Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolución

  • Data del document 21/03/2013

  • Número del document JUS/0680/2013

  • Número de control 13084054

  • Organisme emissor Departamento de Justicia

    CVE CVE-DOGC-B-13084054-2013

Dades del DOGC
  • Número 6350

  • Fecha 08/04/2013

  • Sección ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN JUS/680/2013, de 21 de marzo, por la que se convocan las pruebas para obtener el título de gestor administrativo.


En virtut de l’Acord de la Comissió Mixta Estat-Generalitat del dia 29 de maig de 2006, incorporat com a annex únic al Reial decret 756/2006, de 16 de juny, de traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d’expedició del títol de gestor administratiu, es reserva a l’Administració de l’Estat el reconeixement, la convalidació o l’homologació dels títols de gestor administratiu implantats per altres estats de la Unió Europea, i que puguin habilitar per a l’exercici d’aquesta professió en territori espanyol, reconeixent així a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de col·legis professionals i exercici de professions titulades en virtut de l’article 9.23 de l’Estatut d’autonomia de 1979, en l’actualitat de l’article 125 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya vigent.

La convocatòria de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu de Catalunya i la seva posterior expedició són competència de la Generalitat de Catalunya que, per tal de vetllar per la introducció dels continguts vinculats a la realitat jurídica i lingüística pròpia de Catalunya, determina, en col·laboració amb les organitzacions col·legials catalanes, els continguts que constitueixen l’objecte de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu.

En conseqüència, d’acord amb la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, el Decret 381/2006, de 17 d’octubre, pel qual s’assignen al Departament de Justícia les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d’expedició del títol de gestor administratiu, de conformitat amb el Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya,

 

 

Resolc:

Convocar les proves d’aptitud per obtenir el títol de gestor administratiu, que es regiran per les bases que conté l’annex 1 d’aquesta Resolució i aprovar el model de sol·licitud, annex 2, i el temari de les proves, annex 3.

 

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades hi poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del director general de Dret i d’Entitats Jurídiques, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà que els hagi estat notificada, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos també a comptar de l'endemà de la notificació de la Resolució, de conformitat amb el que disposen els articles 14 i 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Així mateix, hi poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

El recurs de reposició es podrà entendre desestimat si al cap d'un mes d'haver-se interposat no se n'ha notificat la resolució. En aquest cas, les persones interessades poden interposar, davant de l'òrgan jurisdiccional esmentat més amunt, recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà que s'hagi produït l'acte presumpte desestimatori del recurs de reposició.


Barcelona, 21 de març de 2013


P. d. (Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC de 13.3.2013)

Santiago Ballester i Muñoz

Director general de Dret i d’Entitats JurídiquesAnnex 1

Bases


-1 Convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria és la realització de les proves d’aptitud per a l’obtenció del títol de gestor administratiu que preveu el Reglament orgànic de la professió aprovat pel Decret 424/1963, d’1 de març.


-2 Requisits

Poden concórrer a la present convocatòria les persones que a la finalització del termini de presentació de sol·licituds puguin acreditar els requisits següents:

a) Ser espanyol, nacional d’un estat membre de la Unió Europea, dels altres signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, o d’un país que concedeixi reciprocitat de títols i de drets.

b) Ser major d’edat i tenir plena capacitat d’obrar.

c) Estar en possessió o en condicions d’obtenir algun dels títols corresponents als anteriors sistemes universitaris espanyols extingits següents: llicenciatura en dret, en ciències econòmiques i empresarials, en ciències polítiques i sociologia, en administració i direcció d’empreses, en economia, en ciència política i de l’Administració i en sociologia; estar en possessió o en condicions d’obtenir algun dels títols universitaris corresponents al vigent sistema universitari espanyol inscrit en el registre de títols universitaris acreditats del Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya.

En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’ha d’estar en possessió de la credencial que n’acrediti l’homologació.

d) No haver estat inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques ni separat per expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques espanyoles, ni de les d’algun estat de la Unió Europea o d’un estat que concedeixi reciprocitat de títols i drets.

 

-3 Sol·licituds

3.1 Les persones que vulguin concórrer a la present convocatòria de proves han de presentar la corresponent sol·licitud de participació d’acord amb el model que s’adjunta a l’annex 2 d’aquesta Resolució, el qual poden obtenir de manera gratuïta a totes les seus i delegacions dels col·legis de gestors administratius de Catalunya, a la seu del Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya, als seus webs corporatius i al web del Departament de Justícia www.gencat.cat/justicia/gestors.

3.2 Les sol·licituds s’han de presentar en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació en el DOGC d’aquesta Resolució.

3.3 Les sol·licituds s’han de presentar, degudament signades i emplenades, a qualsevol de les seus i delegacions dels col·legis de gestors administratius de Catalunya i a qualsevol altra oficina o registre d’entre els que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

-4 Drets d’examen

Les sol·licituds d’admissió han d’anar acompanyades del justificant d’haver satisfet la quantitat de cent euros en concepte de drets d’examen.

El pagament s’ha de fer efectiu en el compte corrent que s’especifica a la sol·licitud.

No s’accepta cap sol·licitud sense la validació per part d’una entitat bancària de l’abonament de l’import esmentat. La falta d’acreditació del pagament determina la no-admissió de la persona interessada a les proves d’aptitud.

 

-5 Convocatòria de les proves

Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, el president del Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya aprova la llista provisional d’admesos i exclosos, que s’exposa al tauler d’anuncis de les seus i delegacions dels col·legis de gestors administratius de Catalunya i del Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya.

Els aspirants exclosos disposen d’un termini de deu dies per esmenar el defecte que hagi motivat la no-admissió.

Contra l’exclusió, les persones interessades hi poden interposar la reclamació oportuna davant el Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya en el termini de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la llista esmentada en el paràgraf anterior.

Transcorregut aquest termini, el president del Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya aprova la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos a la celebració de les proves, que s’exposa als webs corporatius i als taulers d’anuncis de les seus i delegacions dels col·legis de gestors administratius de Catalunya i del Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya i en el web del Departament de Justícia www.gencat.cat/justicia/gestors.

No es retornen les quantitats abonades en concepte de drets d’examen en els supòsits de no-admissió dels aspirants per causes imputables exclusivament a les persones interessades derivades de la declaració feta a la sol·licitud.

 

-6 Tribunals

6.1 El tribunal està constituït pels membres següents, designats pel president del Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya:

a) Un president.

b) Cinc vocals titulars: tres proposats per la Junta de Govern del Consell de Collegis de Gestors Administratius de Catalunya i dos pel Departament de Justícia.

c) Un secretari.

d) Set suplents designats pel mateix procediment que els titulars, els quals han de substituir en cas de vacant, absència o malaltia.

6.2 La composició del tribunal i la data, hora i lloc de la realització de les proves es publica en el DOGC, als webs corporatius i als taulers d’anuncis de les seus i delegacions dels col·legis de gestors administratius de Catalunya i del Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya i al web del Departament de Justícia www.gencat.cat/justicia/gestors.

6.3 Tots els membres del tribunal han de tenir la titulació exigida per a l’exercici de la professió de gestor administratiu.

6.4 No poden formar part del tribunal aquelles persones que hagin realitzat tasques de preparació d’aspirants a les proves d’aptitud per a l’obtenció del títol professional de gestor administratiu en els cinc anys anteriors a la publicació de la present convocatòria.

6.5 Els membres del tribunal poden ser recusats pels aspirants i abstenir-se d’intervenir en les proves de qualificació dels exercicis quan concorre alguna de les circumstàncies que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

6.6 El tribunal es constitueix, prèvia convocatòria del president, en el termini d’un mes a partir de la seva designació, amb l’assistència de la majoria dels seus membres.

6.7 El tribunal acorda per majoria totes les decisions pertinents amb vista al desenvolupament de l’examen i resol tots els dubtes sorgits en l’aplicació de les normes.

Adopta les mesures necessàries quan correspon, a fi que els aspirants amb minusvalidesa que ho sol·liciten tinguin les mateixes condicions per a la realització de l’exercici que els altres aspirants.

6.8 En allò que no preveu la present convocatòria el tribunal es regeix supletòriament per la normativa reguladora d’òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

 

-7 Proves

7.1 El tribunal anuncia les proves als webs corporatius i als taulers d’anuncis de les seus i delegacions dels col·legis de gestors administratius de Catalunya i del Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya i al web del Departament de Justícia www.gencat.cat/justicia/gestors, almenys amb un mes d’antelació a la data de celebració de les proves.

7.2 El contingut objecte de les proves el constitueixen els nou blocs temàtics establerts d’acord amb el Consell General de Col·legis Oficials de Gestors Administratius d’Espanya, que s’adjunten en l’annex 3 d’aquesta Resolució, al qual s’han incorporat els continguts del dret propi de Catalunya d’acord amb el Reial decret 756/2006, de 16 de juny, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d’expedició del títol de gestor administratiu.

7.3 La durada de les proves és de tres hores i es fa efectiva en una única sessió continuada.

7.4 Les proves s’articulen en els exercicis següents:

a) Primer exercici: qüestionari de cent preguntes test amb resposta múltiple i una única encertada. Cada encert comporta un punt i per cada error se’n descompten 0.50.

Per a la superació de l’exercici caldrà obtenir un mínim de 50 punts.

b) Segon exercici: resolució d’un cas pràctic de gestió econòmica i/o administrativa que es desenvolupa en tres preguntes. Cada pregunta es valora d’un a vint punts.

Per a la superació de l’exercici cal obtenir un mínim de 30 punts sobre 60.

7.5 Els membres del tribunal, excepte la persona que exerceix de secretari/ària, efectuen la correcció del segon exercici i la valoració final és el resultat de la mitjana aritmètica de les qualificacions atorgades a cada una de les preguntes.

La correcció del qüestionari del primer exercici es fa de forma automatitzada i la responsabilitat executiva d’aquest procés correspon a la persona que exerceix de secretari del tribunal.

7.6 Per aconseguir l’apte en les proves cal superar els dos exercicis.

7.7 En la publicació dels resultats es fa constar la puntuació obtinguda en cadascun dels exercicis i els aspirants poden consultar la llista a totes les seus i delegacions dels col·legis de gestors administratius de Catalunya, del Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya, als seus webs corporatius i al web del Departament de Justícia. Així mateix, en la publicació dels resultats s’adjunta la resposta correcta a les preguntes del primer i segon exercicis.

7.8 Els aspirants que no han superat les proves poden exercir el seu dret de revisió davant el tribunal el dia, hora i lloc que s’estableix en la publicació dels resultats. Una vegada resoltes les revisions sol·licitades, el tribunal fa públic pels mateixos mitjans la llista definitiva dels aspirants aptes per a l’atorgament del títol de gestor administratiu.

7.9 Una vegada finalitzades les proves, el tribunal remet la relació d’aspirants declarats aptes al president del Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya, el qual sol·licita al Departament de Justícia que publiqui al DOGC la llista d’aspirants declarats aptes exposada prèviament a les seus i delegacions dels col·legis de gestors administratius de Catalunya, del Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya corporatius i al web del Departament de Justícia.

 

-8 Acreditació de la llengua catalana

Per tal de donar compliment al que disposen en matèria de drets i deures lingüístics, l’Estatut d’autonomia de Catalunya, el Reial decret 756/2006, de 16 de juny, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d’expedició del títol de gestor administratiu i la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, els participants en les proves han d’acreditar que la gestoria administrativa a la qual aspirin estarà en condicions d’atendre els ciutadans i ciutadanes en qualsevol de les dues llengües oficials, així com disposar del personal que en tingui coneixement adequat i suficient per a exercir les funcions pròpies del seu lloc de treball.

A tal efecte, l’acreditació de coneixements de català es pot dur a terme per qualsevol dels mitjans següents:

a) Disposar la persona participant del nivell de llengua catalana corresponent al certificat C de coneixement de català de la Direcció General de Política Lingüística, o d’un dels altres títols, diplomes i certificats equivalents que estableix l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística.

b) Declaració jurada o promesa formal que la persona participant es compromet a disposar de personal contractat que disposi del certificat de nivell C de coneixement de català de la Direcció General de Política Lingüística, o d’un dels altres títols, diplomes i certificats equivalents que estableix l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística.

Els participants poden consultar l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, a través del web d’Internet: http://www6.gencat.cat/llengcat/certific/equiv.htm.

 

-9 Expedició del títol

9.1 Els aspirants aptes poden sol·licitar l’expedició del títol de gestor administratiu al president del Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya, a partir de la data que es determini en la publicació.

9.2 Cal aportar els documents següents:

a) Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat o d’algun altre document que acrediti la identitat i la nacionalitat de l’aspirant apte.

b) Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial que s’hagi fet constar en la sol·licitud, certificat acadèmic de tenir superats els estudis per a la seva obtenció o, si escau, resguard del dipòsit per obtenir-lo.

Quan el títol s’ha expedit a l’estranger, s’ha d’aportar la credencial acreditativa de la seva homologació.

c) Quan es tracta d’estrangers residents a l’Estat espanyol procedents de tercers països, cal aportar l’acreditació de la reciprocitat de títols i drets amb el seu Estat d’origen.

d) Declaració jurada o solemne de no haver estat inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques ni separat per expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques espanyoles, ni de les d’algun estat de la Unió Europea, d’un estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o d’un estat que concedeixi reciprocitat de títols i drets amb el Regne d’Espanya.

e) Fotocòpia compulsada del certificat C de coneixement de català de la Direcció General de Política Lingüística, o d’un dels altres títols, diplomes i certificats equivalents que estableix l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística, o bé declaració jurada o la promesa formal que la persona participant es compromet a disposar de personal contractat que disposi d’aquest certificat.

9.3 El Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya examina la documentació presentada i proposa al Departament de Justícia l’expedició del títol de gestor administratiu per als sol·licitants que hagin superat les proves d’aptitud i compleixin tots i cadascun dels requisits exigits en la convocatòria.

9.4 Els títols de gestor administratiu són expedits pel Departament de Justícia.

9.5 El Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya lliura els títols a les persones interessades i constitueix un registre de gestió de títols en el qual consten:

a) El número de títol assignat per la Generalitat de Catalunya i l’any de convocatòria.

b) Les dades de la persona titulada: nom, cognoms, adreça, número de DNI o

passaport.

c) La data de recepció del document del títol i la signatura de la persona interessada.

Annex_2

 

 

Annex 3

 

Temari de les proves per a l'obtenció del títol de gestor administratiu

 

-1 Dret constitucional

Ordenament jurídic espanyol. Drets i deures fonamentals. Principis rectors de la política social i econòmica. El Govern i l'Administració. El poder judicial. L'organització territorial de l'Estat: principis generals. L'Administració local. Les comunitats autònomes. El Tribunal Constitucional. L'autonomia política de Catalunya. Competències estatutàries. Organització institucional de la Generalitat. Règim local i organització territorial de Catalunya.

 

-2 Dret comunitari

La Unió Europea. El sistema institucional. El Consell de Ministres. La Comissió. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. Òrgans auxiliars. L'adopció de decisions. Les fonts del dret comunitari. Dret derivat. Els reglaments. Les directives i les decisions. Altres fonts. Característiques del dret comunitari i harmonització de legislacions. Lliure circulació de mercaderies. La lliure circulació de mercaderies a la Unió Duanera i al Mercat Únic. El Sistema Intrastat. Política duanera comunitària. Règims especials. Política comercial comuna. Lliure circulació de treballadors. Concepte. Límits. Contingut i restriccions de la LCT. Seguretat Social. Recepció a Espanya de les disposicions comunitàries. Llibertat d'establiment i lliure prestació de serveis. Contingut. Mercats financers. Contractació pública. Legislació mercantil.

 

-3 Dret civil

El subjecte de la relació jurídica i civil. Persona física i persona jurídica. La capacitat jurídica. Circumstàncies modificatives i extintives de la capacitat. El concepte jurídic de personalitat. Naixement i extinció de la persona física. Capacitat jurídica i capacitat d'obrar. La incapacitació. Causes i efectes. La prodigalitat. Altres circumstàncies limitatives de la capacitat d'obrar. Tractament jurídic en el dret civil de Catalunya. Personificació i extinció de les persones jurídiques. La regulació en el dret propi de Catalunya. El contracte de mandat. Doctrina de la representació. La representació, idea general. Classes. La representació voluntària i les seves figures afins. Dret foral. El seu fonament. Territoris que regeix. Concurrència del Codi civil i les especialitats civils. El dret civil propi de Catalunya. La Constitució espanyola i la competència legislativa de Catalunya en matèria de dret civil. L'ordenament jurídic català i el dret civil vigent a Catalunya. La nacionalitat i estrangeria. Disposicions especials sobre estrangers. Règim jurídic dels visats i les autoritzacions de residència i treball. Veïnatge civil i foral. El matrimoni: formes de celebració. Inscripció en el Registre Civil. La pàtria potestat: Concepte. Caràcters i contingut. L'adopció i l'acolliment. El matrimoni. El sistema matrimonial espanyol. Les parelles de fet. Nul·litat, separació i divorci. Efectes comuns regulats en el dret civil de Catalunya. El règim econòmic i matrimonial. El sistema previst en el dret civil de Catalunya. Les capitulacions matrimonials. La pàtria potestat. Concepte, subjectes i contingut. Regulació en el dret civil de Catalunya. L'adopció. Règim jurídic en el dret civil de Catalunya. La declaració de desemparament, l'acolliment i altres mesures de protecció previstes en el dret civil de Catalunya. L'absència. Mesures provisionals en cas d'absència. Declaració d'absència i administració de béns. La tutela: la seva estructura i classes. L'emancipació. La majoria d'edat. El Registre Civil: el seu caràcter i finalitats. Disposicions que el regulen. L'absència. Mesures provisionals en cas d'absència La defensa del desaparegut. L'absència legalment declarada. La declaració de mort. La tutela. Règim jurídic. La curatela. El defensor judicial. La guarda de fet. Altres organismes tuïtius o tutelars previstos en el dret civil de Catalunya. L'edat: majoria d’edat i emancipació. La minoria d'edat. El Registre Civil. Organització. Publicitat. Drets reals. Concepte i classes. Maneres d'adquirir el domini. La possessió. La comunitat de béns. La Llei 49/1960, de propietat horitzontal. Reformes introduïdes per la Llei 8/1999, de 6 d'abril. Propietats incorporals: intel·lectual i industrial. Distinció entre els drets reals i els drets de crèdit. Caràcters essencials i classificació dels drets reals. L'extinció dels drets reals. La regulació de la possessió en el dret civil de Catalunya. Regulació legal. Subjectes i objecte. Conservació, pèrdua i recuperació. Efectes. La tutela judicial. La usucapió. La pluralitat de propietaris. La comunitat i copropietat. La regulació de la propietat horitzontal en el dret civil de Catalunya. El dret d'aprofitament per torn de béns immobles d'ús turístic. La successió mortis causa. L'herència. Successió testamentària i legal. Capacitat per succeir. El dret de representació. Legislacions forals. Títols successoris. L'herència i el llegat. L'acceptació i la repudiació de l'herència i els seus efectes. L’acreixement i el dret de representació. La partició de l'herència i els seus tipus. La col·lació. La successió intestada. Regulació específica en el dret civil de Catalunya. El testament: concepte. Caràcters. Interpretació. Formes de testament. Drets forals. Registre d'actes d'últimes voluntats. El testament. Concepte i caràcters en el dret civil de Catalunya. Forma i contingut. Capacitat. Formes testamentàries: el testament obert. El testament tancat. El testament hològraf i els testaments especials. La legítima: naturalesa i eficàcia. La preterició i les reserves. La successió contractual: els heretaments. Idea general. El contracte de societat civil. Concepte, importància, contingut, consumació i extinció. Associacions i fundacions. La regulació de l'associació i de la fundació en el dret propi de Catalunya. Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans; normes imperatives i normes dispositives. Llei d'arrendaments rústics. Les especialitats del dret agrari a Catalunya. Dret hipotecari: el seu concepte i fonts. Llei hipotecària i el seu Reglament. Contingut. Disposicions complementàries. Registre de la Propietat. Regulació. Inscripcions. Drets inscriptibles. Anotacions preventives. Notes marginals. Cancel·lacions. La publicitat dels drets reals. El procediment registral i les seves fases. Introducció a la normativa del dret civil de Catalunya sobre el sistema registral. Tramitació davant el Registre de la Propietat. Naturalesa i valor dels assentaments. Efectes de la inscripció en el Registre. Concepte de tercer. Efectes i mitjans de la publicitat formal. Hipoteca: concepte i les seves classes. Béns objecte d'hipoteca. Gestió d’hipoteques. Regulació del dret d'hipoteca en el Codi civil de Catalunya. Instruments públics. El seu concepte i requisits. Còpies i classes. Protocol·lització de documents privats. Actes notarials. La firma electrònica: regulació i problemàtica. La transcendència de la competència de la Generalitat de Catalunya sobre l'activitat del notariat i els registradors de la propietat.

 

-4 Dret mercantil

El Codi de comerç i les fonts del dret mercantil. El comerciant. Els contractes mercantils. Referència als comptes en participació. Contractes especials. Llibres de comerç. Principis generals de comptabilitat. La comptabilitat de les societats. El Pla general de comptabilitat. El règim simplificat de la comptabilitat. Les societats mercantils. Les cooperatives, unions temporals i agrupacions d'interès econòmic. Les societats agràries de transformació. Les societats anònimes i limitades. Constitució. Estatuts. Òrgans d'administració. Règim econòmic. Drets i obligacions dels socis. Ampliació i reducció de capital. Transformació, fusió i escissió. Liquidació d'aquestes societats. Obligacions registrals. El concurs i la Llei concursal. La regulació del comerç (exportació i importació). Referència a la legislació estatal i autonòmica. Llei de publicitat. Defensa de la lliure competència. Registre Mercantil. Regulació. Llibres del Registre. Principi d'obligatorietat, legalitat, legitimació, fe pública, prioritat, publicitat. Títols inscriptibles. Registre de béns mobles. Registre Mercantil Central. Regulació. Inscripcions. Tràmits. Còpies d'assentaments. Certificacions. Legalització de llibres. Dipòsit de comptes. El BORME. Mercats de valors. Especialitats de les societats cotitzades. Actius financers: concepte i classes.

 

-5 Dret penal

Els delictes de falsedats. Les falsedats documentals: falsificació de documents públics, oficials, mercantils i privats. Les falsedats personals: usurpació d'estat civil i funcions públiques. L'intrusisme professional. Delictes de defraudació contra el patrimoni individual: l'estafa i l'apropiació indeguda. Els delictes societaris. El delicte fiscal. Delictes contra la intimitat personal. Delicte de descobriment i revelació de secrets. El delicte de revelació de secret professional. Delicte de descobriment i revelació de secret d'empresa. Els delictes contra la seguretat dels treballadors. Els delictes contra l'Administració pública: prevaricació i suborn.

 

-6 Dret administratiu

El dret administratiu. Concepte i contingut. Les fonts: estudi especial del Reglament. L'acte administratiu. Concepte i classes. Elements. Invalidesa: nul·litat, anul·labilitat i irregularitats no invalidades. Eficàcia de l'acte. Extinció. Execució forçosa. Iniciació del procediment administratiu. Iniciació d'ofici. Iniciació a instància de part. Ordenació del procediment. Instrucció del procediment. Informes: classes, forma, termini i invocacions legals que ha de justificar la petició d'informes. Informació pública. La prova en el procediment administratiu. Audiència de l'Interessat. La terminació del procediment. La terminació convencional. La resolució. La caducitat. El desistiment i la renúncia. La inactivitat de l'Administració. El silenci administratiu. Recursos administratius. L'accés a la jurisdicció contenciosa i administrativa i les seves nocions bàsiques. Organització administrativa de l'Administració de l'Estat i les lleis bàsiques que la regulen. Règim jurídic administratiu de les comunitats autònomes. Règim jurídic de l'Administració local: legislació aplicable i nocions bàsiques. La competència dels ens locals. L'activitat autoritativa. Els contractes administratius. L'activitat sancionadora. Els transports. Regulació a Espanya. Autoritzacions administratives. Serveis públics. Serveis privats. Competències de l'Estat i de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Transport de mercaderies. Transport de viatgers. Activitats auxiliars. Transports especials. Transport de mercaderies perilloses. Transports internacionals. Transports urbans. Els transports terrestres a la Unió Europea. Circulació i trànsit. La seva regulació. Competències de l'Estat i de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Requisits administratius per a la circulació de vehicles. Requisits administratius per a la conducció de vehicles. Registres. Matriculació. Transferència. Reformes de vehicles. Revisions ITV. Referència a la maquinària agrícola. Permisos de conduir. Classes. Permisos internacionals. Baixes de vehicles. Limitacions de disposició. Infraccions de trànsit. Domini públic: aigües i territoris marítims. Béns de domini públic. Ús i aprofitament. Les platges i la zona marítima i terrestre. Règim d'autoritzacions i concessions. Aigües terrestres: legislació i nocions bàsiques. Autoritzacions i concessions en matèria d'aigües. Llei sobre el règim del sòl i Llei d'urbanisme de Catalunya. Classes de plans. Aprovació dels plans i els seus efectes. Llicència d'obres i de primera ocupació. Suspensió de llicències. Habitatges de protecció oficial. Activitats molestes, nocives, insalubres i perilloses. Atorgament de llicències. Sancions. Recursos. Instal·lació d'indústries. Especialitats autonòmiques. Nocions bàsiques de la legislació de mines; autoritzacions i concessions. La caça i la pesca. Vedats, vedes i altres mesures protectores. Llicència de caça i pesca. Classes. Policia de caça i pesca. Delictes, faltes i infraccions administratives en matèria de caça i pesca. Legalització de tinença i ús d'armes. Autoritzacions i permisos per a companyies agropecuàries. Certificats d'anàlisi en matèria agronòmica. Expedients de subvencions sobre matèria agrícola i ramadera. Normativa comunitària bàsica en aquesta matèria. La legislació administrativa en matèria turística. Referència a la legislació autonòmica. Legislació en matèria de consum i sanitat pública. Els registres sanitaris.

 

-7 Dret laboral

Les relacions laborals: principals disposicions reguladores. Els drets laborals en la Constitució espanyola de 1978. El dret internacional i comunitari del treball. L'Estatut dels treballadors i disposicions complementàries i de desenvolupament. Les fonts reguladores de la relació laboral. El contracte de treball: el concepte de treballador; inclusions i exclusions. El treballador autònom clàssic i el treballador autònom econòmicament dependent. L'ingrés a l'empresa: la col·locació. Les empreses de treball temporal i les agències de col·locació. La conclusió del contracte i la determinació del seu objecte. L'empresari i l'empresa: contractes, subcontractes i cessió de mà d'obra. Els poders directius de l'empresari. Els deures empresarials: la prevenció de riscos laborals. L'ordenació del temps de treball: jornada de treball, horari, hores extraordinàries, treball amb torns, descansos, festius, permisos i vacances. El salari: estructura, determinació de la seva quantia, liquidació i pagament. Protecció jurídica del salari. La contractació laboral: modalitats. Requisits formals. La categoria professional. El lloc de treball. Altres condicions. La modificació de les diferents condicions del contracte de treball. El ius variandi empresarial. Les diferents causes de suspensió del contracte de treball. Especial referència a les excedències. L'extinció del contracte de treball: a) per voluntat del treballador; b) per voluntat de l'empresari; c) per voluntat conjunta dels dos subjectes, i d) per raons de força major. L'acomiadament indirecte. L'acomiadament disciplinari. Els acomiadaments col·lectius. L'extinció per causes objectives. Els drets sindicals. La llibertat sindical. La representació i participació dels treballadors a l'empresa. Les eleccions sindicals. El dret d’assemblea. La negociació col·lectiva. Convenis col·lectius estatutaris, extraestatutaris i pactes d’empresa. La vaga. El tancament patronal. La solució dels conflictes col·lectius: mediació, arbitratge i conciliació. El Tribunal Laboral de Catalunya. L'Administració laboral central i autonòmica i la Inspecció de Treball. Infraccions i sancions. Recursos. Els diferents procediments administratius laborals. La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals i normes de desenvolupament. Principis i fins de la LPRL. El camp d'aplicació de la LPRL. Deures de l'empresari i drets i deures dels treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals. El Pla de prevenció. Els serveis de prevenció. Infraccions i sancions en matèria de prevenció de riscos laborals. Estudi de la Llei de procediment laboral. Procediment i procés laboral: els seus principis. Les parts. Les actuacions processals. El procés ordinari. Les modalitats processals. L'evitació del procés: la conciliació. El procés ordinari. Les modalitats processals: acomiadaments i sancions. Recursos en matèria laboral: suplicació i cassació. El sistema de seguretat social a Espanya. La Seguretat Social en la Constitució espanyola de 1978. La Llei general de la Seguretat Social de 1994. La reforma de 2007. Estat actual de la qüestió. Fins i principis. L'estructura del sistema i les seves línies de tendència i convergència. Règim general i règims especials. Especial consideració al règim especial de treballadors autònoms (RETA i Llei de l'Estatut del treball autònom) i de treballadors de llar. Entitats gestores del sistema de seguretat social. Obligacions dels empresaris i treballadors en els diferents règims. Actes d'enquadrament: inscripció d'empreses, afiliació. Altes i baixes. Cotització i finançament del sistema de la Seguretat Social. Normes reguladores. L'obligació de cotitzar: naturalesa i durada. Els subjectes de l'obligació: empresaris, treballadors i altres responsables solidaris i subsidiaris. L'objecte de l'obligació: base i tipus. Deduccions, reduccions i bonificacions. Ajornament i fraccionament del pagament de quotes. La Recaptació de la Seguretat Social. Els recàrrecs i interessos de demora. Recaptació executiva i procediment de constrenyiment. Procediment sancionador. Infraccions i sancions. Recursos. Règim general de les prestacions. Les contingències protegides: accidents de treball, malalties professionals, accident comú i malaltia comuna. Les prestacions del sistema de la Seguretat Social: nivell contributiu i nivell assistencial. Les prestacions sanitàries i farmacèutiques. La incapacitat temporal. Riscos durant l'embaràs i la lactància. La maternitat, la paternitat, l'adopció i l'acolliment. Prestacions familiars. La invalidesa permanent i els seus graus. La jubilació. Les prestacions per mort i supervivència. La desocupació. Les millores voluntàries. Serveis Socials i Assistència Social.

 

-8 Dret fiscal

La Llei general tributària. Principis generals i normes tributàries. Els tributs: obligats tributaris, elements de l'obligació tributària, el deute tributari. La prescripció. Procediments tributaris: gestió tributària, inspecció i recaptació. La potestat sancionadora en matèria tributària: procediment, infraccions i sancions. Recurs de reposició i reclamació econòmica i administrativa. Impost sobre la renda de les persones físiques. Antecedents. Naturalesa. Elements personals. El fet imposable. Rendes exemptes. Elements temporals de l'impost. Procediment i règims de determinació de la base imposable i liquidable. Rendiments del treball, capital mobiliari i immobiliari i d'activitats econòmiques. Guanys i pèrdues patrimonials. Determinació de la base imposable i liquidable. Quota íntegra, líquida i diferencial. Obligacions formals. Règims especials: cessió de drets d'imatge. Impost sobre el patrimoni. Naturalesa i àmbit d'aplicació. El fet imposable. Base imposable: regles específiques de valoració. Base liquidable. Deute tributari. Gestió de l'impost. Impostos sobre successions i donacions. El fet imposable. Operacions no subjectes. Meritació i prescripció. Subjecte passiu. Base imposable. Base liquidable: reduccions de l'Estat i de les comunitats autònomes. Deute tributari. Gestió de l'impost. Impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Àmbit d'aplicació i exempcions. Fets imposables. Base imposable. Tipus de gravamen. Gestió de l'impost: meritació, prescripció, autoliquidacions, comprovació de valors, infraccions i sancions. Referència a la transmissió de vehicles. Impost sobre societats. Àmbit d'aplicació: subjecte passiu, exempcions, meritació. Base imposable: determinació, supòsits especials de valoració. Imputació temporal d'ingressos i despeses. Concepte i classes d'ingressos i despeses. Amortitzacions. Rendes exemptes. Ajornament de l'impost. Compensació de pèrdues. Deute tributari: tipus de gravamen i quota íntegra. Deduccions de la quota íntegra. Bonificacions. Deducció per inversions. Gestió de l'impost. Pagaments a compte. Liquidacions. Ingressos i devolucions. Obligacions comptables i registrals. Especial referència a empreses de dimensió reduïda. Impost sobre el valor afegit. Concepte i naturalesa. Fet imposable. Base imposable. Tipus impositius. Deduccions. Règims especials. Obligacions formals. Gestió de l'impost. Impostos especials. Normativa. Concepte i naturalesa. Impostos especials de fabricació. Impostos sobre determinats mitjans de transport. Fet imposable. Supòsits de no-subjecció. Exempcions. Meritació. Base imposable. Tipus de gravamen. Subjectes passius. Hisendes locals: idea general. Llei reguladora. Taxes locals. Impost sobre béns immobles. Concepte i naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions. Base imposable. Valor cadastral. Tipus de gravamen. Meritació. Gestió. Impost sobre activitats econòmiques. Concepte i naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions. Determinació del deute tributari. Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Concepte i naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. No subjecció i exempcions. Deute tributari. Període impositiu. Gestió. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Concepte i naturalesa. Fet imposable. Exempcions. Subjecte passiu. Deute tributari. Gestió. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Concepte i naturalesa. Fet imposable. Exempcions. Subjecte passiu. Base imposable. Tipus de gravamen. Meritació. Gestió.


-9 Dret corporatiu

Estatut de la professió: els seus orígens i modificacions posteriors. El gestor administratiu: definició, funcions i representació. Drets i obligacions del gestor administratiu. Ingrés en la professió. L'exercici personal de la professió. Infraccions i sancions, suspensió i baixa en la professió. Honors i recompenses. Empleats dels gestors administratius. Consell General dels Col·legis Oficials de Gestors Administratius: constitució i funcionament. Els col·legis oficials de gestors administratius i delegacions: àmbit territorial, constitució i funcionament. Reglament de règim interior. Creació de nous col·legis. Consells dels col·legis de les comunitats autònomes. Legislació autonòmica. La col·laboració amb les administracions públiques. Convenis amb la Direcció General de Trànsit. El sistema RED de la Seguretat Social i convenis existents. Col·laboració amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Altres convenis. Dimensió aplicada de la professió de gestor administratiu; fonaments de la comptabilitat societària i de la matemàtica financera aplicada.


Amunt