Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acuerdo del gobierno

  • Data del document 26/03/2013

  • Número del document GOV/0033/2013

  • Número de control 13085100

  • Organisme emissor Departamento de Economía y Conocimiento

    CVE CVE-DOGC-B-13085100-2013

Dades del DOGC
  • Número 6345

  • Fecha 28/03/2013

  • Sección DISPOSICIONES

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACUERDO GOV/33/2013, de 26 de marzo, por el que se modifican las condiciones de alienación y posterior arrendamiento de determinados inmuebles propiedad de la Administración de la Generalidad de Cataluña.


Atès que el procés d’alienació d’immobles que es va preveure en l’Acord GOV/15/2012, de 28 de febrer, pel qual s’autoritza la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya a procedir a la selecció de compradors de diferents immobles de la Generalitat de Catalunya i es determina el procés per dur-la a terme, va finalitzar, sense que d’acord amb les condicions fixades en l’Acord esmentat hagi estat possible adjudicar els immobles;

Havent finalitzat, per tant, els respectius processos i vist que les condicions actuals del mercat immobiliari són diferents a les fixades en l’Acord GOV/15/2012, de 28 de febrer;

Havent-se presentat ofertes per a la compra de la totalitat dels immobles i pel preu global que resulta de l’annex 1 del present Acord;

Tenint en compte que els preus que, com a mínim, es van fixar per cadascun dels immobles que es relacionen en l’annex 1 de l’Acord GOV/15/2012, de 28 de febrer, per raons de la conjuntura econòmica i per raons del mercat a Barcelona han experimentat una baixada, resulta necessari modificar l’Acord del Govern esmentat, fixant uns nous preus mínims, així com fixar els preus màxims d’arrendament;

Vist l’article 18 del Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre;

Per tot això, a proposta del conseller d’Economia i Coneixement, el Govern

 

Acorda:

 

-1 Fixar els preus mínims de venda, sense impostos, de cadascun dels immobles que es relacionen en l’annex 1 del present Acord, així com el preu màxim de l’arrendament que figura en el mateix annex.

 

-2 L’oferta de venda es fa amb relació a tots els immobles relacionats en l’annex 1 d’aquest Acord com un sol lot i pel preu mínim global que en resulta, sens perjudici que transcorreguts els terminis a què es refereixen els punts 3 i 6 d’aquest Acord sense que s’hagin presentat ofertes en els termes esmentats, es podran vendre els immobles de manera individualitzada, respectant sempre els preus mínims de venda i màxims d’arrendament.

 

-3 Notificar aquest Acord a totes aquelles persones físiques o jurídiques que, a partir del que preveu l’Acord GOV/15/2012, de 28 de febrer, van manifestar per escrit el seu interès en el procés selectiu esmentat, per tal que en un termini de 20 dies naturals a partir de la recepció de la notificació, puguin presentar davant el registre de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya les ofertes per escrit i vinculants en què accepten les condicions econòmiques de l’alienació i posterior arrendament.


-4 Aprovar els models de contracte de compravenda i d’arrendament que s’adjunten com a annex 2 del present Acord.


-5 Autoritzar la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya per tal que, una vegada transcorreguts els terminis a què es fa referència en aquest Acord, seleccioni l’oferta més avantatjosa i procedeixi a portar a terme les actuacions necessàries per sotmetre al Govern l’aprovació de l’alienació i posterior arrendament.


-6 Procedir a publicar el present Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a excepció de l’annex 2, per tal que, en un termini de 20 dies naturals, a comptar des de la seva publicació, puguin presentar-se, davant el registre de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, les ofertes escrites i vinculants en què s’accepten les condicions econòmiques de l’alienació i posterior arrendament.


Barcelona, 26 de març de 2013


Jordi Baiget i Cantons

Secretari del GovernAnnex 1

Relació d’immobles


Via

Núm. via

Preu venda

Renda anual (IVA exclòs)

Aragó, c.

244-248

15.899.490,00 €

1.589.949,00 €

Aragó, c.

330-332

14.566.710,00 €

1.456.671,00 €

Augusta, Via

202-226

40.374.140,00 €

4.037.414,00 €

Corts Catalanes, Gran Via de les

612-614

20.670.710,00 €

2.067.071,00 €

Laietana, Via

58-60

16.274.060,00 €

1.627.406,00 €

Pere Coromines, Pl. (sot., PB i ent.)

1

2.938.090,00 €

293.809,00 €

Puig i Xoriguer, c.

11-13

2.708.230,00 €

270.823,00 €

Carrera, c.

12-22

13.437.750,00 €

1.343.775,00 €

Doctor Joaquim Pou, c.

8

1.711.050,00 €

171.105,00 €

Pau Claris, c. (menys pl. àtic i sobreàtic)

158-160

12.909.780,00 €

1.290.978,00 €

Portal de Santa Madrona, c.

6-8

6.478.060,00 €

647.806,00 €

Roger de Flor, c.

62-68

7.178.730,00 €

717.873,00 €

Paral·lel, Av.

71-73

7.470.600,00 €

747.060,00 €

Total:

 

162.617.400,00 €

16.261.740,00 €

 

 

Amunt