Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 15/03/2013

  • Número del document GRI/0708/2013

  • Número de control 13093034

  • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

    CVE CVE-DOGC-A-13093034-2013

Dades del DOGC
  • Número 6349

  • Data 05/04/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GRI/708/2013, de 15 de març, per la qual es fa públic un acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei de Catalunya 6/2012, de 17 de maig, d'estabilitat pressupostària.


D’acord amb el que estableix l’article 33.2 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional, es transcriu l’Acord adoptat per la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en la reunió que va tenir lloc el dia 28 de gener de 2013.


Barcelona, 15 de març de 2013


Lluís Bertran Saura

Secretari generalAcord

de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei de Catalunya 6/2012, de 17 de maig, d'estabilitat pressupostària.


La Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, en la reunió celebrada el dia 28 de gener de 2013 ha adoptat l’Acord següent:


-1 De conformitat amb les negociacions prèvies del grup de treball constituït en compliment del previst en l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat de data 18 de juliol de 2012, per a l'estudi i proposta de solució de les discrepàncies competencials manifestades en relació amb els art. 2.2, 4.2, 6, 8.1 i 9 de la Llei de Catalunya 6/2012, de 17 de maig, d'estabilitat pressupostària, ambdues parts les consideren solucionades per raó de la interpretació com a disposicions adoptades en exercici del mandat que resulta de l'art. 135.6 de la Constitució espanyola i en els termes que estableix l'art. 214 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, en el marc dels principis i la normativa de l'Estat i la Unió Europea. En conseqüència, les prescripcions expressades en aquests articles de la Llei catalana no exclouen la necessària observança de les prescripcions de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, sinó que expressen condicions complementàries a aquelles, determinades pel Parlament de Catalunya en exercici de les seves potestats legislatives i la seva funció pressupostària amb vista a un compliment més estricte dels objectius d'estabilitat pressupostària.


-2 En raó a l'acord assolit, ambdues parts coincideixen a considerar resoltes les discrepàncies manifestades en relació amb els preceptes previstos en aquest acord i concloses les controvèrsies plantejades.


-3 Cal comunicar aquest Acord al Tribunal Constitucional, als efectes previstos en l’article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, i inserir l’Acord en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Madrid, 28 de gener de 2013


Soraya Sáenz de Santamaría Antón

Vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència


Josep Antoni Duran i Lleida

President de la Representació de la Generalitat de Catalunya


Amunt