Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 15/03/2013

  • Número del document GRI/0709/2013

  • Número de control 13093035

  • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

    CVE CVE-DOGC-A-13093035-2013

Dades del DOGC
  • Número 6349

  • Data 05/04/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GRI/709/2013, de 15 de març, per la qual es fa públic un acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb l'article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.


D'acord amb el que estableix l'article 33.2 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional, es transcriu l'Acord adoptat per la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en la reunió celebrada el dia 28 de gener de 2013.


Barcelona, 15 de març de 2013


Lluís Bertran Saura

Secretari general


Acord

de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb l'article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.


La Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, en la reunió celebrada el dia 28 de gener de 2013 ha adoptat l’Acord següent:


-1 De conformitat amb les negociacions prèvies del grup de treball constituït en compliment del previst en l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat de data 18 de juliol de 2012, per a l'estudi i la proposta de solució de les discrepàncies manifestades en relació amb l'article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, ambdues parts les consideren solucionades per raó de l’acord següent:

"Ambdues parts consideren que la recta interpretació de l'article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, quant a la destinació de superàvit de la liquidació pressupostària a què es refereix aquest precepte, determina la plena adequació a aquell del règim contingut en la vigent redacció de l'article 5 de la Llei del Parlament de Catalunya 6/2012, de 17 de maig, d'estabilitat pressupostària".


-2 En raó de l'acord assolit, ambdues parts coincideixen a considerar resolta la discrepància manifestada en relació amb la disposició prevista en aquest Acord i conclosa la controvèrsia plantejada.


-3 Cal comunicar aquest Acord al Tribunal Constitucional, als efectes previstos en l'article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, així com inserir aquest Acord en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Madrid, 28 de gener de 2013


Soraya Sáenz de Santamaría Antón

Vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència


Josep Antoni Duran i Lleida

President de la Representació de la Generalitat de Catalunya


Amunt