Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 10/04/2013

  • Número de control 13100081

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-13100081-2013

Dades del DOGC
  • Número 6356

  • Data 16/04/2013

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 10 d’abril de 2013, d’emplaçament de la persona interessada a l’acte d’execució de la sanció imposada en el procediment sancionador núm. ER-105/2012.


Per donar compliment a la Resolució de 21 de desembre de 2012, del director general de Mitjans de Comunicació, expedient sancionador núm. ER-105/2012, s’ha intentat emplaçar la mercantil Comunicació Efectiva Metropolitana, SL a l’acte de precintament provisional dels equips i les instal·lacions que s’utilitzen en la prestació dels serveis radiofònics, sense disposar de títol habilitant, per la freqüència 98,3 MHz, amb el nom comercial “Intereconomia” que, actualment, es localitzen al centre emissor Tibidabo-Axión, ubicat a la carretera de Vallvidrera al Tibidabo, 101-103, baixos, de Barcelona. Intentada la notificació de l’emplaçament, aquesta no s’ha pogut dur a terme.

En conseqüència, d’acord amb el que preveu l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, emplaço la persona interessada a l’acte de precintament provisional dels equipaments de radiodifusió sonora que s’utilitzen en les emissions radiofòniques sancionades, les dades del qual consten en annex, per tal que permeti l’accés dels funcionaris i dels agents actuants fins als equips transmissors que s’han de precintar.

La mercantil interessada pot comunicar la seva oposició a l’acte esmentat mitjançant escrit adreçat a la Unitat responsable de l’actuació. També pot manifestar la seva oposició davant els funcionaris actuants el dia en què s'intenti practicar el precinte i, en qualsevol cas, es considerarà que hi ha oposició en el supòsit d'incompareixença del o dels representants de l'entitat interessada, la qual cosa obrirà la via perquè aquesta Administració sol·liciti a l'autoritat judicial competent l'entrada a les dependències del centre emissor, abans indicat, amb la finalitat de donar compliment a la Resolució sancionadora referenciada.


Barcelona, 10 d’abril de 2013


Abigail Martínez Gatius

Subdirectora general d’Ordenació

de l’Espai de Comunicació AudiovisualAnnex


-Núm. de expedient: ER-105/2012

-Procediment: Execució de la Resolució sancionadora, de 21 de desembre de 2012.

-Persona interessada: Comunicació Efectiva Metropolitana, SL

-Lloc on s’efectuarà l’acte de precintament: Centre emissor Tibidabo-Axión, ubicat a la carretera de Vallvidrera al Tibidabo, 101-103, baixos, de Barcelona.

-Dia i hora: El dia 22 d’abril de 2013, a les 10:30 hores.

-Unitat responsable de l’actuació: La Subdirecció General d’Ordenació de l’Espai de Comunicació Audiovisual.

-Personal que efectuarà l'acte de precinte: Un/a funcionari/ària amb funcions inspectores adscrit/a al Servei de Tramitació, Inspecció i Control. Un/a tècnic/a especialista del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat. Els/les Mossos d'Esquadra que siguin comissionats/ades per garantir la seguretat.

-Números i correu electrònic de contacte per a comunicar l’oposició a l’acte i/o altres incidències: Tel. 93.557.53.00; Fax. 93.557.53.01; mitjanscom@gencat.cat


Amunt