Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolución

  • Data del document 11/04/2013

  • Número del document ECO/0787/2013

  • Número de control 13101028

  • Organisme emissor Departamento de Economía y Conocimiento

    CVE CVE-DOGC-B-13101028-2013

Dades del DOGC
  • Número 6355

  • Fecha 15/04/2013

  • Sección DISPOSICIONES

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN ECO/787/2013, de 11 de abril, por la que se abre la convocatoria para la concesión de las becas Balsells-Generalidad de Cataluña para realizar estudios de posgrado y estancias de investigación posdoctorales en el ámbito de las ingenierías y las ciencias en la University of California, Irvine (BBI).


De conformitat amb el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i transferències de la Generalitat de Catalunya, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu Reglament i la resta de la normativa aplicable,

Atesa l’Ordre ECO/105/2011, de 12 de maig, per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de beques i subvencions convocades pel Departament d’Economia i Coneixement (DOGC núm. 5895, de 7.6.2011);

D’acord amb el que disposen l’article 2 i l’apartat 4 de l’annex de l’esmentada Ordre ECO/105/2011, de 12 de maig,


Resolc:


Article 1

Convocar les beques Balsells-Generalitat de Catalunya a la University of California, Irvine, per realitzar estudis de postgrau i estades de recerca postdoctorals en l’àmbit de les enginyeries i les ciències (BBI) que consten a l’annex d’aquesta Resolució.

 

Article 2

Aquesta convocatòria es regula per l’Ordre ECO/105/2011, de 12 de maig, per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de beques i subvencions convocades pel Departament d’Economia i Coneixement i també per les condicions específiques que es detallen a l’annex d’aquesta Resolució.

 

Disposició final

Aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, pot ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant del secretari d’Universitats i Recerca, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o directament de recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb l’article 46 en relació amb l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Barcelona, 11 d’abril de 2013


P. d. (Ordre ECO/105/2011, de 12 de maig, DOGC de 7.6.2011)

Antoni Castellà i Clavé

Secretari d’Universitats i RecercaAnnex

Convocatòria de beques Balsells-Generalitat de Catalunya a la University of California, Irvine, per realitzar estudis de postgrau i estades de recerca postdoctorals en l’àmbit de les enginyeries i les ciències.


El programa de beques Balsells-Generalitat de Catalunya es van instituir l’any 1996 mitjançant un conveni signat entre l’aleshores Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i la University of California, Irvine. Aquest programa està cofinançat per la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, per la University of California, Irvine, i pel Balsells Fellowship Fund, fons creat per Pere Balsells, empresari català resident a Califòrnia.


D’acord amb el conveni esmentat i les posteriors addendes signades, les beques que constitueixen l’objecte d’aquesta convocatòria són:


Modalitat A: sis beques per realitzar estudis de postgrau a la Henry Samueli School of Engineering (HSSoE) o a la Donald Bren School of Information and Computer Sciences (DBSICS) (BBI-PG).


Modalitat B: dues beques per realitzar estudis de postgrau-renovació a la HSSoE o la DBSICS (BBI-R).


Modalitat C: dues beques per realitzar estades de recerca postdoctorals a la HSSoE (BBI-PDE).


Modalitat D: una beca per realitzar una estada de recerca postdoctoral a la School of Physical Sciences o a la School of Biological Sciences (BBI-PDPS).


Període

Les beques tindran una durada de dotze mesos ininterromputs, per al curs acadèmic 2013-2014.


Aplicació pressupostària

L’import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 334.812,50 dòlars EUA per al cofinançament de les beques de postgrau i les beques postdoctorals, a més dels ajuts complementaris per desplaçament dels quals es farà càrrec íntegrament la Secretaria d’Universitats i Recerca. Aquesta quantitat, a càrrec de la partida pressupostària EC1103D/490000100/5710 del pressupost prorrogat de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012 mentre no entrin en vigor els pressupostos per al 2013, serà tramesa en un sol lliurament a la University of California, Irvine (UCI), la qual es farà càrrec dels imports corresponents a les taxes acadèmiques, la matrícula, l’assegurança mèdica i les despeses de gestió, i farà efectives les quantitats corresponents a les mensualitats de la beca així com del pagament de l’ajut complementari per a desplaçament que es farà efectiu amb la primera mensualitat.

L’import global per a cadascuna de les beques de postgrau (modalitats A i B) és de 52.500,00 dòlars EUA i el de cadascuna de les beques postdoctorals (modalitats C i D) és de 60.000,00 dòlars EUA. L’import global de l’ajut complementari per desplaçament és de 1.500 dòlars EUA.

A més, la Secretaria d’Universitats i Recerca transferirà a la University of California, Irvine, un 12,5% del seu import en concepte de despeses de tramitació i gestió sobre el cost de les beques de postgrau i els ajuts complementaris per desplaçament.

L’assignació mensual de les beques de postgrau (modalitats A i B) és de 1.850 dòlars EUA i de 3.000 dòlars EUA per a les beques postdoctorals (modalitats C i D).

En el supòsit de quedar vacants o desertes les beques d’una modalitat, aquestes podran passar a incrementar el nombre de les beques d’una altra modalitat, però en tot cas mai podran superar l’import total màxim de la despesa destinada a aquesta convocatòria.


Sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar per duplicat i en imprès normalitzat, al Registre de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona).

La presentació de les sol·licituds també es pot fer d’acord amb els supòsits que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

L’imprès de sol·licitud es podrà obtenir a les oficines de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona) o en el web de la Secretaria:

http://www.gencat.cat/economia/ur/serveis/ajuts_beques/index.html.

 

Termini de presentació de sol·licituds

20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC.

 

Procediment de concessió de les beques

La concessió de les beques es tramitarà en règim de concurrència competitiva d’acord amb el procediment establert en el punt 5 per a cadascuna de les modalitats.

 

Òrgan competent per a la gestió

Direcció General de Recerca.

 

Òrgan competent per a la resolució i la revocació

Secretari d’Universitats i Recerca.

 

Termini de resolució

Sis mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà denegada la beca sol·licitada.

 

Mitjà de notificació

D’acord amb la base 9 de l’Ordre ECO/105/2011, la concessió de les beques es publicarà al DOGC en virtut del que disposa l’article 18.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i d’acord amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, en aquest cas, la publicació substitueix la notificació i té els mateixos efectes.

Per tal de fer-ne una difusió més gran, també es podrà accedir a la resolució d’adjudicació mitjançant la pàgina web de la Secretaria d’Universitats i Recerca:

http://www.gencat.cat/economia/ur/serveis/ajuts_beques/index.html.

La resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que exhaureix la via administrativa, pot ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant el secretari d’Universitats i Recerca en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o directament de recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb l’article 46 en relació amb l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Incompatibilitats i comunicació de subvencions concurrents

Les beques regulades per aquesta convocatòria són incompatibles amb qualsevol altra beca, subvenció o recurs obtingut per al mateix objecte.

 

Renúncies i substitucions

Les renúncies les ha de comunicar la persona beneficiària, mitjançant un escrit motivat adreçat a l’òrgan competent per resoldre la convocatòria. En cas que es produeixi alguna renúncia, total o parcial, el director general de Recerca podrà resoldre l’adjudicació de la beca entre els candidats de la llista de reserva.

Les substitucions es notificaran individualment a la persona interessada, i s’hi donarà publicitat al tauler d’anuncis de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement.

 

Termini i forma de justificació de la beca

D’acord amb la base 12 de l’Ordre ECO/105/2011, en un termini de quatre mesos des de l’acabament de l’estada, la persona beneficiària haurà de justificar la beca mitjançant la documentació següent:

a) Una memòria de l’activitat realitzada en el període global becat degudament signada.

b) Un certificat del director del programa Balsells-Generalitat de Catalunya en què s’expressi que s’ha conclòs amb èxit el curs acadèmic becat.

c) Un certificat del centre receptor, que actua com a gestor, en què s’expressi que la subvenció s’ha registrat en la comptabilitat del centre i que els fons rebuts s’han destinat a l’activitat per a la qual van ser concedits.


Modalitat A: beques per realitzar estudis de postgrau a la HSSoE o a la DBSICS (BBI-PG)


-1 Objecte

Atorgar sis beques en l’àmbit de l’enginyeria, per realitzar estudis de postgrau a la Henry Samueli School of Engineering o a la Donald Bren School of Information and Computer Sciences, ambdues de la University of California, Irvine, per al curs 2013-2014.


-2 Persones sol·licitants i requisits

Persones titulades universitàries que hagin obtingut la llicenciatura, enginyeria superior, grau o equivalent, en els darrers sis anys en una de les universitats catalanes i que resideixin a Catalunya, o bé que hagin obtingut el títol per una universitat de la Unió Europea, que hagin iniciat els tràmits per convalidar-lo i amb residència a Catalunya durant un mínim de deu anys.

És requisit indispensable per participar en aquesta convocatòria de beques estar admès a la Henry Samueli School of Engineering (HSSoE) o a la Donald Bren School of Information and Computer Sciences (DBSICS), ambdues de la University of California, Irvine.


-3 Import

La beca cobreix les taxes acadèmiques, la matrícula, l’assegurança mèdica i una assignació mensual de 1.850 dòlars EUA, a més d’un ajut complementari per desplaçament de 1.500 dòlars EUA.


-4 Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

La documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud és la següent:

a) Currículum, on s’especifiqui els treballs de recerca en els quals hagi participat la persona sol·licitant.

b) Fotocòpia del DNI.

c) Justificant del títol acadèmic i certificació de les notes amb la mitjana de l'expedient.

d) Descripció del projecte d’estudi que es vol dur a terme a la HSSoE o a la DBSICS. El redactat ha de tenir una extensió d’entre dues i quatre pàgines, s’ha de presentar en català i en anglès i cal especificar-hi el següent:

Exposició del context acadèmic del projecte i la seva relació amb la carrera professional que la persona becada té previst desenvolupar.

Definició dels objectius i explicació de l’interès per la temàtica.

Motivació personal que l’ha induït a demanar aquesta beca.

Perspectives de futur i interès del projecte per al desenvolupament industrial de Catalunya.

e) Declaració de no gaudir de cap altra beca, ajut o subvenció, ni retribucions salarials durant el període de gaudi de la beca.

f) Declaració responsable de no estar inclòs en prohibició per obtenir la condició de persona beneficiària, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. El model de declaració responsable és a l’imprès de sol·licitud.

g) Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, que substitueix la presentació de les certificacions d’acord amb el que preveu l’article 24 del Reglament de la Llei general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. El model de declaració responsable és a l’imprès de sol·licitud.

La documentació presentada que no sigui original ha de ser compulsada per l’òrgan competent de la unitat directiva que tramita la sol·licitud o pel registre on ha estat presentada, quan ho demani la persona sol·licitant, d’acord amb el que preveu l’article 38.5 de l’esmentada Llei 30/1992, de 26 de novembre.


-5 Avaluació i selecció

Una comissió de preselecció, designada pel director general de Recerca i formada per tres persones de la Secretaria d’Universitats i Recerca, d’acord amb l’avaluació científico-tècnica d’un expert, prioritzarà les sol·licituds tenint en compte la documentació aportada pels sol·licitants i els criteris que es detallen a continuació:

a) Currículum i mèrits acadèmics i científics (fins a 10 punts).

b) Descripció de la proposta presentada (fins a 10 punts).

La comissió, si s’escau, entrevistarà els candidats que resultin seleccionats.

Posteriorment, elevarà la proposta corresponent a la University of California, Irvine, la qual farà la selecció final dels candidats, especificant dos candidats de reserva, si escau.

L’òrgan competent per a la concessió dictarà resolució establint la llista de persones que hagin obtingut la beca, els candidats de reserva, si escau, i aquells a qui es denegui la beca.


Modalitat B: beques per realitzar estudis de postgrau-renovació a la HSSoE o la DBSICS (BBI-R)


-1 Objecte

Atorgar dues beques de postgrau, en l’àmbit de l’enginyeria, per realitzar estudis de doctorat a la Henry Samueli School of Engineering o a la Donald Bren School of Information and Computer Sciences de la University of California, Irvine, per als estudiants que hagin gaudit d’una beca Balsells en els darrers tres anys.


-2 Persones sol·licitants i requisits

Persones que vulguin ampliar un altre any la seva estada a la HSSoE o a la DBSICS de la University of California, Irvine, per continuar els seus estudis de doctorat.

Per poder optar a aquestes beques, els sol·licitants han de complir les condicions següents:

a) Haver estat admesos a la HSSoE o la DBSICS de la University of California, Irvine.

b) Haver obtingut la beca Balsells-Generalitat de Catalunya (modalitat A) en les convocatòries de 2010, 2011 o 2012.


-3 Import

La beca cobreix les taxes acadèmiques, la matrícula, l’assegurança i una assignació mensual de 1.850 dòlars EUA, a més d’un ajut complementari per desplaçament de 1.500 dòlars EUA.


-4 Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

La documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud és la següent:

a) Currículum actualitzat.

b) Descripció del projecte de tesi que es vol desenvolupar. El redactat ha de tenir una extensió d’entre dues i quatre pàgines, s’ha de presentar en català i en anglès i cal especificar-hi el següent:

Exposició del context acadèmic del projecte i la seva relació amb la carrera professional que la persona becada té previst desenvolupar.

Definició dels objectius i explicació de l’interès per la temàtica.

Motivació personal que l’ha induït a demanar aquesta beca.

Perspectives de futur i interès del projecte per al desenvolupament industrial de Catalunya.

c) Memòria justificativa de la beca Balsells-Generalitat de Catalunya gaudida anteriorment.

d) Declaració de no gaudir de cap altra beca, ajut o subvenció, ni retribucions salarials durant el període de gaudi de la beca.

e) Declaració responsable de no estar inclòs en prohibició per obtenir la condició de persona beneficiària, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. A la sol·licitud hi podreu trobar aquesta declaració responsable.

f) Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, que substitueix la presentació de les certificacions d’acord amb el que preveu l’article 24 del Reglament de la Llei general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. A la sol·licitud hi podreu trobar aquesta declaració responsable.


-5 Avaluació i selecció

Una comissió de preselecció, designada per director general de Recerca i formada per tres persones de la Secretaria d’Universitats i Recerca, d’acord amb l’avaluació científico-tècnica d’un expert, prioritzarà les sol·licituds tenint en compte la documentació aportada pels sol·licitants i els criteris que es detallen a continuació:

a) Currículum i mèrits acadèmics i científics (fins a 10 punts).

b) Descripció de la proposta presentada (fins a 10 punts).

La comissió, si s’escau, entrevistarà els candidats que resultin seleccionats.

Posteriorment, elevarà la proposta corresponent a la University of California, Irvine, la qual farà la selecció final dels candidats, especificant dos candidats de reserva, si escau.

L’òrgan competent per a la concessió dictarà resolució establint la llista de persones que hagin obtingut la beca, els candidats de reserva, si escau, i aquells a qui es denegui la beca.


Modalitat C: beques per realitzar estades de recerca postdoctorals a la HSSoE (BBI-PDE)


-1 Objecte

Atorgar dues beques postdoctorals, en l’àmbit de l’enginyeria, per realitzar estades de recerca a la Henry Samueli School of Engineering de la University of California, Irvine.


-2 Persones sol·licitants i requisits

Personal investigador que hagi obtingut el títol de doctor en una de les universitats catalanes amb posterioritat a l’1 de gener de 2008 o bé que hagi obtingut el títol per una universitat de la Unió Europea, que hagi iniciat els tràmits per convalidar-lo i amb residència a Catalunya durant un mínim de deu anys.

És requisit indispensable per participar en aquesta convocatòria de beques estar admès al Henry Samueli School of Engineering (HSSoE) de la University of California, Irvine.


-3 Import

La beca cobreix les taxes acadèmiques, l’assegurança i una assignació mensual de 3.000 dòlars EUA, a més d’un ajut complementari per desplaçament de 1.500 dòlars EUA.


-4 Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

La documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud és la següent:

a) Currículum i llista de publicacions.

b) Fotocòpia del DNI.

c) Justificant del títol de doctor.

d) Carta d’acceptació del responsable de la Henry Samueli School of Engineering de la University of California, Irvine, que acollirà la persona sol·licitant, en la qual s’especifiqui el compromís de cofinançament de la beca, la data d’incorporació i la durada prevista de l’estada.

e) Projecte de recerca que es vol realitzar en català i en anglès, que especifiqui:

Descripció del projecte i objectius que s’esperen assolir.

Metodologia que cal seguir i viabilitat del projecte en el temps previst d’estada.

Interès del projecte per al desenvolupament industrial de Catalunya.

f) Dues cartes de referència confidencials.

g) Declaració de no gaudir de cap altra beca, ajut o subvenció, ni retribucions salarials durant el període de gaudi de la beca.

h) Declaració responsable de no estar inclòs en prohibició per obtenir la condició de persona beneficiària, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. El model de declaració responsable és a l’imprès de sol·licitud.

i) Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, que substitueix la presentació de les certificacions d’acord amb el que preveu l’article 24 del Reglament de la Llei general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. El model de declaració responsable és a l’imprès de sol·licitud.

La documentació presentada que no sigui original ha de ser compulsada per l’òrgan competent de la unitat directiva que tramita la sol·licitud o pel registre on ha estat presentada, quan ho demani la persona sol·licitant, d’acord amb el que preveu l’article 38.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.


-5 Avaluació i selecció

Una comissió de preselecció, designada pel director general de Recerca i formada per tres persones de la Secretaria d’Universitats i Recerca, d’acord amb l’avaluació cientificotècnica d’un expert, prioritzarà les sol·licituds tenint en compte la documentació aportada pels sol·licitants i els criteris que es detallen a continuació:

a) Currículum, mèrits acadèmics i científics (fins a 15 punts).

b) Descripció del projecte i objectius que s’esperen assolir (fins a 15 punts).

c) Metodologia a seguir i viabilitat del projecte en el temps d’estada previst (fins a 10 punts).

d) Adequació del centre d’acollida al projecte proposat (fins a 5 punts).

e) Interès del projecte per al desenvolupament industrial de Catalunya (fins a 5 punts).

La comissió, si s’escau, entrevistarà els candidats que resultin seleccionats.

Posteriorment elevarà la proposta corresponent a la University of California, Irvine, la qual farà la selecció final dels candidats, especificant dos candidats de reserva, si escau.

L’òrgan competent per a la concessió dictarà resolució establint la llista de persones que hagin obtingut la beca, els candidats de reserva, si escau, i aquells als quals se’ls denegui la beca.


Modalitat D: beca per realitzar una estada de recerca postdoctoral a la School of Physical Sciences o a la School of Biological Sciences (BBI-PDPS)


-1 Objecte

Atorgar una beca postdoctoral, en l’àmbit de les ciències experimentals, per realitzar una estada de recerca a la School of Physical Sciencies o a la School of Biological Sciences de la University of California, Irvine.


-2 Persones sol·licitants i requisits

Personal investigador que hagi obtingut el títol de doctor en una de les universitats catalanes amb posterioritat a l’1 de gener de 2008 o bé que hagi obtingut el títol per una universitat de la Unió Europea, que hagi iniciat els tràmits per convalidar-lo i amb residència a Catalunya durant un mínim de deu anys.

És requisit indispensable per participar en aquesta convocatòria de beques estar admès a la School of Physical Sciences (SoPS) o a la School of Biological Sciences de la University of California, Irvine.


-3 Import

La beca cobreix les taxes acadèmiques, l’assegurança i una assignació mensual de 3.000 dòlars EUA, a més d’un ajut complementari per desplaçament de 1.500 dòlars EUA.


-4 Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

La documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud és la següent:

a) Currículum i llista de publicacions.

b) Fotocòpia del DNI.

c) Justificant del títol de doctor.

d) Carta d’acceptació del responsable de la School of Physical Sciencies de la University of California, Irvine, que acollirà la persona sol·licitant, en la qual s’especifiqui el compromís de cofinançament de la beca, la data d’incorporació i la durada prevista de l’estada.

e) Projecte de recerca que es vol realitzar, en català i en anglès, que especifiqui:

Descripció del projecte i objectius que s’esperen assolir.

Metodologia que cal seguir i viabilitat del projecte en el temps previst d’estada.

Interès del projecte per al desenvolupament industrial de Catalunya.

f) Dues cartes de referència confidencials.

g) Declaració de no gaudir de cap altra beca, ajut o subvenció, ni retribucions salarials durant el període de gaudi de la beca.

h) Declaració responsable de no estar inclòs en prohibició per obtenir la condició de persona beneficiària, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. El model de declaració responsable és a l’imprès de sol·licitud.

i) Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, que substitueix la presentació de les certificacions d’acord amb el que preveu l’article 24 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. El model de declaració responsable és a l’imprès de sol·licitud.

La documentació presentada que no sigui original ha de ser compulsada per l’òrgan competent de la unitat directiva que tramita la sol·licitud o pel registre on ha estat presentada, quan ho demani la persona sol·licitant, d’acord amb el que preveu l’article 38.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.


-5 Avaluació i selecció

Una comissió de preselecció, designada pel director general de Recerca i formada per tres persones de la Secretaria d’Universitats i Recerca, d’acord amb l’avaluació cientificotècnica d’un expert, prioritzarà les sol·licituds tenint en compte la documentació aportada pels sol·licitants i els criteris que es detallen a continuació:

a) Currículum, mèrits acadèmics i científics (fins a 15 punts).

b) Descripció del projecte i objectius que s’esperen assolir (fins a 15 punts).

c) Metodologia a seguir i viabilitat del projecte en el temps d’estada previst (fins a 10 punts).

d) Adequació del centre d’acollida al projecte proposat (fins a 5 punts).

e) Interès del projecte per al desenvolupament industrial de Catalunya (fins a 5 punts).

La comissió, si s’escau, entrevistarà els candidats que resultin seleccionats.

Posteriorment, elevarà la proposta corresponent a la University of California, Irvine, la qual farà la selecció final dels candidats, especificant dos candidats de reserva, si escau.

L’òrgan competent per a la concessió dictarà resolució establint la llista de persones que hagin obtingut la beca, els candidats de reserva, si escau, i aquells a qui es denegui la beca.


Amunt