Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 02/04/2013

  • Número del document 148/2013

  • Número de control 13093029

  • Organisme emissor Departament de Cultura

    CVE CVE-DOGC-A-13093029-2013

Dades del DOGC
  • Número 6348

  • Data 04/04/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 148/2013, de 2 d’abril, dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya.


L’article 127.1 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de cultura, que comprèn, en tot cas, el foment de la cultura.

Amb la institució dels Premis Nacionals de Cultura es vol correspondre a la vàlua i la transcendència que per a la societat catalana té la cultura i alhora es vol contribuir a donar-li el màxim relleu i atorgar públicament cada any aquell reconeixement que mereixen persones o entitats que hagin excel·lit en llur obra i trajectòria.

És un fet arreu del món, i especialment en aquelles nacions culturalment més avançades o bé en què la cultura esdevé un veritable símbol del país, que es distingeixin les aportacions més significatives que es produeixin en diversos camps. Sortosament, a Catalunya gaudim d’un dinamisme cultural i creatiu que aspira a estar a l’alçada del dels països capdavanters, i en la cultura tenim el propi fonament de la nostra personalitat. Tenim també una tradició important de guardons públics que al llarg dels anys s’han anat instituint.

Tot recollint l’esperit de la tradició dels guardons que institucionalment s’havien heretat o creat en els darrers anys, el Govern de la Generalitat, mitjançant el Decret 72/1995, de 7 de març, va crear els Premis Nacionals de Cultura.

El Decret esmentat ha estat modificat en diverses ocasions per tal d’adaptar les modalitats dels premis a la diversitat de manifestacions de la realitat cultural de Catalunya. Així mateix, la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, va atribuir a l’organisme esmentat, entre altres funcions, la concessió d’aquests premis.

Ara es considera convenient regular aquests premis d’una manera més integral i en un únic reglament. Aquesta regulació preveu, com a novetats més destacables, la unificació de les diverses categories en una sola nominació de Premi Nacional de Cultura, la necessitat de fer una convocatòria dels premis per permetre presentar candidatures així com la possibilitat de la seva revocació en cas de conducta o actuació poc honorable. La nova configuració dels premis permet que puguin estar exempts de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Per tot el que s’ha exposat, a proposta del conseller de Cultura, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Premis Nacionals de Cultura

1. Els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya s’atorguen a les persones, entitats o institucions de qualsevol àmbit territorial que siguin mereixedores d’un reconeixement institucional per la seva contribució singular a la cultura catalana i al seu enaltiment, valorant-hi preferentment l’excel·lència, la innovació, la trajectòria i la projecció, i tenint present la seva contribució durant l’any anterior al de la concessió.

2. Anualment s’atorguen un màxim de deu premis.

3. S’ha de tenir una cura especial a prendre en consideració les obres que emprin el català o l’occità, aranès a l’Aran, com a llengua d’expressió, quan escaigui, per la naturalesa artística o creativa.

4. Una mateixa persona, entitat o institució només pot rebre un Premi Nacional de Cultura en la seva trajectòria artística o cultural.

 

Article 2

Convocatòria i presentació de candidatures

1. La convocatòria dels Premis Nacionals de Cultura s’ha de fer pública anualment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i almenys en un diari de gran difusió a l’Estat espanyol.

2. Poden fer propostes de candidatures als premis les persones o entitats següents:

a) Les persones membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

b) Les persones guardonades en convocatòries anteriors.

c) Les persones membres del jurat.

d) Les associacions o entitats culturals relacionades amb activitats artístiques o culturals.

3. No s’han d’admetre les candidatures següents:

a) Candidatures presentades per persones que sol·liciten el premi per a elles mateixes o per a les organitzacions que representen.

b) Candidatures a favor de membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

c) Candidatures a favor d’administracions públiques o entitats vinculades o participades per aquestes.

d) Candidatures a favor de persones que formen part del jurat dels premis nacionals de l’any en curs.

4. Les candidatures s’han de formalitzar dins el termini establert per cada convocatòria mitjançant un model normalitzat facilitat pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, acompanyat de la proposta raonada dels mèrits que hi donen suport. La proposta pot adjuntar aquells documents que puguin aportar dades rellevants o informació complementària sobre la candidatura.

5. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts ha de tenir una cura especial a promoure i impulsar les propostes de candidatures a favor de dones per fer emergir les seves produccions culturals.

 

Article 3

Jurat

1. El Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts pot constituir-se en jurat dels Premis Nacionals de Cultura o bé nomenar un jurat, amb un màxim de deu membres, entre persones expertes de prestigi i competència reconeguda en l’àmbit de la cultura. El Plenari ha de promoure la representació equilibrada de dones i homes en la composició del jurat. L’acord de nomenament del jurat, si escau, ha d’incloure les persones que han d’exercir la presidència i la secretaria.

2. En el cas que el Plenari nomeni un jurat, la seva funció és elaborar una proposta motivada de concessió dels premis. La composició del jurat s’ha de fer pública al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya juntament amb els noms de les persones guardonades d’acord amb l’article 4.2.

3. Si el Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts assumeix les funcions de jurat, pot demanar l’assessorament de persones expertes de prestigi i competència reconeguda en l’àmbit de la cultura.

4. El funcionament del jurat es regeix pel reglament de funcionament que ha d’aprovar el Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i, supletòriament, per la normativa sobre el funcionament dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

5. Les persones membres del jurat que nomeni el Plenari tenen dret a la percepció d’indemnitzacions per assistència a les reunions d’aquest òrgan i, si escau, per les despeses d’allotjament i desplaçament d’acord amb la normativa vigent.

 

Article 4

Concessió

1. Correspon al Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts la concessió dels Premis Nacionals de Cultura, degudament motivada.

2. Els noms de les persones guardonades s’han de fer públics en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. En cap cas la concessió dels premis implica la cessió o limitació dels drets de propietat intel·lectual de l’autor o l’autora.

 

Article 5

Contingut del premi

1. Cada premi nacional consisteix en un diploma acreditatiu, una peça o objecte que simbolitza el guardó i una dotació en metàl·lic, que la fixa el Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts a la convocatòria.

2. El lliurament dels guardons es pot efectuar en un acte públic, organitzat a aquest efecte, al qual se li ha d’atorgar la transcendència, la solemnitat i la publicitat adequades.

 

Article 6

Revocació

1. Els Premis Nacionals de Cultura poden ser revocats quan es produeixin fets que posin de manifest la conducta o actuació poc honorable que comporti indignitat o demèrit de la persona o entitat guardonada.

2. Correspon al Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts revocar el premi, amb audiència prèvia de la persona o entitat interessada, en el marc d’un procediment administratiu instruït a aquest efecte. En el procediment s’ha d’acreditar el fet que causa la revocació del premi a partir de dades objectives. L’acte de revocació ha d’estar degudament motivat. La revocació del premi s’ha de fer pública en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. La revocació del premi comporta l’obligació de la persona o entitat guardonada de retornar el que ha rebut, inclosa la quantitat en metàl·lic incrementada amb els interessos legals des de la data de la seva revocació.

4. El termini de prescripció del dret de la Generalitat d’exigir el reintegrament de la quantitat rebuda és de cinc anys, a comptar de la data de concessió del premi.

 

Disposició addicional

Excepcions a la impossibilitat de rebre més d’un Premi Nacional de Cultura

Als efectes de la impossibilitat que una mateixa persona, entitat o institució pugui rebre més d’un Premi Nacional de Cultura prevista a l’article 1.4, no s’han de tenir en compte els Premis Nacionals de Cultura atorgats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Decret.

 

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 72/1995, de 7 de març, pel qual es creen els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 2 d’abril de 2013

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Ferran Mascarell i Canalda

Conseller de Cultura

 

Amunt