Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolución

  • Data del document 16/04/2013

  • Número del document PRE/0821/2013

  • Número de control 13107034

  • Organisme emissor Departamento de la Presidencia

    CVE CVE-DOGC-B-13107034-2013

Dades del DOGC
  • Número 6366

  • Fecha 30/04/2013

  • Sección CARGOS Y PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN PRE/821/2013, de 16 de abril, de nombramiento del señor Juan Iglesias Capellas como personal eventual del Departamento de la Presidencia.


Vist l’Acord de Govern de 16 d’abril de 2013 pel qual s’aprova la creació del Programa per a la definició i l’assessorament de la implementació d’un nou model d’administració tributària de Catalunya;

Atès el que disposa el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509A, de 3.11.1997);

Vist el Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4300, de 13.1.2005);

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya,


Resolc:


Nomenar el senyor Juan Iglesias Capellas director del Programa per a la definició i l’assessorament de la implementació d’un nou model d’administració tributària de Catalunya, amb les obligacions i els drets inherents al càrrec.

 

Les funcions que corresponen a aquest lloc de treball són les següents:

a) Assessorar el president de la Generalitat de Catalunya en les qüestions i assumptes relacionats amb la definició d’un model d’Administració Tributària que permeti la gestió, liquidació, inspecció, recaptació i revisió de la totalitat dels impostos i tributs que s’apliquen a Catalunya.

b) Col·laborar amb el conseller d’Economia i Coneixement en les qüestions i assumptes relacionats en el desenvolupament dels procediments interns adients a fi d’assessorar sobre la coordinació de l’actuació dels diferents organismes amb competències de gestió, liquidació, inspecció, recaptació i revisió dels impostos i tributs propis de la Generalitat de Catalunya, i dels impostos estatals la gestió dels quals ha estat transferida d’acord amb el que disposa la normativa reguladora del sistema de finançament de les comunitats autònomes.

c) Col·laborar amb el conseller de la Presidència en el disseny de les estratègies més adients per a coordinar l’actuació de les diferents administracions públiques amb competències en matèria de gestió, liquidació, recaptació o revisió dels tributs que s’apliquen a Catalunya.

d) Assessorar i fer propostes en la relació al sistema d’ingressos de la Generalitat.

e) Fomentar la participació dels sectors professionals i acadèmics de Catalunya en el disseny del model d’Administració Tributària de Catalunya.

f) Participar en els òrgans consultius o assessors que tinguin per finalitat preparar les estructures tributàries i financeres que Catalunya necessita implementar en el desenvolupament del mandat del Parlament de Catalunya de 23 de gener de 2013.

g) I qualsevol altra funció que li sigui encomanda pel president de la Generalitat o pels consellers de la Presidència o d’Economia i Coneixement.


Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de secretari/ària general, amb un complement addicional de 23.410,40 euros anuals.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació o, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes.


Barcelona, 16 d’abril de 2013


P. D. (Resolució PRE/74/2013, DOGC de 29.1.2013)

Jordi Vilajoana i Rovira

Secretari general


Amunt