Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolución

  • Data del document 18/04/2013

  • Número del document CLT/0904/2013

  • Número de control 13116031

  • Organisme emissor Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural

    CVE CVE-DOGC-B-13116031-2013

Dades del DOGC
  • Número 6372

  • Fecha 09/05/2013

  • Sección DISPOSICIONES

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN CLT/904/2013, de 18 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para iniciativas destinadas a aumentar los estrenos comerciales de largometrajes doblados o subtitulados en lengua catalana para el año 2013.


Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió que va tenir lloc el 17 d’abril de 2013, que va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a iniciatives destinades a augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana per a l’any 2013,


Resolc:


Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 17 d’abril de 2013, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a iniciatives destinades a augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana per a l’any 2013.

 

Barcelona, 18 d’abril de 2013

 

Pilar Pifarré i Matas

Presidenta del Consell d’Administració

 

 

ACORD

del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 17 d’abril de 2013, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a iniciatives destinades a augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana per a l’any 2013.

 

Vist l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptat en la sessió de 22 de novembre de 2012, pel qual s’aproven les bases generals que han de regir la concessió de subvencions en matèria cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/2934/2012, de 21 de desembre (DOGC núm. 6287, de 7.1.2013);

Vist l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptat en la sessió de 17 d’abril de 2013, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en matèria cultural;

D’acord amb el que disposen l’article 92.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’article 7.3.a) dels Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener;

A proposta del Departament de Cultura, el Consell d’Administració acorda:

 

—1 Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a iniciatives destinades a augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana per a l’any 2013.

 

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals previstes a l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de l’OSIC de 22 de novembre de 2012, publicat mitjançant la Resolució CLT/2934/2012, de 21 de desembre (DOGC núm. 6287, de 7.1.2013).

b) Les bases específiques de l’apartat 2.3 de l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de l’OSIC de 17 d’abril de 2013, publicat en el mateix DOGC que aquesta convocatòria.

c) La normativa general de subvencions.

 

—3 La dotació màxima de la convocatòria és de 706.141,06 euros que es financen amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/470000102/4511/0000 del pressupost de l’OSIC prorrogat de l’exercici 2012 a 2013. La dotació màxima es podrà ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de les disponibilitats pressupostàries.

 

—4 El període per presentar les sol·licituds va del 13 de maig a l’1 d’octubre de 2013.

 

—5 Les sol·licituds de subvencions i d’altres transaccions associades al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquests ajuts s’han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal OVT — Oficina Virtual de Tràmits (http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT)—, d’acord amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública (DOGC núm. 6297 de 21.1.2013).

Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencionsitramits).


—6 L’òrgan instructor és l’administrador o administradora de l’OSIC, que elabora la proposta provisional de concessió de cadascuna de les sol·licituds, per ordre estricte de presentació, en funció del compliment dels requisits de participació i d’acord amb la disponibilitat pressupostària.

El Consell d’Administració de l’OSIC aprova la proposta provisional de concessió de les subvencions, que es notifica a les persones interessades individualment. Els sol·licitants han d’acceptar la proposta de subvenció presentant un document d’acceptació i la documentació que consta a la base general 11.6 i a la base específica 8, a través del portal OVT —Oficina Virtual de Tràmits (http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT)—, en el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la notificació de la proposta provisional de concessió. L’òrgan instructor elabora la proposta definitiva de resolució, a la vista de la proposta provisional, de les acceptacions de les subvencions, dels documents presentats i de les comprovacions d’ofici fetes d’acord amb la base general 11, i l’eleva a l’òrgan resolutori.

Prèviament a la concessió de les subvencions, l’administrador o administradora de l’OSIC ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds. La resolució d’inadmissió o desistiment s’ha de notificar individualment a les persones interessades.

Correspon al Consell d’Administració de l’OSIC resoldre sobre la concessió o denegació de les subvencions, a través d’un acord que s’ha de dictar en el termini màxim de 4 mesos a comptar de la presentació de la sol·licitud i s’ha de notificar individualment a les persones interessades.

En la notificació ha de constar que la resolució o l’acord no exhaureixen la via administrativa i que es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la notificació.

Transcorregut el termini màxim de quatre mesos sense que s’hagin dictat i notificat la resolució o l’acord, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

—7 Contra aquest acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Amunt