Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 14/03/2013

  • Número de control 13084010

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-13084010-2013

Dades del DOGC
  • Número 6345

  • Data 28/03/2013

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI de licitació d'un contracte de serveis (exp. PR-2013-148).


-1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Departament de la Presidència.

b) Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Ajuts i Contractació.

c) Adreça: carrer Sant Honorat 1-3, 08002 Barcelona.

d) Obtenció d’informació i documentació

Telèfons: 93.402.47.23 i 93.402.48.55.

Fax: 93.402.46.75.

Perfil del contractant del Departament de la Presidència: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/presidencia.

Registre general del Departament de la Presidència: carrer Sant Honorat 1-3, 08002 Barcelona.

e) Data límit d’obtenció de documentació addicional i informació complementària: Consultar la clàusula 9.3 del Plec de clàusules administratives particulars.


-2 Dades de l’expedient

a) Codi d’expedient: PR-2013-148

b) Objecte del contracte: servei d’una oficina tècnica que realitzi les funcions de conceptualització, planificació, coordinació i direcció tècnica sobre els actes i activitats incloses en la Commemoració del 1714.

c) Divisió per lots: no.

d) Termini d’execució: Des de la data de la signatura del contracte i fins al 31 de desembre de 2014.

e) Possibilitat de pròrroga: no.

f) Codi CPV: 79952100-3.

 

-3 Tramitació i procediment

Tramitació: ordinari.

Procediment: obert.

 

-4 Preu del contracte

a) Pressupost de licitació: 907.065,96 euros, IVA exclòs. L’import corresponent a l’IVA és de 190.483,85 euros. El pressupost de licitació, inclòs l’IVA, és 1.097.549,81 euros.

b) Desglossament per anualitats:

Any 2013: 322.641,00 euros, IVA no inclòs. L’import corresponent a l’IVA és 67.754,61 euros. El pressupost de licitació, inclòs l’IVA, és 390.395,61 euros.

Any 2014: 584.424,96 euros, IVA no inclòs. L’import corresponent a l’IVA és 122.729,24 euros. El pressupost de licitació, inclòs l’IVA, és 707.154,20 euros.

c) Valor estimat del contracte: 907.065,96 euros, IVA no inclòs.

 

-5 Garanties

a) Provisional: no es requereix, d’acord amb l’article 103 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).

b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA no inclòs, segons l’art. 95 TRLCSP.


-6 Requisits específics dels contractistes

Als licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu no els hi serà exigible la classificació empresarial especificada a continuació i hauran d’acreditar la suficient solvència econòmica i financera i tècnica o professional, d’acord amb allò establert a l’annex 2 del Plec de clàusules administratives particulars.

Els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d’Estats no membres de la Unió Europea o no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, hauran d’acreditar obligatòriament la classificació empresarial següent: Grup L, Subgrup 5 i Categoria D.


-7 Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals, a comptar des del mateix dia de la publicació del present Anunci al DOGC, fins a les 12 hores. Quan l'últim dia del termini sigui inhàbil o dissabte, la data límit de presentació de les ofertes s'entén prorrogada al primer dia hàbil següent.

b) Documentació que s’ha de presentar: tres sobres (A, B i C), segons el plec de clàusules administratives.

c) Lloc de presentació: Registre general del Departament de la Presidència, carrer Sant Honorat 1-3, 08002 Barcelona.

d) Termini de vigència de l’oferta: 4 mesos, des de l’obertura de les proposicions.

e) Admissió de variants: no.


-8 Obertura del sobre B

L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc al Departament de la Presidència, carrer Sant Honorat 1-3, Barcelona. El dia i hora d’aquest acte públic es publicarà en el perfil del contractant del Departament de la Presidència.

En el termini màxim d’un mes a comptar des de la data d’obertura del sobre B, es procedirà a la valoració de la documentació continguda en aquest sobre.


-9 Obertura del sobre C

L’acte públic d’obertura del sobre C tindrà lloc al Departament de la Presidència, carrer Sant Honorat 1-3, Barcelona. El dia i hora d’aquest acte públic es publicarà en el perfil del contractant del Departament de la Presidència, un cop feta la valoració de la documentació continguda als sobres B.


-10 Criteris d’adjudicació

Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats als annexos 6a i 6b del Plec de clàusules administratives i són els següents sobre una puntuació de 100 punts:

a) Criteris d’adjudicació la valoració dels quals requereix un judici de valor. La valoració fins a 49 punts.

a.1) De 0 fins a 19 punts: Valoració de la proposta tècnica presentada per l’empresa per cadascun dels 8 eixos i actuacions prioritàries establertes a la clàusula 6.1.2 del plec de prescripcions tècniques.

a.2) De 0 fins a 20 punts: Valoració d’un cas pràctic.

a.3) De 0 fins a 10 punts: Valoració de les millores proposades en relació amb els aspectes següents:

a.3.1) De 0 fins a 5 punts: les millores ofertes sobre el personal requerit a la clàusula 7 del plec de prescripcions tècniques.

a.3.2) De 0 fins a 5 punts: les millores en relació al seguiment de la programació de les activitats commemoratives i a la relació entre l’empresa i el Comissariat.

El llindar mínim de puntuació dels criteris dependents de judici de valor per continuar en el procediment és de 30 punts. El licitador o licitadora que obtingui una puntuació inferior a 30 punts serà exclòs del procediment de contractació, per la qual cosa ja no es procedirà a l’obertura del seu sobre C.

b) Criteris d’adjudicació la valoració dels quals es produeix de forma automàtica. La valoració fins a 51 punts.

b.1) Oferta econòmica. Valoració fins a un màxim de 51 punts.


-11 Integrants de la Mesa de contractació

Segons estableix l’Ordre PRE/446/2008, de 3 d’octubre, per la qual es determina la composició de la Mesa de Contractació del Departament de la Presidència (DOGC 5243, 24.10.2008).


-12 Altres informacions

La resta d’informació s’especifica en el plec de clàusules administratives.


-13 Despeses de l’Anunci

Són a càrrec de l’adjudicatari.


Barcelona, 14 de març de 2013


P. d. (Resolució PRE/74/2013, de 21 de gener, DOGC núm. 6303, de 29.1.2013)

Jordi Vilajoana i Rovira

Secretari general


Amunt