Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 09/04/2013

  • Número de control 13112041

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-13112041-2013

Dades del DOGC
  • Número 6365

  • Data 29/04/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 9 d’abril de 2013, sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat d'aprovació definitiva del Catàleg de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran.


El conseller de Territori i Sostenibilitat, en data 3 d’abril de 2013 ha adoptat la resolució següent:

"RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CATÀLEG DE PAISATGE DE L’ALT PIRINEU I ARAN

Vista la proposta de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen,

HE RESOLT:

1. Aprovar definitivament el Catàleg de Paisatge de l’Alt Pirineu i Aran, que consta en annex adjunt.

2. Publicar aquesta resolució d'aprovació definitiva del Catàleg de Paisatge de l’Alt Pirineu i Aran al DOGC.

Contra la resolució anterior que posa fi a la via administrativa, els particulars poden interposar potestativament recurs de reposició, de conformitat amb el que preveuen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, davant del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució.

En qualsevol cas, contra la resolució esmentada també es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveu l'article 116 de la Llei esmentada i amb els articles 10, 14 i 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

Si s’ha interposat recurs de reposició, no podrà interposar-se recurs contenciós administratiu fins que aquell s’hagi resolt expressament o se n’hagi produït la desestimació presumpta, d’acord amb els articles 116.2 i 117.2 de la Llei 30/1992 esmentada.

Pel que fa als ajuntaments i altres administracions públiques, poden formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins del mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà d’aquell en què es rep la comunicació de l’acord exprés o d’aquell en què s’entén rebutjat presumptament. També poden interposar directament recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article 116 de la Llei esmentada i amb els articles 10, 14 i 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució."

 

Barcelona, 9 d’abril de 2013

 

Agustí Serra i Monté

Director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme

 

Amunt