 10.

 

—10 Justificació

10.1 El termini de presentació de la documentació justificativa és de tres mesos des de l’estrena del llargmetratge o bé de dos mesos des de l’acord de l’atorgament, en funció del que sigui més beneficiós per a l’interessat.

10.2 Les empreses beneficiàries han de presentar el compte justificatiu que preveu la base general 16.1.a) (compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa) a més d’un exemplar dels materials publicitaris en català (cartell, tràiler, espot, etc.).

 

—11 Altres obligacions de les persones beneficiàries

Les empreses beneficiàries de les subvencions han de complir, a més de les obligacions que preveu la base general 17, les obligacions següents:

a) Informar per escrit a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la data d’estrena i de les sales on s’exhibirà el llargmetratge en versió doblada o subtitulada en català.

b) Fer les gestions oportunes perquè s’inclogui la versió catalana en l’edició en format de DVD, Blue Ray i altres suports digitals.

c) Elaborar el material publicitari en català per a la versió catalana. En cas que faci una campanya de televisió o ràdio en els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s’ha de fer en català.

d) Lliurar a la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, abans del 31 de març de l’any següent a l’any natural de la concessió de la subvenció, una còpia que no podrà ser utilitzada amb finalitats comercials, en un dels formats següents:

En cas que l’exhibició comercial del llargmetratge s’hagi fet únicament i exclusiva en format digital, la còpia ha de ser en el suport original d’exhibició comercial de més alta qualitat: Betacam digital, HDCAM, HDCAM SR o Digital Cinema Package sense KDM (sense encriptar).

En cas que el format original del llargmetratge sigui el fotoquímic, la còpia que ha de lliurar l’empresa beneficiària ha de ser en 35 mm i, preferentment, en polièster.

e) Cedir puntualment el doblatge o la subtitulació al català de forma gratuïta a les institucions o empreses interessades a fer una difusió pública en format videogràfic o televisiu, sense renunciar en cap cas als drets de distribució del llargmetratge.

f) Vetllar per la qualitat lingüística dels productes subvencionats. L’Oficina es reserva el dret de supervisar els doblatges i les subtitulacions, tant la traducció del guió com l’enregistrament de la banda sonora, a fi de garantir la qualitat màxima.

 

2.4 Bases específiques de les subvencions per a activitats literàries.

 

—1 Objecte

La finalitat d’aquesta línia és donar suport a les propostes d’activitats literàries en les modalitats següents:

a) Creació d’obres literàries en llengua catalana en tots els gèneres i les modalitats, inclosos els textos teatrals i els guions audiovisuals, tant d’autors consagrats com de nous creadors.

b) A traductors i traductores per a la traducció al català d’obres literàries d’especial relleu en altres llengües.

c) Recerca sobre moviments, obres i autors o autores i crítica literària de literatura catalana. S’hi poden presentar projectes destinats a ser publicats en forma d’assaigs o estudis, a ser desenvolupats com a recursos digitals o exposicions, o a fer accessibles fons literaris personals. Se n’exclouen expressament els projectes orientats a esdevenir formalment tesis de llicenciatura o doctorals.

d) Creació o renovació de pàgines web i altres recursos en línia sobre literatura catalana. No es consideren renovació les modificacions que siguin una simple actualització o manteniment dels continguts de la pàgina web o d’altres recursos en línia.

e) Activitats de promoció i difusió de la literatura en català la realització de les quals s’efectuï dins els territoris del domini lingüístic. S’entén per activitats de promoció i difusió l’organització de jornades i cicles de conferències, de festivals i espectacles literaris, de rutes literàries i altres accions sobre el patrimoni literari, etc.

Se n’exclouen les subvencions per a la convocatòria i concessió de premis literaris i per a l’edició de llibres, revistes o altres productes editorials, a excepció de les publicacions dedicades a la difusió de les activitats literàries de l’entitat mateixa.

No són subvencionables les activitats organitzades per biblioteques, les quals disposen d’altres vies d’ajut.

 

—2 Destinataris

2.1 Poden optar a les modalitats a) i b) de la base 1 les persones físiques que no hagin rebut cap subvenció de la Institució de les Lletres Catalanes durant les tres convocatòries anteriors. Així mateix, hi poden optar les agrupacions de persones físiques sense personalitat que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen les bases.

2.2 A les modalitats c) i d) de la base 1, a més dels destinataris previstos a l’apartat 1, hi poden optar les entitats privades sense finalitat de lucre.

2.3 A la modalitat e) de la base 1 hi poden optar les entitats privades sense finalitat de lucre, l’Administració local i els ens públics que en depenen o que hi estan vinculats.

 

—3 Quantia

3.1 L’import de la subvenció de les modalitats a), b) i c) de la base 1 és com a màxim de 10.000 euros.

3.2 L’import de la subvenció de la modalitat d) de la base 1 en el cas de persones físiques pot ser fins al 100% del cost del projecte.

3.3 L’import de la subvenció de la modalitat d), en el cas d’entitats privades sense finalitat de lucre, i e) de la base 1 pot cobrir com a màxim el 50% de l’import de l’activitat. Excepcionalment, es pot proposar una subvenció superior al 50% quan es justifiqui en la sol·licitud i es consideri oportú mantenir les mateixes condicions de suport que per a la mateixa activitat es van concedir en altres exercicis o bé quan es tracti de projectes d’una singularitat especial per la seva originalitat i capacitat d’innovació, per la seva incidència social o per la seva trajectòria històrica, per a la consecució dels objectius de la línia.

 

—4 Despesa subvencionable

A la modalitat e) de la base 1, en el cas de despeses salarials imputables al projecte, només es considera subvencionable l’import líquid percebut per la persona treballadora. Només és subvencionable la part estrictament vinculada amb l’activitat (ponents, lloguer de sales, material). Queden expressament excloses les despeses de representació, així com les despeses per activitats de restauració, llevat que aquestes activitats siguin indestriables de l’activitat de promoció i difusió de la literatura.

 

—5 Requisits, condicions i incompatibilitats

En el cas de la modalitat c) de la base 1, i si es tracta d’entitats, l’execució de l’activitat subvencionada pot ser subcontractada en la totalitat, en els termes que estableix l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

—6 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 7, la documentació següent:

1. En el cas de la modalitat a) de la base 1:

a) Currículum literari de la persona que sol·licita la subvenció.

b) Una mostra suficient (per exemple, de 40.000 espais en cas de narrativa o no ficció, de 20.000 espais en cas de teatre o guions, i de 50 a 100 versos en cas de poesia).

c) Declaració responsable, si escau, de disposar del compromís d’una editorial, d’una companyia teatral, d’una productora o d’una altra iniciativa professional, en què manifesti el seu interès a donar difusió pública al projecte.

Per a aquesta modalitat no cal presentar el pressupost que preveu la base general 7.1.b).

2. En el cas de la modalitat b) de la base 1:

a) Currículum literari de la persona que sol·licita la subvenció.

b) Una mostra suficient (per exemple, de 40.000 espais en cas de narrativa o no ficció, de 20.000 espais en cas de teatre o guions, i de 50 a 100 versos en cas de poesia).

c) Un exemplar o una còpia de l’obra original que es vol traduir. Si no es disposa de l’obra en suport digital, caldrà fer arribar l’exemplar físicament a l’OSIC.

d) Les declaracions responsables següents:

- De disposar de l’autorització de la persona titular dels drets de transformació, en el cas que l’obra estigui sota drets de propietat intel·lectual.

- Si escau, del compromís d’una editorial, d’una companyia teatral, d’una productora o d’una altra iniciativa professional, en què manifesti el seu interès a donar difusió pública al projecte.

Per a aquesta modalitat no cal presentar pressupost que preveu la base general 7.1.b).

3. En el cas de la modalitat c) de la base 1:

a) Currículum de la persona o equip responsable de la recerca.

b) En el cas de les persones físiques, declaració per escrit de dues persones del camp de la universitat, les acadèmies, la recerca o la crítica, escollides per la persona sol·licitant, que acreditin tant l’interès global del projecte com els mèrits de qui el desenvoluparà. En el cas de les entitats, aquesta mateixa declaració o bé una memòria de l’entitat que acrediti la solvència de l’encàrrec.

c) En el cas d’entitats sense ànim de lucre, declaració responsable de disposar d’un acord escrit entre l’entitat i la persona o les persones que facin el treball de recerca, on s’expressin les condicions de l’encàrrec.

Les persones físiques no han de presentar el pressupost que preveu la base general 7.1.b).

4. En el cas de la modalitat d) de la base 1:

a) Currículum de la persona o entitat que sol·licita la subvenció.

b) En el cas que el projecte sigui una nova versió, renovació o millora d’un recurs existent, memòria tècnica i de continguts, que n’inclogui dades de tràfic i difusió. En el cas que sigui un recurs nou, memòria de valoració de la seva necessitat, que tingui en compte els recursos similars, concurrents o afins preexistents.

5. En el cas de la modalitat e) de la base 1:

Memòria econòmica de les activitats de promoció cultural fetes durant l’any anterior, amb indicació detallada de despeses i ingressos, com també de l’abast social de l’activitat (persones usuàries, difusió, localitats on s’ha fet).

 

—7 Proposta provisional de concessió, acceptació de la subvenció i presentació de documentació addicional

En el moment de presentar el document d’acceptació de la subvenció inclosa en la proposta provisional de concessió, cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 11.6, la documentació següent:

1. En el cas de la modalitat a) de la base 1:

Original o còpia compulsada, si escau, del document acreditatiu del compromís d’una editorial, d’una companyia teatral, d’una productora o d’una altra iniciativa professional, en què manifesti el seu interès a donar difusió pública al projecte.

2. En el cas de la modalitat b) de la base 1:

a) En el cas que l’obra estigui sota drets de propietat intel·lectual, original o còpia compulsada de l’autorització de la persona titular dels drets de transformació.

b) Original o còpia compulsada, si escau, del document acreditatiu del compromís d’una editorial, d’una companyia teatral, d’una productora o d’una altra iniciativa professional, en què manifesti el seu interès a donar difusió pública al projecte.

3. En el cas de la modalitat c) de la base 1:

Original o còpia compulsada de l’acord escrit entre l’entitat i la persona o les persones que facin el treball de recerca, on s’expressin les condicions de l’encàrrec.

 

—8 Criteris de valoració

Per poder optar a les subvencions cal assolir una puntuació mínima de 10 punts en el conjunt dels criteris que, per a cada modalitat d’ajut que preveu la base 1, s’especifiquen a continuació:

En el cas de la modalitat a) de la base 1:

a) La qualitat previsible de l’obra, atesa sobretot la mostra que se’n pugui examinar (fins a 5 punts).

b) La singularitat del projecte (fins a 5 punts).

c) Altres factors que facin remarcable el projecte, com el currículum o la trajectòria del sol·licitant, l’interès d’una editorial, la dificultat material de la realització, etc. (fins a 5 punts).

En el cas de la modalitat b) de la base 1:

a) L’interès de la incorporació al català de l’autor o autora o l’obra literària que es proposa traduir, especialment quan es tracti de versions d’obres de cultures remotes en el temps o en l’espai (fins a 5 punts).

b) La qualitat previsible de la traducció, atesa sobretot la mostra que se’n pugui examinar i la trajectòria del sol·licitant (fins a 5 punts).

c) Altres factors que facin remarcable el projecte, com l’extensió i la complexitat de la proposta, l’interès d’una editorial, la dificultat material de la realització, etc. (fins a 5 punts).

En el cas de la modalitat c) de la base 1:

a) La importància del projecte proposat, en relació amb l’objecte de la recerca. Es valoraran especialment les propostes sobre literatura catalana contemporània (fins a 5 punts).

b) L’originalitat del punt de vista, atès el conjunt dels estudis literaris catalans. Es valoraran especialment les propostes que ajudin a cobrir buits bibliogràfics actuals o que permetin recuperar patrimoni literari en risc (fins a 5 punts).

c) Altres factors que facin remarcable el projecte, com el currículum o la trajectòria del sol·licitant i els seus avals, la seva utilitat per a recerques o accions de difusió ulteriors, etc. (fins a 5 punts).

En el cas de la modalitat d) de la base 1:

a) La qualitat previsible de la pàgina o dels altres recursos en línia, ateses les característiques del projecte presentat (fins a 5 punts).

b) L’interès cultural del projecte, atesa especialment la necessitat de creació o renovació del recurs proposat (fins a 5 punts).

c) Altres factors que facin remarcable el projecte, com la capacitat d’innovació de la proposta, la trajectòria del sol·licitant o dels professionals implicats, la dificultat material de la realització, etc. (fins a 5 punts).

En el cas de la modalitat e) de la base 1:

a) L’interès cultural de les activitats. Es valorarà especialment la proposta de renovació de formats i, en propostes de continuïtat, la capacitat de millora (fins a 5 punts).

b) La trajectòria cultural de l’entitat sol·licitant i el seu suport a activitats de promoció cultural. Es valorarà especialment la capacitat d’incorporar nous sectors a la promoció d’activitats literàries i la seva incidència pel que fa als públics, al ressò mediàtic, a la transformació de l’espai públic en relació amb el fet literari, etc. (fins a 5 punts).

c) L’adequació entre el pressupost i el projecte. Es valorarà especialment l’aportació econòmica de tercers i la capacitat de generar recursos a partir de la mateixa activitat (fins a 5 punts).

 

—9 Justificació

9.1 Per a les modalitats a), b) i c) de la base 1, les persones beneficiàries han de presentar la totalitat del treball fet en suport de paper o en suport electrònic.

9.2 Per a la modalitat c), si es tracta d’una entitat sense finalitat de lucre, i per la modalitat d) de la base 1, les persones beneficiàries han de presentar la justificació d'acord amb la base general 16.1.a) (compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa) o 16.1.d) (compte justificatiu amb informe d’auditor).

9.3 Per a la modalitat e) de la base 1, les administracions públiques i les entitats públiques beneficiàries que tinguin Intervenció han de presentar el compte justificatiu que preveu la base general 16.1.b) (compte justificatiu amb certificat de la Intervenció). La resta de persones beneficiàries han de presentar, d'acord amb la base general 16.1.a), el compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, o, d’acord amb la 16.1.d), el compte justificatiu amb informe d’auditor.

9.4 En qualsevol de les modalitats de comptes justificatius, cal incloure dos exemplars de tot el material de promoció editat.

 

—10 Altres obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions que preveu la base general 17, les persones beneficiaries tenen les obligacions següents:

a) Per a les modalitats a), b) i c) de la base 1, si s’edita l’obra subvencionada les persones beneficiàries n’han de lliurar a la Institució de les Lletres Catalanes dos exemplars, o comunicar l’enllaç que permeti accedir-hi en el cas que es difongui en línia, en el termini màxim d’un mes des de la data de l’edició o la difusió pública de l’obra.

b) Per a la modalitat d) de la base 1, comunicar l’accés a la pàgina web o els recursos en línia objecte de subvenció en el termini màxim d’un mes des de la data de publicació a Internet.

 

—11 Revocació

Són causes de revocació, a més de les que preveu la base general 19, el fet que l’activitat realitzada no assoleixi el nivell de qualitat exigible, d’acord amb la mostra presentada amb el projecte.

 

2.5 Bases específiques de les subvencions per a l’edició d’obres literàries d’especial interès cultural en català i occità.

 

—1 Objecte

1.1 L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a l’edició d’obres literàries d’especial interès cultural en llengua original catalana o occitana. S’hi inclou la producció i l’edició de títols individuals o de col·leccions d’obres de literatura en forma de llibre o en d’altres suports.

1.2 En queden excloses les obres no literàries, que poden ser objecte de subvencions de l’Institut Català de les Empreses Culturals, i també les obres de caràcter literari escrites originàriament en altres llengües i traduïdes al català, les quals disposen d’una línia de subvencions específica.

1.3 No són subvencionables els llibres de text i els manuals universitaris, els butlletins interns d’institucions i associacions, les publicacions de partits polítics i entitats públiques o privades i les de distribució gratuïta o no comercial.

 

—2 Destinataris

2.1 Poden optar a les subvencions les empreses editorials amb seu social a Catalunya, així com les empreses editorials amb seu social en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu que tinguin un establiment operatiu a Catalunya o que el seu projecte tingui incidència a Catalunya amb acreditació de distribució i comercialització.

2.2 No poden optar a aquestes subvencions les entitats sense finalitat de lucre i les empreses editorials participades per administracions públiques o entitats que en depenen o hi estan adscrites.

 

—3 Quantia

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 70% del cost del projecte.

 

—4 Despesa subvencionable

4.1 Són subvencionables els costos de redacció i edició.

4.2 Se n’exclouen les despeses de promoció.

4.3 La Comissió de Valoració que preveu la base general 10 pot assessorar l’òrgan instructor sobre l’adequació i la quantia dels costos declarats per la persona sol·licitant.

 

—5 Requisits, condicions i incompatibilitats

Les persones sol·licitants han de complir, a més dels requisits i condicions que preveu la base general 5, els següents:

a) Les obres objecte de la sol·licitud han d’haver estat publicades o s’han de publicar dins l’any de concessió de la subvenció.

b) S’ha de tenir un pla de comercialització (amb independència dels resultats de venda) a través dels canals habituals de venda de llibres, incloses les biblioteques, i sempre les llibreries.

c) Han de ser primeres edicions, o bé reedicions de títols l’edició anterior dels quals dati de més de 10 anys. Es consideren primeres edicions les edicions crítiques.

d) Els textos en català han d’estar redactats d’acord amb les normatives establertes per l’Institut d’Estudis Catalans. Els textos en occità han d’estar redactats d’acord amb la Gramàtica occitana de Loís Alibèrt. Els textos en la variant aranesa han d’estar redactats d’acord amb les Normes ortografiques der aranés, text aprovat en el Ple del Conselh Generau d’Aran el 5 d’octubre de 1999.

e) En queden exclosos els projectes que hagin rebut altres ajuts per al mateix objecte de qualsevol administració pública, entitat o empresa privada quan el conjunt de les aportacions superi el 30% dels costos de producció acreditables.

f) Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases són compatibles amb la compra de novetats en català destinades al sistema de lectura pública, duta a terme pel Departament de Cultura (Ordre CLT/437/2005).

g) Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases no són compatibles amb els ajuts per a la mateixa obra a la producció editorial en català i en occità i per a l’edició de partitures de compositors o compositores catalans convocats per l’Institut Català de les Empreses Culturals.

h) Les propostes que hagin estat subvencionades com a projectes no poden ser subvencionades posteriorment com a obres publicades.

 

—6 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 7, la documentació següent:

a) Currículum de l’autor o autora i de les altres persones amb responsabilitat en l’edició (com a conservadores, compiladores, antòlogues, etc.), així com la resta de documentació que la persona sol·licitant consideri necessària.

b) Memòria explicativa de la trajectòria de l’editorial.

 

—7 Proposta provisional de concessió, acceptació de la subvenció i presentació de documentació addicional

En el moment de presentar el document d’acceptació de la subvenció inclosa en la proposta provisional de concessió, cal aportar la documentació que disposa la base general 11.6.

 

—8 Criteris de valoració

8.1 La valoració dels projectes s’ha de fer d’acord amb els criteris següents:

a) L’interès cultural o de referència (fins a un màxim de 5 punts).

b) La trajectòria de l’editorial i l’adequació entre el pressupost presentat i el projecte (fins a un màxim de 5 punts).

c) Altres factors que facin remarcable el projecte, com el currículum de l’autor o autora i de les altres persones amb responsabilitat en l’edició; que tingui relació amb commemoracions o efemèrides d’interès cultural; l’edició simultània en llengua catalana i occitana, etc. (fins a 5 punts).

8.2 Per poder optar a les subvencions cal assolir una puntuació mínima de 10 punts en el conjunt dels criteris.

 

—9 Justificació

9.1 S’ha de justificar l’activitat subvencionada d’acord amb les modalitats que preveu la base general 16.1.a) (compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa), o la 16.1.d) (compte justificatiu amb informe d’auditor).

9.2 Així mateix, és necessari presentar juntament amb el compte justificatiu dos exemplars de l’obra.

 

—10 Revocació

Són causes de revocació, a més de les que preveu la base general 19, el fet que l’obra resultant no assoleixi el nivell de qualitat exigible, d’acord amb el projecte presentat.

 

2.6 Bases específiques de les subvencions per a la traducció al català d’obres literàries en altres llengües.

 

—1 Objecte

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a propostes de traducció al català d’obres literàries en altres llengües, la publicació de les quals, en forma de llibre o qualsevol altre suport d’edició, s’ha de fer entre l’1 de gener de l’any de la concessió de la subvenció i el 31 de desembre de l’any següent.


—2 Destinataris

Poden optar a aquestes subvencions les empreses editorials amb seu social a Catalunya, així com les empreses editorials domiciliades en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, quan tinguin un establiment operatiu a Catalunya o quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb acreditació de distribució i comercialització.


—3 Quantia

La quantitat destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% del cost del projecte.


—4 Despesa subvencionable

Es consideren despeses de traducció els pagaments als traductors i a les traductores i el cost del procés de revisió i correcció de la traducció.


—5 Requisits, condicions i incompatibilitats

5.1 En queden excloses les traduccions següents:

a) Les que un cop publicades no tinguin un mínim de 105.000 espais en total, amb excepció dels llibres de poesia i les obres infantils i de teatre.

b) Les traduccions d’obres no literàries, que poden ser objecte d’ajut de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

5.2 En queden excloses les traduccions per a la realització de les quals s’hagi acordat amb el traductor o la traductora un import inferior a 5 euros per 1.000 espais.

5.3 No poden obtenir la subvenció els projectes que ja hagin estat subvencionats basant-se en aquesta línia de subvencions l’any anterior.

5.4 Aquestes subvencions són compatibles amb la resta de subvencions, ingressos o recursos.

 

—6 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud.

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 7, la documentació següent:

a) Contracte entre l’empresa editorial i el traductor o la traductora.

b) Un exemplar o còpia de l’obra original.

c) Una mostra de la traducció d’un mínim de 40.000 espais que permeti avaluar la qualitat de la traducció.

d) Currículum literari del traductor o la traductora.

e) Les declaracions responsables següents:

- Que es disposa d’un contracte entre l’empresa editorial i la persona titular dels drets de transformació, quan l’obra no estigui lliure de drets.

- Del compromís de l’editorial sol·licitant de publicar l’obra traduïda abans del 31 de desembre de l’any següent al de la concessió de la subvenció.

 

—7 Proposta provisional de concessió, acceptació de la subvenció i presentació de documentació addicional

En el moment de presentar el document d’acceptació de la subvenció inclosa en la proposta provisional de concessió, cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 11.6, la documentació següent:

Original o còpia compulsada del contracte entre l’empresa editorial i la persona titular dels drets de transformació, quan l’obra no estigui lliure de drets.

 

—8 Criteris de valoració

8.1 La valoració dels projectes s’ha de fer d’acord amb els criteris següents:

a) L’interès de la incorporació al català de l’autor o autora i l’obra literària que es proposa traduir i l’enriquiment que pugui reportar a la cultura catalana (fins a 5 punts).

b) La qualitat final o previsible de la traducció, atesa sobretot la mostra que se’n pugui examinar i la trajectòria del traductor o la traductora (fins a 5 punts).

c) El preu acordat entre l’editorial i el traductor o la traductora. Obtenen una valoració més alta els projectes que remunerin millor la traducció, a partir d’un import mínim de 5,75 euros els 1.000 espais (fins a 3 punts).

d) La trajectòria de l’editorial (fins a 2 punts).

8.2 Per poder optar a les subvencions cal assolir una puntuació mínima de 10 punts en el conjunt dels criteris.

 

—9 Justificació

9.1 El termini de justificació és d’un mes a partir de la finalització de l’actuació i, com a màxim, el 31 de gener posterior a la fi del període biennal de la convocatòria.

9.2 S’ha de justificar l’activitat subvencionada d’acord amb les modalitats que preveuen la base general 16.1.a) (compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa) o la 16.1.d) (compte justificatiu amb informe d’auditor).

9.3 Així mateix és necessari presentar juntament amb el compte justificatiu dos exemplars de l’obra.

 

—10 Revocació

Són causes de revocació, a més de les que preveu la base general 19, el fet que l’obra resultant no assoleixi el nivell de qualitat exigible, d’acord amb la mostra presentada amb el projecte.

 

2.7 Bases específiques de les subvencions per a la traducció a l’occità d’obres literàries en català.

 

—1 Objecte

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a propostes de traducció a l’occità d’obres literàries en català, la publicació de les quals, en forma de llibre o qualsevol altre suport d’edició, s’ha de fer entre l’1 de gener de l’any de la concessió de la subvenció i el 31 de desembre de l’any següent.

 

—2 Destinataris

Poden optar a aquestes subvencions les empreses editorials amb seu social a Catalunya, així com les empreses editorials domiciliades en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, quan tinguin un establiment operatiu a Catalunya o quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb acreditació de distribució i comercialització.

 

—3 Quantia

La quantitat destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% del cost del projecte.

 

—4 Despesa subvencionable

Es consideren despeses de traducció els pagaments als traductors i a les traductores i el cost del procés de revisió i correcció de la traducció.

 

—5 Requisits, condicions i incompatibilitats

5.1 En queden excloses les traduccions que, un cop publicades, no tinguin un mínim de 105.000 espais en total, amb excepció dels llibres de poesia i les obres infantils i de teatre.

5.2 En queden excloses les traduccions per a les quals s’hagi acordat amb el traductor o la traductora un import inferior a 5 euros per 1.000 espais.

5.3 No poden obtenir la subvenció els projectes que ja hagin estat subvencionats basant-se en aquesta línia de subvencions l’any anterior. Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altra subvenció, ingrés o recurs.

5.4 Els textos han d’estar redactats d’acord amb la normativa tradicional fonamentada en la Gramatica occitana de Loís Alibèrt. Els textos en la variant aranesa han d’estar redactats d’acord amb les Normes ortografiques der aranés, text aprovat en el Ple del Conselh Generau d’Aran el 5 d’octubre de 1999.

 

—6 Documentació

6.1 En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 7, la documentació següent:

a) Contracte entre l’empresa editorial i el traductor o la traductora.

b) Un exemplar o còpia de l’obra original.

c) Una mostra de la traducció d’un mínim de 40.000 espais que permeti avaluar la qualitat de la traducció.

d) Currículum literari del traductor o la traductora.

e) Les declaracions responsables següents:

- Que es disposa d’un contracte entre l’empresa editorial i la persona titular dels drets de transformació, quan l’obra no estigui lliure de drets.

- Del compromís de l’editorial sol·licitant de publicar l’obra traduïda abans del 31 de desembre de l’any següent al de la concessió de la subvenció.

 

—7 Proposta provisional de concessió, acceptació de la subvenció i presentació de documentació addicional

En el moment de presentar el document d’acceptació de la subvenció inclosa en la proposta provisional de concessió, cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 11.6, la documentació següent:

Original o còpia compulsada del contracte entre l’empresa editorial i la persona titular dels drets de transformació, quan l’obra no estigui lliure de drets.

 

—8 Criteris de valoració

8.1 La valoració dels projectes s’ha de fer d’acord amb els criteris següents:

a) L’interès de la incorporació a l’occità de l’autor o l’autora i l’obra literària que es proposa traduir i l’enriquiment que pugui reportar a la cultura occitana (fins a 5 punts).

b) La qualitat final o previsible de la traducció, atesa sobretot la mostra que se’n pugui examinar i la trajectòria del traductor o la traductora (fins a 5 punts).

c) El preu acordat entre l’editorial i el traductor o la traductora. Obtenen una valoració més alta els projectes que remunerin millor la traducció, a partir d’un import mínim de 5,75 euros els 1.000 espais (fins a 3 punts).

d) La trajectòria de l’editorial (fins a 2 punts).

8.2 Per poder optar a les subvencions cal assolir una puntuació mínima de 10 punts en el conjunt dels criteris.

 

—9 Justificació

9.1 El termini de justificació és d’un mes a partir de la finalització de l’actuació i, com a màxim, el 31 de gener posterior a la fi del període biennal de la convocatòria.

9.2 S’ha de justificar l’activitat subvencionada d’acord amb les modalitats que preveuen la base general 16.1.a) (compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa) o la 16.1.d) (compte justificatiu amb informe d’auditor).

9.3 Així mateix és necessari presentar juntament amb el compte justificatiu dos exemplars de l’obra.

 

—10 Revocació

Són causes de revocació, a més de les que preveu la base general 19, el fet que l’obra resultant no assoleixi el nivell de qualitat exigible, d’acord amb la mostra presentada amb el projecte.

 

3.1 Bases específiques de les subvencions per a conservació preventiva i conservació-restauració dels béns culturals mobles del patrimoni cultural català.

 

—1 Objecte

1.1 L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions destinades a la conservació preventiva i la conservació-restauració de béns culturals mobles que formen part del patrimoni cultural català.

1.2 Les actuacions de conservació han de ser de les especialitats de pintura i escultura sobre fusta, pintura sobre tela, pintura mural, escultura sobre pedra, materials arqueològics i paleontològics, materials inorgànics, materials etnològics, béns tècnics, teixits, mobles, document i obra sobre paper i fotografia.

 

—2 Destinataris

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions:

a) Els ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.

b) Els consorcis locals amb domicili a Catalunya.

c) Les entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya.

 

—3 Quantia

L’import de la subvenció no pot ser superior en cap cas al 70% del cost total de l’activitat subvencionada. No s’ha d’incloure dins el cost total de l’activitat subvencionada el de les despeses que assumeix, si escau, el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya d’acord amb la base 4.2.

 

—4 Requisits i condicions i incompatibilitats

4.1 Per poder optar a les subvencions, a més dels requisits i condicions que preveu la base general 5, s’han de complir els requisits següents:

a) Les persones sol·licitants han de ser propietàries o posseïdores d’un bé cultural moble que formi part del patrimoni cultural català i que es proposi per a una actuació de conservació preventiva o restauració.

b) El projecte l’ha de fer una persona professional amb titulació reglada, amb experiència provada i capacitació en el camp específic de la conservació-restauració, i amb la participació del personal tècnic o els especialistes necessaris.

4.2 Les actuacions s’han de dur a terme als tallers del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, tret d’aquelles que, per raons tècniques, el Centre consideri que s’han de fer in situ, i en tots els supòsits, s’han de fer sota la supervisió tècnica del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.

El transport va a càrrec de l’entitat beneficiària de la subvenció, i les despeses de material fungible, les analítiques i les fotografies, les assumeix el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.

4.3 L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, en col·laboració amb el personal tècnic del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, ha de fer el seguiment de cada actuació.

 

—5 Documentació

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 7, la documentació següent:

a) El currículum del responsable de l’actuació tan detallat com sigui possible on constin els estudis i la trajectòria professional del tècnic que farà l’actuació, i l’experiència concreta en l’especialitat corresponent al bé cultural objecte de l’actuació.

b) Declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, conforme el sol·licitant és propietari del bé o, en el cas que no ho sigui, conforme té l’autorització corresponent.

c) Declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, conforme es compromet que l’autor o autora de la memòria de restauració que preveu la base 8.2 cedeixi al Departament de Cultura, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, els drets de propietat intel·lectual, en qualsevol de les seves modalitats d’explotació, així com el dret de publicació de la memòria amb caràcter preferent durant els dos primers anys.

 

—6 Proposta provisional de concessió, acceptació de la subvenció i presentació de documentació addicional

En el moment de presentar el document d’acceptació de la subvenció inclosa en la proposta provisional de concessió, cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 11.6, la documentació acreditativa de la propietat del bé o autorització corresponent.

 

—7 Criteris de valoració

Les sol·licituds han de ser valorades d’acord amb els criteris següents:

a) Categoria de protecció dels béns objecte d’actuació: béns culturals d’interès nacional, béns catalogats i la resta de béns mobles del patrimoni cultural català amb un valor historicoartístic destacat (fins a 5 punts).

b) Estat de la conservació actual dels béns que són objecte de la sol·licitud (fins a 5 punts).

c) Condicions ambientals i de seguretat del lloc on anirà exposat el bé cultural (fins a 5 punts).

d) Accessibilitat dels béns mobles (fins a 5 punts).

e) Interès i qualitat del projecte presentat (fins a 5 punts).

f) Capacitació, formació i especialització de les persones professionals que elaboren la proposta i de les que faran l’actuació (fins a 5 punts).

 

—8 Justificació

8.1 Les administracions públiques i les entitats públiques beneficiàries que tinguin Intervenció han de presentar el compte justificatiu que preveu la base general 16.1.b) (compte justificatiu amb certificat de la Intervenció). La resta d’entitats beneficiàries han de justificar l’activitat subvencionada d’acord amb les modalitats que preveuen la base general 16.1.a) (compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa) o la 16.1.d) (compte justificatiu amb informe d’auditor).

8.2 La persona beneficiària ha de lliurar a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural una memòria de la restauració feta i la documentació acreditativa de la cessió al Departament de Cultura per part del seu autor o autora, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, dels drets de propietat intel·lectual, en qualsevol de les seves modalitats d’explotació, així com de la cessió al Departament esmentat del dret de publicació de la memòria amb caràcter preferent durant els dos primers anys.

 

—9 Altres obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions que preveu la base general 17, les persones beneficiàries que excepcionalment i amb autorització prèvia no facin l’actuació en els tallers del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, s’han de sotmetre als controls, visites periòdiques i directrius dels tècnics del Centre, el resultat de les quals ha de quedar reflectit en un full de seguiment. D’aquesta manera, s’ha de comprovar que l’actuació es fa amb la correcció i la qualitat degudes i de conformitat amb el projecte presentat.

 

3.2 Bases específiques de beques per a la realització de pràctiques relacionades amb els diversos processos de la conservació-restauració dels béns culturals mobles.

 

—1 Objecte

1.1 L’objecte d’aquesta línia de subvenció és la concessió de beques per a la realització de pràctiques relacionades amb els diversos processos de la conservació-restauració de béns culturals mobles.

1.2 Es poden concedir beques per a la realització de pràctiques de les especialitats següents:

a) Restauració de béns culturals mobles en l’especialitat de pintura sobre tela.

b) Restauració de béns culturals mobles en l’especialitat de pintura i escultura sobre fusta.

c) Restauració de pintura mural.

d) Restauració de béns culturals mobles en l’especialitat d’escultura en pedra.

e) Restauració de béns culturals mobles en l’especialitat de materials arqueològics i etnològics.

f) Tècniques fotogràfiques aplicades a la restauració de béns culturals mobles.

g) Anàlisis fisicoquímiques aplicades a béns culturals mobles objecte de conservació-restauració.

 

—2 Destinataris

2.1 Poden ser beneficiàries d’aquestes beques les persones físiques que hagin finalitzat els estudis següents:

a) Per a les modalitats a), b), c), d) o e) de la base 1.2: estudis reglats de conservació-restauració de béns culturals mobles.

b) Per a la modalitat f) de la base 1.2: estudis relacionats amb la fotografia.

c) Per a la modalitat g) de la base 1.2: estudis de ciències experimentals, enginyeria o enginyeria tècnica o títol de grau equivalent.

2.2 No es pot optar a aquestes beques si han transcorregut més de tres anys des de la finalització dels estudis exigits per cada modalitat. Aquesta exclusió no s’aplica a les persones sol·licitants que hagin obtingut una beca per a la mateixa modalitat l’anualitat anterior.

 

—3 Quantia

El nombre de beques per especialitat i la quantia s’han d’establir a cada convocatòria.

 

—4 Requisits, condicions i incompatibilitats

4.1 Les pràctiques es fan al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, situat al carrer Arnau Cadell, 30, de Valldoreix (Vallès Occidental), o, si escau, en qualsevol de les actuacions in situ que es facin sota la direcció dels tècnics d’aquest Centre.

4.2 La durada de les beques és com a màxim de deu mesos, sempre dins de l’any natural de la seva concessió i s’ha de concretar en la convocatòria. L’horari de les beques és de matí llevat que s’especifiqui el contrari i s’ha de concretar en el moment de concessió de la beca tenint present que la dedicació de les persones beneficiàries és de 35 hores setmanals.

4.3 Les persones sol·licitants han de fer constar, per ordre de preferència, dues especialitats, com a màxim, d’entre les que s’especifiquen a la convocatòria corresponent, per a la realització de les pràctiques. L’ordre de preferència serveix per tal de concedir la beca triada en primera opció en cas de ser guanyador en les dues modalitats. En cas d’empat en la puntuació, la beca s’ha de concedir a aquell que hagi triat la modalitat en primera opció.

4.4 No poden optar a aquestes beques les persones que ja han obtingut una beca per la mateixa modalitat d’aquesta línia amb anterioritat per un període superior a divuit mesos.

4.5 Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol altra línia de beques que convoqui l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Aquestes beques són compatibles amb altres beques per a la mateixa finalitat d’altres entitats públiques o privades que pugui rebre l’interessat o interessada sempre que no comportin la realització d’activitats en la mateixa franja horària en què la persona becària ha de desenvolupar les seves tasques.

4.6 Totes les persones aspirants han de tenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C) o un títol, diploma o certificat equivalent, d’acord amb l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

4.7 La signatura del formulari de sol·licitud comporta un compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i d’explotació de treballs objecte de la beca i protecció de dades de caràcter personal.

4.8 Els beneficiaris de la beca han de cedir els drets de propietat intel·lectual, en totes les modalitats dels drets d’explotació, al Departament de Cultura, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, de la memòria a què fa referència la base 8.2, així com el dret de la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys.

4.9 La concessió d’aquestes beques, atès el caràcter de perfeccionament professional, no suposa cap relació laboral, vinculació administrativa o prestació de serveis de cap mena entre la persona beneficiària i la Generalitat de Catalunya.

 

—5 Documentació

5.1 En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 7, la documentació següent:

a) Currículum detallat de la persona sol·licitant en què s’especifiquin tots els estudis d’acord amb la base 2 i tots aquells aspectes valorables d’acord amb la base 7.

b) Còpia compulsada del certificat de l’expedient acadèmic en què consti la nota mitjana dels estudis.

c) Declaració responsable de tenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C) o un títol, diploma o certificat equivalent, d’acord amb l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre. Aquesta declaració consta en el formulari de sol·licitud.

5.2 Els sol·licitants no han de presentar el pressupost que preveu la base general 7.1.b.

 

—6 Proposta provisional de concessió, acceptació de la beca i presentació de documentació addicional

En el moment de presentar el document d’acceptació de la beca inclosa en la proposta provisional de concessió, cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 11.6, la documentació següent:

a) Còpia compulsada de la documentació acreditativa dels estudis que exigeix la base 2. No cal aportar el títol universitari si s’autoritza l’òrgan instructor a consultar les dades corresponents.

b) Còpia compulsada de la documentació acreditativa d’aquells coneixements, valorables d’acord amb la base 7 que han estat detallats en el currículum.

c) En el cas que no tingui el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de català (nivell C), còpia compulsada del títol, diploma o certificat equivalent. En el cas de tenir el certificat de la direcció general esmentada, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ho ha de comprovar d’ofici.

d) Document de comunicació de la situació personal i familiar del perceptor de rendes del treball, o de la seva variació, al pagador (model 145). Es pot obtenir a l’adreça d’Internet següent: http://www.agenciatributaria.es.

 

—7 Criteris de valoració

7.1 La valoració de les sol·licituds es fa d’acord amb els criteris següents:

a) Expedient acadèmic dels estudis exigits en la base 2 (fins a 2,5 punts).

b) Formació complementària (fins a 2 punts).

c) Treballs o col·laboracions relacionats amb l’especialitat de la beca (fins a 3,5 punts).

d) Coneixements de llengua catalana superiors al nivell C i altres idiomes (fins a 0,5 punts).

e) Coneixements d’informàtica (fins a 0,5 punts).

f) Publicacions relacionades amb l’especialitat de la beca (fins a 1 punt).

7.2 Per optar a les beques les sol·licituds han d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts amb conjunt dels criteris esmentats a la base 7.1. A aquesta puntuació s’ha de sumar un punt addicional a aquells sol·licitants que hagin estat beneficiaris d’una beca per la mateixa modalitat l’any anterior, sempre que s’acrediti l’aprofitament correcte de la beca d’acord amb els informes de la persona tutora.

7.3 En cas d’empat en la puntuació final, la Comissió de Valoració ha de fer una entrevista personal per determinar el candidat més idoni. Si es considera necessari es pot fer una entrevista amb el candidat o candidata a la beca prèviament a la seva acceptació per tal de concretar els termes de realització de la beca.

 

—8 Pagament i justificació

8.1 El pagament de les beques es fa de manera fraccionada per mensualitats vençudes prèviament justificades amb la presentació prèvia d'un informe de la persona tutora del becari o becària on consti l'aprofitament adequat de la beca.

8.2. La persona becària ha de redactar i lliurar a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, durant l’últim mes de la beca, una memòria final sobre les tasques fetes o sobre la recerca específica que li hagi estat encomanada. Així mateix ha de signar un document de cessió al Departament de Cultura dels drets de propietat intel·lectual, en totes les modalitats dels drets d’explotació, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, de la memòria esmentada, així com del dret a la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys. En totes les publicacions que se’n facin ha de constar el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya com a centre on s’han fet les tasques o la recerca.

8.3 Les persones becàries tenen dret al seguiment personalitzat de la seva tasca i a rebre un document acreditatiu de les feines fetes.

 

—9 Altres obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions que preveu la base general 17, les persones becàries han de complir les obligacions següents:

1) Disponibilitat en un termini de quaranta-vuit hores per iniciar el període de la beca concedida.

2) Complir amb el compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i d’explotació de treballs objecte de la beca, i de protecció de dades de caràcter personal.

3) Complir les normes de funcionament del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya i els horaris establerts, i sotmetre’s als controls horaris que la unitat esmentada determini.

 

—10 Revocació

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pot revocar totalment o parcial les beques, amb audiència prèvia de les persones becàries, per absències injustificades, falta d’aprofitament, informe negatiu del tutor o tutora durant dos mesos consecutius o alterns, incompliment de les obligacions establertes en les bases generals i específiques o per qualsevol altra causa que impliqui l’incompliment de la finalitat per a la qual van ser concedides les beques, amb la consegüent suspensió i anul·lació dels pagaments pendents d’efectuar o, si escau, el retorn de la part que ja s’hagi percebut indegudament en relació amb el temps de la beca realment transcorregut, més els pertinents interessos de demora generats.

 

3.3. Bases específiques de beques per col·laborar en diversos programes de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

 

—1 Objecte

1.1 La finalitat d’aquestes bases és la concessió de beques per fer pràctiques relacionades amb els diferents camps d’actuació de l’Arxiu Nacional de Catalunya i la realització de tasques d’assistència i suport a les activitats que s’hi duen a terme, sota la tutoria de la persona de l’Arxiu que es designi a aquest efecte.

1.2 Es poden concedir beques per fer tasques en les modalitats següents:

a) Col·laboració en la descripció de diferents fons documentals del segle XX conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

b) Col·laboració en la descripció de diferents fons d’època medieval i moderna conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

c) Col·laboració en la descripció de diferents fons no textuals (fons amb fotografies, mapes i plànols, cartells, so, etc.) conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

d) Col·laboració en el programa de digitalització de fons de l’Arxiu: intervenció en el procés de digitalització, tractament i revisió de la documentació.

e) Col·laboració en la catalogació de fons bibliogràfics conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

f) Col·laboració en el programes d’acció cultural i difusió de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

g) Col·laboració en el programa d’acció educativa de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

h) Col·laboració en el programa de restauració de documentació en suport paper, pergamí i documentació fotogràfica de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

i) Col·laboració en els programes de preservació de la documentació fotogràfica dipositada a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

 

—2 Destinataris

2.1 Poden ser beneficiàries d’aquestes beques les persones físiques que hagin finalitzat els estudis següents:

a) Per a les modalitats a), b), c) i f) de la base 1.2, cal estar en possessió del títol de Llicenciatura en Humanitats, Història, Història de l’Art o Documentació o títol de grau equivalent.

b) Per a la modalitat d) de la base 1.2, cal estar en possessió del títol universitari oficial de grau en fotografia o equivalent; o el títol de tècnic de grau superior en imatge i so o equivalent, o el de tècnic de grau mitjà en preimpressió en arts gràfiques o equivalent, o el de tècnic de grau superior en disseny i producció editorial o equivalent.

c) Per a la modalitat e) de la base 1.2, cal estar en possessió del títol de diplomatura en biblioteconomia i documentació o títol de grau d’informació i documentació o el títol de llicenciatura en documentació o títol de grau equivalent.

d) Per a la modalitat g) de la base 1.2, cal estar en possessió del títol de llicenciat en història o humanitats o en ciències de l’educació, o en geografia o en història de l’art o en documentació o el títol de grau equivalent.

e) Per a la modalitat h) de la base 1.2, cal estar en possessió del títol de diplomat en conservació i restauració de béns culturals o títol de grau equivalent, especialitat de document gràfic, o el de llicenciat en belles arts en especialitat de restauració o títol de grau equivalent.

f) Per a la modalitat i) de la base 1.2, cal estar en possessió del títol de tècnic en imatge i so o tècnic en arts plàstiques (FP 2 o cicle formatiu de grau mitjà o superior).

2.2 En relació amb la finalització dels estudis, cal complir el requisit següent:

a) Per a les modalitats a), b), c), e), f) i g) de la base 1.2 poden optar a aquestes beques aquelles persones que no faci més de 5 anys que hagin obtingut el títol o estudis exigits per a cada modalitat o bé que no faci més de 3 anys que hagin finalitzat els màsters o postgraus oficials (valorats com a formació específica d’acord amb la base 7) que tinguin relació amb la titulació o estudis relacionats amb cada modalitat a la qual s’opta.

b) Per a les modalitats d), h) i i) poden optar a aquestes beques aquelles persones que no faci més de 5 anys que hagin obtingut el títol o estudis exigits per a cada modalitat.

Aquest requisit no és d’aplicació a les persones sol·licitants que hagin obtingut una beca per a la mateixa modalitat l’any anterior, sense perjudici del que disposa la base 4.3.

 

—3 Quantia

El nombre de beques per especialitat i la seva quantia s’ha de concretar a cada convocatòria.

 

—4 Requisits, condicions i incompatibilitats

4.1 El lloc de realització de les tasques és la seu de l’Arxiu Nacional de Catalunya a Sant Cugat del Vallès.

4.2 La durada de les beques és com a màxim de deu mesos, s’ha de concretar en la convocatòria i s’han de fer en tot cas dins de l’any natural de la concessió. L’horari de les beques és de matí tenint present que la dedicació de les persones beneficiàries és de 35 hores setmanals.

4.3 No poden optar a aquestes beques les persones que ja han obtingut una beca per la mateixa modalitat amb anterioritat per un període superior a divuit mesos.

4.4 Una mateixa persona no es pot presentar a més d’una modalitat de beques previstes en aquesta línia.

4.5 Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol altra línia de beques convocada per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. En canvi, són compatibles amb beques per a la mateixa finalitat d’altres entitats públiques o privades que pugui rebre l’interessat o interessada sempre que no comportin fer activitats en la mateixa franja horària en què la persona becària ha de desenvolupar les seves tasques a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

4.6 La signatura del formulari de sol·licitud comporta un compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i d’explotació de treballs objecte de la beca i protecció de dades de caràcter personal.

4.7 Totes les persones aspirants han de tenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C) o un títol, diploma o certificat equivalent, d’acord amb l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

4.8 Els beneficiaris de la beca han de cedir els drets de propietat intel·lectual, en totes les modalitats dels drets d’explotació, al Departament de Cultura, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, de la memòria a què fa referència la base 8.2, així com el dret de la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys.

4.9 La concessió d’aquestes beques no implica una relació laboral de cap mena ni la prestació de serveis entre les persones beneficiàries i l’Arxiu Nacional de Catalunya.

 

—5 Documentació

5.1 En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 7, la documentació següent:

a) Currículum detallat de la persona sol·licitant en què s’especifiquin tots els estudis d’acord amb la base 2 i tots aquells aspectes valorables d’acord amb la base 7.

b) Còpia compulsada del certificat de l’expedient acadèmic en què consti la nota mitjana dels estudis.

c) Declaració responsable de tenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C) o un títol, diploma o certificat equivalent, d’acord amb l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre. Aquesta declaració consta en el formulari de sol·licitud.

5.2 Els sol·licitants no han de presentar el pressupost que preveu la base general 7.1.b.

 

—6 Proposta provisional de concessió, acceptació de la beca i presentació de documentació addicional

En el moment de presentar el document d’acceptació de la beca inclosa en la proposta provisional de concessió, cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 11.6, la documentació següent:

a) Còpia compulsada de la documentació acreditativa dels estudis que exigeix la base 2. No cal aportar el títol universitari si s’autoritza l’òrgan instructor a consultar les dades corresponents.

b) Còpia compulsada de la documentació acreditativa d’aquells coneixements, valorables d’acord amb la base 7 que han estat detallats en el currículum.

c) En el cas que no tingui el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de català (nivell C), còpia compulsada del títol, diploma o certificat equivalent. En el cas de tenir el certificat de la Direcció General esmentada, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ho ha de comprovar d’ofici.

d) Document de comunicació de la situació personal i familiar del perceptor de rendes del treball, o de la seva variació, al pagador (model 145). Es pot obtenir a l’adreça d’Internet següent: http://www.agenciatributaria.es.

 

—7 Criteris de valoració

7.1 Les sol·licituds han de ser valorades d’acord amb els criteris següents:

a) Expedient acadèmic (fins a 3 punts).

b) Formació específica (fins a 2,5 punts).

b.1 Per a la modalitat a) de la base 1.2, tenir un màster en arxivística i documentació o títol equivalent.

b.2 Per a la modalitat b) de la base 1.2, tenir un màster en arxivística i documentació o títol equivalent. Coneixements específics en el camp de la diplomàtica i la paleografia i domini adequat del llatí.

b.3 Per a la modalitat c) de la base 1.2, tenir un màster en arxivística i documentació o títol equivalent, postgrau en tractament de documentació fotogràfica o altres estudis específics relacionats amb la documentació fotogràfica.

b.4 Per a la modalitat e) de la base 1.2, tenir un màster de biblioteques i col·leccions patrimonials.

b.5 Per a la modalitat f) de la base 1.2, tenir un màster en arxivística i documentació o títol equivalent. Màster en gestió cultural.

b.6. Per a la modalitat g) de la base 1.2, tenir un màster en arxivística i documentació o títol equivalent. Postgrau o màster en pedagogia.

c) Treballs o col·laboracions relacionades amb la modalitat de beca escollida (fins a 2

punts).

d) Formació complementària: idiomes, informàtica, català de nivell superior al C (fins a 1,5 punt).

e) Publicacions relacionades amb l’especialitat de la beca (fins a 1 punt).

7.2 Per optar a les beques les sol·licituds han d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts amb el conjunt dels criteris esmentats a la base 7.1. A aquesta puntuació s’ha de sumar un punt addicional a aquells sol·licitants que hagin estat beneficiaris d’una beca per la mateixa modalitat l’any anterior, sempre que s’acrediti l’aprofitament correcte de la beca d’acord amb els informes del tutor.

7.3 En cas d’empat en la puntuació final, la Comissió de Valoració ha de fer una entrevista personal per determinar el candidat més idoni. Si es considera necessari es pot fer una entrevista amb el candidat o candidata a la beca prèviament a la seva acceptació per tal de concretar els termes de realització de la beca.

 

—8 Pagament i justificació

8.1 El pagament de les beques es fa de manera fraccionada per mensualitats vençudes prèviament justificades amb la presentació prèvia d'un informe de la persona tutora del becari o becària on consti l'aprofitament adequat de la beca.

8.2 La persona becària ha de redactar i lliurar a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, durant l’últim mes de la beca, una memòria final sobre les tasques fetes o sobre la recerca específica que els hagi estat encomanada. Així mateix ha de signar un document de cessió al Departament de Cultura dels drets de propietat intel·lectual, en totes les modalitats dels drets d’explotació, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, de la memòria esmentada, així com del dret a la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys. En totes les publicacions que se’n facin ha de constar l’Arxiu Nacional de Catalunya com a centre on s’han fet les tasques o la recerca.

8.3 Les persones becàries tenen dret al seguiment personalitzat de la seva tasca i a rebre un document acreditatiu de les feines fetes.

 

—9 Altres obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions que preveu la base general 17, les persones becàries han de complir les obligacions següents:

a) Disponibilitat en un termini de quaranta-vuit hores per iniciar el període de la beca concedida.

b) Complir amb el compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i d’explotació de treballs objecte de la beca, i de protecció de dades de caràcter personal.

c) Complir les normes de funcionament de l’Arxiu Nacional de Catalunya i els horaris establerts, i sotmetre’s als controls horaris que la unitat esmentada determini.

 

—10 Revocació

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pot acordar la revocació total o parcial de les beques, amb audiència prèvia de les persones becàries, per absències injustificades, falta d’aprofitament, informe negatiu de la persona tutora durant dos mesos consecutius o alterns, incompliment de les obligacions establertes en les bases generals i específiques o per qualsevol altra causa que impliqui l’incompliment de la finalitat per a la qual van ser concedides les beques, amb la consegüent suspensió i anul·lació dels pagaments pendents d’efectuar o, si escau, el retorn de la part que ja hagi percebut indegudament en relació amb el temps de la beca realment transcorregut, més els pertinents interessos de demora generats.

 

3.4. Bases específiques de beques per fer pràctiques relacionades amb diversos processos de tractament de documentació, inventari i catalogació de fons.

 

—1 Objecte

1.1 La finalitat d’aquestes bases és la concessió de beques per fer pràctiques relacionades amb diversos processos de tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, sota la tutoria de la persona del Departament de Cultura que es designi a aquest efecte.

1.2 Es poden concedir beques per fer tasques en les modalitats següents:

a) Col·laboració en el tractament documental i interpretació de les dades que contenen les memòries d’intervenció arqueològica.

b) Col·laboració en tasques de tractament i automatització dels inventaris dels béns de l’Església.

c) Col·laboració en la descripció de diferents fons no textuals (fotografies, mapes i plànols, cartells, so, etc.).

d) Col·laboració en la revisió i el tractament digital de la documentació dels fons de la Biblioteca de la direcció general competent en patrimoni cultural.

e) Col·laboració en la catalogació de fons bibliogràfics.

 

—2 Destinataris

2.1 Poden ser beneficiàries d’aquestes beques les persones físiques que hagin finalitzat els estudis següents:

a) Per a la modalitat a) de la base 1.2, s’ha de tenir el títol de llicenciatura en humanitats, història o arqueologia o títol de grau equivalent o un màster relacionat amb la modalitat com poden ser: en arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, o en arqueologia clàssica de la Universitat Rovira i Virgili.

b) Per a la modalitat b) de la base 1.2, s’ha de tenir el títol de llicenciatura en humanitats, història o història de l’art o títol de grau equivalent o màster relacionat amb la modalitat com poden ser: màster en gestió del patrimoni cultural de la Universitat de Barcelona, màster en gestió del patrimoni cultural en l’àmbit local de la Universitat de Girona o màster en museologia i gestió del patrimoni cultural de la Universitat de Barcelona.

c) Per a les modalitats c), d) i e) de la base 1.2, s’ha de tenir el títol de diplomatura en biblioteconomia i documentació o títol de grau equivalent, o el títol de llicenciatura en documentació o títol de grau equivalent, o màster relacionat amb la modalitat com pot ser el màster universitari en documentació digital de la Universitat Pompeu Fabra.

2.2 Poden optar a aquestes beques aquelles persones que no faci més de 5 anys que hagin obtingut el títol o estudis exigits per a cada modalitat o bé que no faci més de 3 anys que hagin finalitzat els màsters o postgraus oficials que tinguin relació amb la titulació o els estudis relacionats amb cada modalitat a la qual s’opta. Aquest requisit no és d’aplicació a les persones sol·licitants que hagin obtingut una beca per a la mateixa modalitat l’any anterior, sense perjudici del que disposa la base 4.3.

 

—3 Quantia

El nombre de beques per especialitat i la seva quantia s’ha de concretar a cada convocatòria.

 

—4 Requisits, condicions i incompatibilitats

4.1 El lloc per fer les tasques és la seu de la direcció general competent en patrimoni cultural (carrer Portaferrissa,1, Barcelona). Excepcionalment es poden desenvolupar tasques en altres espais amb l’aprovació prèvia de la persona tutora corresponent.

4.2 La durada de les beques és com a màxim de deu mesos i s’ha de concretar a cada convocatòria. Les tasques s’han de fer durant l’any de concessió de la beca. La dedicació de les persones beneficiàries és de 35 hores setmanals com a màxim. L’horari de les beques és preferentment de matí llevat que l’Oficina especifiqui alguna variació en la concessió de la beca.

4.3 No poden optar a aquestes beques les persones que ja ha obtingut una beca per la mateixa modalitat amb anterioritat per un període superior a divuit mesos.

4.4 Una mateixa persona no es pot presentar a més d’una modalitat de beques previstes en aquesta línia.

4.5 Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol altra línia de beques convocada per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. En canvi, són compatibles amb beques per a la mateixa finalitat d’altres entitats públiques o privades que pugui rebre l’interessat o interessada sempre que no comportin fer activitats en la mateixa franja horària en què la persona becària ha de desenvolupar les tasques de la beca que li ha estat atorgada.

4.6 La signatura del formulari de sol·licitud comporta un compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i d’explotació de treballs objecte de la beca i protecció de dades de caràcter personal.

4.7 Totes les persones aspirants han de tenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C) o un títol, diploma o certificat equivalent, d’acord amb l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

4.8 Els beneficiaris de la beca han de cedir els drets de propietat intel·lectual, en totes les modalitats dels drets d’explotació, al Departament de Cultura, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, de la memòria a què fa referència la base 8.2, així com el dret de la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys.

4.9 La concessió d’aquestes beques no implica una relació laboral de cap mena ni la prestació de serveis entre les persones beneficiàries i l’Administració de la Generalitat.

 

—5 Documentació

5.1 En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 7, la documentació següent:

a) Currículum detallat de la persona sol·licitant en què s’especifiquin tots els estudis d’acord amb la base 2 i tots aquells aspectes valorables d’acord amb la base 7.

b) Còpia compulsada del certificat de l’expedient acadèmic en què consti la nota mitjana dels estudis.

c) Declaració responsable de tenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C) o un títol, diploma o certificat equivalent, d’acord amb l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre. Aquesta declaració consta en el formulari de sol·licitud.

5.2 Els sol·licitants no han de presentar el pressupost que preveu la base general 7.1.b.

 

—6 Proposta provisional de concessió, acceptació de la beca i presentació de documentació addicional

En el moment de presentar el document d’acceptació de la beca inclòs en la proposta provisional de concessió, cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 11.6, la documentació següent:

a) Còpia compulsada de la documentació acreditativa dels estudis que exigeix la base 2. No cal aportar el títol universitari si s’autoritza l’òrgan instructor a consultar les dades corresponents.

b) Còpia compulsada de la documentació acreditativa d’aquells coneixements, valorables d’acord amb la base 7, que han estat detallats en el currículum.

c) En el cas que no tingui el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de català (nivell C), còpia compulsada del títol, diploma o certificat equivalent. En el cas de tenir el certificat de la Direcció General esmentada, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ho ha de comprovar d’ofici.

d) Document de comunicació de la situació personal i familiar del perceptor de rendes del treball, o de la seva variació, al pagador (model 145). Es pot obtenir a l’adreça d’Internet següent: http://www.agenciatributaria.es.


—7 Criteris de valoració

7.1. Les sol·licituds han de ser valorades d’acord amb els criteris següents, i poden obtenir una puntuació màxima de 10 punts:

a) Expedient acadèmic (fins a 3 punts). En cas d’haver presentat més d’un expedient acadèmic corresponent a més d’un títol adient d’acord amb la base 2.1, la Comissió de Valoració ha de tenir en compte, com a regla general, aquell amb millor qualificació i, en cas contrari, ho ha de motivar. La resta de titulacions comptaran com a formació complementària.

b) Formació específica (2,5 punts).

b.1 Per a la modalitat a) de la base 1.2, coneixement en sistemes de georeferència.

b.2 Per a la modalitat b) de la base 1.2, coneixement en: MuseumPlus, tècniques documentals, catalogació i inventari de béns culturals.

b.3 Per a la modalitat c), d) i e) de la base 1.2, coneixement en catalogació bibliogràfica, audiovisual, tractament documental i indexació i coneixement en MARC21, Millenium i metadades.

c) Formació complementària (fins a 1,5 punts).

d) Treballs o col·laboracions relacionades amb la modalitat escollida (fins a 2 punts).

e) Publicacions relacionades amb l’especialitat de la beca (fins a 1 punt).

7.2 Per optar a les beques, les sol·licituds han d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts amb el conjunt dels criteris esmentats a la base 7.1. A aquesta puntuació s’ha de sumar un punt addicional a aquells sol·licitants que hagin estat beneficiaris d’una beca per la mateixa modalitat l’any anterior, sempre que s’acrediti l’aprofitament correcte de la beca d’acord amb els informes del tutor.

7.3 En cas d’empat en la puntuació final, la Comissió de Valoració ha de fer una entrevista personal per determinar el candidat o candidata més idoni. Si es considera necessari es pot fer una entrevista amb el candidat o candidata a la beca prèviament a la seva acceptació per tal de concretar els termes de realització de la beca.

 

—8 Pagament i justificació

8.1 El pagament de les beques es fa de manera fraccionada per mensualitats vençudes prèviament justificades amb la presentació prèvia d'un informe de la persona tutora del becari o becària on consti l'aprofitament adequat de la beca.

8.2 La persona becària ha de redactar i lliurar a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, durant l’últim mes de la beca, una memòria final sobre les tasques que ha fet o sobre la recerca específica que li hagi estat encomanada. Així mateix ha de signar un document de cessió al Departament de Cultura dels drets de propietat intel·lectual, en totes les modalitats dels drets d’explotació, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, de la memòria esmentada, així com del dret a la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys. En totes les publicacions que se’n facin ha de constar la direcció general competent en patrimoni cultural com a centre on s’han fet les tasques o la recerca.

8.3 Les persones becàries tenen dret al seguiment personalitzat de la seva tasca i a rebre un document acreditatiu de les feines fetes.

 

—9 Altres obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions que preveu la base general 17, les persones becàries han de complir les obligacions següents:

1) Disponibilitat en un termini de quaranta-vuit hores per iniciar el període de la beca concedida.

2) Complir amb el compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i d’explotació de treballs objecte de la beca, i de protecció de dades de caràcter personal.

3) Complir les normes de funcionament de la direcció general competent en patrimoni cultural i els horaris establerts, i sotmetre’s als controls horaris que l’òrgan esmentat determini.

 

—10 Revocació

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pot acordar la revocació total o parcial de les beques, amb audiència prèvia de les persones becàries, per absències injustificades, falta d’aprofitament, informe negatiu de la persona tutora durant dos mesos consecutius o alterns, incompliment de les obligacions establertes en les bases generals i específiques o per qualsevol altra causa que impliqui l’incompliment de la finalitat per a la qual van ser concedides les beques, amb la consegüent suspensió i anul·lació dels pagaments pendents d’efectuar o, si escau, el retorn de la part que ja hagi percebut indegudament en relació amb el temps de la beca realment transcorregut, més els pertinents interessos de demora generats.

 

4.1 Bases específiques de subvencions per a la producció d’espectacles i exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

 

—1 Objecte

1.1 L’objecte d’aquestes bases és donar suport a la producció de nous espectacles d’arrel tradicional i a l’organització d’exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

1.2 La tipologia de les activitats objecte de subvenció són les següents:

a) La producció d’espectacles inèdits d’arrel tradicional.

b) La producció d’exposicions, físiques o de caràcter virtual, de temàtica vinculada o relacionada amb els diferents aspectes de la cultura popular i tradicional catalana.

1.3 Queden excloses d’aquesta línia de subvencions:

a) La producció d’espectacles i representacions de caràcter historicofestiu d’abast local.

b) La producció d’espectacles o d’exposicions amb finalitats comercials o vinculades a festes, fires o celebracions comercials o de promoció turística.

c) Les activitats que no utilitzin el català o l’aranès en els seus continguts.

d) Les activitats que siguin objecte de subvenció d’altres línies d’ajuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o d’ens vinculats al Departament de Cultura; les que no tinguin relació amb el marc d’actuació establert per la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural; o les que, per raó de l’activitat o el destinatari, siguin competència d’altres departaments de la Generalitat.

 

—2 Destinataris

2.1 Poden optar a aquestes subvencions les corporacions locals o ens que en depenen, les fundacions, les associacions i les federacions, amb domicili social a Catalunya, així com les empreses amb domicili a Catalunya o en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu amb establiment operatiu a Catalunya.

2.2 Als efectes d’aquestes bases, s’entén per federació la unió d’associacions d’acord amb el que estableix l’article 321-6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 

—3 Despesa subvencionable

Són despeses subvencionables les següents:

a) Pel que fa a la producció d’espectacles:

- L’obra (guió, adaptació, etc).

- La música (composició, arranjament, enregistrament de banda sonora, etc).

- La direcció.

- La coreografia.

- L’escenografia.

- El disseny tècnic (llum, so, gràfic, audiovisual).

b) Pel que fa a la producció d’exposicions:

- Comissariat.

- Elaboració dels textos de l’exposició i del catàleg.

- Producció del catàleg.

- Projecte de l’exposició.

- Disseny i construcció dels elements expositius.

- Producció i digitalització de materials audiovisuals relacionats amb l’exposició.

 

—4 Requisits, condicions i incompatibilitats

4.1 Cada sol·licitant només pot presentar un projecte per a cadascuna de les dues modalitats de producció previstes per aquestes bases.

4.2 L’estrena dels espectacles o la inauguració de les exposicions objecte d’aquestes subvencions s’ha de dur a terme durant l’any natural de concessió de la subvenció.

 

—5 Documentació

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 7:

a) Declaració de compromís de les entitats interessades en la seva exhibició, si escau.

b) Breu memòria de la trajectòria de l’entitat en l’àmbit de la producció d’espectacles o exposicions d’arrel tradicional.

 

—6 Proposta provisional de concessió, acceptació de la subvenció i presentació de documentació addicional

En el moment de presentar el document d’acceptació de la subvenció inclosa en la proposta provisional de concessió, si el beneficiari és una federació, cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 11.6, la relació de les associacions que integren la federació sol·licitant de la subvenció.

 

—7 Criteris de valoració

La valoració dels projectes s’ha de fer d’acord amb els criteris següents:

a) L’interès del projecte, tenint en compte la seva qualitat i les possibilitats d’incidència en l’increment de públics o la captació de nous públics en l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana (fins a 2,5 punts).

b) Les propostes innovadores en l'àmbit de la cultura popular i tradicional (fins a 2 punts).

c) La repercussió territorial del projecte segons el pla d’explotació de l’espectacle o l’itinerari i la difusió previstes, en el cas de les exposicions (fins a 2 punts).

d) Que sigui un projecte fruit d’una coproducció entre dos o més agents públics o privats (fins a 2,5 punts).

e) La viabilitat econòmica de les accions del projecte, valorada pel pla de finançament (fins a 0,5 punts).

f) Trajectòria de l’entitat sol·licitant en l’àmbit de la producció d’espectacles o exposicions d’arrel tradicional (fins a 0,5 punts).

 

—8 Justificació

Les corporacions locals i els ens que en depenen beneficiaris que disposin d’Intervenció han de presentar el compte justificatiu previst a la base general 16.1.b) (compte justificatiu amb certificat de la Intervenció). Les altres persones beneficiàries hauran de presentar el compte justificatiu previst a la base general 16.1.c) (compte justificatiu simplificat) o a la 16.1.d) (compte justificatiu amb informe d’auditor), en funció de l’import de la subvenció.

 

4.2 Bases específiques de subvencions a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana.

 

—1 Objecte

1.1 L’objecte d’aquestes bases és promoure les activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana organitzades o impulsades per federacions.

1.2 Queden excloses d’aquesta línia de subvencions:

a) Els viatges de caràcter recreatiu o turístic.

b) Les activitats esportives.

c) Les activitats adreçades prioritàriament a la promoció social de col·lectius.

d) Les programacions artístiques en què participin principalment artistes professionals.

e) Àpats populars.

f) Les activitats adreçades a la promoció comercial d’empreses o grups d’empreses.

g) Adquisició de béns mobles que suposin un increment en el patrimoni de l’entitat.

h) Les despeses derivades del funcionament ordinari de l’entitat, amb les excepcions i els límits que preveu la base general 4.

i) Els projectes que no utilitzin el català o l’aranès en la difusió de les seves activitats.

j) Les festes majors i altres festes tradicionals de caràcter local.

k) Les activitats que siguin objecte de subvenció d’altres línies d’ajuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o d’ens vinculats al Departament de Cultura; les que no tinguin relació amb el marc d’actuació establert per la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, o les que, per raó de l’activitat o el destinatari, siguin competència d’altres departaments de la Generalitat.

 

—2 Destinataris

2.1 Poden optar a aquestes subvencions les federacions amb domicili social a Catalunya.

2.2 Als efectes d’aquestes bases, s’entén per federació la unió d’associacions d’acord amb el que estableix l’article 321-6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

2.3 Les associacions membres de les federacions que es comprometin a efectuar totalment o parcial les activitats objecte de la sol·licitud de subvenció en nom i per compte de les federacions també tenen la consideració de beneficiaris.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

Les associacions federades que es comprometin a fer activitats en nom i per compte de la federació han de complir els requisits previstos en la base general 5. A més, responen solidàriament de l’obligació de reintegrament de l’entitat beneficiària en relació amb les activitats subvencionades que s’haguessin compromès a efectuar.

 

—4 Documentació

4.1 En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 7, la documentació següent:

a) Memòria de la totalitat les activitats dutes a terme per l’entitat sol·licitant durant l’any anterior al de la sol·licitud, i que ha de contenir el detall del seu cost i dels ingressos amb què s’han finançat.

b) Declaració responsable de ser una federació d’acord amb l’article 321-6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

4.2 En el cas previst en la base 2.3, cal que el projecte d’actuació especifiqui les associacions federades corresponents i quines activitats faran. Així mateix, s’han de presentar les declaracions i la memòria previstes en la base general 7.2 respecte a cadascuna de les associacions federades esmentades així com una declaració en què es comprometen a fer les activitats del projecte per compte i en nom de la federació.

 

—5 Proposta provisional de concessió, acceptació de la subvenció i presentació de documentació addicional

En el moment de presentar el document d’acceptació de la subvenció inclosa en la proposta provisional de concessió, cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 11.6, la relació de les associacions que integren la federació sol·licitant de la subvenció.

 

—6 Criteris de valoració

La valoració dels projectes s’ha de fer d’acord amb els criteris següents:

a) L’interès cultural del projecte, tenint en compte la seva qualitat i les possibilitats d’incidència en l’increment de públics o la captació de nous públics en l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana o de l’associacionisme cultural (fins a 4 punts).

b) Les propostes innovadores en l'àmbit de la cultura popular i tradicional (fins a 2 punts).

c) La repercussió territorial del projecte (fins a 2 punts).

d) La viabilitat econòmica de les accions del projecte, valorada pel pla de finançament (fins a 1 punt).

e) El pla de comunicació i difusió previst (fins a 0,5 punts).

f) El resultat de les activitats dutes a terme per l’entitat sol·licitant durant l’any anterior (fins a 0,5 punts).

 

—7 Justificació

Les persones beneficiàries han de presentar un compte justificatiu d'acord amb la base general 16.1.c) (compte justificatiu simplificat) o 16.1.d) (compte justificatiu amb informe d’auditor), en funció de l'import de la subvenció.

 

4.3 Bases específiques de subvencions per a l’edició de treballs relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

 

—1 Objecte

1.1 L’objecte d’aquestes bases és donar suport a l’edició en llengua catalana o aranesa de treballs relacionats amb la difusió de la cultura popular i tradicional catalana o del patrimoni etnològic de Catalunya.

1.2 L’edició es pot fer en paper o en format digital (llibres o audiovisuals).

1.3 Queden excloses d’aquesta línia de subvencions:

a) Les publicacions periòdiques i els butlletins associatius.

b) Les obres destinades a l’ensenyament. Com a tal es consideren els llibres de text, els llibres amb propostes d'exercicis adreçats a l'alumnat i, en general, qualsevol material editat exclusivament per ser utilitzat en el sistema educatiu.

c) Els llibres considerats de bibliòfil i aquells amb l'edició limitada i numerada.

d) Les obres actualitzables, les editades en fascicles i les editades en fulls no relligats, canviables o suprimibles sense detriment del seu conjunt.

e) Les obres publicades per empreses editorials per encàrrec d’altri.

f) Els treballs publicats pels seus propis autors.

g) Els llibres en paper no venals.

h) Els audiovisuals no venals.

i) Les obres que, editades per clubs del llibre i empreses editorials, només siguin assequibles als socis o adherits respectius i les editades exclusivament per a la venda a terminis.

j) Els àlbums, retallables, llibres de pintar i acolorir, quaderns amb proposta d'exercicis i, en general, totes aquelles obres en què s'hagi de treballar, els contes estampats amb motlle i les obres sense text.

k) Els catàlegs d'exposicions.

l) La confecció o el manteniment de pàgines web.

m) Els treballs que no tinguin relació amb el marc d’actuació establert per la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, o els que, per raó de l’activitat o dels destinataris de la subvenció, siguin competència d’altres departaments de la Generalitat.

 

—2 Destinataris

2.1 Poden optar a aquestes subvencions les corporacions locals o ens que en depenen, les fundacions, les associacions i les federacions, amb domicili social a Catalunya, així com les empreses amb domicili a Catalunya, en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu amb establiment operatiu a Catalunya.

2.2 Als efectes d’aquestes bases, s’entén per federació la unió d’associacions d’acord amb el que estableix l’article 321-6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 

—3 Despesa subvencionable

3.1 Són despeses subvencionables els costos de redacció, producció i edició.

3.2 Les despeses de promoció no són una despesa subvencionable.

 

—4 Requisits, condicions i incompatibilitats

4.1 Per poder optar a les subvencions, a més dels requisits i condicions que estableix la base general 5, s’han de complir els següents:

a) Han de ser primeres edicions, o bé reedicions de títols l'edició anterior dels quals dati de més de 10 anys.

b) Tots els exemplars de l’obra han de disposar dels números del dipòsit legal i de l'ISBN (si escau).

4.2 Aquestes subvencions són compatibles amb la compra de novetats en català destinades al sistema de lectura pública per part del Departament de Cultura.

 

—5 Documentació

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 7, la documentació següent:

a) Breu currículum de l'autor o autora i de les altres persones amb responsabilitat en l'edició.

b) Breu memòria explicativa de la trajectòria editorial de l’entitat o empresa sol·licitant, especialment en l’àmbit de la temàtica objecte d’aquests ajuts.

c) Declaració responsable conforme es tracta d’una primera edició o una reedició de títols l’edició anterior dels quals dati de més de 10 anys.

d) En el cas que el sol·licitant sigui una federació, declaració responsable de ser una federació d’acord amb l’article 321-6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 

—6 Proposta provisional de concessió, acceptació de la subvenció i presentació de documentació addicional

En el moment de presentar el document d’acceptació de la subvenció inclosa en la proposta provisional de concessió, si el beneficiari és una federació, cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 11.6, la relació de les associacions que integren la federació sol·licitant de la subvenció.

 

—7 Criteris de valoració

La valoració dels projectes s’ha de fer d’acord amb els criteris següents:

a) L’interès cultural o de referència del projecte, tenint en compte la seva qualitat i el tractament científic o literari i l’univers al qual s’adreça (fins a 3 punts).

b) El tractament de temàtiques poc difoses sobre aspectes de la cultura popular i tradicional catalana i el patrimoni etnològic de Catalunya (fins a 3 punts).

c) La viabilitat econòmica del projecte, valorada pel pla de finançament (fins a 0,5 punts).

d) La trajectòria editorial del sol·licitant en l’àmbit de les activitats objecte de la subvenció (fins a 1 punt).

e) Currículum de l'autor o autora i de les altres persones amb responsabilitat en l'edició (fins a 2 punts).

f) El pla de comercialització i difusió del treball editat (fins a 0,5 punts).

 

—8 Justificació

Les corporacions locals i ens que en depenen beneficiàries que disposin d’Intervenció han de presentar el compte justificatiu previst a la base general 16.1.b) (compte justificatiu amb certificat de la Intervenció). Les altres persones beneficiàries han de presentar el compte justificatiu previst a la base general 16.1.c) (compte justificatiu simplificat) o a la 16.1.d) (compte justificatiu amb informe d’auditor), en funció de l’import de la subvenció.

 

—9 Altres obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions que preveu la base general 17, les persones beneficiàries tenen l’obligació de lliurar a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, un cop efectuada la publicació, dos exemplars de l’obra subvencionada.

 

4.4 Bases específiques de subvencions per a desplaçaments fora de Catalunya per fer activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

 

—1 Objecte

1.1 L’objecte d’aquestes bases és donar suport econòmic a entitats culturals que es desplacin fora de Catalunya per promoure el coneixement de les diferents manifestacions de la cultura popular i tradicional catalana.

1.2 Aquestes subvencions són exclusivament per a despeses de desplaçament dels participants, incloent-hi el transport de la càrrega d’elements, objectes o imaginari festiu necessari per desenvolupar l’activitat programada.

1.3 Queden exclosos d’aquesta línia de subvencions:

a) Els viatges de caràcter recreatiu o turístic.

b) Les activitats esportives.

c) Les activitats adreçades prioritàriament a la promoció social de col·lectius.

d) Les activitats de caràcter escolar.

e) Les activitats adreçades a la promoció comercial d’empreses o grups d’empreses.

f) Caixets, dietes, allotjaments i altres despeses de caire complementari.

g) Les activitats que siguin objecte de subvenció d’altres línies d’ajuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o d’ens vinculats al Departament de Cultura; les que no tinguin relació amb el marc d’actuació establert per la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, o les que, per raó de l’activitat o el destinatari, siguin competència d’altres departaments de la Generalitat.

 

—2 Destinataris

2.1 Poden optar a aquestes subvencions les fundacions, les associacions i les federacions amb domicili social a Catalunya.

2.2 Als efectes d’aquestes bases, s’entén per federació la unió d’associacions d’acord amb el que estableix l’article 321-6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

Per poder optar a les subvencions, a més dels requisits i condicions que estableix la base general 5, s’han de complir els següents:

a) Cada sol·licitant només pot presentar un únic projecte de desplaçament, que pot ser a una o a diverses ciutats o països.

b) En el cas que el projecte comporti el desplaçament a més d’una ciutat o país, aquests desplaçaments s’han de fer de manera encadenada i amb continuïtat temporal, i com a part d’una única gira o programa ininterromput.

 

—4 Documentació

En el moment de presentar la sol·licitud, en el cas que el sol·licitant sigui una federació, cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 7, una declaració responsable de ser una federació d’acord amb l’article 321-6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 

—5 Proposta provisional de concessió, acceptació de la subvenció i presentació de documentació addicional

En el moment de presentar el document d’acceptació de la subvenció inclosa en la proposta provisional de concessió, si el beneficiari és una federació, cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 11.6, la relació de les associacions que integren la federació sol·licitant de la subvenció.

 

—6 Criteris de valoració

La valoració dels projectes s’ha de fer d’acord amb els criteris següents:

a) La repercussió del projecte en la difusió internacional de la cultura popular i tradicional catalana (fins a 3 punts).

b) Que el desplaçament comporti un itinerari per dos o més poblacions o països (fins a 3 punts).

c) La participació del projecte en el marc d’un festival o esdeveniment cultural (fins a 2 punts).

d) Que el projecte es faci coincidint amb la celebració d’una data o fet significatiu per a l’entitat sol·licitant (fins a 1 punt).

d) La viabilitat econòmica de les accions del projecte, valorada pel pla de finançament. (fins a 1 punt).

 

—7 Justificació

Les persones beneficiàries han de presentar un compte justificatiu d'acord amb la base general 16.1.c) (compte justificatiu simplificat) o amb la 16.1.d) (compte justificatiu amb informe d’auditor), en funció de l'import de la subvenció.

 

4.5 Bases específiques de subvencions per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional.

 

—1 Objecte

1.1 L’objecte d’aquestes bases és contribuir al finançament de l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional catalana.

1.2 Als efectes d’aquesta línia de subvencions es consideren festivals de cultura popular i tradicional el conjunt d’activitats artístiques o culturals no professionals organitzades en una mateixa població o àmbit geogràfic i durant un període de temps determinat, relacionades amb el marc d’actuació establert per la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural. Així mateix es consideren trobades nacionals les concentracions territorials d’entitats i grups del mateix àmbit associatiu festiu de cultura popular i tradicional catalana.

1.3 Queden excloses d’aquesta línia de subvencions:

a) Les activitats artístiques que formin part de les programacions estables professionals municipals i les programacions en equipaments d’arts escèniques que tinguin el suport econòmic del Departament de Cultura a través d’un contracte programa o d’un conveni.

b) Els àpats populars;

c) Les activitats adreçades exclusivament a la promoció comercial o turística;

d) L’adquisició de béns mobles que suposin un increment en el patrimoni de l’entitat;

e) Els projectes que no utilitzin el català o l’aranès en la difusió de les seves activitats;

f) Les activitats que siguin objecte de subvenció d’altres línies d’ajuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o d’ens vinculats al Departament de Cultura; les que no tinguin relació amb el marc d’actuació establert per la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural; o les que, per raó de l’activitat o el destinatari, siguin competència d’altres departaments de la Generalitat.

 

—2 Destinataris

2.1 Poden optar a aquestes subvencions les corporacions locals o ens que en depenen, les fundacions, les associacions i les federacions, amb domicili social a Catalunya.

2.2 Als efectes d’aquestes bases, s’entén per federació la unió d’associacions d’acord amb el que estableix l’article 321-6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

Cada sol·licitant només pot presentar un sol projecte d’activitats.

 

—4 Documentació

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 7, la documentació següent:

a) Document que acrediti la implicació en el projecte d’altres agents implicats de diferents municipis o comarques, si escau.

b) En el cas que el sol·licitant sigui una federació, declaració responsable de ser una federació d’acord amb l’article 321-6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 

—5 Proposta provisional de concessió, acceptació de la subvenció i presentació de documentació addicional

En el moment de presentar el document d’acceptació de la subvenció inclòs en la proposta provisional de concessió, si el beneficiari és una federació, cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 11.6, la relació de les associacions que integren la federació sol·licitant de la subvenció.

 

—6 Criteris de valoració

La valoració dels projectes s’ha de fer d’acord amb els criteris següents:

a) L’interès cultural del projecte, tenint en compte la seva qualitat, el seu grau de consolidació i les possibilitats d’incidència en l’increment de públics o la captació de nous públics en l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana o de l’associacionisme cultural (fins a 2 punts).

b) Les propostes innovadores en l'àmbit de la cultura popular i tradicional (fins a 1 punt)

c) La repercussió territorial del projecte (fins a 2 punts).

d) La viabilitat econòmica de les accions del projecte, valorada pel pla de finançament (fins a 2 punts).

e) El fet que en l’organització de l’activitat estiguin implicats agents de diferents municipis (fins a 2 punts).

f) El pla de comunicació i difusió previst (fins a 1 punt).

 

—7 Justificació

Les corporacions locals i ens que en depenen beneficiàries que disposin d’Intervenció han de presentar el compte justificatiu previst a la base general 16.1.b) (compte justificatiu amb certificat de la intervenció). Les altres persones beneficiàries han de presentar el compte justificatiu previst a la base general 16.1.c) (compte justificatiu simplificat) o a la 16.1.d) (compte justificatiu amb informe d’auditor), en funció de l’import de la subvenció.

 

4.6 Bases específiques de subvencions per a activitats i inversions en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

 

—1 Objecte

1.1 L’objecte d’aquestes bases és donar suport a activitats formatives i de documentació en les modalitats següents:

a) Activitats formatives vinculades al coneixement o aprofundiment de matèries o temàtiques de cultura popular i tradicional de Catalunya. També s’inclou la formació destinada a la millora de la gestió de les entitats previstes a la base 2.

b) Activitats destinades a la catalogació, la preservació, la digitalització i la difusió de fons documentals sobre aspectes de la cultura popular i tradicional de Catalunya.

c) Inversions en equipament tecnològic, instruments musicals i en mobiliari, necessàries per fer les activitats formatives o per preservar els fons documentals objecte d’aquestes bases.

1.2 Als efectes d’aquestes bases es consideren activitats formatives els cursos, els seminaris o els tallers que comptin amb un mínim de 30 hores lectives.

1.3 Queden excloses d’aquesta línia de subvencions:

a) Els congressos, els simposis i les colònies infantils.

b) Les activitats que siguin objecte de subvenció d’altres línies d’ajuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o d’ens vinculats al Departament de Cultura; les que no tinguin relació amb el marc d’actuació establert per la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, o les que, per raó de l’activitat o el destinatari, siguin competència d’altres departaments de la Generalitat.

 

—2 Destinataris

2.1 Poden optar a aquestes subvencions les corporacions locals o ens que en depenen, les fundacions, les associacions i les federacions, amb domicili social a Catalunya, que duguin a terme activitats o que tinguin fons documentals relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

2.2 Als efectes d’aquestes bases, s’entén per federació la unió d’associacions d’acord amb el que estableix l’article 321-6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 

—3 Despesa subvencionable

3.1 Es consideren despeses subvencionables en el cas de la modalitat a) de la base 1.1, els costos de professorat, de material docent i de difusió, així com el lloguer dels equips (inclosos els instruments musicals) necessaris per fer l’activitat formativa.

3.2 Es consideren despeses subvencionables en el cas de la modalitat b) de la base 1.1, les relatives a les tasques de catalogació, classificació i indexació, digitalització i difusió dels fons documentals especialitzats en cultura popular i tradicional, així com l’adquisició dels materials fungibles necessaris per a la seva preservació.

3.3 Es consideren subvencionables en el cas de la modalitat c) de la base 1.1, les adquisicions d’equips tècnics vinculats directament amb les activitats de formació o documentació, com maquinari informàtic, escàners, impressores, projectors, instruments musicals o mobiliari específic d’emmagatzematge de documents.

3.4 Queden excloses d’aquesta línia de subvencions:

a) Les despeses d’obres, enteses com a reforma, transformació, restauració o reparació constructiva d’una edificació.

b) Els projectes finançats mitjançant lísing.

—4 Requisits, condicions i incompatibilitats

Cada sol·licitant només pot presentar un projecte per a cadascuna de les tres modalitats previstes a la base 1.1 i ho ha de formalitzar mitjançant sol·licituds individualitzades.

 

—5 Documentació

5.1 En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 7, la documentació següent:

5.1.1 Per a la modalitat a) de la base 1.1:

a) Breu currículum dels formadors previstos i un document d’intencions respecte de la seva acceptació o disposició a participar en l’activitat formativa proposada.

b) Memòria sobre la trajectòria docent de l’entitat sol·licitant, amb el detall històric de les activitats formatives organitzades.

c) En el cas que el sol·licitant sigui una federació, declaració responsable de ser una federació d’acord amb l’article 321-6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

5.1.2 Per a la modalitat b) de la base 1.1:

a) Breu currículum acadèmic i tècnic de la persona o empresa que desenvoluparà les tasques de preservació, catalogació o digitalització.

b) En el cas que el sol·licitant sigui una federació, declaració responsable de ser una federació d’acord amb l’article 321-6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

5.1.3 Per a la modalitat c) de la base 1.1:

a) Factura proforma detallada de l’equipament o inversió per a la qual es demana la subvenció.

b) En el cas que el sol·licitant sigui una federació, declaració responsable de ser una federació d’acord amb l’article 321-6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 

—6 Proposta provisional de concessió, acceptació de la subvenció i presentació de documentació addicional

En el moment de presentar el document d’acceptació de la subvenció inclòs en la proposta provisional de concessió, si el beneficiari és una federació, cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 11.6, la relació de les associacions que integren la federació sol·licitant de la subvenció.

 

—7 Criteris de valoració

La valoració dels projectes s’ha de fer d’acord amb els criteris següents:

Per a la modalitat a) de la base 1.1:

a) L’interès cultural o de referència del projecte formatiu, tenint en compte la seva qualitat, el tractament científic i els destinataris als quals s’adreça (fins a 2 punts).

b) El tractament de temàtiques poc difoses o clau sobre aspectes de la cultura popular i tradicional catalana o de la gestió d’entitats (fins a 2 punts).

c) La viabilitat econòmica del projecte, valorada pel pla de finançament (fins a 0,5 punts).

d) La trajectòria del sol·licitant en l’àmbit de la formació (fins a 2 punts).

e) El currículum dels formadors previstos (fins a 2 punts).

f) El pla de difusió de l’activitat formativa (fins a 0,5 punts).

g) La repercussió territorial del projecte (fins a 1 punt).

Per a la modalitat b) de la base 1.1:

a) Singularitat i interès del projecte (fins a 4 punts).

b) Metodologia prevista (fins a 2 punts).

c) Pla de difusió dels fons documentals (fins a 2 punts).

d) Solvència acadèmica i tècnica de la persona o empresa que desenvoluparà el projecte (fins a 1,5 punts).

e) La viabilitat econòmica del projecte, valorada pel pla de finançament (fins a 0,5 punts).

Per a la modalitat c) de la base 1.1:

a) L’interès cultural o de referència del projecte formatiu o documental al qual es destinarà l’equipament o la inversió subvencionada (fins a 4 punts).

b) La incidència de l’equipament a adquirir o de la inversió a fer en el desenvolupament del projecte, i les millores que pot aportar en el seu desplegament i consolidació (fins a 2 punts).

c) La viabilitat econòmica del projecte, valorada pel pla de finançament (fins a 2 punts).

d) La repercussió territorial del projecte (fins a 2 punts).

 

—8 Justificació

Les corporacions locals i ens que en depenen beneficiàries que disposin d’Intervenció han de presentar el compte justificatiu previst a la base general 16.1.b) (compte justificatiu amb certificat de la Intervenció). Les altres persones beneficiàries ho han de justificar a través del compte justificatiu previst a la base general 16.1.c) (compte justificatiu simplificat) o a la 16.1.d) (compte justificatiu amb informe d’auditor), en funció de l’import de la subvenció.

 

4.7 Bases específiques de subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l’associacionisme organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense finalitat de lucre.

 

—1 Objecte

1.1 Aquestes bases tenen com a objecte contribuir al finançament de manifestacions culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i l’associacionisme cultural organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense ànim de lucre.

1.2 La tipologia de les activitats objecte de subvenció és la següent:

a) Les activitats que fomentin o difonguin la cultura popular i tradicional catalana i l’associacionisme cultural o el patrimoni etnològic.

b) Les representacions de teatre popular català, exceptuant-ne les escenificacions de reconstruccions històriques.

c) La restauració d’elements d’imatgeria festiva tradicional catalana (gegants, nans i bestiari).

d) Commemoracions d’aniversaris de personalitats o entitats adreçades a la conservació i difusió de la memòria col·lectiva.

e) Congressos i jornades de caràcter nacional o internacional fets a Catalunya.

1.3 Queden excloses d’aquesta línia de subvencions:

a) Els cursos o activitats de tipus formatiu en el camp de la cultura popular i tradicional catalana i l’associacionisme cultural.

b) Els viatges i desplaçaments per participar en festivals, fires o trobades d’especial rellevància fora de Catalunya, i els viatges de caràcter recreatiu o turístic.

c) Els festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional catalana, les programacions artístiques en què participin principalment artistes professionals i la producció d’espectacles o exposicions.

d) Les activitats destinades a la catalogació, la preservació, la digitalització i la difusió de fons documentals sobre aspectes de la cultura popular i tradicional de Catalunya.

e) L’edició en llengua catalana o aranesa de treballs relacionats amb la difusió de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni etnològic de Catalunya.

f) Les activitats esportives.

g) Les activitats adreçades prioritàriament a la promoció social de col·lectius.

h) Les activitats de caràcter escolar.

i) Àpats populars.

j) Les activitats adreçades a la promoció comercial d’empreses o grups d’empreses.

k) Adquisició de béns mobles que suposin un increment en el patrimoni de l’entitat.

l) Les despeses derivades del funcionament ordinari de l’entitat, amb les excepcions i límits que preveu la base general 4.

m) Els projectes que no utilitzin el català o l’aranès en la difusió de les seves activitats.

n) Les festes majors i altres festes tradicionals de caràcter local.

o) Les activitats que siguin objecte de subvenció d’altres línies d’ajuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o d’ens vinculats al Departament de Cultura; les que no tinguin relació amb el marc d’actuació establert per la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, o les que, per raó de l’activitat o el destinatari, siguin competència d’altres departaments de la Generalitat.

 

—2 Destinataris

2.1 Poden optar a aquestes subvencions les corporacions locals o ens que en depenen, les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya, que hagin realitzat o tinguin previst fer alguna de les manifestacions culturals previstes en aquestes bases.

2.2 Queden excloses d’aquesta línia de subvencions les federacions d’entitats.

 

—3 Documentació

3.1 En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 7, la documentació acreditativa de la col·laboració, si s’escau, amb altres entitats o agents culturals per organitzar l’activitat, emesa pels responsables d’aquestes institucions, en què s’especifiqui el tipus de col·laboració.

 

—4 Proposta provisional de concessió, acceptació de la subvenció i presentació de documentació addicional

En el moment de presentar el document d’acceptació de la subvenció inclosa en la proposta provisional de concessió, cal aportar la documentació que disposa la base general 11.6.

 

—5 Criteris de valoració

La valoració dels projectes s’ha de fer d’acord amb els criteris següents:

a) L’interès cultural de l’activitat tenint en compte la seva qualitat i les possibilitats d’incidència en l’increment de públics, o la captació de nous públics en l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana o de l’associacionisme cultural (fins a 3 punts).

b) El fet que l’activitat es desenvolupi en el marc de festes o elements festius declarats d’acord amb el que estableix el Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya (fins a 1 punt).

c) La repercussió territorial del projecte (fins a 2 punts).

d) La viabilitat econòmica de les accions de l’activitat valorada pel finançament obtingut (fins a 1 punts).

e) El pla de comunicació i difusió (fins a 1 punt).

f) Activitats fetes en col·laboració directa amb altres entitats o agents culturals (fins a 2 punts).

 

—6 Justificació

Les corporacions locals i ens que en depenen beneficiàries que disposin d’Intervenció han de presentar el compte justificatiu previst a la base general 16.1.b) (compte justificatiu amb certificat de la Intervenció). Les altres persones beneficiàries ho han de justificar a través del compte justificatiu previst a la base general 16.1.c) (compte justificatiu simplificat) o a la 16.1.d) (compte justificatiu amb informe d’auditor), en funció de l’import de la subvenció.

 

5.1 Bases específiques de beques per fer pràctiques al Gabinet Tècnic del Departament de Cultura.

 

—1 Objecte

1.1 La finalitat d’aquestes bases específiques és la concessió de beques per fer pràctiques sobre tractament i explotació de dades culturals i difusió de treballs tècnics i estadístics en l’àmbit cultural així com el seguiment dels programes i projectes de la Unió Europea sota la tutoria de la persona del Gabinet Tècnic del Departament de Cultura que es designi a aquest efecte.

1.2 Es poden concedir beques per fer tasques en les modalitats següents:

a) Col·laboració en el tractament i l’explotació de les dades que coordina el Gabinet Tècnic.

b) Col·laboració en el pla de difusió dels treballs tècnics i estadístics que fa el Gabinet Tècnic.

c) Col·laboració en la recerca i el seguiment de programes i projectes de la Unió Europa en l’àmbit cultural.

 

—2 Destinataris

2.1 Poden ser beneficiàries d’aquestes beques les persones físiques domiciliades a Catalunya que hagin finalitzat els estudis següents:

a) Per a la modalitat a) de la base 1.2, han de tenir el títol de llicenciatura en ciències polítiques, ciències econòmiques, sociologia o títol de grau equivalent.

b) Per a la modalitat b) de la base 1.2, han de tenir el títol de llicenciatura en ciències de la comunicació o títol de grau equivalent.

c) Per a la modalitat c) de la base 1.2, han de tenir qualsevol tipus de titulació universitària.

2.2 Poden optar a aquestes beques aquelles persones que no faci més de 5 anys que hagin obtingut el títol o estudis exigits per a cada modalitat. Aquest requisit no és d’aplicació a les persones sol·licitants que hagin obtingut una beca per a la mateixa modalitat l’any anterior, sense perjudici del que disposa la base 4.3.

 

—3 Quantia

El nombre de beques per especialitat i la seva quantia s’ha de concretar a cada convocatòria.

 

—4 Requisits, condicions i incompatibilitats

4.1 El lloc per fer les tasques són les instal·lacions del Gabinet Tècnic del Departament de Cultura a Barcelona.

4.2 La durada de les beques és com a màxim de deu mesos i s’ha de concretar a cada convocatòria. Les tasques s’han de fer durant l’any natural de concessió de la beca. La dedicació de les persones beneficiàries és, com a mínim, de 25 hores setmanals i, com a màxim, de 35 hores setmanals, amb horari preferent de matins.

4.3 No poden optar a aquestes beques les persones que ja han obtingut una beca per la mateixa modalitat amb anterioritat per un període superior a divuit mesos.

4.4 Una mateixa persona no pot ser beneficiària de més d’una de les modalitats de beques previstes en aquestes bases. Les persones sol·licitants, però, poden optar a les tres modalitats per ordre de preferència, que han de fer constar en la sol·licitud.

4.5. Totes les persones aspirants han de tenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C) o un títol, diploma o certificat equivalent, d’acord amb l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

4.6 Els aspirats a la modalitat c) de la base 1.2 han d’acreditar el nivell Proficiency d’anglès o equivalent i DALF (C1 o C2) o equivalent de francès.

4.7 La signatura del formulari de sol·licitud comporta un compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i d’explotació de treballs objecte de la beca i protecció de dades de caràcter personal.

4.8 Els beneficiaris de la beca han de cedir els drets de propietat intel·lectual, en totes les modalitats dels drets d’explotació, al Departament de Cultura, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, de la memòria a què fa referència la base 8.2, així com el dret de la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys.

4.9 La concessió d’aquestes beques no implica una relació laboral de cap mena ni la prestació de serveis entre les persones beneficiàries i l’Administració de la Generalitat.

4.10 Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol altra línia de beques convocada per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. En canvi, són compatibles amb beques per a la mateixa finalitat d’altres entitats públiques o privades que pugui rebre l’interessat o interessada sempre que no comportin fer activitats en la mateixa franja horària en què la persona becària ha de desenvolupar les seves tasques.

 

—5 Documentació

5.1 En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 7, la documentació següent:

a) Currículum detallat de la persona sol·licitant en què s’especifiquin els estudis que exigeix la base 2 i tots aquells aspectes valorables d’acord amb la base 7.

b) Còpia compulsada del certificat de l’expedient acadèmic en què consti la nota mitjana dels estudis.

c) Declaració responsable de tenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell C) o un títol, diploma o certificat equivalent, d’acord amb l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre. Aquesta declaració consta en el formulari de sol·licitud.

d) Per a la modalitat c) de la base 1.2, declaració responsable dels coneixements de Proficiency d’anglès o equivalent i DALF (C1 o C2) o equivalent de francès.

5.2 Els sol·licitants no han de presentar el pressupost que preveu la base general 7.1.b.

 

—6 Proposta provisional de concessió, acceptació de la beca i presentació de documentació addicional

En el moment de presentar el document d’acceptació de la beca inclosa en la proposta provisional de concessió, cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 11.6, la documentació següent:

a) Còpia compulsada de la documentació acreditativa dels estudis que exigeix la base 2. No cal aportar el títol universitari si s’autoritza l’òrgan instructor a consultar les dades corresponents.

b) Còpia compulsada de la documentació acreditativa d’aquells coneixements, valorables d’acord amb la base 7 que han estat detallats en el currículum.

c) En el cas que no tingui el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de nivell de suficiència de català (nivell C), còpia compulsada del títol, diploma o certificat equivalent. En el cas de tenir el certificat de la direcció general esmentada, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ho ha de comprovar d’ofici.

d) Còpia compulsada del certificat de Proficiency d’anglès o equivalent i DALF (C1 o C2) o equivalent de francès.

e) Document de comunicació de la situació personal i familiar del perceptor de rendes del treball, o de la seva variació, al pagador (model 145). Es pot obtenir a l’adreça d’Internet següent: http://www.agenciatributaria.es.

 

—7 Criteris de valoració

7.1 Les sol·licituds han de ser valorades d’acord amb els criteris següents:

a) Expedient acadèmic (fins a 2,5 punts).

b) Formació complementària (fins a 2 punts).

c) Treballs o col·laboracions relacionats amb l’especialitat de la beca (fins a 3,5 punts).

d) Coneixements de la llengua catalana superiors al nivell C i altres idiomes que no siguin els requerits o de nivell superior (fins a 0,5 punts).

e) Coneixements d’informàtica, ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació) (fins a 0,5 punts).

f) Publicacions relacionades amb l’especialitat de la beca (fins a 1 punt).

7.2 Per optar a les beques les sol·licituds han d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts en el conjunt dels criteris esmentats a la base 7.1. A aquesta puntuació s’ha de sumar un punt addicional a aquells sol·licitants que hagin estat beneficiaris d’una beca per la mateixa modalitat l’any anterior, sempre que s’acrediti l’aprofitament correcte de la beca d’acord amb els informes del tutor.

7.3 En cas d’empat en la puntuació final, la Comissió de Valoració ha de fer una entrevista personal per determinar el candidat més idoni.

 

—8 Pagament i justificació

8.1 El pagament de les beques es fa de manera fraccionada per mensualitats vençudes prèviament justificades amb la presentació prèvia d'un informe de la persona tutora del becari o becària on consti l'aprofitament adequat de la beca.

8.2 La persona becària ha de redactar i lliurar a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, durant l’últim mes de la beca, una memòria final sobre les tasques fetes o sobre la recerca específica que els hagi estat encomanada. Així mateix ha de signar un document de cessió al Departament de Cultura dels drets de propietat intel·lectual, en totes les modalitats dels drets d’explotació, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, de la memòria esmentada, així com del dret a la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys. En totes les publicacions que se’n facin ha de constar el Gabinet Tècnic del Departament de Cultura com a centre on s’han fet les tasques o la recerca.

8.3 Les persones becàries tenen dret al seguiment personalitzat de la seva tasca i a rebre un document acreditatiu de les feines fetes.


—9 Altres obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions que preveu la base general 17, les persones becàries han de complir les obligacions següents:

a) Disponibilitat en un termini de quaranta-vuit hores per iniciar el període de la beca concedida.

b) Complir amb el compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i d’explotació de treballs objecte de la beca, i de protecció de dades de caràcter personal.

c) Complir les normes de funcionament del Gabinet Tècnic i els horaris establerts, i sotmetre’s als controls horaris que la unitat esmentada determini.


—10 Revocació

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pot acordar la revocació total o parcial de les beques, amb audiència prèvia de les persones becàries, per absències injustificades, falta d’aprofitament, informe negatiu de la persona tutora durant dos mesos consecutius o alterns, incompliment de les obligacions establertes en les bases generals i específiques o per qualsevol altra causa que impliqui l’incompliment de la finalitat per a la qual van ser concedides les beques, amb la consegüent suspensió i anul·lació dels pagaments pendents d’efectuar o, si escau, el retorn de la part que ja hagi percebut indegudament en relació amb el temps de la beca realment transcorregut, més els pertinents interessos de demora generats.


Amunt