Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Orden

  • Data del document 23/04/2013

  • Número del document ENS/0072/2013

  • Número de control 13119013

  • Organisme emissor Departamento de Enseñanza

    CVE CVE-DOGC-B-13119013-2013

Dades del DOGC
  • Número 6367

  • Fecha 02/05/2013

  • Sección DISPOSICIONES

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDEN ENS/72/2013, de 23 de abril, por la que se fija el importe del precio público del servicio escolar prestado en las guarderías de titularidad de la Generalidad de Cataluña para el curso 2013-2014.


L’article 5 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, no inclou els ensenyaments de primer cicle de l’educació infantil dins dels ensenyaments obligatoris ni dels declarats gratuïts.

D’altra banda, es considera necessari equiparar progressivament l’import del preu públic per l’escolarització d’alumnes a les llars d’infants del Departament d’Ensenyament amb l’import previst per a les llars d’infants de titularitat de les corporacions locals. En aquest sentit, aquesta Ordre en preveu l’increment.

Per tot això, d’acord amb el capítol III del títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, i a proposta de la Direcció General de Centres Públics,

 

Ordeno:

 

Article 1

Import

Es fixa en 118,00 euros/mes l’import del preu públic del servei escolar prestat a les llars d'infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya, a partir del curs escolar 2013-2014.

 

Article 2

Exigibilitat i condicions de gaudiment del servei

El preu públic és exigible en iniciar-se la prestació del servei i l’abonament de la quota mensual s’ha d’efectuar durant els primers cinc dies del mes corrent.

Per gaudir de la prestació del servei s’ha d’estar al corrent de cadascuna de les mensualitats.

La falta de pagament de dues quotes del preu públic determinarà l’anul·lació dels drets que atorga la matrícula.

La baixa del servei sol·licitada durant el transcurs del mes no dóna dret a la devolució total ni parcial de la quota.

 

Article 3

Bonificacions i exempcions

3.1 A l’alumnat que utilitzi aquest servei li són aplicables, amb la justificació prèvia documental, les bonificacions i exempcions següents.

Bonificacions:

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50% del preu públic.

Exempcions:

Les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%.

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.

Les persones víctimes d'actes terroristes, així com per als seus cònjuges i els seus fills.

3.2 Les bonificacions i exempcions previstes es poden sol·licitar a la direcció de la llar al llarg de tot el curs escolar 2013-2014 i són aplicables a partir del mes següent a la seva sol·licitud.

El director/a dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament o el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona, d’acord amb la documentació presentada, resolen i notifiquen la resolució als interessats per mitjà de la persona responsable de la direcció de la llar d'infants corresponent.

 

Contra les resolucions del director/a dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament relatives a la concessió o denegació de bonificacions i/o exempcions es podrà interposar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució esmentada, recurs d'alçada davant el director general de Centres Públics, d'acord amb el que disposa l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Contra les resolucions del gerent del Consorci d’Educació de Barcelona relatives a la concessió o denegació de bonificacions i/o exempcions es podrà interposar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució esmentada, recurs d'alçada davant la Presidència del Consorci d’Educació de Barcelona, d'acord amb el que disposa l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Barcelona, 23 d’abril de 2013

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

Amunt